ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον, αφού λάβη τας απόψεις των επιμελητηρίων, εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως τοιούτων Κανονισμών αι διατάξεις αι αφορώσαι εις εγγραφήν εταιρειών άνευ της λέξεως Λτδ. συμφώνως προς τον περί Εταιρειών Νόμον και αι διατάξεις τούτων αι αφορώσαι εν γένει εις την λειτουργίαν, εκκαθάρισιν και διάλυσιν τοιούτων εταιρειών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

(2) Άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει τούτου καθορίζουσι παν ό,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου δέον ή επιτρέπεται όπως καθορισθή.

Ο παρών Νόμος θα διέπη πάντα τα επιμελητήρια

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου ουδέν επιμελητήριον θα ιδρυθή ή θα λειτουργήση ειμή επί τη βάσει των διατάξεων αυτού.

(2) Το κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενον και λειτουργούν Κυπριακόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον θα εξακολουθή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, λειτουργούν ως παγκύπριον εμπορικόν επιμελητήριον ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου και παν άλλο επιμελητήριον, υφιστάμενον και λειτουργούν κατά την αυτήν ημερομηνίαν, θα εξακολουθή λειτουργούν ως τοπικόν επιμελητήριον εντός της υπό του Υπουργού καθορισθησομένης δι’ αυτό περιφερείας, ως εάν είχεν ιδρυθή επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.