Ειδική διάταξη αναφορικά με το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί γραφείο κηδειών

32Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, τα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενα και λειτουργούντα γραφεία κηδειών δύναται να λειτουργούν μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2016 σε δικό τους ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, έστω και αν αυτός δεν καλύπτεται από πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.