Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Υπουργείου Οικονομικών (Γραφεία) Νόμος, 1960.

Θέσεις Υπουργείου Οικονομικών

2. Θα συσταθούν εν τω Υπουργείω Οικονομικών αι θέσεις αι αναφερόμεναι εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος, του μισθού εκάστης θέσεως καθοριζομένου εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος.

Προσωρινότης μισθών

3. Αι εν τω Πίνακι αναφερόμενοι κλίμακες μισθών είναι προσωριναί και υπόκεινται εις μείωσιν ή αύξησιν ως μεταγενέστερος νόμος ήθελε καθορίσει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 2.)

Θέσις Μισθός (Προσωρινός)
(α) Λειτουργός Αναπτύξεως £1,380X50- 1,580X60- 1,700.
(β) Λειτουργός επί του Προϋπολογισμού £1,128X36- 1,236X42- 1,362.
(γ) Οικονομικός Λειτουργός £1,128X36-1,236X42-1,362.