Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«γραφείο κηδειών» σημαίνει τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο ασκούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προσφορά ή παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών κηδείας∙

«δικαστήριο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙

«εγγεγραμμένος λειτουργός κηδειών» σημαίνει λειτουργό κηδειών που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«εγγεγραμμένος ταριχευτής» σημαίνει ταριχευτή που είναι εγγεγραμμένος στο Mητρώο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

«Έφορος» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως τέτοιο από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου·

«καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος που καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου∙

«κηδεία» σημαίνει την τελετoυργία θρησκευτικού ή άλλου χαρακτήρα που τελείται για νεκρό πριν από ή κατά την ταφή ή άλλη νόμιμη διάθεση της σορού του∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και την Ελβετία∙

«λειτουργός κηδειών» σημαίνει πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα σε σχέση με την περιποίηση νεκρού ή άλλη φροντίδα αυτού, με σκοπό την προετοιμασία και τη μεταφορά της σορού του εντός ή εκτός Δημοκρατίας για την ταφή ή άλλη νόμιμη διάθεσή τηςΜΕΡΟ∙

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Ταριχευτών ή το Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή το Μητρώο Γραφείων Κηδειών, ανάλογα με την περίπτωση, που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου∙

«νεκρός» σημαίνει πτώμα αποθανόντος προσώπου, για το οποίο έχει εκδοθεί ιατρικό πιστοποιητικό αναφορικά με την αιτία θανάτου, στον καθορισμένο σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία τύπο, από εγγεγραμμένο ιατρό∙

«Πειθαρχικό Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου∙

«περιποίηση νεκρού» σημαίνει την περιποίηση που διενεργείται στο νεκρό και περιλαμβάνει ένδυση, αφαίρεση επιδέσμων, σωληναρίων και άλλων ιατρικών εμφυτευμάτων, πλύσιμο και εξωτερική αποστείρωση του νεκρού, ξύρισμα, επανατοποθέτηση οδοντοστοιχίας, κλείσιμο των ματιών και του στόματος, κτένισμα και άλλες παρόμοιες περιποιήσεις∙

«Σύλλογος» σημαίνει το Σύλλογο Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που υπογράφτηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ταρίχευση» σημαίνει την επεξεργασία του νεκρού με ειδικές χημικές ή άλλες ουσίες, με σκοπό τη συντήρηση και διατήρηση του νεκρού σώματος και την επιβράδυνση της διαδικασίας αποσύνθεσής του, αλλά δεν περιλαμβάνει την κοσμητική επέμβαση που προηγείται συνήθως της ταφής ή άλλης νόμιμης διάθεσης της σορού∙

«ταριχευτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα σε σχέση με απολύμανση, συντήρηση και διατήρηση νεκρού, η οποία συντελείται με τη μέθοδο της ταρίχευσης·

«υπηρεσίες κηδείας» σημαίνει υπηρεσίες σχετικές με κηδεία και περιλαμβάνει φροντίδα και περιποίηση νεκρού, περιλαμβανομένων των κοσμητικών ή άλλων παρόμοιων επεμβάσεων, τη φύλαξη της σορού σε ψυκτικούς θαλάμους, την έκθεση της σορού σε ειδικές αίθουσες για σκοπούς συλλυπητηρίων, το συντονισμό για την τελετή της κηδείας, τη μεταφορά, τον επαναπατρισμό ή την αποστολή εντός ή εκτός της Δημοκρατίας για σκοπούς ταφής ή άλλης νόμιμης διάθεσής του∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.