ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Παροχή αρμοδιοτήτων

19. -(1) Αποτελεί αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων-

(α) Να συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία στη Δημοκρατία,

(β) να εφαρμόζει στις τηλεπικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατό να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, από καιρού εις καιρό, στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18,

(γ) να διαχειρίζεται την Αριθμοδότηση και να κατανέμει αριθμούς, σε δημόσιους ή μη παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

(δ) να διασφαλίζει ότι ο τερματικός εξοπλισμός πληροί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και να επιτηρεί προς τούτο τον εν λόγω εξοπλισμό,

(ε) να θέτει και δημοσιεύει προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε καθορισμένο προς τούτο σε νόμο ή δυνάμει νόμου, δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω προδιαγραφές και να διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων,

(στ) να χορηγεί, όπου ο νόμος θέτει υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τον Επίτροπο, ειδικές άδειες και γενικές εξουσιοδοτήσεις για δημιουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ως και ειδικές άδειες και γενικές εξουσιοδοτήσεις για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(ζ) να τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί άδειες που χορηγούνται κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) ανωτέρω, και να επιτηρεί και διασφαλίζει συμμόρφωση με τους όρους αυτών,

(η) να ορίζει διά διατάγματος, πέραν των εξαιρουμένων διά νόμου από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, και άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, για την ίδρυση ή παροχή των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση, δε θα απαιτείται η εξασφάλιση άδειας,

(θ) να καθορίζει με κανονισμούς, διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και για την ίδρυση τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ι) να προσκαλεί, όπου απαιτείται αυτό, την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών και γενικών εξουσιοδοτήσεων για δημιουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και για τη χορήγηση ειδικών αδειών για λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(κ) να εξετάζει, αξιολογεί και αποφασίζει επί αιτήσεων που του υποβάλλονται για τη χορήγηση αδειών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, και να θέτει όρους για τη χορήγησή τους, κατά τα διαλαμβανόμενα σε κανονισμούς, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στην περίπτωση,

(λ) να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης,

(μ) να καθορίζει με κανονισμούς και διατάγματα διαδικασίες για την εγγραφή προσώπων που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες,

(ν) να ορίζει διά διατάγματος έναν ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας,

(ξ) να καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά,

(ο) να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα διά διατάγματος, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων, προς αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, από οποιοδήποτε δημόσιο παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και δικτύων ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, και να απαγορεύει ή κηρύττει άκυρη, ανάλογα με την περίπτωση, την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, σύμπραξης οποιουδήποτε τέτοιου παροχέα, η οποία έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα, ή θα έχει ως αποτέλεσμα, την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού,

(π) να ρυθμίζει με κανονισμούς, διατάγματα, ή γνωστοποιήσεις ως αρμόζει στην περίπτωση, τα της διασύνδεσης με τηλπικοινωνιακά δίκτυα, και τα της πρόσβασης σ' αυτά,

(ρ) να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα το πλαίσιο χρεώσεων, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών, προς διασφάλιση θεμιτού και υγειούς ανταγωνισμού, και των αρχών της διαφάνειας και κοστοστρέφειας, οποιωνδήποτε δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον Επίτροπο ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων παροχέων σταθερών φωνητικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ή που έχουν καθοριστεί από αυτόν ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στις παραγράφους (ν) και (ξ) πιο πάνω, αντιστοίχως,

(σ) να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα, συμφώνως με το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής περί τελών που δυνατό να του έχει διαβιβασθεί, το πλαίσιο τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών προς διασφάλιση θεμιτού και υγειούς ανταγωνισμού, του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ως του παροχέα καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία,

(τ) να εξετάζει και αποφασίζει σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης, τις οποίες πρόκειται να συνάψουν δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών για τη διασύνδεση, χρησιμοποίηση ή πρόσβαση από άλλους σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις τους, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στη συμφωνία ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, σε περίπτωση που το άλλο μέρος στη συμφωνία δε συμφωνεί με τον παροχέα ως προς το ύψος αυτών και παραπέμπει το θέμα για εξέταση και απόφαση από τον Επίτροπο,

(υ) να διευρύνει ή διαφοροποιεί από καιρού εις καιρό διά διατάγματος, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών, ή του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστη δέσμη τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, από την οποία αποτελείται κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, η καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αντιστοίχως,

(φ) να εκδίδει οποιαδήποτε διατάγματα ή γνωστοποιήσεις έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(χ) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, σε περιπτώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε σχέση με μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και να καθορίζει με κανονισμούς ή διατάγματα το ύψος αυτών,

(ψ) να τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών θεμάτων,

(ω) να είναι μέλος και συμμετέχει σε συναντήσεις τέτοιων διεθνών οργανισμών, ως είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να είναι μέλος και να συμμετέχει,

(ω1) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών και διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας χορήγησης αδειών, που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1), και της προς τούτο πρόσκλησης αιτήσεων όπου απαιτείται αυτό, ως διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ι) του εν λόγω εδαφίου, ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας -

(α) Όλες τις σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων απαραιτήτως σ' αυτές, πληροφορίες ως προς το είδος και αριθμό αδειών που προσφέρονται και τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν,

(β) τα καθορισμένα από αυτόν κριτήρια επί των οποίων θα κριθούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών,

(γ) τα καθορισμένα από αυτόν κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτητές για τη χορήγηση των αδειών.

(3) Για σκοπούς άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο, ο Επίτροπος έχει καθήκον να μεριμνήσει ούτως ώστε η εν λόγω άσκηση να διασφαλίζει την αρχή της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης, αντικειμενικότητας και αναλογικότητας.

(4) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητας που διαλαμβάνεται στην παράγραφο (ο) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος -

(α) Δε δύναται να απαγορεύει ή να κηρύττει άκυρη οποιαδήποτε σύμπραξη -

(i) Που ανήκει σε κατηγορία συμπράξεων η οποία έχει εξαιρεθεί από τις συμπράξεις που είναι απαγορευμένες κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, ή διά δημοσίευσης σχετικής γνωστοποίησης από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, δυνάμει του εν λόγω Νόμου,

(ii) που έχει εξαιρεθεί από τις εν λόγω απαγορευμένες συμπράξεις με απόφαση της πιο πάνω Επιτροπής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, ή σε σχέση με την οποία η Επιτροπή εξετάζει αίτηση εξαίρεσης,

(β) δε δύναται να απαγορεύει πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που είναι απαγορευμένες από τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, ή συμπράξεις που έχουν συναφθεί ή διενεργηθεί προς παρακώλυση, περιορισμό ή νόθευση του ανταγωνισμού, μέσα στην έννοια του εν λόγω Νόμου,

(γ) δύναται να απαγορεύει την προτιθέμενη διενέργεια πράξεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, ή την προτιθέμενη σύναψη ή διενέργεια, συμπράξεων που έχουν ως αντικείμενο ή θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αυτές δεν έχουν αποφασισθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, και δεν εκκρεμούν για απόφαση ενώπιον αυτής,

(δ) δύναται να κηρύττει άκυρες, πράξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης που έχουν ήδη διενεργηθεί, ή συμπράξεις που έχουν ήδη συναφθεί ή διενεργηθεί και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, νοουμένου και αφενός μεν, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν έχει ήδη αποφασίσει στα πλαίσια είτε αυτεπάγγελτης εξέτασης, ή κατόπιν καταγγελίας, ότι δεν υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή παρακώλυση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού, αφ' ετέρου δε, δεν εκκρεμεί το σχετικό θέμα για εξέταση από αυτή,

(ε) εκδίδει διάταγμα μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων και συνεννοήσεων με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

(5)(α) Για σκοπούς άσκησης της αρμοδιότητάς του, να εξετάζει και αποφασίζει δυνάμει της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, και να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει των παραγράφων (ρ) και (σ) του εν λόγω εδαφίου, το πλαίσιο χρεώσεων και τελών, περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών, των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται, να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η διάρθρωση και το μισθολόγιο του προσωπικού των παροχέων ή οι τυχόν κεφαλαιουχικές επενδύσεις τους, σε κτίρια ή εξοπλισμό, δικαιολογούνται από την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας τους, στο απαιτούμενο ποιοτικό επίπεδο.

(β) Για σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), αμέσως πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων περιλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών τους επενδύσεων, ως και τη διάρθρωση τιμολογίου και τον αριθμό, τους μισθούς και διάρθρωση του προσωπικού αυτών.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται εν πάση περιπτώσει να αποφασίζει, σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σ' αυτές ποσά τελών, δεν είναι δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις των δημόσιων παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τελών τους περιλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου των τιμών αυτών, σε περίπτωση που κρίνει κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην παράγραφο (β) αμέσως πιο πάνω στοιχείων, ότι το προσωπικό των σχετικών παροχέων ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι υπεράριθμο, ή ότι το μισθολόγιο αυτού είναι πέραν των λογικώς επικρατούντων επιπέδων, ή ότι οι επενδύσεις τους υπήρξαν αδικαιολόγητες ή ζημιογόνες.

(6)(α) Σε σχέση με τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του, ο Επίτροπος διεξάγει απαραιτήτως, δημόσιες ακροάσεις προ της άσκησης αυτών, στις οποίες δικαιούνται να μετέχουν μεταξύ άλλων, οι άμεσα επηρεαζόμενοι από την άσκησή τους παροχείς:

(i) Σε σχέση, με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό και ρύθμιση του πλαισίου χρεώσεων και τελών περιλαμβανομένου του κατώτατου και ανώτατου ορίου τιμών των δημόσιων παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των παραγράφων (ρ) και (σ), αντιστοίχως, του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου·

(ii) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων ως προς το κατά πόσο τα προβλεπόμενα σε συμφωνίες διασύνδεσης τέλη για τη διασύνδεση ,πρόσβαση και χρησιμοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εγκαταστάσεων είναι δικαιολογημένα, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου·

(iii) (Α) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χορήγηση ειδικών αδειών ή γενικών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος διεξάγει τη σχετική δημόσια ακρόαση πριν να προσκαλέσει, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, αιτήσεις για χορήγηση τέτοιων αδειών·

(Β) σε σχέση, με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη χορήγηση γενικών εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου·

(iν) σε σχέση με την έκδοση διατάγματος, για διεύρυνση ή άλλη διαφοροποίηση της εκάστοτε ισχύουσας δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστης δέσμης τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, δυνάμει της παραγράφου (υ), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(β) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζουν και ρυθμίζουν τον τρόπο διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, και τη διαδικασία γνωστοποίησης της διεξαγωγής τους και πρόσκλησης προσώπων σ' αυτές.