Συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές

7Ε–(1) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη γνώμη του Οργανισμού σχετικά με το αν η απόφαση της ΡΑΕΚ είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

(2) Η ΡΑΕΚ οφείλει να συμμορφωθεί με τη γνώμη του Οργανισμού εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνώμης αυτής.

(3) Η ΡΑΕΚ δύναται να πληροφορήσει την Επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι μια απόφαση άλλης ρυθμιστικής αρχής σχετική με το διασυνοριακό εμπόριο δεν συμμορφώνεται προς τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης.

(4) Η ΡΑΕΚ συμμορφώνεται εντός δύο μηνών σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής να ανακαλέσει απόφαση της ΡΑΕΚ και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.