Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, ο οποίος μεταφέρει στην κυπριακή έννομη τάξη την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο παρών Νόμος παραπέμπει στον προαναφερόμενο Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού και την προαναφερόμενη Οδηγία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 αυτής,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: