Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί των Υφυπουργών της Δημοκρατίας (Αποζημίωσις) Νόμος του 1978.

Αποζημίωσις Υφυπουργών

2. Η αποζημίωσις των υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας διορισθέντων Υφυπουργών της Δημοκρατίας συνίσταται:

(α) εξ ετησίων αποδοχών εκ τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήκοντα εννέα λιρών (£4,279), του ποσού τούτου ηυξημένου κατά το ποσοστόν του εκάστοτε εν ισχύϊ τιμαριθμικού επιδόματος·

(β) εκ ποσού ίσου προς το εν δωδέκατον του συνόλου των εν τη άνω παραγράφω (α) αναφερομένων ποσών, καταβλητέου εις το τέλος εκάστου έτους· και

(γ) εξ επιδόματος παραστάσεως εκ χιλίων λιρών (£1,000).

Καταργήθηκε

3. Καταργήθηκε.

Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 9ην Μαρτίου, 1978.

Σημείωση
15(2) του Ν.49/80

Πας όστις μετά την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, κατέχει διά περίοδον ολιγωτέραν των τριάκοντα συμπεπληρωμένων μηνών αλλά ουχί ολιγωτέραν των δώδεκα συμπεπληρωμένων μηνών το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ή του Υπουργού λαμβάνει όταν παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού ως φιλοδώρημα, απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος, ποσόν ίσον προς το εν όγδοον της μηνιαίας αποζημιώσεως την οποίαν ούτος ελάμβανεν ευθύς προτού παύση να κατέχη το αξίωμα αυτού, πολλαπλασιαζόμενον επί τον αριθμόν των συμπεπληρωμένων μηνών καθ' ους κατείχε το αξίωμα αυτού.