Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2004.