ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παροχή παράνομων υπηρεσιών παιγνίου

89. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών παιγνίου εκτός των όρων αδείας

90. Πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες παιγνίου στο καζίνο θέρετρο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή της άδειας καζίνου θερέτρου, περιλαμβανομένων, παιγνίων καζίνου για τα οποία δεν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την Αρχή ή με κανόνες παιγνίων καζίνου για τους οποίους δεν έχει δοθεί η δέουσα εξουσιοδότηση από την Αρχή, επιπροσθέτως οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή πελατών καζίνου σε παράνομες υπηρεσίες παιγνίου

91. Πελάτης καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του συμμετέχει σε παράνομο παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα

92.-(1) Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει οποιαδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται στα άρθρα 67 έως 72 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι πρόσωπο δεν πέτυχε να κερδίσει ή να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει στα παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ή το γεγονός ότι δεν απεκόμισε οικονομικό όφελος ως αποτέλεσμα της απαγορευμένης δραστηριότητας για την οποία κατηγορείται.

Απαγορευμένη διαφήμιση

93. Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 65, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

94. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παρέχει στην Αρχή πληροφορίες ψευδείς ή παραπλανητικές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακίνηση ανηλίκων σε παράνομες δραστηριότητες

95. Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε πράξεις με σκοπό να παρακινήσει να ενθαρρύνει ή να επιτρέψει σε ανήλικο να συμμετάσχει σε παίγνια καζίνου ή να χρησιμοποιήσει παιγνιομηχανήματα ή να εισέλθει στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (€200.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ποινή

96.-(1) Σε περίπτωση που διαχειριστής καζίνου ή άλλο νομικό πρόσωπο κρίνεται ένοχος αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

(2) Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κρίνεται ένοχο αδικήματος, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν προβλέπεται ρητά οποιαδήποτε ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€600.000) ή και στις δύο ποινές.

Πρόστιμα και χρηματικές ποινές καταβλητέες στην Αρχή

97.-(1) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς καταβάλλεται και εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στην Αρχή από τον παραβάτη:

Νοείται ότι, η ευθύνη του προσώπου να καταβάλει την επιβληθείσα σε αυτό χρηματική ποινή δεν επηρεάζεται από τον τερματισμό, την ακύρωση, την παράδοση ή τη λήξη της άδειας την οποία αυτός κατέχει.