Παράδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου

32.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δύναται να παραδώσει την άδεια καζίνου θερέτρου δίνοντας γραπτή ειδοποίηση έξι (6) μηνών στην Αρχή ή τέτοια άλλη χρονική ειδοποίηση όπως δύναται να εγκριθεί από την Αρχή.

(2) Η παράδοση της άδειας ισχύει μόνο εφόσον ληφθεί η συγκατάθεση της Αρχής, σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από αυτήν και νοουμένου ότι ο διαχειριστής συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους παράδοσης που η Αρχή δυνατό να επιβάλει.