Μεταβατικές διατάξεις

35.-(1) Οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη που αφορά στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), που ιδρύθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 9955 και ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 1970, θεωρείται ως αναφορά στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) που θεσπίζεται με τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιαδήποτε κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη ή απόφαση έχει εκδοθεί ή ληφθεί από ή στα πλαίσια της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) που ιδρύθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), στην έκταση που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου ρητά τροποποιηθεί ή ανακληθεί ή καταργηθεί από τον Διοικητή της ΚΥΠ.

(3) Πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) που ιδρύθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), συνεχίζει να υπηρετεί σε αυτή με βάση τον παρόντα Νόμο μέχρι τον τερματισμό της υπηρεσίας του ή την παύση του.

(4) Η προηγούμενη υπηρεσία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), που ιδρύθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) και σε περίπτωση διορισμού του σε θέση στην ΚΥΠ, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θεωρείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας, για σκοπούς μισθοδοσίας, ωφελημάτων, ευδόκιμης υπηρεσίας, προαγωγής, σύνταξης και φιλοδωρημάτων, ως υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.