ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ
Ερμηνεία

2. -(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"άδεια" σημαίνει εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας, που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις, και διά της οποίας επιτρέπεται σε πρόσωπα να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές υπηρεσίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργούν ή ιδρύουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή ταχυδρομικά δίκτυα για παροχή τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών·

"αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και την κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, έκαστη εκ των οποίων προσβάσεων δε συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου·

"άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού" σημαίνει την αποστολή υλικού που αποτελείται μόνο από υλικό διαφήμισης, ή μάρκετινγκ και αποτελείται από ταυτόσημο μήνυμα, με εξαίρεση το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του παραλήπτη, καθώς επίσης και άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τη φύση του μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, και το οποίο θα αποσταλεί και παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα επί του περιτυλίγματος αυτού. Λογαριασμοί, τιμολόγια, χρηματοπιστωτικές καταστάσεις και άλλα μη ταυτόσημα μηνύματα δε θεωρούνται ως άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού. Μια επικοινωνία που συνδυάζει την άμεση αποστολή ταχυδρομικού υλικού με άλλα αντικείμενα εντός του ίδιου περιτυλίγματος δε θεωρείται ως ταχυδρομικό υλικό. Η άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού περιλαμβάνει τη διασυνοριακή καθώς επίσης και την εγχώρια άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού·

"αναγνώριση καλούσας γραμμής" σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά μέσα μέσω των οποίων η ταυτότητα του σημείου απόληξης του καλούντος δικτύου μπορεί να παρουσιαστεί·

"ανταλλαγή εγγράφων" σημαίνει την παροχή των μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής έκτακτων (ad hoc) κτιρίων, καθώς επίσης και τη μεταφορά από τρίτο μέρος, που επιτρέπει την αυτοπαράδοση μέσα από αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ των χρηστών που γίνονται συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας·

"αντικείμενο αλληλογραφίας" σημαίνει επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμά του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δε θεωρούνται ως αντικείμενα αλληλογραφίας·

"αποστολέας" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προέρχονται ταχυδρομικά αντικείμενα·

"αρχείο τεχνικής κατασκευής" σημαίνει αρχείο που περιγράφει εξοπλισμό και παρέχει πληροφορίες και επεξηγήσεις ως προς την εφαρμογή των εφαρμοστέων βασικών απαιτήσεων.

"Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου" σημαίνει τον Οργανισμό, που ιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο και είναι νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται τον εν λόγω Οργανισμό δυνάμει νόμου, ή άλλως πως·

"ασφαλισμένο αντικείμενο" σημαίνει υπηρεσία που ασφαλίζει ταχυδρομικά αντικείμενα μέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημιάς·

"Βοηθός Επίτροπος" σημαίνει το Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3·

"γενική εξουσιοδότηση" σημαίνει εξουσιοδότηση υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάμει νόμου από τον Επίτροπο είτε διά νόμου, και αφορά πρόσωπα, ή τάξη ή ομάδα προσώπων, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου·

"γεωγραφική φορητότητα αριθμών" σημαίνει διευκόλυνση, που παρέχεται σε συνδρομητή, ώστε ο τελευταίος να δύναται να διατηρήσει τον αριθμό του σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σε περίπτωση, που αλλάζει τοποθεσία εντός περιοχής, της οποίας η γεωγραφική σημασία ορίζεται στην ψηφιακή δομή του αριθμού του συνδρομητή·

"γεωγραφικός αριθμός" σημαίνει αριθμό από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης όπου μέρος της ψηφιακής του δομής περιλαμβάνει γεωγραφική σημασία που χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων στη φυσική περιοχή του σημείου απόληξης του δικτύου του συνδρομητή στον οποίο έχει εκχωρηθεί ο αριθμός·

"Γραφείο" σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8(1)·

"δημόσιος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό γενικά·

"δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου" σημαίνει πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

"δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" σημαίνει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που παρέχονται προς το κοινό γενικά·

"δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χρησιμοποιούμενο, εν όλω ή εν μέρει, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσιτών στο κοινό·

"διανομή" σημαίνει την όλη διαδικασία από τη διαλογή στο κέντρο διανομής μέχρι την παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες· "διασύνδεση" σημαίνει την υλική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό Οργανισμό προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες του τελευταίου, η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου Οργανισμού, ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο·

"διασυνοριακό ταχυδρομείο" σημαίνει ταχυδρομείο από ή προς άλλη χώρα· "διεπαφή" σημαίνει σημείο απόληξης δικτύου, που είναι φυσικό σημείο σύνδεσης στο οποίο παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή/και ραδιοδιεπαφή που καθορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και των τεχνικών αυτού προδιαγραφών·

"διεκπεραίωση" σημαίνει τη διαδικασία συλλογής ταχυδρομικών αντικειμένων που εναποτίθενται σε σημεία πρόσβασης·

"διεπιλογή εισόδου" σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας οι χρήστες ιδιωτικού συνδρομητικού κέντρου ή παρόμοιου ιδιωτικού συστήματος μπορούν να καλούνται απευθείας από σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο χωρίς την παρέμβαση τηλεφωνητή στο κέντρο-

"δικαιούχος" σημαίνει τρίτο μέρος το οποίο έχει λάβει δεόντως άδεια σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο ή έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών διά νόμου, και είναι επιλέξιμο για αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο-

"εγκατάσταση" σημαίνει οποιοδήποτε σύρμα, καλώδιο ή άλλα μέσα για τη μεταφορά σημάτων, οποιοδήποτε σωλήνα, αγωγό, περίβλημα, επικάλυψη, οποιαδήποτε κατασκευή, πόλο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την εγκαθίδρυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων-

"ειδική άδεια" σημαίνει εξουσιοδότηση που χορηγείται δυνάμει νόμου από τον Επίτροπο, η οποία δυνατό να συμπληρώνει γενική εξουσιοδότηση, και διά της οποίας παρέχονται συγκεκριμένα δικαιώματα στο πρόσωπο στο οποίο χορηγείται, ή τίθενται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης αυτού, και αφορά δικαιώματα τα οποία δε δύνανται να ασκηθούν από τον ενδιαφερόμενο προτού ληφθεί σχετική προς τούτο απόφαση του Επιτρόπου-

"εξουσιοδοτώ" σημαίνει επιτρέπω διά γενικής εξουσιοδότησης ή ειδικής άδειας-

"εναρμονισμένο πρότυπο" σημαίνει τεχνική προδιαγραφή που υιοθετείται από αναγνωρισμένο οργανισμό προτύπων με την οποία η συμμόρφωση δυνατό να είναι ή να μην είναι υποχρεωτική-

"επιζήμια παρεμβολή" σημαίνει παρεμβολή που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της υπηρεσίας ραδιοναυσιπλοϊας ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία με άλλο τρόπο αλλοιώνει, εμποδίζει σοβαρά ή διακόπτει επανειλημμένα υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί σύμφωνα με εκάστοτε σε ισχύ σχετικούς κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό·

"επιλεκτική φραγή κλήσεων" σημαίνει διευκόλυνση με την οποία συνδρομητής δύναται, να ζητήσει από δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να φράξει εξερχόμενες κλήσεις καθορισμένων τύπων ή καθορισμένους τύπους αριθμών

"επιλογή τόνων" σημαίνει τη χωρητικότητα του σταθερού δικτύου δημόσιας τηλεφωνίας να στηρίζει τη χρήση των πολυσυχνικών τηλεφώνων τόνου επιλογής για σηματοδοσία στους τόνους χ που χρησιμοποιούνται στη μεταγωγή όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) ETR 207 και υποστηρίζουν τους ίδιους τόνους για διατερματική σηματοδοσία σε ολόκληρο το δίκτυο, τόσο εντός Κύπρου όσο και σε άλλες χώρες·

"Επίτροπος" σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

"καθολική υπηρεσία" σημαίνει την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου, ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, η οποία δέον να είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία·

"καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία" σημαίνει την ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (υ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου -

(α) σύνδεση με ένα σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση και πρόσβαση σε καθορισμένες σταθερές υπηρεσίες. Η παρεχόμενη σύνδεση δέον όπως στηρίζει τη μετάδοση, μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις, λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3,1 kHz, προκειμένου να στηρίζει, μεταξύ άλλων-

(i) φωνητική τηλεφωνία,

(ii) επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας III, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών -Τ στη "σειρά Τ",

(iii) μετάδοση δεδομένων φωνητικής ζώνης μέσω διαποδιαμορφωτών, με ταχύτητα τουλάχιστον 2 400 bit/s, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - Τ στη "σειρά V".

Η πρόσβαση στο σημείο απόληξης δικτύου του τελικού χρήστη δέον όπως γίνεται μέσω ενός αριθμού ή αριθμών του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Η εν λόγω σύνδεση δέον όπως παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις,

(β) δικαίωμα των συνδρομητών, να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους καταλόγους, καθώς και να ελέγχουν και, εάν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης,

(γ) διάθεση στους χρήστες, Καταλόγων, όλων των συνδρομητών, που δεν έχουν διατυπώσει αντίρρηση για την καταχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, των κινητών και των προσωπικών αριθμών, οι οποίοι Κατάλογοι, είναι υπό μορφή εγκεκριμένη από τον Επίτροπο είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική είτε αμφοτέρως, και τακτική ενημέρωση των εν λόγω Καταλόγων,

(δ) διάθεση σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων, μίας τουλάχιστον υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, η οποία να καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς,

(ε) διάθεση κοινόχρηστων τηλεφώνων, τα οποία να ανταποκρίνονται στις εύλογες ανάγκες των χρηστών, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη γεωγραφικής κάλυψης, και τα οποία να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης, ατελώς και χωρίς τη χρήση κερμάτων ή καρτών, κλήσεων έκτακτης ανάγκης,

(στ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, πρόσβασης σε υπηρεσίες τηλεφωνητή και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου,

(ζ) διάθεση στους χρήστες που διαθέτουν σύνδεση με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, ατελούς πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης-

"καθολική ταχυδρομική υπηρεσία" σημαίνει την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (υ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου -

(α) μία τουλάχιστο παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων, αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό,

(β) μια τουλάχιστο περισυλλογή ημερησίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α),

(γ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελουμένων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες παντού στη Δημοκρατία,

(δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη Δημοκρατία·

"καταναλωτής" σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμες τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες για σκοπούς άλλους της εργασίας, επιχείρησης ή επαγγέλματος αυτού·

"κατηγορία εξοπλισμού" σημαίνει κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριμένους τύπους συσκευών οι οποίες θεωρούνται παρόμοιες, ως και εκείνες τις επαφές για τις οποίες σχεδιάστηκαν οι εν λόγω συσκευές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δυνατό να ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες εξοπλισμού·

"κλειστή ομάδα χρηστών" σημαίνει πρόσωπα που δεν τα συνδέουν κατ' ανάγκη οικονομικοί δεσμοί αλλά που μπορούν να προσδιοριστούν ως μέλη μιας ομάδας με βάση μια διαρκή εμπορική ή/και επαγγελματική σχέση μεταξύ τους ή με ένα άλλο πρόσωπο της ομάδας, και των οποίων οι εσωτερικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες απορρέουν από το κοινό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει αυτή τη διαρκή σχέση·

"κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση της μη φωνητικής περιοχής του φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων. Ο τοπικός βρόχος συνεχίζει να χρησιμοποιείται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για να παρέχει στον τελικό χρήστη τηλεφωνική υπηρεσία·

"Κοινοποιημένος Οργανισμός" σημαίνει σώμα που ορίζεται από τον Επίτροπο για δοκιμές εξοπλισμού και κοινοποιείται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

"κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης" σημαίνει φορέα σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ο οποίος έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχων σημαντική ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο·

"Κυπριακό Ταχυδρομείο" σημαίνει το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο σύνολο του κοινού και ορίζεται διά του εδαφίου (1) του άρθρου 113 του παρόντος Νόμου ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, ως και τον οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαδέχεται το εν λόγω Τμήμα δυνάμει νόμου ή άλλως πως·

"μετάδοση" σημαίνει ενσύρματη ή μη, απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή μη, και εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπο μετάδοση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, που προορίζεται για λήψη από το κοινό·

"μισθωμένες γραμμές" σημαίνει τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις που παρέχουν χωρητικότητα διαφανούς μετάδοσης μεταξύ των σημείων απολήξεως δικτύου και δεν περιλαμβάνουν κατ' απαίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής που μπορεί να ελέγξει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής)·

"Οργανισμός" σημαίνει δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

"παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας" σημαίνει το δημόσιο ή δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που ορίζονται διά νόμου ή δυνάμει νόμου ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή μέρους αυτής στη Δημοκρατία·

"παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας" σημαίνει το Κυπριακό Ταχυδρομείο·

"παροχέας ταχυδρομικής υπηρεσίας" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες·

"παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών" σημαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

"πλαστό γραμματόσημο" σημαίνει οποιοδήποτε αντίγραφο ή απομίμηση ή παράσταση, σε χαρτί ή άλλως πως, οποιουδήποτε γραμματοσήμου, που υποδηλώνει οποιοδήποτε ταχυδρομικό τέλος στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα·

"πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο" σημαίνει την παροχή σε δικαιούχο πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ή στον τοπικό υποβρόχο του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, η οποία επιτρέπει χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων του στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας· "προώθηση κλήσης" σημαίνει τη διευκόλυνση μέσω της οποίας εισερχόμενες κλήσεις μπορούν να αποσταλούν σε άλλο προορισμό στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα·

"προσωπικά δεδομένα" σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά προσδιορισθέν ή με δυνατότητα αναγνώρισης φυσικό πρόσωπο ("το υποκείμενο των δεδομένων"), νοουμένου ότι πρόσωπο με δυνατότητα αναγνώρισης είναι εκείνο το οποίο δύναται να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδιαίτερα με αναφορά σε έναν αριθμό αναγνώρισης ή με αναφορά σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα στη φυσική, φυσιολογική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα·

"πρόσωπο" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι·

"ραδιοεξοπλισμός" σημαίνει προϊόν, ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτημα αυτού, έχον δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εκπομπής ή/και λήψης ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούν το φάσμα που εκχωρείται στην επίγεια/ διαστημική ραδιοεπικοινωνία·

"ραδιοκύματα" σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα συχνοτήτων από 9kHz μέχρι 3000GHz, που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό "σημεία πρόσβασης" σημαίνει φυσικές διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων ταχυδρομικών γραμματοκιβωτίων που παρέχονται για το κοινό, είτε σε δημόσιους δρόμους είτε στα κτίρια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπου μπορούν να εναποθετηθούν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο από πελάτες·

"σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μεταγωγής, που στηρίζει τη μεταφορά μεταξύ σημείων απόληξης του δικτύου σε σταθερές θέσεις ομιλίας, και τις ακουστικές πληροφορίες με εύρος ζώνης 3.1kHz, για την υποστήριξη τέτοιων υπηρεσιών όπως φωνητική τηλεφωνία, τηλεομοιότυπο, φωνητική ζώνη, μετάδοση δεδομένων μέσω διαποδιαμορφωτών σε ταχύτητα τουλάχιστον 2400 μπιτς ανά δευτερόλεπτο·

"σταθερή δημόσια τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία" σημαίνει παροχή σε χρήστες σε σταθερές περιοχές μιας υπηρεσίας για εξερχόμενες και εισερχόμενες εθνικές και διεθνείς κλήσεις και δύναται να περιλαμβάνει επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, προσπέλαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112, την παροχή βοήθειας από τηλεφωνήτρια, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων και παροχή ειδικών διευκολύνσεων για πελάτες με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες·

"συναφείς εγκαταστάσεις" σημαίνει τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ιδίως δε η συνεγκατάσταση, τα καλώδια σύνδεσης και τα σχετικά πληροφορικά συστήματα, στα οποία ένας δικαιούχος πρέπει να έχει υποχρεωτικά πρόσβαση προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υπό συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού·

"συνεγκατάσταση" σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου·

"συνδρομητής" σημαίνει πρόσωπο, που είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση με δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών για προμήθεια τέτοιων υπηρεσιών αντιστοίχως·

"συσκευή" σημαίνει οποιοδήποτε εξοπλισμό που είναι είτε ραδιοεξοπλισμός είτε τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ή και τα δύο·

"συστημένο αντικείμενο" σημαίνει υπηρεσία που παρέχει εγγύηση σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς ταχυδρομικού αντικειμένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό είναι πρέπον κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, απόδειξη για την παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου ή/και για την παράδοσή του στον παραλήπτη·

"ταχυδρομείο" σημαίνει οποιοδήποτε οικοδόμημα, κτίριο, αίθουσα ή εν γένει οποιοδήποτε χώρο που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας·

"ταχυδρομικό αντικείμενο" σημαίνει αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη αποστελλόμενο στην τελική του μορφή στην οποία μεταφέρεται στον παραλήπτη, περιλαμβανομένων για παράδειγμα στον όρο αυτό, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, και βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων, τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ως και οποιαδήποτε επιστολή, δέμα ή πακέτο, ή οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως αντικείμενο, το οποίο δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς·

"ταχυδρομικές υπηρεσίες" σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο, περιλαμβανομένης της παραλαβής, περισυλλογής, διαλογής και διανομής τέτοιων αντικειμένων·

"τερματικά τέλη" σημαίνει την αμοιβή του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τη διανομή του εισερχόμενου διασυνοριακού ταχυδρομείου αποτελουμένου από ταχυδρομικά αντικείμενα από άλλη χώρα·

"τερματικός εξοπλισμός" σημαίνει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή/και επίγειο δορυφορικό σταθμό που προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"τερματικό σημείο δικτύου" σημαίνει το σημείο φυσικής ή/και ασύρματης διεπαφής, από όπου παρέχεται πρόσβαση σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο·

"τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός" σημαίνει ένα προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία ή ένα αντίστοιχο εξάρτημα αυτού σκοπός του οποίου είναι να συνδεθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα με οποιαδήποτε μέσα με διεπαφές δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων (δηλαδή τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται, είτε ολικώς είτε μερικώς, για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών)·

"τηλεπικοινωνίες" σημαίνει εκπομπή, μεταφορά ή λήψη σημείων, σημάτων, κειμένου, εικόνων, ήχου, δεδομένων, επικοινωνιών ή πληροφοριών είτε με ενσύρματο ή ασύρματο ή οπτικό ή ηλεκτρομαγνητικό ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο μέσο·

"τηλεπικοινωνιακό δίκτυο" σημαίνει συστήματα εκπομπής, περιλαμβανομένου στον όρο, όπου εφαρμόζεται αυτό, μεταγωγικού εξοπλισμού, και άλλων εγκαταστάσεων ή πόρων, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ καθορισμένων τερματικών σημείων, με ενσύρματα, ασύρματα ή οπτικά μέσα, ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα·

"τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες" σημαίνει υπηρεσίες, των οποίων η παροχή συνίσταται, είτε ολικώς είτε μερικώς, στην εκπομπή και δρομολόγηση σημάτων επί τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών·

"τοπικός βρόχος" σημαίνει το φυσικό κύκλωμα στρεπτού ζεύγους μεταλλικών καλωδίων που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με αντίστοιχη εγκατάσταση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

"τοπικός υπο-βρόχος" σημαίνει το μερικό τοπικό βρόχο που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με σημείο συγκέντρωσης ή προσδιορισμένο ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο·

"υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους" σημαίνει υπηρεσίες μεταγωγής όπου ο καλών καταβάλλει μόνο μέρος του κόστους της κλήσης στον επιλεγόμενο αριθμό·

"υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας" σημαίνει υπηρεσία στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό για την εμπορική παροχή και απευθείας μεταφορά ομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσω του δημόσιου δικτύου μεταγωγής ή τέτοιου δικτύου που οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό που συνδέεται με σημείο απόληξης δικτύου σε σταθερή τοποθεσία για επικοινωνία με άλλο χρήστη του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος με άλλο σημείο απόληξης·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

"φορητότητα αριθμών" σημαίνει τη διευκόλυνση με βάση την οποία ένας συνδρομητής δύναται να διατηρεί τον αριθμό του, στην περίπτωση γεωγραφικών αριθμών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και στην περίπτωση μη γεωγραφικών αριθμών σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ανεξάρτητα από το δημόσιο παροχέα που παρέχει υπηρεσία·

"χρήστης" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία τηλεπικοινωνιών, ως και οποιοδήποτε πρόσωπο που επωφελείται από ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από αδειούχους ή μη ως αποστολέας ή παραλήπτης.

(2) Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

(α) οι όροι "δεσπόζουσα θέση", "καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης" και "σύμπραξη" έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς στους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους,

(β) οι όροι "δημόσια θέση", "δημόσιος υπάλληλος" και "δημόσια υπηρεσία", έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους,

(γ) ο όρος "αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας", περιλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού, του βουλευτού, του μέλους οποιουδήποτε δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, ως και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό ή δημόσιο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ή άλλου μέλους διοικητικού συμβουλίου, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ως και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία, και σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκηση αυτού τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.