ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Επιμελητήριο

3.-(1) Ο Υπουργός, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τας περιφερείας εν εκάστη των οποίων ιδρύεται και λειτουργεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 9, εν επιμελητήριον εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενον ως “τοπικόν επιμελητήριον”:

Νοείται ότι η εδαφική περιφέρεια της Δημοκρατίας αποτελεί την διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εδαφικήν περιφέρειαν του παγκυπρίου εμπορικού επιμελητηρίου καλουμένου “Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου”.

(2) Το Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον σύγκειται εξ απάντων των τοπικών επιμελητηρίων ως τακτικών μελών και εκ τοιούτων άλλων τακτικών ή επιτίμων μελών ως ήθελε καθορισθή. Τα της εκπροσωπήσεως των τοπικών επιμελητηρίων εν τω Κυπριακώ Εμπορικώ και Βιομηχανικώ Επιμελητηρίω θέλουσι καθορισθή.

Ίδρυσις επιμελητηρίου

4.-(1) Δι’ ίδρυσιν επιμελητηρίου απαιτείται ιδρυτική πράξις και καταστατικόν τούτου περιέχοντα τας καθωρισμένας λεπτομερείας.

(2) Η ίδρυσις επιμελητηρίου γίνεται διά διατάγματος του Υπουργού εκδιδομένου τη αιτήσει υπό ή εκ μέρους του συσταθησομένου επιμελητηρίου, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και ορίζοντος την επωνυμίαν και την εντός της οριζομένης περιφερείας ίδρυσιν αυτού και περιέχοντος οιασδήποτε άλλας λεπτομερείας ήθελον καθορισθή.

(3) Η αίτησις υποβάλλεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον και περιέχει τας καθωρισμένας λεπτομερείας. Αύτη δέον να συνοδεύηται υπό της ιδρυτικής πράξεως του επιμελητηρίου και του καταστατικού αυτού και οιουδήποτε άλλου εγγράφου ως ήθελε καθορισθή.

(4) Άμα τη δημοσιεύσει του διατάγματος του αναφερομένου εις το εδάφιον (1) εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας το επιμελητήριον καθίσταται νομικόν πρόσωπον κτώμενον πάσας τας ιδιότητας νομικών προσώπων.

Μέλη επιμελητηρίου

5.-(1) Επιμελητήριον συνιστάται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), τακτικά μέλη του επιμελητηρίου δύνανται να είναι οι εντός της περιφερείας έμποροι και βιομήχανοι συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών των εχόντων καθαρώς εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος των εχόντων την έδραν αυτών εντός της περιφερείας:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξη ωρισμένους σκοπούς ως μη αποτελούντας εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(3) Οργανισμός εγγραφείς δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου δεν δύναται να είναι τακτικόν μέλος επιμελητηρίου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις των τακτικών μελών θέλουσι καθορισθή.

(5) Επίτιμα μέλη επιμελητηρίου εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού πρόσωπα διακριθέντα εις τον δημόσιον βίον, το εμπόριον, την βιομηχανίαν ή τα οικονομικά ή έχοντα προσφέρει ειδικάς υπηρεσίας εις τινα εξ αυτών. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται εις τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών απολαύουσιν όμως πάντων των δικαιωμάτων αυτών πλην του δικαιώματος ψήφου.