ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[ʼΑρθρα 11 και 13 (1)]

ΤΥΠΟΣ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

(ʼΑρθρο 11)

 

1. Στοιχεία Αιτητή: (Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία).

Όνομα: ..................................................................................................................................................

Διεύθυνση: .......................................................................................................................................

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: ..................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου: Οικίας: .....................................................................................................

Εργασίας: ................................................................................

 

2.  Στοιχεία καθ'' ου η αίτηση: (Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, αναγράφει τα στοιχεία του εμπόρου κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση).

Όνομα: ..................................................................................................................................................

Διεύθυνση: .......................................................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου: ................................................................................................................

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Παράπονο που αφορά την καταναλωτική απαίτηση η οποία είναι το αντικείμενο της

αίτησης δύναται να υποβληθεί σε σύνδεσμο προστασίας καταναλωτών πριν την υποβολή

της αίτησης αυτής στην Υπηρεσία.

3. Απαιτούμενο ποσό:    € .........€........

(Το ποσό της απαίτησης του καθ'ου η αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ € 3,000).

4.  Μάρτυρες τους οποίους θα καλέσει ο αιτητής να καταθέσουν:

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνo

........................

........................

........................

........................

........................

........................

 

........................

........................

........................5.   Περιγραφή της απαίτησης

(Ο αιτητής  περιγράφει τα γεγονότα αναφέροντας τις  ημερομηνίες και ποσά που κατέβαλε.  Επισυνάπτει τυχόν αποδείξεις, έγγραφα, κτλ)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Προσοχή:  Η απόφαση του Διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη.
Υπογραφή ............................................................... Ημερομηνία ...........................................................

 

Για επίσημη χρήση
Αρ. Αίτησης........................ Ημερ. Παραλαβής της Απάντησης   ........................................

 

 

 

ΤΥΠΟΣ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

[ʼΑρθρο 13(1)]

 

1. Στοιχεία καθ' ου η αίτηση: (Το πρόσωπο κατά του οποίου υποβάλλεται η αίτηση σύμφωνα με το σημείο 2 της αίτησης αναγράφει τα στοιχεία του)

Όνομα: (φυσικού ή νομικού προσώπου) .........................................................................................................................

Διεύθυνση: ......................................................................................................................................................................................................

Αρ. Τηλεφώνου: ........................................................................................................................................................................................

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘ'ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ

Ο καθ' ου η αίτηση πρέπει να απαντήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από

την ημερομηνία που λαμβάνει την αίτηση. Εάν ο καθ' ου η αίτηση με την απάντηση του

θέλει να υποβάλει οποιαδήποτε ανταπαίτηση που συνδέεται άμεσα με την αίτηση που

υποβλήθηκε εναντίον του το αναφέρει στο σημείο 3 πιο κάτω.

2.  Μάρτυρες τους οποίους θα καλέσει ο καθ'' ου η αίτηση για να καταθέσουν.

Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

 

 

 

 

 

3.  Απάντηση στην αίτηση:

(Ο καθ'' ου η αίτηση γράφει τις απόψεις του σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε εναντίον του. Εδώ θα αναφέρει και εάν έχει οποιαδήποτε ανταπαίτηση από τον αιτητή).

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Που θα υποβληθεί η απάντηση:

Το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στο Γραφείο της Υπηρεσίας όπου υποβλήθηκε η αίτηση.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5.   Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Ο Γραμματέας θα αποστείλει αντίγραφο της Απάντησης σας στον αιτητή και εάν θεωρηθεί σκόπιμο θα ορισθεί ημερομηνία για ακρόαση ενώπιον του Διαιτητή. Θα λάβετε ειδοποίηση για την ακρόαση.

Προσοχή:  Η απόφαση του Διαιτητή είναι δεσμευτική για τα μέρη
Υπογραφή .......................................................... Ημερομηνία .........................................................

 

Για επίσημη χρήση

 

Αρ. Αίτησης....................... Ημερ. Παραλαβής της Απάντησης   ....................................................