Εξουσίες και καθήκοντα της ΡΑΕΚ

4. Η δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, συσταθείσα Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στο εξής καλούμενη ως ΡΑΕΚ, εκτελεί όλα τα καθήκοντα και ασκεί όλες τις εξουσίες που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου.