ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

“αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν” σημαίνει το πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού που έτυχε αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

“έντεχνος χορός” περιλαμβάνει κλασικό, σύγχρονο μπαλέτο και χορό τζαζ και δεν περιλαμβάνει χορούς λαϊκούς, δημοτικούς, πίστας (ballroom) και ντίσκο

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στο οποίο ανήκει κατά κυριότητα η σχολή χορού

“ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού” σημαίνει μη δημόσια σχολή χορού, η οποία προσφέρει διδασκαλία στον έντεχνο χορό

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής    Ένωσης,    Συμβαλλόμενο    μέρος    της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία και δεν περιλαμβάνει τη Δημοκρατία·

“Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού, που ιδρύεται με βάση το άρθρο 19

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993 και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Υπουργός” και “Υπουργείο” σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αντίστοιχα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού

3. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί και λειτουργήσει στη Δημοκρατία, εκτός αν τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Δήλωση ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

4. Πριν την ίδρυση οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει προς τον Υπουργό δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για την ίδρυση της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Την επωνυμία της σχολής,

(β) την έδρα της σχολής,

(γ) τα είδη του προσφερόμενου χορού,

(δ) όνομα, επώνυμο και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών ή προκειμένου

για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, την έδρα του και τα ονόματα των μετόχων και διευθυντών του,

(ε) [Καταργήθηκε]

(στ) [καταργήθηκε]

(ζ) το επάγγελμα του ιδιοκτήτη, ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο τους σκοπούς του, και

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.

Όροι ίδρυσης ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

5.-(1) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να ιδρυθεί-

(α) Από πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους,

(β) από μέλος της Δημόσιας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ή της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,

(γ) από πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη εντιμότητας,

(δ) από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο εκπαιδευτικό λειτουργό που απολύθηκε λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

(ε) από πρόσωπο που τελεί στην υπηρεσία ξένης κυβέρνησης ή οργανισμού,

(στ) από νομικό πρόσωπο, αν αυτό δεν περιλαμβάνει στους σκοπούς του την προώθηση ή την ασχολία με το χορό.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους μπορεί, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού κατόπιν άδειας χορηγουμένης από τον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.

Επωνυμία

6.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει επωνυμία που-

(α) Να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο της σχολής, όπως “Ακαδημία”, Ακαδημαϊκό”, “Ανωτέρα” και

(β) να διακρίνεται σαφώς από τις επωνυμίες άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολών.

(2) Η επωνυμία δεν πρέπει να περιέχει λέξεις όπως “Εθνικό” και “Παγκύπριο”.

(3) Η ίδια επωνυμία μπορεί να καλύπτει περισσότερες σχολές του ίδιου ιδιοκτήτη.

(4) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει πριν την επωνυμία να φέρει τις λέξεις “Ιδιωτική Σχολή”, που να εμφανίζονται στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει.

(5) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της επωνυμίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την υποβολή τη δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 ή τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5.

Καταχώρηση δήλωσης και έκδοση πιστοποιητικού

7.-(1) Όταν υποβληθεί η δήλωση για την ίδρυση ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού σύμφωνα με το άρθρο 4, ο Υπουργός, αν ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, την καταχωρεί στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού που τηρείται στο Υπουργείο και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο για την καταχώρηση αυτή. Η εγγραφή γνωστοποιείται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού θεωρείται ότι ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί απόδειξη της ίδρυσης της σχολής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Δήλωση λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού και πιστοποιητικό λειτουργίας

8.-(1) Πριν τη λειτουργία οποιασδήποτε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει δήλωση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Υπουργός για τη λειτουργία της σχολής, η οποία πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω στοιχεία:

(α) Ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διευθυντή της σχολής,

(β) ονοματεπώνυμο, προσόντα και προϋπηρεσία του προτεινόμενου διδακτικού προσωπικού της σχολής,

(γ) περιγραφή του διδακτηρίου και του εξοπλισμού της σχολής, και

(δ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δυνατό να καθορίσει ο Υπουργός.

(2) Όταν υποβληθεί η δήλωση για λειτουργία ιδιωτικής σχολής χορού σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός, αν ικανοποιηθεί ότι αυτή συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, την καταχωρεί στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού που τηρείται στο Υπουργείο και εκδίδει στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο για την καταχώρηση αυτή.

(3) Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο ιδιοκτήτης υποχρεούται με έγγραφη δήλωση του, που υποβάλλεται προς τον Υπουργό σε επτά ημέρες από τη μεταβολή, να δηλώσει τη μεταβολή αυτή με πλήρη αιτιολογία και ο Υπουργός προβαίνει στη σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού.

(4) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Όροι λειτουργίας ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού

9. Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργεί αν-

(α) Έπαψαν να υπάρχουν ή διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν από την αρχή οποιοιδήποτε από τους όρους που απαιτούνται δυνάμει Νόμου για την ίδρυση της ή

(β) η λειτουργία της σχολής είναι επιζήμια για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ή τα δημόσια ήθη ή

(γ) έγιναν συστηματικές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει αυτού.

Διδακτήριο

10.-(1) Καμιά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού δεν μπορεί να λειτουργεί σε διδακτήριο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, το οποίο πρέπει να πληρεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α)(i) Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας 48 τετραγωνικά μέτρα,

(ii) ελάχιστο ύψος αίθουσας 2,80 μέτρα,

(iii) κατάλληλο δάπεδο αίθουσας από ξύλο ή λινόλεουμ ή από άλλο υλικό που κρίνεται κατάλληλο από τον Υπουργό και το οποίο παρέχει την απαραίτητη ελαστικότητα,

(iv) να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και προϋποθέσεις των δημόσιων σχολείων αναφορικά με την ασφάλεια, αερισμό, φωτισμό και θερμοκρασία και

(v) σε κάθε μαθητή να αναλογεί ελάχιστο εμβαδό χώρου τριών τετραγωνικών μέτρων͘

(β) να διαθέτει-

(i) πιάνο ή μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου και μπάρες, όπου είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία,

(ii) αίθουσα αναμονής,

(iii) αποδυτήρια με αποχωρητήρια, νιπτήρες και καταιονητήρες για χρήση από τους μαθητές της σχολής,

(iv) κιβώτιο πρώτων βοηθειών,

(v) έξοδο κινδύνου και

(vi) πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού διαθέτει παράρτημα, αυτό πρέπει πριν από τη λειτουργία του να δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη και αν, ύστερα από επιθεώρηση, κριθεί ότι πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, τότε μπορεί να λειτουργήσει.

(2) Κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, καθορίζουν ειδικότερα τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν τα διδακτήρια κάθε ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού.

Εξοπλισμός

11. Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την ορθή διδασκαλία του έντεχνου χορού.

Εσωτερικοί Κανονισμοί

12.-(1) Κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να έχει εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από τον Υπουργό.

(2) Ο εσωτερικός κανονισμος καθορίζει-

(α) Την εσωτερική λειτουργία της σχολής,

(β) τις εγγραφές, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, την κατάταξη και την πειθαρχία των μαθητών,

(γ) τις ημέρες των εργασιών, των εορτών και των αργιών της σχολής,

(δ) τον τύπο των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών και

(ε) τα δίδακτρα και άλλα δικαιώματα και τέλη, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.

Τέλη, δίδακτρα

13.-(1) Ο καθορισμός του ποσού των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων γίνεται από τον ιδιοκτήτη κάθε ιδιωτικής σχολής χορού κάθε χρόνο και υποβάλλεται στον Υπουργό για έγκριση τρεις τουλάχιστο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους:

Νοείται ότι τυχόν αυξήσεις των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων κοινοποιούνται και εγκρίνονται από τον Υπουργό.

(2) Ο ιδιοκτήτης ή πρόσωπο που έχει εντολή από τον ιδιοκτήτη δεν μπορεί να απαιτήσει δίδακτρα, τέλη ή άλλα δικαιώματα ψηλότερα από αυτά που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Ο ιδιοκτήτης ή πρόσωο που έχει εντολή από τον ιδιοκτήτη οφείλει να εκδίδει απόδειξη από αριθμημένο διπλότυπο για κάθε είσπραξη διδάκρων, τελών ή άλλων δικαιωμάτων.

(4) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό της λειτουργίας της σχολής.

Επιθεώρηση

14.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού, υποχρεούνται να επιτρέπουν σε οποιοδήποτε χρόνο λειτουργεί η σχολή στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις για επιθεώρηση και εξακρίβωση-

(α) Της τήρησης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής,

(β) της χρησιμοποίησης του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού,

(γ) των τυχόν ελλείψεων και των μέτρων που λαμβάνονται από τους υπευθύνους για τη συμπλήρωση τους και για αρτιότερη λειτουργία της σχολής,

(δ) της τήρησης των σχετικών κανονισμών,

(ε) της καταλληλότητας του διδακτηρίου και

(στ) της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Για την επιθεώρηση αυτή συντάσσεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό.

(3) Σε περίπτωση που η έκθεση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει επίκριση για οποιοδήποτε θέμα απ’ αυτά που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός κοινοποιεί το μέρος αυτό της έκθεσης στον ιδιοκτήτη ή στο διευθυντή της σχολής και τον καλεί μέσα σε τακτή προθεσμία να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του και η μη συμμόρφωση αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21.

Αρχείο

15.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να τηρείται αρχείο (μαθητολόγιο, μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού) από την ίδρυση μέχρι την κατάργηση της σχολής.

(2) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο παραδίνεται υποχρεωτικά και εξακολουθεί να τηρείται από το νέο ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης

16. Οι ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού δεν παρέχουν τίτλους σπουδών αλλά απλές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φοίτησης.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Διευθυντής και διδακτικό προσωπικό

17.-(1) Η πρόσληψη, οι όροι εργασίας, οι αποδοχές, οι άδειες, οι ώρες εργασίας, τα καθήκοντα και δικαιώματα και η απόλυση του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ρυθμίζονται μεταξύ ιδιοκτήτη και ενδιαφερομένων.

(2) Άδεια διεύθυνσης σχολής έντεχνου χορού ή διδασκαλίας σε σχολή έντεχνου χορού παραχωρείται σε άτομα που, ύστερα από αίτηση τους στον Υπουργό σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Δασκάλων Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού”, που τηρείται στο Υπουργείο.

Για την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό απαιτείται-

(α)(i) Να έχουν αποκτήσει αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στο μάθημα της διδασκαλίας του έντεχνου χορού σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ή

(ii) να έχουν αποκτήσει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο ή ισότιμο προσόν διδασκαλίας έντεχνου χορού σε αναγνωρισμένη ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού του εξωτερικού τριετούς φοίτησης, στην οποία διδάσκονται και τα ακόλουθα: κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, θεωρία και ανάλυση της τεχνικής του μπαλέτου ή του σύγχρονου χορού, μεθοδολογία της διδασκαλίας, βασική ανατομία, μουσική, ιστορία του χορού, παιδαγωγική ή ψυχολογία, χορογραφία ή αυτοσχεδιασμός ή

Νοείται ότι για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο μητρώο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β)(i) να διατηρούν ιδιόκτητη σχολή έντεχνου χορού ή αποδεδειμγμένα να εργάζονται σε πλήρη βάση σε υφιστάμενη σχολή έντεχνου χορού για τουλάχιστο τρία χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Σχετικά αποδεικτικά αποτελούν και πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων εξεταστικών σωμάτων του εξωτερικού για τακτική (τουλάχιστο σε τέσσερις εξεταστικές περιόδους στα τρία χρόνια) συμμετοχή μαθητών/τριών της σχολής σε εξετάσεις (κρατικές εξετάσεις Ελλάδας, εξετάσεις R.A.D., I.S.T.D. και/ή άλλων κρατικών ή επίσημα αναγνωρισμένων εξεταστικών σωμάτων των ευρωπαϊκών χωρών, των Η.Π.Α. κ.α)  ή

(ii) να έχουν αποκτήσει μέχρι και τέσσερα (4) χρόνια ύστερα από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη διδασκαλία του έντεχνου χορού από ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού, τριετούς τουλάχιστο φοίτησης.

(3) Κανένας δημόσιος εκπαιδευτικός ή δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να διευθύνει ή διδάσκει ή με οποιοδήποτε τρόπο να απασχολείται σε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού.

Αρμοδιότητες διευθυντή

18.-(1) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη και του Υπουργού για την κανονική λειτουργία της σχολής.

(2) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό της σχολής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της σχολής και τους όρους υπηρεσίας.

(3) Ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού δεν μπορεί να διευθύνει περισσότερες από μια ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος “ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού” περιλαμβάνει και παράρτημα ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού που βρίσκεται εκτός έδρας:

Νοείται ότι το κάθε παράρτημα πρέπει να λειτουργεί υπό την εποπτεία προσοντούχου δασκάλου, ο οποίος θα πρέπει να είναι παρών κατά την ώρα λειτουργίας του παραρτήματος.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού

19.-(1) Ιδρύεται στο Υπουργείο Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Σχολών Έντεχνου Χορού.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από-

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ή αντιπρόσωπο του, ως πρόεδρο,

(β) δύο λειτουργούς του Υπουργείου,

(γ) δύο εκπροσώπους του Επαγγελματικού Συνδέσμου Έντεχνου Χορού Κύπρου και

(δ) ένα πρόσωπο που έχει ειδικές γνώσεις και προσφορά στον τομέα του έντεχνου χορού:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού.

(3) Τα μέλη της Συμβουλευτικης Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για χρονική περίοδο δύο ετών.

(4) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία ενώπιον της.

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει τον Υπουργό σε κάθε θέμα που προβλέπεται ειδικά στον παρόντα Νόμο, σε θέματα που αφορούν τους τύπους και τα προγράμματα των ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού, σε θέματα που αφορούν τα προσόντα των διευθυντών και δασκάλων χορού και σε κάθε θέμα που αφορά ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού το οποίο παραπέμπεται σ’ αυτή από τον Υπουργό.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφημίσεις

20.-(1) Οι διαφημίσεις ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού που γίνονται με οποιοδήποτε μέσο δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι αναληθές ή παραπλανητικό αναφορικά με το επίπεδο ή τον τύπο της σχολής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

(2) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Αδικήματα

21.-(1) Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής έντεχνου χορού η οποία ιδρύεται ή λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε όρου, διατύπωσης ή προϋπόθεσης προνοείται στον παρόντα Νόμο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εν γνώσει του για την παράβαση αυτή, εσκεμμένα υποβοηθά στη διάπραξη αυτής της παράβασης είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και σε περαιτέρω χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 20 λίρες για κάθε μέρα κατά την οποία εξακολουθεί το αδίκημα και το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από δεύτερη καταδίκη, να διατάξει τον τερματισμό ή την αναστολή της λειτουργίας της σχολής.

(2) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

Κανονισμοί

22. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και ειδικότερα οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μπορεί ή πρέπει να καθοριστεί,

(β) τουςόρους τους οποίους πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού.

(γ) την επιθεώρηση ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού, και

(δ) τα προσόντα του διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών σχολών έντεχνου χορού.

Μεταβατική διάταξη

23. Οι ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου υποχρεούνται σε έξι μήνες από την ημερομηνία αυτή να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργού η συμμόρφωση αυτή δεν είναι δυνατή, ο Υπουργός μπορεί, να δώσει παράταση της προθεσμίας για συμμόρφωση, όχι όμως για περίοδο πέραν των τριών μηνών.

Σημείωση
6 του Ν. 77(I)/2004Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.77(Ι)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.