Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με -

(α) την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)»,

(β) τα Άρθρα 11 και 13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)»,

ΚΑΙ για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

(α) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου»,

(β) «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών»,

ΚΑΙ για σκοπούς της ρύθμισης του τρόπου λειτουργίας και της εποπτείας των ανοικτού τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και των Εταιρειών Διαχείρισής τους, καθώς και το φορολογικό καθεστώς των ανωτέρω οργανισμών,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο,

«άδεια λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 9∙

«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 111∙

«άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 9∙

«άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στα εδάφια, κατά περίπτωση, (1) έως (3) του άρθρου 9∙

«αίτηση διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την αίτηση διάθεσης μεριδίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16∙

«αίτηση εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ» σημαίνει την αίτηση εξαγοράς μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 18∙

«Αμοιβαίο Κεφάλαιο» σημαίνει ΟΣΕΚΑ ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 5∙

«ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυμα, τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο για την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει κάθε αρχή την οποία ορίζει κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 97 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε μια Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 110, σε μια Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 32 και την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 και έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«διάθεση» σημαίνει τη με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο διανομή, εμπορία, προώθηση ή προβολή στο κοινό, μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία∙

«διευθύνοντες», αναφορικά με την Εταιρεία Διαχείρισης, την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και το Θεματοφύλακα, σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τα καταστατικά τους έγγραφα, αποφασίζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων τους ή τους εκπροσωπούν∙

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο ενός ιδρύματος, το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος·

«εγγεγραμμένο γραφείο», αναφορικά με Εταιρεία έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 102 του περί Εταιρειών Νόμου∙

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε μία Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατόν (10%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας Εταιρείας Διαχείρισης, κατά τα άρθρα 28, 29 και 30 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των όρων για την άθροισή τους που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35 του ίδιου νόμου, ή που επιτρέπει την άσκηση σημαντικής επιρροής στη διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία υφίσταται η συμμετοχή∙

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή Εταιρείας∙

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο·

«επιχείρηση επενδύσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό τον όρο από το Άρθρο 4 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ∙

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή «ΕΠΕΥ», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙

«Εταιρεία Διαχείρισης» σημαίνει Εταιρεία της οποίας οι συνήθεις δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λειτουργίες του εδαφίου (3) του άρθρου 109, συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που έχουν τη μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και Εταιρειών Επενδύσεων (συνολική διαχείριση χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ)∙

«Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό τον όρο από το άρθρο 6∙

«Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, η οποία συγκροτήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010∙

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010∙

«Θεματοφύλακας» σημαίνει το φορέα δραστηριότητας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα εδάφια (4)  έως (8) του άρθρου 10  και ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 10 έως 15 ∙

«θυγατρική Εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο «θυγατρική επιχείρηση» τα Άρθρα 1 και 2 της έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς, περιλαμβάνει δε κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών∙

«κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου» σημαίνει τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστηματικού Κινδύνου»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 718/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής»∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011∙

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012”, όπως αυτός διορθώθηκε·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας” όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012”∙

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014»ˑ

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014», ως διορθώθηκεˑ

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)”, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό 2021/2259 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021˙

«καταστατικά έγγραφα», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ ή Εταιρεία Διαχείρισης, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό όπως ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο∙

«κείμενη νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

«κινητές αξίες» σημαίνει -

(α) τις μετοχές εταιρειών και άλλους τίτλους ισοδύναμους με μετοχές εταιρειών (εφεξής «μετοχές»),

(β) τις ομολογίες και τα λοιπά είδη χρεογράφων (εφεξής «ομολογίες»),

(γ) κάθε άλλο διαπραγματεύσιμο τίτλο που παρέχει δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή ομολογιών με εγγραφή ή με ανταλλαγή,

αλλά δεν περιλαμβάνει τις τεχνικές και τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 41∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται∙

«κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο η Εταιρεία Διαχείρισης έχει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα της∙

«κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ» σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

«κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης» σημαίνει κράτος μέλος, εκτός του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, στο οποίο αυτή διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες∙

«κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ» σημαίνει κράτος μέλος, εκτός του κράτους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο οποίο διατίθενται μερίδια αυτού∙

«μερίδια», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ, περιλαμβάνει τις μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

«μεριδιούχος» σε συνάρτηση με ΟΣΕΚΑ, σημαίνει τον κάτοχο μεριδίου ή κλάσματος μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μετοχής Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τα επαρκούς ρευστότητας μέσα, τα οποία συνήθως αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά και η αξία των οποίων είναι δυνατό να προσδιοριστεί κάθε στιγμή με ακρίβεια∙

«μετοχές», αναφορικά με ΟΣΕΚΑ, δεν περιλαμβάνει τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου∙

«μητρική Εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα άρθρα 2 και 148 του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και την έννοια που αποδίδουν στον όρο «μητρική επιχείρηση» τα Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ∙

«Μητρώο μεριδιούχων» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό τα εδάφια (3) έως (5) του άρθρου 22∙

«Οδηγία» σημαίνει την κανονιστικού περιεχομένου Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Οδηγία 78/660/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009∙

«Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009∙

«Οδηγία 2004/39/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/8/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010∙

«Οδηγία 2004/109/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγία 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010∙

«Οδηγία 2009/65/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)»∙

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015·

«Οδηγία 2014/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014·

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ».

«όμιλος εταιρειών» ή «όμιλος» σημαίνει όμιλο του οποίου Εταιρεία είναι μέρος και ο οποίος αποτελείται από -

(α) τη μητρική επιχείρηση,

(β) τις θυγατρικές της,

(γ) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «στενοί δεσμοί»,

(δ) την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται με τη μητρική επιχείρηση με τις σχέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (β) και (γ) -

(i) έχουν τεθεί με τη μητρική επιχείρηση υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως που έχει συναφθεί με τη μητρική επιχείρηση ή σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών τους, ή

(ii) τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών∙

«Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» ή «ΟΣΕΚΑ» σημαίνει τον ανοικτού τύπου οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις των εδαφίων (1) έως (4) του άρθρου 4∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα∙

«πρόσωπα που εμπλέκονται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει την Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, το Θεματοφύλακά του, καθώς και τα πρόσωπα που διαθέτουν μερίδια του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων∙

«ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς∙

«ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων∙

«σταθερό μέσο» σημαίνει κάθε μέσο το οποίο παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να δύναται να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά, επί χρονικό διάσημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο μέσο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών∙

«στενοί δεσμοί» σημαίνει την κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μέσω -

(α) συμμετοχής, δηλαδή της κατοχής, άμεσα ή δια μέσου ελέγχου, ποσοστού τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή

(β) δεσμού ελέγχου, δηλαδή της σχέσης που υφίσταται μεταξύ μίας μητρικής επιχείρησης και μίας θυγατρικής της, όπως ορίζεται στα Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις σύνδεσης επιχειρήσεων του Άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 2, αυτής της Οδηγίας, ή μιας σχέσης της ίδιας φύσης, μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης∙ για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου -

(i) κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, που είναι επικεφαλής αυτών των επιχειρήσεων, και

(ii) θεωρείται ότι δημιουργεί στενούς δεσμούς μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, κατάσταση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα συνδέονται μόνιμα με το ίδιο πρόσωπο, με δεσμό ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα ψήφου που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ∙

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος∙

«υποκατάστημα» σημαίνει τη μονάδα εκμετάλλευσης που αποτελεί τμήμα της Εταιρείας Διαχείρισης, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες αυτή η Εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας∙ όλες οι μονάδες εκμετάλλευσης, που συστήνονται στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης με έδρα σε άλλο κράτος μέλος, θεωρούνται ως ενιαίο υποκατάστημα∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών∙

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» σημαίνει το Χρηματιστήριο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων∙

«χρηματοπιστωτικά μέσα» ή «χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως ορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(2) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά -

(α) αναφορά σε άρθρο, σημαίνει άρθρο του παρόντος Νόμου∙

(β) αναφορά στον παρόντα Νόμο, περιλαμβάνει τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του καθώς και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται ως εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

(γ) αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένου του Μέρους Ι, του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II, του Μέρους III και του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, στον παρόντα Νόμο υπάγονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια που κατάγονται από τη Δημοκρατία, καθώς και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και οι Εταιρείες Διαχείρισης που έχουν εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, και, στην έκταση που τους αφορά ο παρών Νόμος, οι Θεματοφύλακες των ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ένας ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(3) ΟΣΕΚΑ θεωρείται ότι κατάγεται από τη Δημοκρατία, εφόσον έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9.

(4) Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου τα διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια, κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΣΕΚΑ

4.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) οφείλει να συμμορφώνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) να έχει ως μοναδικό σκοπό να επενδύει συλλογικά σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 40, τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό,

(β) η λειτουργία του να βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

(γ) τα μερίδιά του να εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού του, ύστερα από σχετική αίτηση επενδυτή∙ με την εξαγορά ή εξόφληση εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ ή του διαχειριστή του, που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή τους αξία∙ θεωρείται δε ότι αυτή η τιμή δεν αποκλίνει αισθητά, όταν η απόκλιση δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) της καθαρής αξίας του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ.

(2) Δε θεωρούνται ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στον παρόντα Νόμο -

(α) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου∙

(β) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μέρος αυτής∙

(γ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, τα μερίδια των οποίων, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τα καταστατικά τους έγγραφα, μπορούν να διατίθενται μόνο στο κοινό τρίτων χωρών∙

(δ) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, η επενδυτική και δανειοληπτική πολιτική των οποίων, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής τους, δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου VII και του Άρθρου 83 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(3) Δεν υπάγονται στον παρόντα Νόμο οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που επενδύουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους, δια μέσου θυγατρικών επιχειρήσεων, κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από κινητές αξίες.

(4) Ο ΟΣΕΚΑ συγκροτείται είτε ως συμβατικής μορφής (Αμοιβαίο Κεφάλαιο) είτε ως καταστατικής μορφής (Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου). Όταν διάταξη του παρόντος Νόμου απαιτεί από ΟΣΕΚΑ να αναλάβει δράση, η εν λόγω διάταξη νοείται ότι αναφέρεται σε Εταιρεία Διαχείρισης, εάν ο ΟΣΕΚΑ έχει συσταθεί ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(5) Η σύσταση ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται μόνο κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(6) Απαγορεύεται σε ΟΣΕΚΑ που υπάγεται στον παρόντα Νόμο να μεταβάλλεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγεται στον παρόντα Νόμο.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να προβαίνει σε κατηγοριοποίηση των ΟΣΕΚΑ, με κριτήριο τον επενδυτικό τους σκοπό και τη διάρθρωση των επενδύσεών τους.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

5.-(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του και είναι κατατεθειμένα σε Θεματοφύλακα, συγκροτούν δε συλλογικό χαρτοφυλάκιο, διαχειριζόμενο από την Εταιρεία Διαχείρισης προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

(2) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας, οι δε μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικά και εξώδικα από την Εταιρεία Διαχείρισης, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού του. Η Εταιρεία Διαχείρισης, όταν εκπροσωπεί τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενεργεί στο όνομά της, επισημαίνοντας πάντως ότι ενεργεί για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης ασκεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα.

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

6.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4, έχει τη νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και πληροί τις ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις, που συντρέχουν σωρευτικά:

(α) έχει ως αποκλειστικό σκοπό να διαχειρίζεται συλλογικά το δικό της χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας σε κινητές αξίες και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 40, προς όφελος των μετόχων της∙

(β) συγκεντρώνει τα κεφάλαια τα οποία επενδύει για τους σκοπούς της παραγράφου (α) από το κοινό∙

(γ) η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων∙

(δ) οι μετοχές της εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού της, ύστερα από αίτηση των μετόχων της, ενώ το κεφάλαιο της αυξομειώνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή την εξαγορά ή εξόφληση παλαιών, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου της, όπως προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

(2) Οι ενέργειες της εταιρείας που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά, κατά την έννοια της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, εξομοιώνονται με τις εξαγορές ή εξοφλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ).

ΟΣΕΚΑ με διάφορα επενδυτικά τμήματα

7.-(1) Επιτρέπεται η συγκρότηση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα του ενός αυτοτελή επενδυτικά τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας, που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ως τέτοια. ΟΣΕΚΑ με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα συνιστά ενιαία νομική οντότητα.

(2) Κάθε επενδυτικό τμήμα του ΟΣΕΚΑ εκδίδει μερίδια τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία που συγκροτούν τη συγκεκριμένη ομάδα περιουσίας. Η αξία των μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.

(3) Οι μεριδιούχοι έχουν δικαιώματα που πηγάζουν μόνο από τα στοιχεία της ομάδας περιουσίας του επενδυτικού τμήματος μερίδια του οποίου έχουν αποκτήσει, καθένα δε επενδυτικό τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του. Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ μπορούν να ορίζουν παρεκκλίσεις από την προηγούμενη πρόταση.

(4) Ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ περιέχουν μνεία του γεγονότος ότι αυτός λειτουργεί με περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

(5) Ένα τμήμα ενός ΟΣΕΚΑ μπορεί να επενδύσει σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ (τμήμα στόχος), εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, με την τήρηση, σωρευτικά, των κατωτέρω υποχρεώσεων:

(α) το τμήμα στόχος δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια του τμήματος του ΟΣΕΚΑ που έχει προβεί στην επένδυση σε αυτό∙

(β) το τμήμα στόχος δύναται να επενδύει στα λοιπά, πλην του τμήματος που αναφέρεται στην παράγραφο (α), τμήματα του ΟΣΕΚΑ, σε ποσοστό που, συνολικά, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του∙

(γ) τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν απορρέουν από τα μερίδια τα οποία αντιστοιχούν σε συμμετοχή τμήματος ΟΣΕΚΑ σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, αναστέλλονται, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η αμοιβαία συμμετοχή∙

(δ) η αξία των μεριδίων που αντιστοιχούν στις επενδύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) δε λαμβάνεται υπόψη δύο φορές για τον υπολογισμό του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του κεφαλαίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(ε) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν καταλογίζει αμοιβές ή προμήθειες διαχείρισης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης ούτε έξοδα για τη διάθεση και την εξαγορά ή εξόφληση, ως προς τις επενδύσεις τμήματος ΟΣΕΚΑ σε άλλο τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών τμημάτων του ίδιου ΟΣΕΚΑ, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να ανακαλέσει και την άδεια λειτουργίας των υπόλοιπων τμημάτων του.

(7) Κάθε επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση αυτοτελώς, χωρίς η διάλυση και εκκαθάρισή του να συνεπάγεται τη διάλυση και εκκαθάριση άλλων τμημάτων του ΟΣΕΚΑ.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει, με Οδηγίες της, τυχόν πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διάλυση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τμήμα 1 - Άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ
Υποβολή αίτησης για άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

8.-(1) Η έναρξη λειτουργίας ΟΣΕΚΑ προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση και κοινοποίηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, η οποία ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λάβει τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης αυτού, εκτός από την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε μετρητά,

(β) την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση ή για την παρακολούθηση του της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,

(γ) δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο,

(δ) σχέδιο κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπογεγραμμένο από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα,

(ε) σχέδιο ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και

(στ) σχέδιο των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές.

(3) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λάβει τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ο υπό σύσταση ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης, εάν έχει οριστεί τέτοια, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 34, την επωνυμία της Εταιρίας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, καθώς και των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(β) δήλωση του Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο∙

(γ) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 34, δήλωση της Εταιρείας Διαχείρισης ότι αποδέχεται τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(δ) Σχέδιο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, του ενημερωτικού της δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των εδαφίων (2) και (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση τέτοιας Εταιρείας, την παροχή των αναγκαίων ή χρήσιμων πρόσθετων ή διευκρινιστικών πληροφοριών.

(5) Τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) υποβάλλονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεχθεί τούτο.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολή των στοιχείων με βάση τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του εδαφίου (1).

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει, με Οδηγία της, το ειδικότερο περιεχόμενο των στοιχείων και δηλώσεων των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (2) και των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (3).

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ

9.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει αφενός την αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισής του για τη διαχείριση αυτού και αφετέρου τον κανονισμό του καθώς και την επιλογή του Θεματοφύλακά του.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μόνον εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η επιλογή του Θεματοφύλακα και, με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπει ο παρών Νόμος για τη διαχείριση της Εταιρείας Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(3) Σε περίπτωση διαχείρισης ΟΣΕΚΑ από Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την αίτηση αυτής της εταιρείας για τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 132. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να θέτει τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, υπό την προϋπόθεση του ότι η Εταιρεία Διαχείρισης θα κατάγεται από τη Δημοκρατία, ούτε δύναται να απαιτεί την ανάθεση της διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 115, σε άλλη Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί την άδεια λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ, εάν -

(α) κρίνει ότι η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Μέρους IV, ή

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια να λειτουργεί ως Εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος καταγωγής της, ή

(γ) ο Θεματοφύλακας δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις ή οι διευθύνοντες του Θεματοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους, ή δε διαθέτουν επαρκή πείρα, μεταξύ άλλων και σε σχέση με το είδος του προς αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ, ή

(δ) ο ΟΣΕΚΑ δε δικαιούται, σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ή από άλλο νομικό κώλυμα να διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, ή

(ε) στην περίπτωση Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η νομοθεσία τρίτης χώρας που διέπει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία αυτή διατηρεί στενούς δεσμούς, ή οι δυσχέρειες που συνδέονται με την εφαρμογή διατάξεων αυτής της νομοθεσίας, εμποδίζει την αποτελεσματική ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ, ενημερώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 8, εάν εγκρίνεται ή όχι η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την υπό σύσταση Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας αιτιολογείται δεόντως. Στην περίπτωση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση σε αυτή άδειας λειτουργίας κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω κατά περίπτωση προθεσμίας και στον Έφορο Εταιρειών.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης προσκομίζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προσκομίσει τη προαναφερόμενη βεβαίωση, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(7) Απαγορεύεται η διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πριν από την κοινοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (5) της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ και πριν από την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με το εδάφιο (6).

(8) Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να διαφημίζεται μόνο μετά την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(9) Ο ΟΣΕΚΑ επενδύει το ενεργητικό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ, σε χρονικό διάστημα έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το εδάφιο (5).

Τμήμα 2 - Θεματοφύλακας
Διορισμός και καθήκοντα Θεματοφύλακα

10.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, η Εταιρεία Διαχείρισης, διορίζει ένα μόνο Θεματοφύλακα σύμφωνα με το παρόν Τμήμα.

(2)(α) Ο Θεματοφύλακας δύναται να είναι-

(i) Πιστωτικό ίδρυμα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να παρέχει, σύμφωνα με τη σχετική άδεια λειτουργίας του, υπηρεσίες Θεματοφύλακα∙

(ii) άλλη νομική οντότητα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκατάστημα στη Δημοκρατία, η οποία έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα Άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(β) Η νομική οντότητα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή εποπτεία και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

(i) Να έχει την αναγκαία υποδομή για να φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα·

(ii) να θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες κατάλληλες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της οντότητας, των διαχειριστών και των υπαλλήλων της προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(iii) να διαθέτει άρτιες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών·

(iv) να διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·

(v) να μεριμνά ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχει, οι δραστηριότητες που ασκεί και οι συναλλαγές που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να προβαίνει σε πράξεις επιβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(vi) να λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και εύρυθμη εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή λειτουργιών της εφαρμόζοντας κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και διαδικασίες, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή δραστηριοτήτων της·

(vii) όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της να διαθέτουν πάντοτε τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους, καθώς και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα·

(viii) το διοικητικό συμβούλιο να διαθέτει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του Θεματοφύλακα περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων·

(ix) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου να ασκεί  τα καθήκοντά του με εντιμότητα και ακεραιότητα.

(γ) Οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή οι Εταιρείες Διαχείρισης που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τη 18η Μαρτίου 2016 έχουν ορίσει ως Θεματοφύλακα, ίδρυμα το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων (α) και (β), ορίζουν Θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν τη 18η Μαρτίου 2018.

(3) Ο διορισμός του Θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση, η οποία μεταξύ άλλων ρυθμίζει τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο Θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί Θεματοφύλακας όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, σε Οδηγίες που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού και σε άλλη οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.

(4) Θεματοφύλακας-

(α) Διασφαλίζει ότι η πώληση, έκδοση, επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

(β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

(γ) εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εκτός εάν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου του, του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

(δ) διασφαλίζει ότι κατά τις συναλλαγές που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, καταβάλλεται σε αυτόν το σχετικό αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες·

(ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(5) Ο Θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και ιδίως, ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά τη συμμετοχή τους σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι-

(α) Ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ·

(β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στα σημεία (α), (β) ή (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 20 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε· και

(γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε:

Νοείται ότι, εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν δύναται να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ούτε μετρητά που ανήκουν στο Θεματοφύλακα.

(6) Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε Θεματοφύλακα, ως ακολούθως:

(α) Για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας-

(i) θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης στο Θεματοφύλακα,

(ii) διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι στα βιβλία του Θεματοφύλακα σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 18 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε, οι οποίοι  ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ανά πάσα στιγμή ως ανήκοντα στον ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία·

(β) για άλλα περιουσιακά στοιχεία, ο Θεματοφύλακας-

(i) επαληθεύει ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ προβαίνοντας σε εκτίμηση κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ έχει την κυριότητα, αυτή δε η εκτίμηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης και όποτε είναι διαθέσιμες, σε εξωτερικές αποδείξεις·

(ii) τηρεί αρχείο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, το οποίο διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

(7) Ο Θεματοφύλακας παρέχει τακτικά στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συνολικό κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ.

(8)(α) Τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται από το Θεματοφύλακα δεν χρησιμοποιούνται εκ νέου από το Θεματοφύλακα για δικό του λογαριασμό ή από οποιοδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό:

Νοείται ότι, η χρησιμοποίηση εκ νέου περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου.

(β) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκ νέου περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα, μόνον εφόσον-

(i) η χρησιμοποίηση εκ νέου διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

(ii) ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

(iii) η χρησιμοποίηση εκ νέου γίνεται προς όφελος του ΟΣΕΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων, και(iv)η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας την οποία ο ΟΣΕΚΑ λαμβάνει στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων:

Νοείται ότι, η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των χρησιμοποιούμενων εκ νέου περιουσιακών στοιχείων, επηυξημένης κατά ορισμένο ποσό (“premium”).

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα και/ή οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω Θεματοφύλακα και/ή του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ο Θεματοφύλακας θέτει κατόπιν αιτήματος στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εφόσον αυτή είναι η αρμόδια αρχή αυτού, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες ενδεχομένως να είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον είναι η αρμόδια αρχή του Θεματοφύλακα, διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας Διαχείρισης.

(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με οδηγία της δύναται να καθορίζει-

(α) Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στο εδάφιο (3)·

(β) τους όρους άσκησης των λειτουργιών του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τα εδάφια (2), (4), (5) και (6), στους οποίους περιλαμβάνονται-

(i) το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),

(ii) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο,

(iii) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας φυλάσσει, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6), τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν σε ονομαστική μορφή και καταχωρίστηκαν στον εκδότη ή σε φορέα τήρησης μητρώου·

(γ) τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11·

(δ) την υποχρέωση διαχωρισμού που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 11·

(ε) τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τρίτο, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 11·

(στ) τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 12·

(ζ) την έννοια των εξωτερικών γεγονότων τα οποία ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12·

(η) τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για ανεξαρτησία, σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 13.

Ανάθεση λειτουργιών Θεματοφύλακα σε τρίτο

11.-(1) Ο Θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 10 λειτουργίες αυτού.

(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 λειτουργίες, μόνον εφόσον -

(α) Τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των απαιτήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) ο Θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο δικαιολογείται η ανάθεση αυτή·

(γ) ο Θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την περιοδική επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες ο τρίτος έχει προβεί σε σχέση με τα θέματα που του έχουν ανατεθεί.

(3) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 δύναται να ανατεθούν από το Θεματοφύλακα σε τρίτο, μόνον όταν ο τρίτος ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των ανατεθέντων σε αυτόν καθηκόντων -

(α) Διαθέτει τις δομές και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ που του έχουν ανατεθεί·

(β) υπόκειται, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εν λόγω εδαφίου (6)-

(i) Σε αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμισης περιλαμβανομένων των κανόνων για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και σε εποπτεία στην οικεία δικαιοδοσία,

(ii) σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του·

(γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του Θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του Θεματοφύλακα ούτως ώστε οποτεδήποτε να δύναται να αναγνωριστούν ως ανήκοντα σε πελάτες ενός συγκεκριμένου Θεματοφύλακα·

(δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους· και

(ε) συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στα εδάφια (3), (6) και (8) του άρθρου 10 και του άρθρου 13.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), εάν η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί να τίθενται ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα σε θεματοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) σχετικά με την ανάθεση, ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια τοπική οντότητα, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της προαναφερθείσας τρίτης χώρας, εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση νοουμένου ότι-

(α) Οι επενδυτές του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν πριν από την επένδυσή τους ενημερωθεί δεόντως ότι η εν λόγω ανάθεση είναι αναγκαία λόγω νομικών περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με τις περιστάσεις που δικαιολογούν την ανάθεση και σχετικά με τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται·

(β) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή η Εταιρεία Διαχείρισης εξ’ ονόματος του ΟΣΕΚΑ, έχει ζητήσει από το Θεματοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων σε τοπική οντότητα.

(5) Ο τρίτος, δύναται να προβεί σε περαιτέρω ανάθεση των προβλεπόμενων στα εδάφια (3) ή (4) λειτουργιών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων στα εδάφια (1) έως (4) απαιτήσεων, οπότε στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου  (3) του άρθρου 12 στα αντίστοιχα μέρη.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όπως αυτά ορίζονται σε αυτόν, ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών.

Ευθύνη του Θεματοφύλακα

12.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια από το Θεματοφύλακα ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή τους, χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 10:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους ή το αντίστοιχο ποσό στον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και σε τέτοια περίπτωση, ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνης εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, το οποίο ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες αυτοί υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση αναφέρεται στο άρθρο 11.

(3) Η ευθύνη του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας και κάθε συμφωνία που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.

(4) Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δυνατό να επικαλούνται την ευθύνη του Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλοεπικαλύψεις στις αγωγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.».

Ανεξαρτησία Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα

13.-(1) Καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα  ως Εταιρεία Διαχείρισης και ως Θεματοφύλακας και καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ως Θεματοφύλακας.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ο Θεματοφύλακας, στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.

(4) Ο Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης και του ιδίου του Θεματοφύλακα, εκτός εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων του Θεματοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά αυτού τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον αρμόζοντα τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

Παραίτηση του Θεματοφύλακα

14.-(1) Θεματοφύλακας ΟΣΕΚΑ, που προτίθεται να παραιτηθεί των καθηκόντων του, γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του αυτή στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, καθυστερούν αδικαιολόγητα να προτείνουν νέο Θεματοφύλακα, τη σχετική πρόταση διενεργεί ο υπό παραίτηση Θεματοφύλακας.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την επιλογή του νέου Θεματοφύλακα και, σε διαφορετική περίπτωση, απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης, ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, ή, στην περίπτωση του εδαφίου (3), από τον υπό παραίτηση Θεματοφύλακα να προτείνουν άλλο νέο Θεματοφύλακα.

(5) Μετά το διορισμό του νέου Θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς Θεματοφύλακας παραδίδει στο νέο Θεματοφύλακα τα υπό τη φύλαξή του στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(6) Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου Θεματοφύλακα.

(7) Η παραίτηση και αντικατάσταση του Θεματοφύλακα επάγεται τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ.

Αντικατάσταση του Θεματοφύλακα

15.-(1) Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των υποχρεώσεων του Θεματοφύλακα ή προς προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ασκεί τα καθήκοντά του προς το συμφέρον του συνόλου των μεριδιούχων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ από νέο Θεματοφύλακα, οπότε και εγκρίνει την επιλογή του τελευταίου.

(2) Αίτηση προς αντικατάσταση του Θεματοφύλακα δύναται να υποβάλλει και η Εταιρεία Διαχείρισης, ως εκπρόσωπος των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή και η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά περίπτωση, εφόσον ζητήσει αντικατάσταση του Θεματοφύλακα, οφείλει να προτείνει νέο Θεματοφύλακα σε αντικατάσταση του προηγούμενου και να ενημερώσει σχετικά τον υπό αντικατάσταση Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ. Στην περίπτωση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η πρόταση νέου Θεματοφύλακα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

(4) Στην περίπτωση αντικατάστασης του Θεματοφύλακα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων (4) έως (7) του άρθρου 14.

Τμήμα 3 - Διάθεση και εξαγορά μεριδίων
Διαδικασία διάθεσης μεριδίων

16.-(1) Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης και την απόκτηση από το μεριδιούχο μεριδίων ΟΣΕΚΑ, απαιτείται -

(α) αίτηση διάθεσης μεριδίων προς την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό τρόπο∙

(β) αποδοχή του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την τιμή διάθεσης των μεριδίων, σε μετρητά ή, εφόσον δεχθεί η Εταιρεία Διαχείρισης, ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα∙ για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 51.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση μεριδίων καταβάλλεται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ΟΣΕΚΑ αντίστοιχα καταθέτουν το ποσό στο Θεματοφύλακα, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας το αργότερο. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της προηγούμενης πρότασης, απαγορεύεται η καταβολή του ποσού για την απόκτηση των μεριδίων σε πρόσωπο του δικτύου διάθεσης μεριδίων άλλο από αυτά που μνημονεύονται στο εδάφιο (5). Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή κινητών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων ως αντίτιμο για τη συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ διενεργείται στο Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η τιμή διάθεσης των μεριδίων υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία προς την ημερομηνία αποτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και η τιμή αυτή δεν πρέπει να έχει υπολογιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. έκδοση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται μόνο σε ημερομηνία αποτίμησης.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, παραδίδει στον αιτούντα τη συμμετοχή στον ΟΣΕΚΑ, δωρεάν, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και, εφόσον ζητήσει τούτο, το ενημερωτικό δελτίο και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, δύναται να διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ και δια μέσου πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλων επιχειρήσεων επενδύσεων καθώς και Εταιρειών Διαχείρισης.

(6) Η διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (5) ή από άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως αντιπρόσωποι αυτών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου που ρυθμίζει την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών υπό την επιφύλαξη ειδικής διάταξης του παρόντος Νόμου.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει, με Οδηγίες της -

(α) τεχνικά θέματα ή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των εδαφίων (1) έως (5), τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, καθώς και γενικότερα τα προσόντα και τις υποχρεώσεις αυτών των προσώπων∙ και

(β) τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ με ηλεκτρονικό μέσο, εξειδικεύοντας και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία υποχρεούται να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, για την προστασία των επενδυτών.

Βεβαίωση συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ

17.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, εκδίδει, ύστερα από αίτηση μεριδιούχου ή συνδικαιούχου μεριδίων ΟΣΕΚΑ, βεβαίωση συμμετοχής του στον ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχη βεβαίωση μπορεί να ζητήσει ο μεριδιούχος και για την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

(2) Η βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το ακριβές περιεχόμενο της οποίας καθορίζει η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ κατά περίπτωση, ανάλογα και με το σκοπό για τον οποίο εκδίδεται ύστερα από το αίτημα του μεριδιούχου, έχει απλά αποδεικτική της συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ ισχύ. Σε περίπτωση απόκλισης του περιεχομένου της βεβαίωσης και της καταχώρησης στο Μητρώο μεριδιούχων, υπερισχύει η τελευταία.

(3) Η βεβαίωση του εδαφίου (1) μπορεί να απεικονίζει και το σύνολο των συμμετοχών σε έναν ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, ύστερα από αίτημα του ενεχυριούχου δανειστή ή του μεριδιούχου, εκδίδει βεβαίωση για την καταχώρηση της ενεχυρίασης των μεριδίων στο Μητρώο μεριδιούχων.

Εξαγορά μεριδίων

18.-(1) Η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ είναι υποχρεωτική, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μεριδιούχου.

(2) Για τον σκοπό της εξαγοράς, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Αίτηση εξαγοράς υπό αίρεση δεν επιτρέπεται.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, δεν προβαίνει σε εξαγορά των μεριδίων χωρίς να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος μεριδιούχου. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την ίδια, ακυρώνονται και το κεφάλαιό της μειώνεται κατά το ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για την εξαγορά των μετοχών.

(4) Η αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποτίμησης η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς των μεριδίων. Ανεξάρτητα από το παρόν εδάφιο, επιτρέπεται η καταβολή αξιών, ως προϊόντος εξαγοράς μεριδίων διαπραγματεύσιμου ΟΣΕΚΑ κατά το οριζόμενα στο άρθρο 45, σε αντιστοιχία με τη σύνθεση του αναπαραγόμενου στο χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ δείκτη, εφόσον υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(5) Η τιμή εξαγοράς των μεριδίων υπολογίζεται κατ’ αντιστοιχία προς την ημερομηνία αποτίμησης, όπως αυτή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και η τιμή αυτή δεν πρέπει να έχει υπολογιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. εξαγορά μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται μόνο σε ημερομηνία αποτίμησης.

(6) Η αίτηση μεταφοράς από επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ σε επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ, ή από ΟΣΕΚΑ σε άλλο ΟΣΕΚΑ, ισοδυναμεί με αίτηση εξαγοράς της συμμετοχής στον αρχικό ΟΣΕΚΑ ή σε επενδυτικό τμήμα του και με απόκτηση συμμετοχής στο νέο ΟΣΕΚΑ ή στο νέο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ

19.-(1) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, ή προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ίδιου του ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός δεν τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός, το οποίο δύναται, εφόσον συντρέχει λόγος, να παραταθεί για άλλον ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο, με νέα άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των μεριδιούχων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και για μεγαλύτερο από το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, χωρίς όμως το συνολικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, υποβάλλει αμέσως την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση της άδειας του εδαφίου (1) και ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ, για την αναστολή εξαγοράς. Η ίδια ενημέρωση διενεργείται και για την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία παρατείνεται η διάρκεια της ισχύος της αναστολής εξαγοράς.

(3) Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς των μεριδίων πριν από την πάροδο της περιόδου ισχύος της αναστολής, η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, ανακαλεί την αναστολή και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθενται μερίδια του ΟΣΕΚΑ.

(4)  Η αναστολή της εξαγοράς, η παράταση, η λήξη ή η ανάκλησή της, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή και το χρονικό σημείο λήξης της γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους και σχετική ανακοίνωση καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ίδιου του ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση.

(5) Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς, ούτε η εξαγορά μεριδίων από μεριδιούχους. Ικανοποιούνται ωστόσο οι αιτήσεις εξαγοράς που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν πριν από τη λήψη της απόφασης της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, για την αναστολή εξαγοράς.

Αναστολή εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

20.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, δύναται με απόφασή της να αναστείλει, με δική της πρωτοβουλία, την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 19 αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράταση, τη δημοσίευση των ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης ή ανάκλησης της αναστολής, την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των απαγορεύσεων υποβολής αίτησης εξαγοράς, καθώς και εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1).

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τμήμα 1 - Διατάξεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια
Ύψος αρχικού ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

21. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνίσταται με αρχικό ενεργητικό ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά και εις ολόκληρον:

Νοείται ότι, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από αυτά τα τμήματα.

Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου

22.-(1) (α) Η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ονομαστικά μερίδια ή κλάσματα μεριδίων, που αντιπροσωπεύουν, το καθένα, το ίδιο ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού του.

(β) Το ίδιο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δυνατό να εκδίδει μερίδια διαφορετικών κατηγοριών, οι οποίες προσδιορίζονται στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα μερίδια, ασκούνται σε αντιστοιχία με το ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου, τα οποία ασκούνται με βάση ολόκληρο μερίδιο.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (γ) και ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 52, ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να διαφοροποιεί το δικαίωμα επί των κερδών και των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανά κατηγορία μεριδίων.

(2) Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν ονομαστική αξία.

(3) Η απόκτηση μεριδίων προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή της αξίας τους στο Θεματοφύλακα και την αποδοχή της συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο Μητρώο μεριδιούχων που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό, με αυτή δε την καταχώρηση αποδεικνύεται η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

(4) Στο Μητρώο μεριδιούχων διενεργείται αυτοτελής καταχώρηση κάθε συμμετοχής του μεριδιούχου ή των συνδικαιούχων μεριδίων.

(5) Το Μητρώο μεριδιούχων περιέχει:

(α) το ονοματεπώνυμο του μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία αυτού,

(β) τη διεύθυνση του μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το εγγεγραμμένο γραφείο ή, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, την έδρα, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής, τη διεύθυνση και τον αριθμό εταιρικού μητρώου, εάν υφίσταται τέτοιος,

(γ) τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του μεριδιούχου,

(δ) τον αριθμό των μεριδίων που αντιπροσωπεύει η συμμετοχή, καθώς και

(ε) κάθε άλλο στοιχείο που αποτελεί το ελάχιστο περιεχόμενο για την εξατομίκευση του μεριδιούχου και των μεριδίων του.

Σε περίπτωση που τα μερίδια ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα, καταχωρούνται τα ανωτέρω στοιχεία όλων των συνδικαιούχων μεριδίων.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει στο Θεματοφύλακα πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο Μητρώο μεριδιούχων.

Συνδικαιούχοι μεριδίων

23.-(1) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μεριδίων είναι περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα, ως συνδικαιούχοι αυτών, καθένας από αυτούς δύναται να κάνει μερική ή ολική χρήση των μεριδίων της κοινής μερίδας, χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται κατά το άνοιγμα της μερίδας των συνδικαιούχων, από όλους τους συνδικαιούχους ή από εκείνον από τους συνδικαιούχους, που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και καταβάλλει την αξία των αποκτώμενων μεριδίων. Με την εξαγορά μεριδίων ύστερα από αίτημα συνδικαιούχου, ο οποίος δύναται να κάνει χρήση των μεριδίων χωρίς τη σύμπραξη των υπόλοιπων, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού έναντι των λοιπών συνδικαιούχων ως προς τα εξαγορασθέντα μερίδια.

(2) Κατά το άνοιγμα της κοινής μερίδας των συνδικαιούχων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι δυνατό να οριστεί ότι, με το θάνατο οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, τα μερίδιά του περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους της μερίδας, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.

(3) Για την προσθήκη νέου δικαιούχου απαιτείται έγγραφη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης και όλων των συνδικαιούχων της μερίδας. Η αφαίρεση υφιστάμενου συνδικαιούχου προϋποθέτει τη ρητή έγγραφη συναίνεσή του. Στο Μητρώο μεριδιούχων καταχωρούνται και τα στοιχεία του νέου συνδικαιούχου των μεριδίων, ενώ διαγράφονται τα στοιχεία του μεριδιούχου που έπαυσε να είναι συνδικαιούχος.

(4) Σε περίπτωση κτήσης μεριδίων κατά το εδάφιο (1), για τις μερίδες συνδικαιούχων εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής ανά μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, με τα ονόματα όλων των συνδικαιούχων.

Μεταβίβαση μεριδίων

24.-(1) Η μεταβίβαση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης, ισχύει δε έναντι αυτής από την ανωτέρω γνωστοποίηση, εκτός εάν η μεταβίβαση διενεργείται χρηματιστηριακά, για τα μερίδια που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε αγορά, οπότε υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες για τέτοια συναλλαγή γενικές και ειδικές διατάξεις.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει το Μητρώο μεριδιούχων για τη μεταβίβαση, διαγράφοντας τα μεταβιβαζόμενα μερίδια από τη μερίδια του μεταβιβάζοντος και καταχωρίζοντάς τα στη μερίδα του αποκτώντος.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, ύστερα από αίτηση του αποκτώντος, εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής στο όνομά του, κατά την έννοια του άρθρου 17.

Ενέχυρο επί μεριδίων

25.-(1) Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατό να ενεχυριάζονται προς εξασφάλιση απαίτησης.

(2) Έναντι της Εταιρείας Διαχείρισης, η ενεχυρίαση ισχύει και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που γνωστοποιείται εγγράφως η πράξη σύστασης ενεχύρου σε αυτή και, εάν τα μερίδια έχουν αποτελέσει αντικείμενο εισαγωγής σε αγορά, με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες διατυπώσεις για την καταχώρηση της σύστασης του ενεχύρου στα αρχεία που τηρούνται, στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της αγοράς. Η Εταιρεία Διαχείρισης καταχωρεί τη σύσταση ενεχύρου στο Μητρώο μεριδιούχων.

(3) Η ικανοποίηση του ενεχυριούχου δανειστή πραγματοποιείται με την εξαγορά των μεριδίων που έχουν ενεχυριαστεί και με την απόδοση στον ενεχυριούχο δανειστή της αξίας τους, μέχρι την εξαγορά του συνόλου των ενεχυρασθέντων μεριδίων.

(4) Σε περίπτωση που δεν εξαγορασθεί το σύνολο των ενεχυρασθέντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο ενεχυριούχος δανειστής διατηρεί το δικαίωμά του από το ενέχυρο ως προς τα υπόλοιπα ενεχυρασμένα μερίδια, χωρίς να απαιτείται η σύναψη και ανακοίνωση νέας σύμβασης ενεχυρίασης.

(5) Το εδάφιο (2) εφαρμόζεται και σε περίπτωση εξάλειψης του ενεχύρου επί κυκλοφορούντων μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

26.-(1) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο οποίος είναι ενιαίος και όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συγκροτείται με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, περιέχει τους όρους λειτουργίας του, καταρτίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από κοινού και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχει τουλάχιστον -

(α) την ονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα∙

(β) το σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι ειδικότεροι επενδυτικοί του στόχοι και η επενδυτική του πολιτική, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου∙

(γ) τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή μνεία ότι η διάρκειά του είναι αορίστου χρόνου∙

(δ) τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τους κανόνες υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων∙

(ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων, καθώς και τους όρους με τους οποίους η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων μπορεί να ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς είναι δυνατό να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με δική της πρωτοβουλία∙

(στ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός της∙

(ζ) τις αμοιβές και τις προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών και προμηθειών∙

(η) τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο∙

(θ) τους κανόνες για τη διανομή των προσόδων και των κερδών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στους μεριδιούχους του, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής∙

(ι) τους όρους για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τη διαφήμισή του∙

(ια) τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού∙

(ιβ) τους λόγους λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα από κοινού, η δε τροποποίησή του εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, εντός τριών μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση της τροποποίησης.

(4) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταρτίζεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική εφόσον τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τα θέματα που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνει ο κανονισμός και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχει.

Συνέλευση μεριδιούχων

27.-(1)  Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο να συγκαλεί συνέλευση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα. η συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση της Εταιρείας Διαχείρισης που απευθύνεται στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιέχει τον τόπο και την ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και γνωστοποιείται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνόδου της συνέλευσης.

(2) Τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων από την Εταιρεία Διαχείρισης μπορούν να ζητήσουν εγγράφως και μεριδιούχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) των κυκλοφορούντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οπότε η Εταιρεία Διαχείρισης συγκαλεί τη συνέλευση εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης των μεριδιούχων, η οποία και ορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αυτά τα θέματα πρέπει να άπτονται της διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή να συνίστανται στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς τους μεριδιούχους, δια μέσου της συνέλευσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να προσθέσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνέλευση που συγκαλεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

(3) Ο Πρόεδρος της συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο της συνεδρίασής της, ορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της συνέλευσης, χωρίς όμως αυτές οι διατάξεις να είναι δυνατό να παρεκκλίνουν εκείνων του παρόντος άρθρου.

(4) Η συνέλευση, στην οποία μετέχουν οι μεριδιούχοι χωρίς να είναι δυνατή η επιβολή προδικασίας για τη συμμετοχή, αποφασίζει με την πλειοψηφία επί του συνόλου των μεριδίων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση, εκτός εάν ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προβλέπει υψηλότερη πλειοψηφία, χωρίς όμως αυτή να είναι δυνατό να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μεριδίων. Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να προβλέπει και απαρτία για τη συνεδρίαση της συνέλευσης, η οποία δεν είναι όμως δυνατό να οριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατόν (20%) των κυκλοφορούντων μεριδίων. Οι μεριδιούχοι μετέχουν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ή για τη συνεδρίαση που ακολουθεί εξαιτίας αναβολής ή διακοπής της προηγούμενης.

(5) Οι διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων δε δύναται να παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου για τη συνέλευση. Τα κλάσματα μεριδίων δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Οι αποφάσεις της συνέλευσης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία παραμένει μόνη αρμόδια για τη λήψη κάθε απόφασης σχετικά με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου

28.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της, ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου -

(α) σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τη βεβαίωση του Θεματοφύλακα για την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 9∙

(β) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια λειτουργίας χορηγήθηκε στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου κεφαλαίου:

(α) σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται προς τους τυχόν όρους της άδειας λειτουργίας του, ή

(β) σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ή που ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς χορήγηση της άδειας λειτουργίας, δεν ικανοποιείται πλέον.

(3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (2), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάξει προθεσμία στην Εταιρεία Διαχείρισης για συμμόρφωσή της. Παράλειψη της Εταιρείας Διαχείρισης να συμμορφωθεί πλήρως εντός της ανωτέρω προθεσμίας, συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Διάλυση και εκκαθάριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

29.-(1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαλύεται για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του∙

(β) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισής του, εφόσον αυτή κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεριδιούχων του∙

(γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς του που προβλέπεται στον κανονισμό του, εκτός εάν ο κανονισμός του τροποποιηθεί, πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε η διάρκειά του να παραταθεί ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να καταστεί αόριστης διάρκειας∙

(δ) εφόσον επέλθει γεγονός που, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιφέρει τη λύση του∙

(ε) σε περίπτωση διάλυσης, πτώχευσης, παραίτησης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εφόσον δεν οριστεί αντικαταστάτης τους∙

(στ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του∙

(ζ) με τη συγχώνευσή του με άλλο ΟΣΕΚΑ, ή με τη διάσπασή του σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια∙

(η) με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, εάν το ενεργητικό του μειωθεί στο ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου προβλεπόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 21 ορίου, αυτή δε η μείωση διατηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών∙

(θ) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, την οποία δύναται να λάβει, στην περίπτωση που το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειωθεί ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων (2/3) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, σύμφωνα με το άρθρο 21. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το γεγονός ότι το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειώθηκε, ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων (2/3) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δε λάβει απόφαση για τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, να απαιτήσει τη λήψη τέτοιας απόφασης από την Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως και οι δανειστές τους, δε δύνανται να ζητήσουν τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(3) Τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ακολουθεί η εκκαθάρισή του, εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε γεγονός που προβλέπεται στις παραγράφους (στ) και (ζ) του εδαφίου (1). Η εκκαθάριση απολήγει σε διανομή της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με ευθύνη του εκκαθαριστή του. Ως εκκαθαριστής ορίζεται εκ του νόμου η Εταιρεία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν η διάλυσή του οφείλεται σε γεγονός από αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο (ε) και συντρέχει στο πρόσωπό της, οπότε ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται από το Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση που γεγονός που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) συντρέχει και στο πρόσωπο του Θεματοφύλακα, ο εκκαθαριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με απόφασή της. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ανάλογα το εδάφιο (2) του άρθρου 120. Σε περίπτωση που ο εκκαθαριστής δεν ασκεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, ορίζει αντικαταστάτη του εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής δε δύναται να αναθέτει καθήκοντά του σχετικά με την εκκαθάριση σε τρίτο πρόσωπο.

(4) Από τη διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είναι δυνατή η έκδοση νέων μεριδίων του, παρά μόνο εφόσον με την έκδοση αυτή εξυπηρετείται ο σκοπός της εκκαθάρισης. Η εξαγορά μεριδίων παραμένει δυνατή, εφόσον διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μεριδιούχων. Ο Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής της περιουσίας του. Οι μεριδιούχοι ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης, ύστερα από την εξόφληση κάθε είδους απαίτησης που υφίσταται έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

(5) Το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο ελεγκτής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θεωρείται ανεξάρτητος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

(6)  Η διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι λόγοι της διάλυσης-

(α) Γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης, αμέσως στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με σταθερό μέσο. και

(β) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στις οποίες έχει τηρηθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο η διαδικασία κοινοποίησης για τη διάθεση μεριδίων του.

(7) Σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, η διάλυσή του επέρχεται με τη διάλυση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματός του.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 2 - Διατάξεις για τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

30.-(1)(α) Η ανάληψη δραστηριότητας της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9.

(β) Η Εταιρεία Επενδύσεων απαγορεύεται να αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.

(2) Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που λαμβάνει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 9, ευρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(3) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34, η διαχείριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ανατίθεται σε Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο Μέρος IV. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, οι αναφορές στον παρόντα Νόμο σε Εταιρεία Διαχείρισης νοούνται ως αναφορές στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(4) Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ανατίθεται σε Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 15.

(5) Υφιστάμενη εταιρεία, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι εγγεγραμμένη βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη ή μη αγορά στη Δημοκρατία ως εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός, δύναται να μετατραπεί σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και να λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και λήψης της απαραίτητης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νοουμένου ότι πληροί τις απαιτήσεις του Τμήματος 2 του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου, το οποίο σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται επ’ αυτής ως εάν η εν λόγω εταιρεία να ήταν ΟΣΕΚΑ.

Εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου και ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου

31.-(1)  Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου∙ επί των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3(1), 4Α, 7(2) έως (7), 31, 31Α, 32, 38 και 39, 41 έως 51, 55, 56, 57, 57Α έως 57ΣΤ, 60 έως 69, 78, 84, 108, 158 έως 169 και τα άρθρα 355 έως 361 του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 169Γ του περί Εταιρειών Νόμου για τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος δεν εφαρμόζονται στις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης του περί Εταιρειών Νόμου, οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των μετόχων τους, το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων, με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών, και την έκθεση των συμβούλων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Εφόσον όμως μέτοχος της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ζητήσει να λάβει τις ανωτέρω καταστάσεις, με την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και την έκθεση των συμβούλων, η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό, παρέχοντας τα αιτούμενα στοιχεία είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη, κατά την κρίση της, εκτός εάν ο μέτοχος ζητήσει να λάβει τα στοιχεία σε έντυπη μορφή, οπότε η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου οφείλει να του τα παράσχει σε αυτή τη μορφή.

(4) Οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση και τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των εισηγμένων σε οργανωμένη (ρυθμιζόμενη) αγορά εταιρειών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν εισαχθεί ή όχι σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Επωνυμία, διακριτικός τίτλος, κεφάλαιο και μετοχές

32.-(1) Η επωνυμία της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει την ένδειξη «Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου», ο δε διακριτικός τίτλος τουλάχιστον τα αρχικά γράμματα «ΕΕΜΚ».

(2) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχει κατά τη σύστασή της πλήρως αποπληρωμένο, σε μετρητά, αρχικό κεφάλαιο, ύψους διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000):

Νοείται ότι, εάν η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από τα τμήματα αυτά.

(3) Το κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διαιρείται σε μετοχές χωρίς ονομαστική αλλά με κυμαινόμενη αξία και είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του ενεργητικού της, μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεών της. Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι ονομαστικές και πλήρως αποπληρωθείσες.

(4) Οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταχωρούνται σε Βιβλίο Μετόχων, στο οποίο εφαρμόζονται ανάλογα τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 22. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εκδίδει, ύστερα από αίτηση μετόχου της, βεβαίωση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17. Η τιμή διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συνιστά το αποτέλεσμα της διαίρεσης της καθαρής αξίας του ενεργητικού της δια του αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί, πλέον των προμηθειών, κατά περίπτωση, διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης.

(5) Στις μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων (β) έως (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 22 και των άρθρων 23 έως 25.

(6) Οι μετοχές Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών, σύμφωνα με τις οικείες για τη συγκεκριμένη αγορά, διατάξεις. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ορίζει-

(α) Ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της σύμβασης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.

(β) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχουν τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, το ενημερωτικό της δελτίο, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις της.

(γ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

Περιεχόμενο καταστατικών εγγράφων

33.-(1) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τα οποία είναι ενιαία και όταν η Εταιρεία περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πέρα από τα απαιτούμενα από τον περί Εταιρειών Νόμο στοιχεία, περιέχουν τουλάχιστον -

(α) την ιδιότητα της Εταιρείας ως Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθώς και την επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, εφόσον έχουν οριστεί∙

(β) το σκοπό της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί της στόχοι, η επενδυτική πολιτική της, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των επενδύσεών της∙

(γ) τη διάρκεια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή μνεία ότι η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου∙

(δ) τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καθώς και τους κανόνες υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών της∙

(ε) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μετοχών, καθώς και τους όρους με τους οποίους η εξαγορά ή η εξόφληση των μετοχών μπορεί να ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς είναι δυνατό να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με δική της πρωτοβουλία∙

(στ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός της∙

(ζ) τις αμοιβές και προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, εφόσον έχουν οριστεί τέτοιοι, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών και προμηθειών∙

(η) τη σχέση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα ιδίως, όταν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, καθώς και σε σχέση με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 13∙

(θ) τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(ι) τους κανόνες για τη διανομή των κερδών της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στους μετόχους της, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής∙

(ια) τους όρους για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(ιβ) τη διαδικασία τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(ιγ) τους λόγους διάλυσης της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί Εταιρειών Νόμου και επιπλέον των στοιχείων του εδαφίου (1), το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αναφέρει -

(α) ότι το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι μεταβλητό και είναι ίσο προς την εκάστοτε καθαρή αξία του ενεργητικού της,

(β) ότι το εκάστοτε κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς να αποδίδεται σε αυτές ονομαστική αξία και ότι η αξία τους είναι κυμαινόμενη, και

(γ) ότι οι μετοχές της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εξαγοράζονται, κατ’ αίτηση των μετόχων από αυτή, άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της.

(3) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ορίζει Εταιρεία Διαχείρισης ή/και Θεματοφύλακα, τα καταστατικά της έγγραφα καθορίζουν τη διαδικασία διορισμού της Εταιρείας Διαχείρισης ή/ και του Θεματοφύλακα.

(4) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να περιλαμβάνουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συμπληρωματικές ή συναφείς διατάξεις.

(5) Τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταρτίζονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική εφόσον τα στοιχεία που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της Εταιρείας, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει θέματα που αποτελούν, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), το υποχρεωτικό περιεχόμενο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνουν και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν.

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Εταιρεία Διαχείρισης

34.-(1) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης-

(α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μόνο εφόσον αυτή έχει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) και συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας συνοδεύεται από πρόγραμμα λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την οργανωτική δομή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου,

(ii) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας και σε σχέση με το είδος της δραστηριότητας που ασκεί αυτή∙ για αυτό το σκοπό, τα ονόματα των διευθυνόντων, καθώς και κάθε διαδόχου τους, γνωστοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙ οι εργασίες της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις,

(iii) εάν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια μόνο εφόσον αυτοί οι στενοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την αποτελεσματική ενάσκηση των εποπτικών της καθηκόντων:

Νοείται ότι σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, το ανωτέρω κατώτατο ύψος αρχικού κεφαλαίου ισχύει για καθένα από αυτά τα τμήματα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν, με βάση την παρούσα παράγραφο, για την εξαίρεση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου από την υποχρέωση προς διορισμό Εταιρείας Διαχείρισης, τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και οποιεσδήποτε εξετάσεις που αφορούν τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(β) κατά τα λοιπά, όσον αφορά την παροχή άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9∙

(γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνει και ασκεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(δ) Τα άρθρα 115, 123, 123Α, 123Β και 123Γ εφαρμόζονται ανάλογα στις Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχουν διορίσει Εταιρεία Διαχείρισης.

(ε) [Καταργήθηκε].

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της ενάσκησης προληπτικής εποπτείας επί των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχουν ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, ελέγχει κατά πόσο η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη την επενδυτική πολιτική που εφαρμόζει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, διαθέτει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την επένδυση των διαθεσίμων της και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι, για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης αυτής της συναλλαγής, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, επενδύονται σύμφωνα τη νομοθεσία και με τα καταστατικά έγγραφά της.

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου χωρίς Θεματοφύλακα

35. [Διαγράφηκε]
Μεταβολή προσώπων που διοικούν την Εταιρεία

36.-(1) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που χαράσσουν την επιχειρηματική πολιτική ή δικαιούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ανακοινώνεται από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η μεταβολή.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα πρόσωπα που διοικούν την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα, καλεί την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να προβεί σε άμεση αντικατάστασή τους. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων

37.-(1) Κάθε τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υπόκειται στην προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και κατά πόσο λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μετόχων.

(2) Οι τροποποιήσεις των καταστατικών εγγράφων γνωστοποιούνται αμέσως στους μετόχους της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μέτοχοι της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις των εγγράφων αυτών, όπως είχαν πριν από την τροποποίησή τους.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

38. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποφασίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και στην πρώτη πρόταση του εδαφίου (2) του άρθρου 121. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί την απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στον Έφορο Εταιρειών, γνωστοποιεί δε αυτή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών όπου η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου διαθέτει τις μετοχές της. Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, με την κοινοποίηση σε αυτή της σχετικής απόφασης ανάκλησης, τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39.

Διάλυση και εκκαθάριση

39.-(1) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου τίθεται σε εκκαθάριση και διαλύεται -

(α) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙

(β) μετά το πέρας της διάρκειάς της, εφόσον τα καταστατικά της έγγραφα προβλέπουν καθορισμένη διάρκεια, εκτός εάν αυτά τροποποιηθούν ώστε να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή αυτή να καταστεί αόριστης διάρκειας∙

(γ) σε περίπτωση που συμβεί καθορισμένο στα καταστατικά της έγγραφα περιστατικό, το οποίο επιφέρει την εκκαθάρισή της∙

(δ) με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της∙

(ε) κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙ ή

(στ)  Με τη διάλυση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μειωθεί είτε στα δύο τρίτα (2/3) είτε στο ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου ορίου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 32 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, το διοικητικό της συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της, για να συνεδριάσει εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία που το κεφάλαιο έχει μειωθεί στο ανωτέρω όριο και για να λάβει απόφαση σχετικά με τη διάλυση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Η συνέλευση, στην ανωτέρω περίπτωση, συνεδριάζει νόμιμα όταν δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι προσωπικά παρόντα ή αντιπροσωπεύονται διά πληρεξουσίου και λαμβάνει απόφαση με την πλειοψηφία των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

(3) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου τίθεται σε εκκαθάριση, εφαρμόζονται, εκτός από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατ’ αναλογία οι διατάξεις περί εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, στην έκταση που αυτές δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο.

(5) Σε περίπτωση που Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, η διάλυσή της επέρχεται με τη διάλυση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματός της.

Τμήματα ΟΣΕΚΑ

39Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, εάν ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επενδυτικά Τμήματα, κάθε Τμήμα για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου, θεωρείται ξεχωριστός ΟΣΕΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
Επιτρεπόμενες επενδύσεις

40.-(1) Οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται μόνο σε ένα (1) ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τελευταία ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ∙

(β) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά κράτους μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό∙

(γ) κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, εισηγμένα σε χρηματιστήριο αξιών τρίτης χώρας, ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά τρίτης χώρας, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό και -

(i) η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των αγορών, κατάλογος των οποίων καταρτίζεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή

(ii) η οποία προβλέπεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ∙

(δ) νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, με την προϋπόθεση ότι -

(i) οι όροι έκδοσής τους προβλέπουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ) και

(ii) η εισαγωγή που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία της έκδοσης∙

(ε) μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4, ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος, εφόσον, σωρευτικά -

(i) ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με νομοθεσία που προβλέπει ότι υπόκειται σε εποπτεία, την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμη με αυτή που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ και εφόσον η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών εποπτείας του οργανισμού διασφαλίζεται επαρκώς, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

(ii) το επίπεδο προστασίας των μεριδιούχων του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων είναι ισοδύναμο με εκείνο που παρέχεται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ και, ιδίως, οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισμό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς είναι ισοδύναμοι με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,

(iii) οι δραστηριότητες του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση,

(iv) ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, μερίδια του οποίου μελετάται να αποκτηθούν, δεν μπορεί να επενδύει, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων∙

(στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση, ή υποκείμενες σε δικαίωμα ανάληψης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός δώδεκα (12) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από κράτος μέλος, ή, εάν το πιστωτικό ίδρυμα κατάγεται από τρίτη χώρα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(ζ) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων, τα οποία διακανονίζονται σε μετρητά και τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις ρυθμιζόμενες αγορές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (γ), ή εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα, εφόσον, σωρευτικά -

(i) το υποκείμενο παράγωγο συνίσταται σε μέσο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή νομίσματα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύμφωνα με τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός καθορίζεται στον κανονισμό ή στα καταστατικά του έγγραφα,

(ii) οι αντισυμβαλλόμενοι που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύματα που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία και εντάσσονται στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(iii) τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθημερινά σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση και μπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να ακυρώνονται με αντισταθμιστική πράξη, κάθε στιγμή και σε δίκαιη τιμή, ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ∙

(η) μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 2, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης αυτών των μέσων υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον αυτά τα μέσα, διαζευκτικά -

(i) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή από κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση ομοσπονδιακού κράτους, από μέλος της ομοσπονδίας, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη,

(ii) εκδίδονται από επιχείρηση οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά από αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) του εδαφίου (1),

(iii) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οργανισμό που υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τα κριτήρια της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από οργανισμό που υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας, τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ισοδύναμους με εκείνους της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(iv) εκδίδονται από άλλους οργανισμούς που εντάσσονται σε κατηγορία από αυτές που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι επενδύσεις σε αυτά τα μέσα υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) και εφόσον ο εκδότης είναι εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεματικά ανέρχονται σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000) και υποβάλλει και δημοσιεύει τους ετήσιους λογαριασμούς της σύμφωνα με την Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, είναι οντότητα που, εντός ομίλου εταιρειών με μία ή περισσότερες εισηγμένες εταιρίες, έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση του ομίλου, ή είναι οντότητα με σκοπό τη χρηματοδότηση μέσων τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.

(2) ΟΣΕΚΑ απαγορεύεται -

(α) να επενδύει άνω του δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, εκτός από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1)∙ ή/και

(β) να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς αυτών τίτλους.

(3) Ο ΟΣΕΚΑ δύναται να κατέχει δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα.

(4) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να αποκτά κινητά ή ακίνητα πράγματα που είναι απαραίτητα για την άμεση άσκηση των δραστηριοτήτων της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Έκθεση σε τιτλοποίηση

40Α. Εταιρεία Διαχείρισης ή υποκείμενος σε εσωτερική διαχείριση ΟΣΕΚΑ που εκτίθεται σε τιτλοποίηση, η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, εάν κριθεί αναγκαίο, ενεργεί και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΣΕΚΑ.

Διαχείριση κινδύνων

41.-(1)(α) Η Εταιρεία Διαχείρισης για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, χρησιμοποιεί διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπει να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου ενός ΟΣΕΚΑ και κατά τη διαδικασία αυτή δεν στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδίδονται από οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και να κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους τύπους των παραγώγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες μεθόδους εκτίμησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα μέσα για κάθε ΟΣΕΚΑ.

(γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου να είναι διαθέσιμες στην ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και στο ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, για σκοπούς παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

(2) ΟΣΕΚΑ δύναται να χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της, εφόσον αυτές οι τεχνικές και αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Όταν οι ανωτέρω τεχνικές και μέσα αφορούν τη χρησιμοποίηση παραγώγων μέσων, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπει ο παρών Νόμος, οι τεχνικές δε και τα μέσα απαγορεύεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τον επενδυτικό του σκοπό, όπως αυτός εξειδικεύεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, ή στο ενημερωτικό του δελτίο.

(3) ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται, σε σχέση με τα παράγωγα μέσα, δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του. Η έκθεση σε κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων.

(4) ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει, στο πλαίσιο του επενδυτικού του σκοπού και εντός των ορίων που ορίζονται στα εδάφια (5), (6) και (7) του άρθρου 42, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικά τα επενδυτικά όρια του άρθρου 42. Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που βασίζονται σε δείκτη, αυτές οι επενδύσεις δεν απαιτείται να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων του άρθρου 42. Όταν κινητή αξία ή μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο, αυτό το παράγωγο λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εδαφίων (1) έως (4).

(4Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των ΟΣΕΚΑ, παρακολουθεί την επάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης ή, εφόσον δεν τελούν υπό διαχείριση, οι ίδιες οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αξιολογεί τη χρήση αναφορών σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), στο πλαίσιο των επενδυτικών πολιτικών των ΟΣΕΚΑ και  όταν ενδείκνυται ενθαρρύνει την άμβλυνση του αντίκτυπου των αναφορών αυτών ώστε να μειωθεί η αποκλειστική και μηχανιστική στήριξη σε τέτοιες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της καθορίζει:

(α) κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας της διαδικασίας κινδύνου που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης ή εφόσον αυτή δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα οποία διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης ή εφόσον αυτή δεν τελεί υπό διαχείριση, η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εμποδίζεται από του να στηρίζεται αποκλειστικά ή μηχανιστικά σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία των στοιχείων ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ∙

(β) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων∙

(γ) λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο∙

(δ) προϋποθέσεις και όρους για τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή για την επένδυση σε τέτοια μέσα.

Επιτρεπόμενα ποσοστά επένδυσης

42.-(1)(α) ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό. Η συνολική αξία των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες, σε καθέναν από τους οποίους επενδύει άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατόν (40%) του ενεργητικού του. Αυτό το τελευταίο όριο δεν ισχύει για τις καταθέσεις καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία.

(β) Το όριο του δέκα τοις εκατόν (10%) που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο (α) επιτρέπεται να αυξηθεί:

(i) σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%), κατ’ ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί η είναι εγγυημένα από κράτος μέλος, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη∙

(ii) σε είκοσι  πέντε τοις εκατόν (25%), κατ’ ανώτατο όριο, σε περίπτωση που οι ομολογίες εκδόθηκαν πριν από την 8η Ιουλίου 2022 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 52, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ως αυτή η παράγραφος ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, ή σε περίπτωση που οι ομολογίες εμπίπτουν στον ορισμό των καλυμμένων ομολόγων ως αυτός ο ορισμός παρατίθεται στη διάταξη του κυπριακού δικαίου η οποία ενσωματώνει το Άρθρο 3, σημείο 1), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162. [Σ.Σ.:βλ. Υποσημείωση αρ. 13 του Ν. 134(Ι)/2021].

Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ομολογίες της παρούσας υποπαραγράφου που ανήκουν στον ίδιο εκδότη, σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, για κάθε εκδότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. [Σ.Σ.:βλ. Υποσημείωση αρ. 13 του Ν. 134(Ι)/2021].

(γ) Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των περιπτώσεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατόν (40%) που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(2) ΟΣΕΚΑ δε δύναται να επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό.

(3) Υπό την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), ΟΣΕΚΑ δε συνδυάζει, σε περίπτωση που ο συνδυασμός θα κατέληγε σε επένδυση ποσοστού άνω του είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού στον ίδιο οργανισμό, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό∙

(β) καταθέσεις στον ίδιο οργανισμό∙ ή

(γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν με τον εν λόγω οργανισμό.

(4) Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου στον οποίο εκτίθεται ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

(α) το δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργητικού του, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα, μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40∙ ή

(β) το πέντε τοις εκατόν (5%) του ενεργητικού του στις λοιπές περιπτώσεις.

(5) Τα όρια που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4) δε σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτά τα εδάφια, δεν υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(6) Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(7) Επιτρέπεται η σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς στον ίδιο όμιλο, όπως αυτός ορίζεται για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή από τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατόν (20%).

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Εδικές παρεκκλίσεις

43. Κατά παρέκκλιση του ορίου του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 42, επιτρέπεται ο ΟΣΕΚΑ να επενδύει, βάσει της αρχής της κατανομής των κινδύνων, μέχρι ποσοστό εκατόν τοις εκατόν (100%) του ενεργητικού του σε διάφορες εκδόσεις κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς, εκδιδόμενων ή εγγυημένων από κράτος μέλος, από έναν ή περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους μέλους, από τρίτη χώρα, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, εφόσον, συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχεται προστασία ανάλογη με την παρεχόμενη στους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ ο οποίος τηρεί τους περιορισμούς του άρθρου 42∙

(β) ο ΟΣΕΚΑ κατέχει αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις, χωρίς οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατόν (30%) του συνολικού ύψους των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ∙

(γ) ο ΟΣΕΚΑ αναφέρει ρητά στον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες στις οποίες προτίθεται να επενδύσει άνω του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του∙

(δ) ο ΟΣΕΚΑ στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και στις διαφημιστικές ανακοινώσεις του ενημερωτικού δελτίου περιλαμβάνει σε εμφανή θέση, ένδειξη η οποία υποδεικνύει τη δυνατότητα χρήσης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και αναφέρει τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει σε ποσοστό άνω του τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%) του ενεργητικού του.

ΟΣΕΚΑ που αναπαράγει τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών

44.-(1) Υπό την επιφύλαξη των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 48, τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 42 αυξάνονται σε είκοσι τοις εκατόν (20%) κατ’ ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε μετοχές ή ομολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισμό, εφόσον, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, ο επενδυτικός του σκοπός συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης συγκεκριμένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολογιών, ο οποίος εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη∙

(β) ο δείκτης αποτελεί κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς∙

(γ) ο δείκτης δημοσιεύεται κατάλληλα.

(2) Το όριο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) αυξάνεται σε τριάντα πέντε τοις εκατόν (35%), κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις ρυθμιζόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή ορισμένα μέσα χρηματαγοράς κυριαρχούν ευρέως. Η επένδυση μέχρι το μέγιστο όριο κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ και εισαγωγή χωρίς διαπραγμάτευση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρηματιστηριακή αγορά

45.-(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 32, όπως τροποποιείται με τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο, επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, των μεριδίων ή κατηγορίας μεριδίων ΟΣΕΚΑ εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Τα μερίδια αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τέτοια αγορά ή σε τέτοιο μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας·

(β) ο ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ή με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

(γ) έχει οριστεί ένας τουλάχιστον ειδικός διαπραγματευτής ο οποίος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ να μη διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού του και εάν συντρέχει περίπτωση, από την ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού του· και

(δ) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μεριδίων, έχουν κατατεθεί ολοσχερώς στο Θεματοφύλακα τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(2) Με Οδηγία της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει:

(α) τα στοιχεία που υποβάλλονται για την παροχή άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ του εδαφίου (1), επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στο άρθρο 8,

(β) ειδικές υποχρεώσεις που βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης εξαιτίας της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων σε αγορά, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι της μεταξύ τους σύμβασης,

(γ) τα πρόσθετα στοιχεία που περιέχει ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι εκθέσεις και οι καταστάσεις του,

(δ) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία αυτών των ΟΣΕΚΑ.

(3) Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς διαπραγμάτευση, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με τις οικείες για τις συγκεκριμένη αγορά διατάξεις, εφόσον αυτή λειτουργεί -

(i)στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος· ή

(ii)σε τρίτη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών.

ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ

46.-(1) ΟΣΕΚΑ μπορεί να αποκτά μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ενεργητικού του σε μερίδια ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

(2) Το άθροισμα των επενδύσεων σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων πλην ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το τριάντα τοις εκατόν (30%) του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(3) Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του τελευταίου ΟΣΕΚΑ ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων δε συνδυάζονται για την εφαρμογή των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 42.

(4) Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται απευθείας ή ύστερα από ανάθεση της διαχείρισης, η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου ή ειδικής συμμετοχής, η συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δε δύναται να καταλογίζει προμήθειες διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης, για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(5) ΟΣΕΚΑ που επενδύει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων:

(α) αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο του το ανώτατο επίπεδο των προμηθειών διαχείρισης που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει∙ και

(β) επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή του τη μέγιστη αναλογία προμηθειών διαχείρισης που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης

47.-(1) Επιτρέπεται η εγγύηση του επενδυμένου κεφαλαίου σε ΟΣΕΚΑ ή και της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ από πιστωτικό ίδρυμα που κατάγεται από τη Δημοκρατία ή από άλλο κράτος μέλος και είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία, πλην του Θεματοφύλακά του ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχουν ανατεθεί υπηρεσίες θεματοφυλακής, με την προϋπόθεση ότι η παροχή τέτοιας εγγύησης και οι βασικές αρχές λειτουργίας της, ιδίως εάν τα σχετικά ποσά καταβάλλονται στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ ή στους μεριδιούχους του, προβλέπονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές εξειδικεύουν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(3) Τα ποσά που ενδεχόμενα καταβάλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα εισοδήματα από επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2012 και τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται σχετικά με την εγγύηση, στον κανονισμό, στο ενημερωτικό δελτίο, στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές, στην αίτηση συμμετοχής ή, τέλος, σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση ή ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση άσκησης ελέγχου

48.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για το σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν αποκτούν μετοχές που έχουν δικαίωμα ψήφου και που τους επιτρέπουν να ασκούν σημαντική επιρροή στη διαχείριση ενός εκδότη. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανόνες του δικαίου άλλων κρατών μελών οι οποίοι θεσπίζουν τον ίδιο κανόνα.

(2) ΟΣΕΚΑ δε δύναται να αποκτά πλέον του -

(α) δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη∙

(β) δέκα τοις εκατόν (10%) των ομολογιών του ίδιου εκδότη∙

(γ) είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των μεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 4∙ ή

(δ) δέκα τοις εκατόν (10%) των μέσων χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη.

Τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (β) έως (δ) μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν εκείνη τη στιγμή δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η ακαθάριστη αξία των ομολογιών ή των μέσων χρηματαγοράς, ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται όσον αφορά -

(α) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται κράτος μέλος ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησής του∙

(β) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει ή εγγυάται τρίτη χώρα∙

(γ) τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς που εκδίδει δημόσιος διεθνής οργανισμός στον οποίο μετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη∙

(δ) τις μετοχές που κατέχει ΟΣΕΚΑ στο κεφάλαιο Εταιρείας τρίτης χώρας, η οποία επενδύει το ενεργητικό της κυρίως σε τίτλους εκδοτών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε αυτό το κράτος, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του τελευταίου κράτους, αυτή η συμμετοχή αποτελεί για τον ΟΣΕΚΑ τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους. Η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η Εταιρεία της τρίτης χώρας τηρεί, κατά την επενδυτική πολιτική της, τα όρια των άρθρων 42 και 46 καθώς και των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στα άρθρα 42 και 46, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 49∙

(ε) τις μετοχές που κατέχουν μία ή περισσότερες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο κεφάλαιο θυγατρικής Εταιρείας που ασκεί, αποκλειστικά προς όφελός της/τους, δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή διάθεσης στο κράτος από το οποίο κατάγεται η θυγατρική, σε συνάρτηση με την εξαγορά μετοχών ύστερα από αίτηση μετόχων.

Υπέρβαση επενδυτικών ορίων

49.-(1) Ο ΟΣΕΚΑ δεν υποχρεούται να τηρεί τα επενδυτικά όρια που ορίζονται στο παρόν Υποκεφάλαιο, όταν ασκεί δικαίωμα προτίμησης το οποίο συνδέεται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του.

(2) Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή της αρχής της κατανομής των κινδύνων, οι νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ μπορούν να παρεκκλίνουν από τα άρθρα 42 έως 46, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της άδειας λειτουργίας τους.

(3) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ή ύστερα από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης, πρωταρχικός του σκοπός στις πράξεις πώλησης στις οποίες προβαίνει, είναι η τακτοποίηση της κατάστασης με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύναψη δανείων

50.-(1) Δε δύναται να δανείζονται -

(α) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙ και

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ.

(2)(α) Κατ’ εξαίρεση του εδαφίου (1), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και στην Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται όταν ενεργεί για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης (back to back). Ως δάνεια αντιστήριξης (back to back) νοούνται τα δάνεια που συνάπτονται σε ξένο συνάλλαγμα για την απόκτηση από τον ΟΣΕΚΑ κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών, με την ταυτόχρονη κατάθεση στο δανειστή ή σε άλλο πρόσωπο που κατονομάζεται από το δανειστή, ποσού σε ημεδαπό νόμισμα τουλάχιστον ίσου με το ποσό του δανείου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει με Οδηγία της τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

(β) Οι διατάξεις των εδαφίων (3), (4) και (5) δεν εφαρμόζονται στα δάνεια αντιστήριξης (back to back).

(3) Κατ’ εξαίρεση του εδαφίου (1) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται όταν ενεργούν για λογαριασμό ΟΣΕΚΑ, να εξασφαλίζουν προσωρινά, πιστωτικές διευκολύνσεις ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(4) Κατ’ εξαίρεση του εδαφίου (1), η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δύναται να συνάπτει δάνεια ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την άμεση ενάσκηση των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια του παρόντος εδαφίου, όταν λαμβάνονται σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) δάνεια, δε δύναται να υπερβαίνουν συνολικά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Κανόνες αποτίμησης

51.-(1) Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ αφαιρούνται οι αμοιβές και οι προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης για τη διαχείριση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, του Θεματοφύλακα, οι προμήθειες συναλλαγών, οι δαπάνες του ΟΣΕΚΑ που τον βαρύνουν σύμφωνα με τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, καθώς και οι πρόσοδοι και τα κέρδη που διανέμονται στους μεριδιούχους.

(2) Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση με βάση την ανωτέρω τιμή δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας των ανωτέρω αγορών∙

(β) η αξία των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων αποτιμάται με βάση την τιμή κλεισίματος, ή, σε περίπτωση που αυτή δεν ορίζεται, με βάση την τιμή της τελευταίας πράξης, που δημοσιεύει η αγορά για τις συναλλαγές της ίδιας ημέρας. Σε αγορές που λειτουργούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η αποτίμηση, όπως ανωτέρω, δεν είναι εφικτή για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιμάται με βάση την τιμή που έχουν δημοσιεύσει οι ανωτέρω αγορές για την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα∙

(γ) σε περίπτωση που δεν έχει καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή την ημέρα της αποτίμησης, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης της αγοράς και, εάν δεν έχει ούτε και εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης∙

(δ) σε περίπτωση που σε αγορά, στην οποία είναι εισηγμένες οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, ισχύει το σύστημα της ενιαίας τιμής, για τον προσδιορισμό της αξίας τους λαμβάνεται υπόψη η ενιαία τιμή.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ορίζει και να εξειδικεύει:

(α) τους κανόνες αποτίμησης άλλων στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο εδάφιο (2)∙ και

(β) τις μεθόδους αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και να ρυθμίζει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες και όποια τεχνικά θέματα αφορούν την εν λόγω αποτίμηση.

Διανομή κερδών ή προσόδων ΟΣΕΚΑ

52.-(1) Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ από τόκους, μερίσματα και κέρδη που προκύπτουν από κλήρωση ομολογιών υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους του, αφού αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών του οικονομικού έτους που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, ενώ τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών μέσων διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την κρίση της Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κεφαλαιακές ζημιές. ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ δύναται να ορίζουν ότι τα κέρδη του οικονομικού έτους δε διανέμονται στους μεριδιούχους του, αλλά επανεπενδύονται υποχρεωτικά.

(2) Οι πρόσοδοι του ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορούν να διανέμονται και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως ενδιάμεσο μέρισμα, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

Απαγόρευση πιστώσεων, εγγυήσεων και ακάλυπτων πωλήσεων

53.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 και 41, δεν έχουν δικαίωμα να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου -

(α) η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙ και

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν αποκλείουν την εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ απόκτηση κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 40, που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.

(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δε δύναται να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (ζ) και (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 40.

Δωρεάν διανομή μεριδίων

54. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν εκδίδονται, εάν δεν καταβληθεί, μέσα στις συνήθεις προθεσμίες, στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ το ισοδύναμο της καθαρής τιμής έκδοσης. Αυτή η διάταξη δεν αποκλείει τη δωρεάν διανομή μεριδίων.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Κατάρτιση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, περιοδικών εκθέσεων και συνοπτικών καταστάσεων

55.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καταρτίζει, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων -

(α) ενημερωτικό δελτίο∙

(β) ετήσια έκθεση ανά οικονομικό έτος∙ και

(γ) εξαμηνιαία έκθεση για τους πρώτους έξι (6) μήνες του οικονομικού έτους.

(2) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζονται, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός των κατωτέρω προθεσμιών, που αρχίζουν από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται:

(α) τέσσερις (4) μήνες για την ετήσια έκθεση∙ και

(β) δύο (2) μήνες για την εξαμηνιαία έκθεση.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καταρτίζει, υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα σημεία διάθεσης των μεριδίων:

(α) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου∙ και

(β) συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού έτους, η οποία περιέχει επιπλέον το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τη διάθεση κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους.

(4) Οι συνοπτικές καταστάσεις του πρώτου, δευτέρου και τρίτου διαχειριστικού τριμήνου καταρτίζονται, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονται. Η συνοπτική κατάσταση του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου καταρτίζεται, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη του τελευταίου διαχειριστικού τριμήνου.

(5) Το ενημερωτικό δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (3), καταρτίζονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον τα στοιχεία των εδαφίων (2) έως (4) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις συντάσσονται στη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ο κανονισμός ή/και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

(6) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που περιλαμβάνει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, καταρτίζεται ενιαίο ενημερωτικό δελτίο και ενιαίες εκθέσεις και καταστάσεις των εδαφίων (1) και (3) για το σύνολο των τμημάτων του ΟΣΕΚΑ.

Ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ

56.-(1) Το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση, με ειδική μνεία των σχετικών κινδύνων. Ανεξάρτητα από τα μέσα στα οποία πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει σαφή και ευχερώς κατανοητή επεξήγηση του σχετικού βαθμού κινδύνου.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στον Τύπο Ι του Παραρτήματος, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στην περίπτωση που αυτά επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το εδάφιο (5). Τα ουσιώδη στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένα.

(3) Ειδικότερα, και με βάση την ακολουθούμενη από τον ΟΣΕΚΑ επενδυτική πολιτική, το ενημερωτικό δελτίο, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2), πρέπει, επιπλέον -

(α) να προσδιορίζει τις κατηγορίες στοιχείων στα οποία ο ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να επενδύει και να ορίζει ρητά αν γίνεται χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, οπότε το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει ρητή και εμφανή δήλωση με την οποία προσδιορίζεται αν η χρήση παραγώγων μπορεί να διενεργείται είτε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ιδίως για την αντιστάθμιση κινδύνων, είτε ως επένδυση, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ, καθώς και σαφή αναφορά, στο προφίλ κινδύνου, των ενδεχόμενων επιπτώσεων που η κατά τα ανωτέρω χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να επιφέρει∙

(β) να περιλαμβάνει, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 40, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς, ή εφόσον ο ΟΣΕΚΑ αναπαράγει χρηματιστηριακό δείκτη μετοχών ή ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 44, ρητή δήλωση σε εμφανές σημείο σχετικά με την προσοχή που πρέπει οι επενδυτές να επιδεικνύουν ως προς την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ. Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να περιέχεται σε εμφανές σημείο και σε κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ, εφόσον συντρέχει ανάλογη περίπτωση∙

(γ) να περιλαμβάνει ρητή δήλωση σε εμφανές σημείο, σε περίπτωση που η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ πιθανολογείται ότι θα εμφανίσει υψηλή αστάθεια, λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή της χρησιμοποιούμενης διαχειριστικής τεχνικής, εφιστώντας την προσοχή των επενδυτών σε αυτό το ενδεχόμενο. Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να περιέχεται σε εμφανές σημείο και σε κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ, εφόσον συντρέχει ανάλογη περίπτωση∙

(δ) να περιέχει-

(i) λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στην οποία μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, ή

(ii) περίληψη της πολιτικής αποδοχών, καθώς και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στις οποίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστοτόπου με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο και ότι κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, δύναται να διατεθεί αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

(4) Το ενημερωτικό δελτίο αναγράφει ρητά και με ευκρινή τρόπο, σε εμφανές σημείο ότι είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε όλα τα σημεία διάθεσης των μεριδίων και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης.

(5) Ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενημερωτικού δελτίου, στο οποίο και προσαρτώνται. Είναι, ωστόσο, δυνατό τα προαναφερόμενα έγγραφα να μην προσαρτώνται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ όταν ο επενδυτής:

(α) ενημερώνεται ότι κατόπιν αιτήματος, μπορούν τα έγγραφα αυτά να του αποσταλούν∙ ή

(β) λαμβάνει γνώση του τόπου στον οποίο μπορεί να τα συμβουλευτεί, σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθενται μερίδια του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται για κάθε ζημιά που επέρχεται στους επενδυτές από ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία ή από παράλειψη μνείας πληροφορίας στο ενημερωτικό δελτίο.

(7) Η Εταιρεία Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και κάθε μεταβολή του, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν το νέο ενημερωτικό δελτίο μετά τη μεταβολή του τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία και το χαρτοφυλάκιο του οποίου διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει το ενημερωτικό του δελτίο και οποιαδήποτε μεταβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, στις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποβάλλει το ενημερωτικό του δελτίο και οποιαδήποτε μεταβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημά της.

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη συμμόρφωση του ενημερωτικού δελτίου με τις υποχρεώσεις που θέτει ο παρών Νόμος, στο πλαίσιο διασφάλισης της πλήρους και ορθής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται, με απόφασή της, να ζητήσει, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τη διόρθωση ή διευκρίνιση οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο ή την παροχή πρόσθετων διευκρινιστικών πληροφοριών.

(9) Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε σταθερό μέσο ή μέσω διαδικτύου, παρέχεται δε στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Οι ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού ή μέσω διαδικτύου καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, κατά τρόπο ώστε η παρουσίασή του να είναι κοινή για όλους τους ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και το περιεχόμενό του να καθίσταται εύληπτο για τους ιδιώτες επενδυτές.

(10) Η Εταιρεία Διαχείρισης μετά από αίτηση επενδυτή παρέχει σε αυτόν πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον οποίο ο ΟΣΕΚΑ εκτίθεται, τις επιλεγείσες για το σκοπό αυτό μεθόδους, καθώς και για την πρόσφατη εξέλιξη των βασικών κινδύνων και των αποδόσεων των κατηγοριών επενδυτικών μέσων.

Οικονομικό έτος

57.-(1) Το οικονομικό έτος του ΟΣΕΚΑ έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

(2) Κατ’ εξαίρεση από το εδάφιο (1), το πρώτο οικονομικό έτος του ΟΣΕΚΑ λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο άρχισε η λειτουργία του.

Ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις

58.-(1) Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει ισολογισμό ή περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης, τα στοιχεία που προβλέπονται αναλυτικά στον Τύπο ΙΙ του Παραρτήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σημαντική πληροφορία, που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Τα λογιστικά στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση, ελέγχονται από ελεγκτή, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο. Η παρεχόμενη από τον ελεγκτή βεβαίωση και οι ενδεχόμενες επιφυλάξεις του ενσωματώνονται εξ’ ολοκλήρου σε κάθε ετήσια έκθεση:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επιπροσθέτως, τα ακόλουθα:

(α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης και η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο προσωπικό της, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένης της αμοιβής απόδοσης·

(β) το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 123Α·

(γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές·

(δ) τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 123Β, περιλαμβανομένων των τυχόν παρατυπιών που έχουν σημειωθεί·

(ε) τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών.

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 34, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, και περιλαμβάνει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα στοιχεία, που προβλέπονται στον Τύπο ΙΙ του Παραρτήματος. Σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει διανείμει ή προτίθεται να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα, τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση, εμφανίζουν τα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των φόρων, για το συγκεκριμένο εξάμηνο, καθώς και το ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος που έχει διανεμηθεί ή πρόκειται να διανεμηθεί.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει το κατά τα ανωτέρω ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης, καθώς και να ορίζει ενιαίο τύπο σύνταξής τους.

Υποβολή εκθέσεων

59.-(1) Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, παραδίδονται δε δωρεάν στους επενδυτές κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Η παράδοση των ανωτέρω εκθέσεων σε έντυπη μορφή είναι υποχρεωτική, εάν ζητήσει αυτό ο επενδυτής.

(2) ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία και το χαρτοφυλάκιο του οποίου διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, στις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους. ΟΣΕΚΑ ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και του οποίου το χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποβάλλει την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημά της.

Δημοσιοποίηση άλλων στοιχείων

60.-(1) Η καθαρή αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων του, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, υπολογίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού δεκαπενθημέρου ή σε μικρότερα αυτού τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από κάθε ημερομηνία αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης:

Νοείται ότι, η καθαρή αξία του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς και διαπραγματεύσιμων ΟΣΕΚΑ, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων του, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα από την Εταιρεία Διαχείρισης και δημοσιεύονται τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης.

(2) Η καθαρή αξία των μεριδίων ΟΣΕΚΑ προκύπτει από τη διαίρεση της καθαρής αξίας ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του. Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 51 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού του το σύνολο των υποχρεώσεών του.

(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίου δύναται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ. Η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίου ΟΣΕΚΑ καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 16 και το εδάφιο (5) του άρθρου 18 αντίστοιχα.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες ή να ρυθμίζει τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Δαπάνες δημοσιεύσεων ΟΣΕΚΑ

61. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα Νόμο δημοσιεύσεις που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, κάθε δημοσίευση του ΟΣΕΚΑ επιβαρύνει την Εταιρεία Διαχείρισης.

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

62.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και που κατάγονται από τη Δημοκρατία, και η ίδια η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία που δεν τελεί υπό διαχείριση Εταιρείας Διαχείρισης, συντάσσουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες παρέχουν σε αυτούς τις απαραίτητες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ, ώστε οι επενδυτές να είναι εύλογα σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Η φράση «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο έγγραφο αυτό σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική. Στην περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο αφορά ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας, μερίδια του οποίου διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη, οι λέξεις αυτές πρέπει να αναφέρονται επιπλέον και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(2) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και το περιεχόμενό τους να συμφωνεί με τα αντίστοιχα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

(3) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παραδίδονται στον υποψήφιο επενδυτή πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ και παρέχουν πληροφορίες για τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ -

(α) Τα στοιχεία εξατομίκευσης του ΟΣΕΚΑ και της αρμόδιας αρχής του ΟΣΕΚΑ·

(β) σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σκοπού και της επενδυτικής πολιτικής του∙

(γ) παρουσίαση των προηγούμενων αποδόσεων, ή, στο μέτρο του αναγκαίου, σενάρια απόδοσης∙

(δ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες επιβαρύνσεις∙ και

(ε) το προφίλ κινδύνου/απόδοσης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλης καθοδήγησης και προειδοποιήσεων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο ΟΣΕΚΑ.

Τα ανωτέρω βασικά στοιχεία πρέπει να είναι κατανοητά στους επενδυτές χωρίς να χρειάζεται αναφορά σε άλλα έγγραφα.

(4) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές -

(α) αναφέρουν σαφώς τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες για την προτεινόμενη επένδυση, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του τόπου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να ληφθούν δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, το ενημερωτικό δελτίο και οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και τη γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές οι πληροφορίες αυτές∙ και

(β) περιέχουν σαφή ένδειξη ότι αστική ευθύνη από πληροφορία που περιέχεται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στη γλώσσα που αυτές έχουν συνταχθεί ή σε μετάφρασή της, συντρέχει μόνο εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με αντίστοιχες πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο, και ότι μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.

(5) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές χρησιμοποιούνται χωρίς παραλλαγές ή προσθήκες, πλην της μετάφρασης, στα κράτη μέλη όπου ο ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, σύμφωνα με το άρθρο 67.

(6) Το λεπτομερές και αναλυτικό περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010, η συμμόρφωση με τον οποίον είναι υποχρεωτική.

Γλώσσα και μορφή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

63.-(1) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατυπώνονται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον τα στοιχεία του εδαφίου (5) του άρθρου 8 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ, επίσης μόνο σε αυτή τη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές συντάσσονται στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και οι εκθέσεις και καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφορικά με τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών, μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική. Οι μεταφράσεις των πληροφοριών λαμβάνουν χώρα υπό την ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης, για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται, ή της Εταιρείας Επενδύσεων και αποδίδουν με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτοτύπου. Η διατύπωση των βασικών πληροφοριών πρέπει να είναι συνοπτική και σε μη τεχνική γλώσσα έτσι ώστε αυτές να γίνονται αντιληπτές από τους ιδιώτες επενδυτές.

(2) Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο διαδίκτυο, παρέχονται δε στους υποψήφιους επενδυτές είτε με σταθερό μέσο είτε μέσω του διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3). Οι επενδυτές λαμβάνουν δωρεάν έντυπο αντίγραφο, εφόσον ζητήσουν τούτο. Επικαιροποιημένη έκδοση των βασικών πληροφοριών βρίσκεται πάντα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στο διαδίκτυο.

(3) Η μορφή που λαμβάνουν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις που πληρούνται, όταν αυτές οι πληροφορίες δίδονται με άλλο σταθερό μέσο πλην του εντύπου ή όταν αυτές χορηγούνται μέσω διαδικτύου που δεν αποτελεί σταθερό μέσο, καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 583/2010. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να εξειδικεύει περαιτέρω τη μορφή που λαμβάνουν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν, κατά τρόπο ώστε η παρουσίασή τους να είναι κοινή για όλους τους ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και το περιεχόμενό τους να καθίσταται εύληπτο για τους ιδιώτες επενδυτές.

Διάθεση των βασικών πληροφοριών προς τους επενδυτές

64.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου -

(α) διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, απευθείας σε αυτές τις εταιρίες ή σε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά τους και υπό την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη τους, λαμβάνουν, δωρεάν, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, πριν από την πραγματοποίηση της συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ∙ και

(β) παραδίδουν στα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 16 τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, ώστε αυτές να παραδίδονται, δωρεάν, στους επενδυτές που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, αυτά δε τα πρόσωπα διασφαλίζουν ότι οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές παραδίδονται στους επενδυτές όπως αμέσως ανωτέρω και από τους αντιπροσώπους τους κατά την έννοια του εδαφίου (6) του άρθρου 16.

(2) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή του εδαφίου (1), οι Εταιρείες Διαχείρισης, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζονται και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου παραδίδουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στα πρόσωπα τα οποία δημιουργούν επενδυτικά προϊόντα, ή παρέχουν επενδυτικές συμβουλές σχετικά με μερίδια ΟΣΕΚΑ, ή με άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν έκθεση σε ΟΣΕΚΑ, ύστερα από σχετικό αίτημά τους, προκειμένου αυτά να παραδίδουν δεόντως τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές στους πελάτες τους δωρεάν.

Ενημέρωση των εποπτικών αρχών

65.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου της Δημοκρατίας υποχρεούνται να αποστέλλουν τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές τηρούνται επικαιροποιημένα.

Έγγραφο βασικών πληροφοριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

65Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία Εταιρεία Διαχείρισης, για οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί ή/και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το έγγραφο βασικών πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι το εν λόγω έγγραφο βασικών πληροφοριών πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 έως 65 και των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 70.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από Εταιρεία Διαχείρισης ως προς οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται ή από Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου να καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 έως 65 και των εδαφίων (2) έως (5) του άρθρου 70, σε περίπτωση που καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί ή/και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για το έγγραφο βασικών πληροφοριών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Ανακοινώσεις ΟΣΕΚΑ

66.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) [Καταργήθηκε].

(3) [Καταργήθηκε].

(4) Κάθε ανακοίνωση κατά το παρόν άρθρο, όπως και κάθε έντυπο ή μήνυμα που περιέχει, άμεσα ή έμμεσα, πρόσκληση προς διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται στο διαδίκτυο, πρέπει να αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι η επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δε διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ εγγυημένης απόδοσης, η ανωτέρω αναφορά περιορίζεται στο γεγονός ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγίες της να καθορίζει ειδικότερους κανόνες, τους οποίους οφείλει να τηρεί ένας ΟΣΕΚΑ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων, ή να εξειδικεύει κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του εδαφίου (4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία

67.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και προτίθεται να διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει προηγουμένως επιστολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τη διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των προς διάθεση κατηγοριών μεριδίων. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ διενεργείται από την Εταιρεία Διαχείρισής του, στο πλαίσιο της διασυνοριακής δραστηριοποίησης αυτής της Εταιρείας στο κράτος μέλος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, είτε με την ίδρυση υποκαταστήματος είτε υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 135, στην επιστολή κοινοποίησης συμπεριλαμβάνεται ένδειξη αυτού του γεγονότος. Η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, για την τιμολόγηση ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου ο ΟΣΕΚΑ θα διαθέτει τα μερίδιά του και πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 68.

(2) Στην επιστολή κοινοποίησης του εδαφίου (1) επισυνάπτονται τα ακόλουθα στοιχεία, στην πλέον πρόσφατη έκδοσή τους και σε μετάφραση σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 68:

(α) ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, το ενημερωτικό του δελτίο και, όπου προκύπτει, η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του∙ και

(β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει την πληρότητα των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) και, σε καταφατική περίπτωση, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης και των συνοδευτικών αυτής στοιχείων, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου ο ΟΣΕΚΑ θα διαθέτει μερίδιά του, τις πληροφορίες και τα στοιχεία, καθώς και βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και, αμέσως μετά, ενημερώνει για την ανωτέρω διαβίβαση τον ΟΣΕΚΑ. Η διαβίβαση και η αρχειοθέτηση των πληροφοριών και των στοιχείων, καθώς και της ανωτέρω βεβαίωσης μπορεί να διενεργείται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

(4) ΟΣΕΚΑ δύναται να αρχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον ενημερώνει για την ανωτέρω διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

(5) Η επιστολή κοινοποίησης του εδαφίου (1) και η βεβαίωση του εδαφίου (3) συντάσσονται στην Αγγλική, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής η επιστολή και η βεβαίωση να συνταχθούν και να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και του κράτους μέλους υποδοχής.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι -

(α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής έχουν πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα στοιχεία του εδαφίου (2), και, εφόσον έχουν διενεργηθεί, στις μεταφράσεις τους∙ και

(β) ο ΟΣΕΚΑ επικαιροποιεί αυτά τα στοιχεία και, εφόσον έχουν διενεργηθεί, τις μεταφράσεις τους.

(7)(α) Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών στην επιστολή κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν επιφέρει την αλλαγή αυτή.

(β) Όταν, λόγω αλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον ΟΣΕΚΑ, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (α), ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή, στην  περίπτωση δε αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ.

(γ) Σε περίπτωση εφαρμογής αλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μετά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) και, λόγω της αλλαγής αυτής, ο ΟΣΕΚΑ δεν συμμορφώνεται πλέον με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 139, του παρόντος Νόμου και με τα άρθρα 32 έως 35 και 50 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ρητής απαγόρευσης εμπορικής προώθησης του ΟΣΕΚΑ, και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν.

(8) Η μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης και της βεβαίωσης ΟΣΕΚΑ και η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αρμοδίων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης του εδαφίου (1), ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία

68.-(1)ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, κατά τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος καθιστά διαθέσιμες, σε κάθε κράτος μέλος όπου προτίθεται να διαθέσει στην αγορά τα μερίδιά του, διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων-

(α) της επεξεργασίας των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και εξόφλησης και εκτέλεσης άλλων πληρωμών σε μεριδιούχους, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου·

(β) της παροχής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης μεριδίων·

(γ) της διευκόλυνσης του χειρισμού πληροφοριών και πρόσβασης στις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 124, που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος όπου ο ΟΣΕΚΑ προωθείται εμπορικά·

(δ) της θέσης στη διάθεση των επενδυτών των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου υπό τους όρους που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5) του παρόντος άρθρου, με σκοπό την επιθεώρηση και την παραλαβή αντιγράφων·

(ε) της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο· και

(στ) της λειτουργίας ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(1Α) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία εξασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται-

(α) σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο προωθείται εμπορικά ο ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους∙

(β) από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ ή από τρίτο μέρος με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων και της εποπτείας που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότεραˑ όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΟΣΕΚΑ και ότι το τρίτο μέρος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΟΣΕΚΑ.

(2) Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ που προβλέπεται στο εδάφιο (1), παρέχει στους επενδυτές που ευρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, κάθε πληροφορία και στοιχείο που απαιτείται, σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ να παρέχει στους επενδυτές στη Δημοκρατία.

(3) Οι πληροφορίες ή/και τα στοιχεία του εδαφίου (2) παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) υπό την επιφύλαξη του Υποκεφαλαίου 3, του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ, οι πληροφορίες ή/και τα στοιχεία παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ∙

(β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους∙

(γ) άλλες πληροφορίες ή στοιχεία, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62, μεταφράζονται, κατ’ επιλογή του ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ή σε γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές∙

(δ) υπεύθυνος για τη μετάφραση των πληροφοριών ή/και των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους (β) και (γ) είναι ο ΟΣΕΚΑ και η μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

(4) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) ισχύουν και για κάθε μεταβολή των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά.

(5) Η συχνότητα δημοσίευσης της τιμής έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο κράτος μέλος υποδοχής, καθορίζεται με βάση τη νομοθεσία της Δημοκρατίας.

Διακοπή κοινοποίησης και εμπορικής προώθησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία

68Α.-(1)(α) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία δύναται να ανακαλέσει την κοινοποίηση και να παύσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εμπορική προώθηση όσον αφορά τα μερίδια, ή κατά περίπτωση, τις κατηγορίες μετοχών σε κράτος μέλος, για τα οποία έχει προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 67, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Γίνεται γενική προσφορά εξαγοράς ή εξόφλησης, απαλ-λαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων αυτού του είδους που κατέχονται από επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος, δημοσιοποιείται για τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στο εν λόγω κράτος μέλος των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·

(ii) η πρόθεση τερματισμού των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση αυτών των μεριδίων στο εν λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ·

(iii) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς μεσο-λαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της κοινο-ποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που ανα-φέρεται στο εδάφιο (2).

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α)-

(i) περιγράφουν με σαφήνεια τις συνέπειες που θα υποστούν οι επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την προσφορά εξόφλησης ή επαναγοράς των μεριδίων τουςˑ

(ii) παρέχονται στην ή σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους σχετικά με το οποίο ο ΟΣΕΚΑ έκανε την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 67 ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(γ) Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ο ΟΣΕΚΑ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων του τα οποία είναι το αντικείμενο της άρσης της κοινοποίησης στο εν λόγω κράτος μέλος.

(2) Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επαληθεύει εάν είναι πλήρης η κοινοποίηση που υποβάλλεται από τον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το εδάφιο (2). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή πλήρους κοινοποίησης, διαβιβάζει την εν λόγω κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθώς και στην ΕΑΚΑΑ. Μετά τη διαβίβαση της κοινοποίησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμελλητί τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με την εν λόγω διαβίβαση.

(4) Ο ΟΣΕΚΑ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ, υπό τους όρους που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 68.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του  άρθρου 67.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του  άρθρου 133, στο εδάφιο (3) του άρθρου 138 και στο άρθρο 149. Με την επιφύλαξη των άλλων δραστηριοτήτων παρακολούθησης και εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του  άρθρου 133 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 138, από την ημερομηνία διαβίβασης βάσει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαιτεί από τον εν λόγω ΟΣΕΚΑ να αποδείξει τη συμμόρφωσή του προς τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1156.

(7) Επιτρέπεται η χρήση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς του εδαφίου (4), υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο επενδυτής ή σε γλώσσα που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΣΕΚΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Διαδικασία Κοινοποίησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος

69.-(1) Άδεια που δόθηκε από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, ισχύει στη Δημοκρατία. ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος δύναται να διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, ύστερα από τη διαβίβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, της επιστολής κοινοποίησης και των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται από το Άρθρο 93 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και της βεβαίωσης που προβλέπεται από το εδάφιο (3) του άρθρου 67 του παρόντος Νόμου και από την ημερομηνία ενημέρωσης του ΟΣΕΚΑ για αυτή τη διαβίβαση, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του:

Νοείται ότι, η επιστολή κοινοποίησης περιλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης για την τιμολόγηση ή για την κοινοποίηση τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών τελών ή επιβαρύνσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πληροφορίες σχετικά με τις διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 70.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συμφωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ η επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) να συνταχθούν και να διατίθενται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ. Εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση συντάσσονται στην Αγγλική.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να ζητά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ επιπλέον έγγραφα, πιστοποιητικά και πληροφορίες από αυτά που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) και διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαβίβαση και αρχειοθέτηση αυτών. Φροντίζει δε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και σε αυτές τις πληροφορίες, όπως και στις τυχόν μεταφράσεις τους, με ηλεκτρονικά μέσα.

(4) Σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών στην επιστολή κοινοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), ή αλλαγής όσον αφορά τις κατηγορίες μετοχών που πρόκειται να διατίθενται, ο ΟΣΕΚΑ ειδοποιεί γραπτώς σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν επιφέρει την αλλαγή αυτή.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Υποχρεώσεις ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος

70.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, κατά τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμες εντός της Δημοκρατίας διευκολύνσεις για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων-

(α) της επεξεργασίας των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και εξόφλησης και εκτέλεσης άλλων πληρωμών σε μεριδιούχους, οι οποίες σχετίζονται με μερίδια του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου·

(β) της παροχής πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και τον τρόπο πληρωμής των εσόδων εξαγοράς και εξόφλησης·

(γ) της διευκόλυνσης του χειρισμού πληροφοριών και πρόσβασης στις διαδικασίες και τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 124, που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών που απορρέουν από την επένδυσή τους στον ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία·

(δ) της θέσης στη διάθεση των επενδυτών των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου υπό τους όρους που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5) του παρόντος άρθρου, με σκοπό την επιθεώρηση και την παραλαβή αντιγράφων·

(ε) της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνονται μέσω των διευκολύνσεων, σε σταθερό μέσο· και

(στ) της λειτουργίας ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

(1Α) Για τους σκοπούς των εδαφίων  (1) και (1Β), δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, ούτε ο διορισμός τρίτου προσώπου, στη Δημοκρατία.

(1Β) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι διευκολύνσεις για την επιτέλεση των όσων αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχονται-

(α) σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙

(β) από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ ή από τρίτο μέρος με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων και της εποπτείας που διέπουν τα καθήκοντα που πρέπει να διεκπεραιωθούν, ή από αμφότεραˑ όταν τα καθήκοντα διεκπεραιώνονται από τρίτο μέρος, η ανάθεση στο εν λόγω τρίτο μέρος τεκμηριώνεται με γραπτή σύμβαση, η οποία προσδιορίζει ποια από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν διεκπεραιώνονται από τον ΟΣΕΚΑ και ότι το τρίτο μέρος λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα από τον ΟΣΕΚΑ.

(2) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία υποχρεούται να παρέχει στους επενδυτές που ευρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας κάθε πληροφορία και στοιχείο που απαιτείται, σύμφωνα με το Κεφάλαιο IX της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, να παρέχει στους επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(3) Οι πληροφορίες του εδαφίου (2) παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις -

(α) υπό την επιφύλαξη του Κεφαλαίου ΙΧ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, αυτές οι πληροφορίες ή/και αυτά τα στοιχεία παρέχονται στους επενδυτές κατά τον τρόπο που προβλέπεται στη νομοθεσία της Δημοκρατίας∙

(β) οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, μεταφράζονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική∙

(γ) άλλες πληροφορίες ή έγγραφα, πλην των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με το Άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, μεταφράζονται, κατ’ επιλογή του ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική∙

(δ) υπεύθυνος για τη μετάφραση των πληροφοριών ή/και των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους (β) και (γ) είναι ο ΟΣΕΚΑ, η δε μετάφραση αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών στο πρωτότυπο.

(4) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) ισχύουν και για κάθε μεταβολή των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτά τα εδάφια.

(5) Η συχνότητα δημοσίευσης της τιμής έκδοσης, διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, καθορίζεται με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(6) Οι ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τις ανακοινώσεις που πραγματοποιούν στη Δημοκρατία, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (4) του άρθρου 66, καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου. Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση του ΟΣΕΚΑ αναφέρει επίσης και τον τόπο και τη γλώσσα όπου είναι διαθέσιμα στους επενδυτές το ενημερωτικό δελτίο και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

Χρήση επωνυμίας ή ονομασίας ΟΣΕΚΑ

71. ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας μπορεί να μνημονεύει στην επωνυμία ή στην ονομασία που χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία, μνεία της νομικής του μορφής, όπως «Εταιρεία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο», όπως τη χρησιμοποιεί και στο κράτος μέλος καταγωγής του.

Διακοπή κοινοποίησης και εμπορικής προώθησης από ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος

72.-(1)(α) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει τα μερίδιά του στη Δημοκρατία δύναται να ανακαλέσει την κοινοποίηση και να παύσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εμπορική προώθηση όσον αφορά τα μερίδια, ή κατά περίπτωση, τις κατηγορίες μετοχών στη Δημοκρατία, για τα οποία έχει προβεί σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 69, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Γίνεται γενική προσφορά εξαγοράς ή εξόφλησης, απαλλαγμένη από οποιεσδήποτε χρεώσεις ή εκπτώσεις, όλων των μεριδίων αυτού του είδους που κατέχονται από επενδυτές στη Δημοκρατία, δημοσιοποιείται για τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και απευθύνεται, απευθείας ή μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, μεμονωμένα σε όλους τους επενδυτές στη Δημοκρατία των οποίων είναι γνωστή η ταυτότητα·

(ii) η πρόθεση τερματισμού των ρυθμίσεων που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση αυτών των μεριδίων στη Δημοκρατία δημοσιοποιείται μέσω διαθέσιμου στο κοινό μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων, το οποίο είναι σύνηθες για την εμπορική προώθηση ΟΣΕΚΑ και κατάλληλο για τον μέσο επενδυτή σε ΟΣΕΚΑ·

(iii) τυχόν συμβατικές ρυθμίσεις με χρηματοοικονομικούς μεσολαβητές ή εκπροσώπους τροποποιούνται ή παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της ανάκλησης της γνωστοποίησης, προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγράφου (α)-

(i) περιγράφουν με σαφήνεια τις συνέπειες που θα υποστούν οι επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την προσφορά εξόφλησης ή επαναγοράς των μεριδίων τουςˑ και

(ii) παρέχονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(γ) Από την ημερομηνία που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ο ΟΣΕΚΑ παύει κάθε νέα ή περαιτέρω, άμεση ή έμμεση, προσφορά ή τοποθέτηση των μεριδίων του τα οποία είναι το αντικείμενο της άρσης της κοινοποίησης στη Δημοκρατία.

(2) Ο ΟΣΕΚΑ υποβάλλει επιστολή κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3) Ο ΟΣΕΚΑ παρέχει στους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν επενδύσεις στον ΟΣΕΚΑ, καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Υποκεφαλαίου 3, του Κεφαλαίου 3, του Μέρους ΙΙ, υπό τους όρους που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 70.

(4) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που προσδιορίζεται στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 133, στο εδάφιο (3) του άρθρου 138 και στο άρθρο 149.

(5) Επιτρέπεται η χρήση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τους σκοπούς του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες και τα μέσα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα για τους επενδυτές σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΟΜΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ
Υποχρεώσεις ως προς την επενδυτική πολιτική

73.-(1)(α) Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι ο ΟΣΕΚΑ ή ένα επενδυτικό τμήμα του, που λαμβάνει άδεια να επενδύει, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, τα άρθρα 40, 42 και 46 και την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 48, τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικού τμήματός του (κύριος ΟΣΕΚΑ).

(β) Κύριος ΟΣΕΚΑ είναι ο ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα του, ο οποίος, σωρευτικά, έχει μεταξύ των μεριδιούχων του τουλάχιστον έναν τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, δεν είναι ο ίδιος τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ και δεν κατέχει μερίδια τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να τοποθετεί μέχρι δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) των στοιχείων του ενεργητικού του σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιμα (ancillary liquid assets), σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 40∙

(β) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, που χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αντιστάθμισης κινδύνων, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40 και τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 41∙

(γ) εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κινητά και ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων του με άμεσο τρόπο.

(3) Για σκοπούς συμμόρφωσης προς τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 41, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υπολογίζει τη συνολική έκθεσή του, από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συνδυάζοντας την άμεση έκθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) -

(α) είτε με την πραγματική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, κατ’ αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο ΟΣΕΚΑ∙

(β) είτε με την εν δυνάμει μέγιστη συνολική έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που προβλέπεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του, κατ’ αναλογία της επένδυσης του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ στον κύριο.

(4) Σε περίπτωση κύριου ΟΣΕΚΑ ισχύουν παρεκκλίσεις, ως ακολούθως:

(α) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει τουλάχιστον δύο (2) τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ ως μεριδιούχους, η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 και η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 δεν εφαρμόζονται και, κατ’ ακολουθία, ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει την επιλογή να συγκεντρώνει κεφάλαια από άλλους επενδυτές∙

(β) εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ δε συγκεντρώνει κεφάλαια από το κοινό σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του, αλλά έχει μόνον έναν ή περισσότερους τροφοδοτικούς ΟΣΕΚΑ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, δεν εφαρμόζονται, εάν ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, το Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II και οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 149, εάν κατάγεται δε από άλλο κράτος μέλος, το Υποκεφάλαιο 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους ΙΙ, ούτε οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 149.

Άδεια λειτουργίας τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

74.-(1) Η επένδυση τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, σε ένα συγκεκριμένο κύριο ΟΣΕΚΑ, που υπερβαίνει το όριο το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 46, ως προς τις επενδύσεις σε άλλους ΟΣΕΚΑ, υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ενημερώνεται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ή όχι την άδεια για την επένδυσή του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει την άδεια λειτουργίας τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, εφόσον αυτός, ο Θεματοφύλακάς του και ο ελεγκτής του, καθώς και ο κύριος ΟΣΕΚΑ πληρούν όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεχθεί τούτο, τα ακόλουθα:

(α) τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(β) το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(γ) τη συμφωνία μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή την εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75∙

(δ) κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μεριδιούχους ή μετόχους, σύμφωνα με το εδάφιο (1)του άρθρου 79∙

(ε) εάν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς Θεματοφύλακες, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 76, μεταξύ των αντίστοιχων Θεματοφυλάκων τους∙ και

(στ) εάν ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, τη συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 77, μεταξύ των αντίστοιχων ελεγκτών τους.

(4) Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο κύριος ΟΣΕΚΑ από άλλο κράτος μέλος, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση των αρμόδιων αρχών του κύριου ΟΣΕΚΑ ότι ο τελευταίος αποτελεί ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα ΟΣΕΚΑ που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 58, παράγραφος 3, στοιχεία (β) και (γ) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Αυτή η βεβαίωση υποβάλλεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε στην Αγγλική.

Υποχρεώσεις

75.-(1) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ οφείλει να χορηγεί στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ συνάπτει συμφωνία με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία διατίθεται δωρεάν στους μεριδιούχους του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ύστερα από αίτησή τους. Όταν η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται τον τροφοδοτικό και τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η ανωτέρω συμφωνία μπορεί να αντικαθίσταται από εσωτερική υιοθέτηση επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι διασφαλίζουν συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2).

(2) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει καθ’ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 46 σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ή οι επιχειρηματικοί κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να συντονίζουν το χρονικό σημείο του υπολογισμού και της δημοσιοποίησης της καθαρής αξίας ενεργητικού τους, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι δυνατότητες καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος (arbitrage) στα μερίδια, με πράξεις αγοραίου χρονισμού (market timing) των μεριδίων, με την εκμετάλλευση της διαφοράς μεταξύ λογιστικής και αγοραίας αξίας τους.

(4) Yπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 18, 19, και 20, σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ αναστείλει προσωρινά τη εγγραφή, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών, κάθε τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ δικαιούται να αναστείλει τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του, κατ’ εξαίρεση του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και του άρθρου 20, για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως ο κύριος ΟΣΕΚΑ.

(5) Σε περίπτωση διάλυσης του κύριου ΟΣΕΚΑ, διαλύεται επίσης και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράσχει άδεια για -

(α) την επένδυση τουλάχιστον του ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ∙ ή

(β) την τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, ώστε αυτός να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος Νόμου σχετικά με την υποχρεωτική διάλυση, ο κύριος ΟΣΕΚΑ τίθεται σε εκκαθάριση μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών αφότου ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει ενημερώσει τους μεριδιούχους του και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόφαση υποχρεωτικής διάλυσής του.

(6) Σε περίπτωση συγχώνευσης κύριου ΟΣΕΚΑ με άλλον ΟΣΕΚΑ ή διασπαστεί σε δύο ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διαλύεται, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράσχει άδεια ώστε ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ να -

(α) εξακολουθεί να είναι τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ του κύριου ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕΚΑ που προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση του κύριου ΟΣΕΚΑ∙ ή

(β) επενδύσει τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια άλλου κύριου ΟΣΕΚΑ που δεν προέρχεται από τη συγχώνευση ή τη διάσπαση∙ ή

(γ) τροποποιήσει τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, ώστε να μετατραπεί σε ΟΣΕΚΑ που δεν είναι τροφοδοτικός.

Η συγχώνευση ή η διάσπαση κύριου ΟΣΕΚΑ τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει στους μεριδιούχους του, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 92, ή πληροφορίες συγκρίσιμες με αυτές, το αργότερο εξήντα (60) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της πράξης.

Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ να εξαγοράζει ή να εξοφλεί τα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, πριν τεθεί σε ισχύ η συγχώνευση ή η διάσπαση του τελευταίου, παρά μόνο εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει χορηγήσει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει:

(α) το περιεχόμενο της συμφωνίας ή των εσωτερικών επιχειρηματικών κανόνων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2)∙

(β) τα μέτρα κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (3) που θεωρούνται κατάλληλα∙

(γ) τις διαδικασίες για τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) σε περίπτωση διάλυσης, συγχώνευσης ή διάσπασης ενός κύριου ΟΣΕΚΑ.

Θεματοφύλακας

76.-(1) Σε περίπτωση που ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς Θεματοφύλακες, αυτοί οι Θεματοφύλακες συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο Θεματοφυλάκων. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των Θεματοφυλάκων.

(2) Όταν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου, οι Θεματοφύλακες του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δε θεωρείται ότι παραβιάζουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δε δημιουργεί οποιαδήποτε αστική ευθύνη για τους Θεματοφύλακες, ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

(3) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ή κατά περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισής του αναλαμβάνει τη διαβίβαση στο Θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, η οποία απαιτείται για την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού του Θεματοφύλακα.

(4) Ο Θεματοφύλακας του κύριου ΟΣΕΚΑ ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ, τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, για τυχόν παρατυπίες που διαπιστώνει, σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, οι οποίες κρίνει ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να εξειδικεύει το περιεχόμενο της συμφωνίας του εδαφίου (1), καθώς και τα είδη των παρατυπιών του εδαφίου (4) που θεωρείται ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

Ελεγκτές

77.-(1) Σε περίπτωση που ο κύριος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικούς ελεγκτές, αυτοί οι ελεγκτές συνάπτουν συμφωνία αμοιβαίας ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των καθηκόντων των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των εδαφίων (2) και (3). Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δεν επενδύει σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ των ελεγκτών.

(2) Στην έκθεση ελέγχου του, ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ λαμβάνει υπόψη την έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ έχουν διαφορετικό οικονομικό έτος, ο ελεγκτής του κύριου ΟΣΕΚΑ συντάσσει ειδική έκθεση, την ημερομηνία πέρατος του οικονομικού έτους του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

(3) Ο ελεγκτής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρει, ιδίως, στην έκθεσή του, τυχόν παρατυπίες που έχει εντοπίσει στην έκθεση ελέγχου του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και τον αντίκτυπό τους στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(4) Όταν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του παρόντος Υποκεφαλαίου, οι ελεγκτές του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δε θεωρείται ότι παραβιάζουν κανόνες που περιορίζουν την αποκάλυψη πληροφοριών ή που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, εφόσον αυτοί οι κανόνες προβλέπονται συμβατικά ή με νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Η συμμόρφωση αυτή δε δημιουργεί οποιαδήποτε αστική ευθύνη για τους ελεγκτές, ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, εξειδικεύει το περιεχόμενο της συμφωνίας του εδαφίου (1).

Υποχρεωτικές πληροφορίες και διαφημιστικές ανακοινώσεις από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ

78.-(1) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο I του Παραρτήματος, το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) δήλωση ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, με αυτή την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(β) τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ κινδύνου και του κατά πόσο η απόδοση του ΟΣΕΚΑ αυτού και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημες, ή σε ποιο βαθμό και τους λόγους που διαφέρουν, συμπεριλαμβανομένης επίσης της περιγραφής της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 73∙

(γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού σκοπού του και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου και της ένδειξης για το πώς μπορεί να αποκτηθεί το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(δ) περίληψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρησιακών κανόνων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75∙

(ε) τον τρόπο με τον οποίο οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δύναται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και για τη συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75∙

(στ) περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που οφείλει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εξαιτίας της επένδυσής του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ∙ και

(ζ) περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ από την επένδυσή του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.

(2) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο II του Παραρτήματος, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δηλώνονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τον τόπο διάθεσης της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

(3) Επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 56, 59, και 65, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.

(4) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε διαφημιστική του ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον οδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.

(5) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διανέμει δωρεάν στους επενδυτές που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, αντίτυπα του ενημερωτικού δελτίου και της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης

79.-(1) Τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ που ήδη ασκεί δραστηριότητες ως ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ για άλλο κύριο ΟΣΕΚΑ, παρέχει στους μεριδιούχους του τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) δήλωση στην οποία εμφαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εγκρίνει την επένδυση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αυτού του κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(β) τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ∙

(γ) την ημερομηνία από την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ πρόκειται να αρχίσει να επενδύει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, εάν έχει ήδη επενδύσει στον κύριο ΟΣΕΚΑ, την ημερομηνία κατά την οποία η επένδυσή του υπερβαίνει το όριο που τίθεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 46∙ και

(δ) δήλωση ότι οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, χωρίς άλλη χρέωση, πέρα από τα έξοδα που παρακρατεί ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης∙ αυτό το δικαίωμα αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (γ).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή σε άλλη εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους γλώσσα. Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι υπεύθυνος για τη μετάφραση, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο του πρωτότυπου.

(3) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ δε δύναται να επενδύει σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ πέρα από τα όρια του εδαφίου (1) του άρθρου 46, πριν τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) ημερών που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει -

(α) τη μορφή και τον τρόπο παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1)∙ ή

(β) σε περίπτωση που ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρη του ενεργητικού του στον κύριο ΟΣΕΚΑ με αντάλλαγμα μερίδια, τη διαδικασία για την αποτίμηση και τον έλεγχο αυτής της εισφοράς σε είδος, και το ρόλο του θεματοφύλακα του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ σε αυτή τη διαδικασία.

Ειδικές υποχρεώσεις του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ

80.-(1) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ ελέγχει αποτελεσματικά τη δραστηριότητα του κύριου ΟΣΕΚΑ. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες και έγγραφα που λαμβάνει από τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, από την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του, εκτός εάν συντρέχει λόγος να αμφιβάλλει για την ακρίβειά τους.

(2) Σε περίπτωση που, σε σχέση με επένδυση στα μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, η Εταιρεία Διαχείρισής του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό είτε του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ είτε της Εταιρείας Διαχείρισής του, λαμβάνουν προμήθεια διάθεσης, άλλη αμοιβή ή προμήθεια, ή άλλο χρηματικό όφελος, αυτή η προμήθεια, αμοιβή ή το όφελος καταβάλλεται στο ενεργητικό του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Ειδικές υποχρεώσεις του κύριου ΟΣΕΚΑ

81.-(1) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την ταυτότητα κάθε τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ που επενδύει σε μερίδιά του. Όταν ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σχετικά με αυτή την επένδυση.

(2) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ δεν καταλογίζει προμήθεια διάθεσης ή εξαγοράς ή εξόφλησης, για την απόκτηση ή τη μεταβίβαση των μεριδίων του από τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ.

(3) Ο κύριος ΟΣΕΚΑ μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισής του, καθώς και στις αρμόδιες αρχές, το Θεματοφύλακα και τον ελεγκτή του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, του συνόλου των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που ισχύει στη Δημοκρατία, ή με διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ.

Ανακοινώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

82.-(1) Στην περίπτωση που ο τροφοδοτικός και ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί αμέσως στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Υποκεφαλαίου, ή κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 147 σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

(2) Σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης με τους όρους του παρόντος Υποκεφαλαίου, ή κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 147 σχετικά με τον κύριο ΟΣΕΚΑ, ή, κατά περίπτωση, την Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή τον ελεγκτή του.

(3) Σε περίπτωση που ο κύριος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ κάθε απόφαση, μέτρο ή παρατήρηση μη συμμόρφωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 67, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και που της έχει γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του κύριου ΟΣΕΚΑ.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΣΥΓΧΩΝΕΣΥΗ ΟΣΕΚΑ
Ορισμοί

83. Για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου -

«συγχώνευση» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη από τις ακόλουθες:

(α) πράξη με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ) διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή σε επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ,

(β) πράξη με την οποία δύο ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ) διαλύονται, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και μεταφέρουν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους σε ένα νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ ή ένα νεοσυσταθέν επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ), με αντάλλαγμα την έκδοση για τους μεριδιούχους τους, μεριδίων του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, κατά περίπτωση, την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ,

(γ) πράξη με την οποία ένας ή περισσότεροι ΟΣΕΚΑ ή επενδυτικό τμήμα τους (οι «απορροφώμενοι» ΟΣΕΚΑ), που εξακολουθούν να υφίστανται έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, μεταφέρουν το καθαρό ενεργητικό τους σε άλλο επενδυτικό τμήμα του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου υφιστάμενου ΟΣΕΚΑ, ή σε ένα νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ ή σε ένα νεοσυσταθέν επενδυτικό τμήμα του (ο «απορροφών» ΟΣΕΚΑ)∙

«εγχώρια συγχώνευση» σημαίνει τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, εφόσον ένας ή περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους ΟΣΕΚΑ ή και όλοι οι εμπλεκόμενοι ΟΣΕΚΑ έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67∙

«διασυνοριακή συγχώνευση» σημαίνει:

(α) συγχώνευση ΟΣΕΚΑ, που δεν κατάγονται όλα από το ίδιο κράτος μέλος, με τουλάχιστον έναν από αυτούς να κατάγεται από τη Δημοκρατία, ή

(β) τη συγχώνευση υφιστάμενων ΟΣΕΚΑ σε νεοσυσταθέντα ΟΣΕΚΑ, εφόσον είτε όλοι οι υφιστάμενοι ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία και ο νεοσυσταθείς από άλλο κράτος μέλος, είτε όλοι οι υφιστάμενοι ΟΣΕΚΑ κατάγονται από το ίδιο άλλο κράτος μέλος και ο νεοσυσταθείς από τη Δημοκρατία.

«απορροφών ΟΣΕΚΑ» σημαίνει υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ που απορροφά άλλον, ή νέο ΟΣΕΚΑ που δημιουργείται από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ∙

«απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ» σημαίνει υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ που απορροφάται από άλλον υφιστάμενο ΟΣΕΚΑ ή από ΟΣΕΚΑ που συστήνεται ως νέος, εξαιτίας της συγχώνευσης.

Γενικές διατάξεις και έκταση εφαρμογής

84.-(1) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν λειτουργεί ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, δύναται να μετέχει, είτε ως απορροφών είτε ως απορροφώμενος, σε πράξη συγχώνευσης, διασυνοριακής ή εγχώριας, σύμφωνα με μία από τις τεχνικές που προβλέπονται στο άρθρο 83.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου εφαρμόζονται και στις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, όταν κανείς από αυτούς τους ΟΣΕΚΑ δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67.

(3) Όταν τόσο ο απορροφών όσο και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγονται από τη Δημοκρατία, οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Υποκεφάλαιο για την παρέμβαση των εποπτικών αρχών άλλων κρατών μελών, δεν εφαρμόζονται.

(4) Οι συγχωνεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 83 πραγματοποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Υποκεφαλαίου.

(5) Οι διατάξεις των άρθρων 201Α έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου σχετικά με τις συγχωνεύσεις δεν εφαρμόζονται στις συγχωνεύσεις ΟΣΕΚΑ.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με σχετικές Οδηγίες της, εξειδικεύει περαιτέρω τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Υποκεφαλαίου.

Άδεια για τη συγχώνευση

85.-(1) Όταν ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, η συγχώνευση υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, τα ακόλουθα:

(α) το κοινό σχέδιο συγχώνευσης, εγκεκριμένο δεόντως από τους συμμετέχοντες στη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ ή από τις Εταιρίες Διαχείρισής τους∙

(β) επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εφόσον αυτός ο τελευταίος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος∙

(γ) δήλωση καθενός από τους Θεματοφύλακες του απορροφώντος και του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, στην οποία περιέχεται επιβεβαίωση ότι έχουν ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 90, τη συμφωνία των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 89 με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, αυτή η δήλωση που υποβάλλεται για λογαριασμό αυτού του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, βεβαιώνει ότι ελέγχθηκε, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η συμφωνία των πληροφοριών που προβλέπονται στο Άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία α), στ) και ζ) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ με τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ∙

(δ) τις πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, τις οποίες πρόκειται να παράσχουν ο απορροφών και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ στους μεριδιούχους τους.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν εκτιμά ότι τα στοιχεία που της υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το εδάφιο (2), δεν είναι πλήρη, απαιτεί πρόσθετες πληροφορίες, εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, από την παραλαβή αυτών των στοιχείων.

(4)(α) Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και εφόσον τα στοιχεία του εδαφίου (2) που υποβλήθηκαν είναι πλήρη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει άμεσα αντίγραφα αυτών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να διαπιστώσουν εάν η ενημέρωση που λάβουν οι μεριδιούχοι είναι επαρκής.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής των αντιγράφων των πλήρων στοιχείων του εδαφίου (2), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στους μεριδιούχους του. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ εκφράζουν τη μη ικανοποίησή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Γνωστοποιούν δε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων, εάν θεωρούν ως ικανοποιητικές τις τροποποιημένες ή τις πρόσθετες πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(β) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του εδαφίου (2) που έχουν υποβληθεί είναι πλήρη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τις πιθανές συνέπειες της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να εκτιμήσει κατά πόσο παρέχονται στους μεριδιούχους επαρκείς πληροφορίες. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δικαιούται να απαιτήσει εγγράφως:

(i) διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, και

(ii) σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής των στοιχείων του εδαφίου (2), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που θα γνωστοποιηθούν στους μεριδιούχους του.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των πλήρων στοιχείων του εδαφίου (2), εάν παρέχει ή όχι άδεια για τη συγχώνευση.

(6)(α) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ δεν κατάγεται από τη Δημοκρατία και, σωρευτικά:

(i) η επικείμενη συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 89 έως 91,

(ii) ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος Νόμου ή με το Άρθρο 93 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, για τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη όπου ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είτε έχει αδειοδοτηθεί είτε έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, και

(iii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θεωρούν ικανοποιητικές τις πληροφορίες που πρόκειται να παράσχει στους μεριδιούχους του, σχετικά με τη συγχώνευση, ή δεν υφίσταται ένδειξη για τη μη ικανοποίηση αυτών των τελευταίων αρχών, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου 4,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, κοινοποιεί δε την απόφασή της στις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(β) Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και, σωρευτικά -

(i) η επικείμενη συγχώνευση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 89 έως 91,

(ii) ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, για τη διάθεση των μεριδίων του στα κράτη μέλη όπου ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ είτε έχει αδειοδοτηθεί είτε έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης για τη διάθεση των μεριδίων του, και

(iii) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ικανοποιητικές τις πληροφορίες που προτείνεται να παράσχει στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ,

η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τη συγχώνευση, εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Ενημέρωση

86.-(1) Σε περίπτωση που ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία και ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους, αντίγραφα των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 85.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες της συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, ώστε να εκτιμήσουν κατά πόσο παρέχεται επαρκής ενημέρωση στους μεριδιούχους.

(3) Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο, δύναται να απαιτήσει εγγράφως, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία παραλαβής αντιγράφων του συνόλου των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τις πληροφορίες που πρόκειται να παράσχει στους μεριδιούχους του.

(4) Στην περίπτωση του εδαφίου (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει έκφραση δυσαρέσκειας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εάν θεωρεί ικανοποιητικές τις τροποποιήσεις ή τις συμπληρώσεις των πληροφοριών που απευθύνονται στους μεριδιούχους του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Υπέρβαση επενδυτικών ορίων

87. Χωρίς να θίγεται η αρχή της κατανομής των κινδύνων, ο απορροφών ΟΣΕΚΑ μπορεί να υπερβεί τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 42 έως 46, για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης.

Απόφαση για συγχώνευση

88.-(1) Εφόσον ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η συγχώνευσή του με άλλον ΟΣΕΚΑ αποφασίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισής του. Εάν ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η απόφαση για τη συγχώνευσή του με άλλον ΟΣΕΚΑ λαμβάνεται από τη συνέλευση των μετόχων της, με ειδικό ψήφισμα, εκτός εάν τα καταστατικά της έγγραφα προβλέπουν ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό της συμβούλιο, ορίζοντας και την απαιτούμενη προς τούτο απαρτία ή/ και πλειοψηφία. Η απόφαση της συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνεται με την πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων. Τα καταστατικά έγγραφα τη Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να προβλέπουν υψηλότερη πλειοψηφία από το εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), εφόσον πρόκειται για ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, ως μεριδιούχοι νοούνται εκείνοι του τμήματος που μετέχει στη συγχώνευση, εκτός εάν ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ ορίζουν διαφορετικά.

(3) Για τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ που λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, παραδίδεται επίσημο αντίγραφο της απόφασης για τη συγχώνευση στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 365Α του περί Εταιρειών Νόμου και αντίγραφο της απόφασης αυτής επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου της απορροφώσας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

Σχέδιο συγχώνευσης

89.-(1) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ καταρτίζουν κοινό σχέδιο συγχώνευσης, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) αναφορά της μορφής της συγχώνευσης και τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ που μετέχουν σε αυτή∙

(β) το πλαίσιο και αιτιολόγηση της επικείμενης συγχώνευσης∙

(γ) τον αναμενόμενο αντίκτυπο της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ∙

(δ) τα κριτήρια που ορίστηκαν για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, κατά περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95∙

(ε) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής∙

(στ) την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης∙

(ζ) τους κανόνες που εφαρμόζονται αντίστοιχα για τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και την ανταλλαγή μεριδίων∙ και

(η) σε περίπτωση συγχώνευσης σύμφωνα με τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 83, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του νεοσυσταθέντος απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(2) Ο απορροφώμενος και ο απορροφών ΟΣΕΚΑ μπορούν να αποφασίσουν το σχέδιο συγχώνευσης να περιλάβει και συμπληρωματικές πληροφορίες, επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στο εδάφιο (1), χωρίς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να απαιτήσει την παροχή τέτοιων συμπληρωματικών πληροφοριών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Έλεγχος της συγχώνευσης από το Θεματοφύλακα

90. Οι Θεματοφύλακες του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, επαληθεύουν τη συμμόρφωση των πληροφοριών που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 89 προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του αντίστοιχου για κάθε Θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ.

Ελεγκτές

91.-(1) Ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, αναθέτει σε ανεξάρτητο ελεγκτή την επικύρωση:

(α) των κριτηρίων που ορίστηκαν για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και, κατά περίπτωση, του παθητικού, κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95∙

(β) της καταβολής μετρητών ανά μερίδιο, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Και

(γ) της μεθόδου υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της ίδιας της σχέσης ανταλλαγής.

(2) Ο ελεγκτής του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, όπως και ο ελεγκτής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, θεωρούνται ανεξάρτητοι ελεγκτές, για τους σκοπούς του εδαφίου (1).

(3) Αντίγραφο των εκθέσεων του ανεξάρτητου ελεγκτή διατίθεται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Ενημέρωση και δικαιώματα των μεριδιούχων

92.-(1) Ο απορροφώμενος και/ ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία παρέχουν, ο καθένας στους μεριδιούχους του, κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, κατά τρόπο ώστε οι μεριδιούχοι να είναι σε θέση -

(α) να έχουν άποψη και να λάβουν απόφαση, έχοντας πλήρη γνώση του αντίκτυπου της πρότασης στην επένδυσή τους∙ και

(β) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 93.

(2) Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία -

(α) το πλαίσιο και αιτιολόγηση της επικείμενης συγχώνευσης∙

(β) τον πιθανό αντίκτυπο της επικείμενης συγχώνευσης στους μεριδιούχους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των όποιων σημαντικών διαφορών σχετικά με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική, το κόστος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την περιοδική υποβολή εκθέσεων, καθώς και την πιθανή μείωση της απόδοσης ανά μερίδιο και, κατά περίπτωση, σαφή προειδοποίηση των επενδυτών για την ενδεχόμενη αλλαγή της φορολογικής τους μεταχείρισης μετά τη συγχώνευση∙

(γ) τα όποια ειδικά δικαιώματα έχουν οι μεριδιούχοι, σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του δικαιώματος να λαμβάνουν αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, ύστερα από σχετική αίτησή τους, του δικαιώματος να ζητούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, ή, όταν έχει εφαρμογή, τη μετατροπή των μεριδίων τους, χωρίς επιβάρυνση, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 93, και την τελευταία ημερομηνία άσκησης αυτού του δικαιώματος∙

(δ) τις σημαντικές πτυχές της διαδικασίας και την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης∙ και

(ε) αντίγραφο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

(3) Οι πληροφορίες των εδαφίων (1) και (2) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης και παρέχονται στους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, με τρόπο που ορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει εγκρίνει τη συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 85. Παρέχονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την τελευταία ημερομηνία για την αίτηση εξαγοράς ή εξόφλησης, ή, όταν έχει εφαρμογή, μετατροπής, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 93.

(4) Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το Άρθρο 93 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής του αντίστοιχου ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους. Ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες, ευθύνεται για την πραγματοποίηση της μετάφρασης, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο και τη μορφή και των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3).

Δικαίωμα εξαγοράς ή εξόφλησης

93.-(1) Σε περίπτωση που ο απορροφώμενος ή ο απορροφών ΟΣΕΚΑ κατάγεται από τη Δημοκρατία, οι μεριδιούχοι του έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, πέρα από αυτήν που παρακρατά ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους ή, εφόσον είναι δυνατό, τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, τον οποίο διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο ή ειδική συμμετοχή. Το δικαίωμα ισχύει από τη στιγμή που οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται σχετικά με την προτεινόμενη συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο 92 και παύει να ισχύει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), για τις συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ και κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του άρθρου 18, οι ΟΣΕΚΑ που μετέχουν στη συγχώνευση και κατάγονται από τη Δημοκρατία, μπορούν να αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους, ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτή η αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή της αμέσως προηγούμενης διάταξης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων ΟΣΕΚΑ που μετέχει στη συγχώνευση και κατάγεται από τη Δημοκρατία, εφόσον κρίνει ότι η αναστολή επιβάλλεται για λόγους προστασίας των μεριδιούχων.

Δαπάνες

94. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, χωρίς να έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, οι δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ιδίως οι νομικές, συμβουλευτικές ή διοικητικές δαπάνες, δεν επιβαρύνουν τον απορροφώμενο ή τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή τους μεριδιούχους τους.

Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης συγχώνευσης

95.-(1) Ο καθορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία η συγχώνευση πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ και η ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με μερίδια του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ καθώς και εφόσον συντρέχει περίπτωση καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού για την καταβολή των μετρητών γίνεται στο σχέδιο συγχώνευσης. οι ημερομηνίες αυτές πρέπει να είναι μεταγενέστερες της τυχόν προβλεπόμενης έγκρισης της συγχώνευσης από τους μεριδιούχους του απορροφώμενου και του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης, οι προαναφερόμενες ημερομηνίες ρυθμίζονται από το κράτος μέλος καταγωγής του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, αν αυτό το κράτος μέλος είναι άλλο από τη Δημοκρατία.

(2) Η ημερομηνία πραγματοποίησης και θέσης σε ισχύ της συγχώνευσης γνωστοποιείται με σταθερό μέσο από τον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, στους μεριδιούχους, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις άλλες αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία συγχώνευσης.

(3) Η συγχώνευση που έχει πραγματοποιηθεί και τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη.

Αποτελέσματα της συγχώνευσης

96.-(1) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

(α) το ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ∙

(β) οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δικαιούνται την καταβολή χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων που κατείχαν στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ παύει να υφίσταται, με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

(2) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (β) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

(α) το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των απορροφώμενων ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζονται στο νέο ιδρυόμενο απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, ή εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του νέου ιδρυόμενου απορροφώντα ΟΣΕΚΑ∙

(β) οι μεριδιούχοι των απορροφώμενων ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του νέου ιδρυόμενου απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, δικαιούνται να αναλάβουν χρηματικό ποσό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαρής αξίας των μεριδίων που κατείχαν στον απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) οι απορροφώμενοι ΟΣΕΚΑ παύουν να υφίστανται, με την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης.

(3) Η συγχώνευση που πραγματοποιείται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του ορισμού του όρου «συγχώνευση» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 83 έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

(α) το καθαρό ενεργητικό του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεταβιβάζεται στον απορροφώντα ΟΣΕΚΑ ή, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ∙

(β) οι μεριδιούχοι του απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) ο απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ συνεχίζει να υφίσταται, μέχρις ότου εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ διαβεβαιώνει το Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η αναδοχή του παθητικού. Όταν ο απορροφών ΟΣΕΚΑ λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, παρέχει ο ίδιος τη διαβεβαίωση σύμφωνα με τα ανωτέρω στο Θεματοφύλακα του απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Φορολογικές διατάξεις συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ

97.-(1) Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΟΣΕΚΑ, εξαιτίας της συγχώνευσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά.

(2) Σε περίπτωση συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2012 αναφορικά με τις αναδιοργανώσεις εταιρειών και οι αντίστοιχες διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2012.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
Διάσπαση

98.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Υποκεφαλαίου, «διάσπαση» σημαίνει πράξη σύμφωνα με την οποία ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, διασπάται σε δύο ή περισσότερους νέους ΟΣΕΚΑ, της ίδιας νομικής μορφής, Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τόσο μεταξύ τους όσο και με το διασπώμενο ΟΣΕΚΑ, οι οποίοι συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας.

(2) Επιτρέπεται η διάσπαση ΟΣΕΚΑ (εφεξής "διασπώμενος ΟΣΕΚΑ") που κατάγονται από τη Δημοκρατία σε δύο ή περισσότερους νέους ΟΣΕΚΑ (εφεξής "επωφελούμενοι ΟΣΕΚΑ "), οι οποίοι επίσης συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της Δημοκρατίας, με δυνατότητα ταυτόχρονου διορισμού νέας Εταιρείας Διαχείρισης ή/και νέου Θεματοφύλακα για έναν ή περισσότερους από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ. Ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διασπάται σε ΟΣΕΚΑ της ίδιας νομικής μορφής, δηλαδή, εφόσον πρόκειται για Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαία Κεφάλαια, εφόσον πρόκειται δε για Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε τέτοιες εταιρίες. Σε περίπτωση διάσπασης Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, εάν η διασπώμενη Εταιρεία είχε ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης ή/ και Θεματοφύλακα, οι επωφελούμενες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει επίσης να ορίσουν την ίδια ή διαφορετική Εταιρεία Διαχείρισης ή/και τον ίδιο ή διαφορετικό Θεματοφύλακα. Εάν η διασπώμενη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν έχει ορίσει Εταιρεία Διαχείρισης, η αναφορά των διατάξεων του παρόντος άρθρου στην Εταιρεία Διαχείρισης νοείται ως αναφορά στην Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Μία ή περισσότερες ή και όλες οι επωφελούμενες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου μπορούν ωστόσο να ορίσουν Εταιρεία Διαχείρισης ή Θεματοφύλακα.

(3) Με τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διαλύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες διάλυσής του, το δε σύνολο της περιουσίας του διαιρείται σε τόσα μέρη όσα οι επωφελούμενοι ΟΣΕΚΑ, τα οποία μέρη καθίστανται αντίστοιχα περιουσία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι ενός ή περισσότερων επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ.

Διαδικασία διάσπασης

99.-(1) Η διάσπαση συντελείται ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ υποβάλλει τα εξής:

(α) αίτηση στην οποία επισυνάπτονται οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2)∙

(β) σε περίπτωση διορισμού νέας Εταιρείας Διαχείρισης, υποβάλλεται σχέδιο διάσπασης, το οποίο καταρτίζεται από τις δύο ή περισσότερες Εταιρίες Διαχείρισης που εμπλέκονται στη διάσπαση. Οι όροι της διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), περιλαμβάνονται στο σχέδιο διάσπασης∙

(γ) τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, των οποίων το περιεχόμενο είναι όμοιο με το περιεχόμενο του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις ονομασίες των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακά τους, ή τυχόν περαιτέρω στοιχεία ως προς τη σύσταση και την άδεια λειτουργίας τους καθώς και τις τροποποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται είτε για λόγους προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία είτε για λόγους πρακτικούς. Οι κανονισμοί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπογράφονται από τις εμπλεκόμενες Εταιρίες Διαχείρισης και Θεματοφύλακες∙

(δ) δήλωση του ή των Θεματοφυλάκων των επωφελούμενων κεφαλαίων ότι δέχονται να αναλάβουν σχετικά καθήκοντα∙

(ε) έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή ότι, κατά την εκτίμηση του, ο τρόπος διαίρεσης της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων που περιλαμβάνεται στους όρους της διάσπασης, σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του ίδιου εδαφίου, εξασφαλίζει ότι η οικονομική θέση των μεριδιούχων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία της διάσπασης δεν μεταβάλλεται εξαιτίας του γεγονότος της διάσπασης∙ ο ελεγκτής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ θεωρείται ανεξάρτητος για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(2) Στους όρους της διάσπασης περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής:

(α) η ονομασία ή επωνυμία, ο σκοπός και τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, η επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακά του∙

(β) η ονομασία ή επωνυμία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, η επωνυμία της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακά τους∙

(γ) ο τρόπος με τον οποίο, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, η περιουσία του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ διανέμεται σε μέρη, τα οποία θα είναι ισάριθμα με τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μεριδιούχων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο (δ)∙ επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η σύνθεση των στοιχείων του μέρους της περιουσίας που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ θα είναι όμοια με τη σύνθεση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, πλην αμελητέων κατά αντικειμενική κρίση αποκλίσεων∙

(δ) η κατανομή των μεριδιούχων μεταξύ των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ ή ο τρόπος της κατανομής αυτής∙ ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη εάν όλοι οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ θα καταστούν μεριδιούχοι ενός εκάστου από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ, ή εάν οι μεριδιούχοι θα διαιρεθούν σε ομάδες αντίστοιχες με τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ και με βάση τις ομάδες αυτές θα προσδιορισθεί το ποσοστό της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που θα αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο κεφάλαιο, ή εάν η κατανομή γίνει με άλλον τρόπο∙

(ε) η μέθοδος κατά την οποία θα προσδιορισθεί αφενός ο αριθμός των μεριδίων στα οποία διαιρείται, κατά την ημερομηνία της διάσπασης, καθένας από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ και αφετέρου ο αριθμός μεριδίων του επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ που θα περιέλθει σε κάθε μεριδιούχο του∙

(στ) το χρονικό διάστημα, από την έκδοση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός του οποίου θα συντελεσθεί η διάσπαση. Αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την έκδοσης της ανωτέρω άδειας, αλλά δύναται να παρατείνεται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς το συνολικό διάστημα των παρατάσεων να είναι δυνατό να υπερβεί τους δύο (2) μήνες∙

(ζ) το χρονικό διάστημα αναστολής του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ ή της μη έκδοσης νέων μεριδίων του, εφόσον η αναστολή αυτή κρίνεται αναγκαία από την Εταιρεία Διαχείρισης. Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση του εδαφίου (3)∙

(η) οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία, προκειμένου οι μεριδιούχοι να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη διάσπαση.

(3) (α) Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της διάσπασης καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και γνωστοποιείται με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους, ανακοίνωση των μερών που μετέχουν στη διάσπαση Εταιρειών Διαχείρισης η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Περίληψη των όρων της διάσπασης∙

(ii) την ημερομηνία της διάσπασης∙ και

(iii) τα στοιχεία της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Με τη γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α) και τίθενται ταυτόχρονα δωρεάν στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, οι όροι της διάσπασης ή κατά περίπτωση, το σχέδιο διάσπασης καθώς και η έκθεση του ελεγκτή που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1). η ανακοίνωση περιέχει μνεία του γεγονότος και του τόπου διάθεσης των προβλεπόμενων στην παράγραφο (α) στοιχείων.

(4) Σε περίπτωση που ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 67, οι πληροφορίες και τα στοιχεία του εδαφίου (3) παρέχονται στους μεριδιούχους του κράτους υποδοχής σε επίσημη γλώσσα του κράτους υποδοχής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, ή σε γλώσσα εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους. Ο ΟΣΕΚΑ που οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες, ευθύνεται για την πραγματοποίηση της μετάφρασης, η οποία αποδίδει πιστά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στο πρωτότυπο. Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποχρεούται, με την ολοκλήρωση της διάσπασης να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 67, για τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στα κράτη μέλη όπου διατίθεντο τα μερίδια του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ.

Αποτελέσματα της διάσπασης

100.-(1) Κατά την ημερομηνία διάσπασης επέρχονται, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) ο διασπώμενος ΟΣΕΚΑ διαλύεται χωρίς να επέλθουν οι συνέπειες διαλύσεως∙

(β) συνίσταται καθένας από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ, αποτελούμενος από το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που του αντιστοιχεί σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης και, κατ' ακολουθία, η περιουσία κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αποτελεί αντικείμενο χωριστής διαχείρισης και χωριστής θεματοφυλακής κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(γ) οι μεριδιούχοι του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ καθίστανται μεριδιούχοι του ή των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ κατά την καθοριζόμενη στους όρους της διάσπασης κατανομή και το μέρος της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ που αντιστοιχεί σε κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, μεταβιβάζεται εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του κατά περίπτωση επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ∙

(δ) η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101. Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, τα οποία αντιστοιχούν στην περιουσία που μεταβιβάζεται στους μεριδιούχους του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και η Εταιρεία Διαχείρισης καθενός από τους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ έναντι των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα της η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Επίσης, ο Θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα με την υπογραφή των καταστάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 και την ταυτόχρονη παράδοση σε αυτόν των κινητών αξιών και της λοιπής περιουσίας του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Ο Θεματοφύλακας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα του ο Θεματοφύλακας κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ.

Σύνταξη καταστάσεων και εκθέσεων και ενημέρωση για τη διάσπαση

101.-(1) Κατά την ημερομηνία διάσπασης συντάσσονται τα εξής:

(α) κατάσταση των στοιχείων της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και της αποτίμησης τους με βάση τους ισχύοντες κανόνες∙

(β) κατάσταση για κάθε επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της περιουσίας που περιέρχονται στους μεριδιούχους του επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, την αξία των στοιχείων αυτών, με βάση τους ισχύοντες κανόνες αποτίμησης, καθώς και την αξία του καθαρού ενεργητικού κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. Στην ίδια κατάσταση περιλαμβάνεται ο αριθμός μεριδίων κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ και η σχέση μεταξύ μεριδίων του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι καταστάσεις του εδαφίου (1) υπογράφονται από τους παρακάτω:

(α) την Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ∙

(β) την Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, εάν είναι διαφορετική από την Εταιρεία Διαχείρισης της ανωτέρω παραγράφου (α)∙

(γ) το Θεματοφύλακα του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ∙ και

(δ) το Θεματοφύλακα κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, εάν είναι διαφορετικός από το Θεματοφύλακα της ανωτέρω παραγράφου (γ).

(3) Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης ΟΣΕΚΑ, συντάσσεται έκθεση ελέγχου από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία βεβαιώνει ότι η διάσπαση έγινε σύμφωνα με τους όρους της διάσπασης. Ο ελεγκτής του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ είναι ανεξάρτητος για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι καταστάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) υποβάλλονται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πρώτη φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ και οι υπόλοιπες φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ. περαιτέρω υποβάλλεται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φροντίδι της Εταιρείας Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ, η έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο εδάφιο (3). εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διάσπασης, η Εταιρεία Διαχείρισης του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ γνωστοποιεί με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους και αναρτά στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διάσπασης, στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται στο εδαφίου (3).

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και εγγράφως κάθε μεριδιούχο του επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ σχετικά με τον ακριβή αριθμό μεριδίων του εν λόγω επωφελούμενου ΟΣΕΚΑ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν κατά την ημερομηνία της διάσπασης.

(6) Τα έξοδα και οι δαπάνες οποιασδήποτε φύσεως που πραγματοποιούνται με αιτία ή με αφορμή τη διάσπαση ΟΣΕΚΑ, βαρύνουν αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες Εταιρίες Διαχείρισης και δεν επιτρέπεται να επιρρίπτονται στο διασπώμενο ΟΣΕΚΑ ή στους επωφελούμενους ΟΣΕΚΑ ή στους μεριδιούχους.

Δικαίωμα εξαγοράς

102. Ο μεριδιούχος που επιθυμεί να μεταφερθεί σε άλλο επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ από εκείνο στον οποίο κατετάγη κατά τη συντέλεση της διάσπασης, ή σε άλλο ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτικό σκοπό, τον οποίο διαχειρίζεται είτε η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης με αυτή που θα διαχειρίζεται τον επωφελούμενο ΟΣΕΚΑ ή συνδεδεμένη με αυτή άλλη Εταιρεία Διαχείρισης, δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διάσπασης, να υποβάλει αίτημα εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, με τους όρους που ίσχυαν πριν την πραγματοποίηση της διάσπασης, ή τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλου ΟΣΕΚΑ με παρεμφερή επενδυτική πολιτική, τον οποίο διαχειρίζεται η ίδια Εταιρεία Διαχείρισης ή άλλη Εταιρεία με την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης συνδέεται με κοινή διαχείριση ή έλεγχο, ή ειδική συμμετοχή, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, πέρα από αυτή που παρακρατά ο ΟΣΕΚΑ για την κάλυψη του κόστους αποεπένδυσης.

Φορολογικές διατάξεις διάσπασης ΟΣΕΚΑ

103.-(1) Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ κατά το άρθρο 100, καθώς και κάθε έγγραφη, πράξη ή ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατανομής της περιουσίας του διασπώμενου ΟΣΕΚΑ μεταξύ των επωφελούμενων ΟΣΕΚΑ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά.

(2) Σε περίπτωση διάσπασης ΟΣΕΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως 2012, αναφορικά με τις αναδιοργανώσεις εταιρειών και οι αντίστοιχες διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2012.

Εξουσιοδότηση

104. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Υποκεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δύναται να διαθέτουν μερίδια στη Δημοκρατία

105. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

106. [Διαγράφηκε]
Εποπτεία

107. [Διαγράφηκε]
Εξουσιοδοτήσεις

108. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες

109.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και την κεντρική διοίκηση στο έδαφος της Δημοκρατίας και ως κύριο σκοπό τη διαχείριση ενός ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ. Για την ανάληψη δραστηριότητας από την Εταιρεία Διαχείρισης, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η άδεια, που χορηγείται ως άδεια λειτουργίας, ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για κάθε άδεια λειτουργίας που χορηγεί σε Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν ασκεί δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, πλην της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους οποίους οργανισμούς υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, αλλά δε δύναται βάσει του παρόντος Νόμου να διαθέτει τα μερίδια τους σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Η δραστηριότητα της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

(α) τη διαχείριση επενδύσεων ΟΣΕΚΑ,

(β) τη διοίκηση ΟΣΕΚΑ, στην οποία εντάσσονται:

(i) υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής φύσης και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ,

(ii) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ,

(iii) αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ και καθορισμός της αξίας των μεριδίων τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών ζητημάτων,

(iv) έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου,

(v) τήρηση μητρώου μεριδιούχων,

(vi) διανομή κερδών του ΟΣΕΚΑ,

(vii) έκδοση και εξαγορά μεριδίων,

(viii) διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων,

(ix) τήρηση αρχείων∙

(γ) τη διαφήμιση των ΟΣΕΚΑ και προώθηση των μεριδίων τους (marketing).

(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2), η Εταιρεία Διαχείρισης, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δύναται να παρέχει, επιπλέον της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται στα καταστατικά της έγγραφα:

(α) την υπηρεσία της διαχείρισης επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, με βάση εντολές που παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα∙

(β) τις παρεπόμενες υπηρεσίες:

(i) της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα,

(ii) της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης δε δύναται να λάβει άδεια για την παροχή μόνο υπηρεσιών του εδαφίου (4), χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας για την ενάσκηση δραστηριότητας σύμφωνα με το εδάφιο (2), ούτε για την παροχή οποιασδήποτε από τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), χωρίς να έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4).

(6) Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (4) από την Εταιρεία Διαχείρισης διέπεται από τις εφαρμοστέες στις υπηρεσίες αυτές διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Κεφάλαια Εταιρείας Διαχείρισης

110.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000), το οποίο πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωμένο, στο σύνολό του, σε μετρητά. Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει και υπηρεσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 109, το αρχικό της κεφάλαιο πρέπει να ανταποκρίνεται και στα όρια που προβλέπει ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος, για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης δεν πρέπει να υπολείπονται, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του αρχικού της κεφαλαίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας Διαχείρισης.

(2)(α) Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας Διαχείρισης υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1), προσαυξάνονται, σε αναφορά με το αρχικό της κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων της Εταιρείας Διαχείρισης υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€250.000.000), με ανώτατο όριο υποχρέωσης προσαύξησης των ιδίων κεφαλαίων το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000).

(β) Για την εφαρμογή της παραγράφου (α), θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια της Εταιρείας Διαχείρισης τα ακόλουθα:

(i) τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η ίδια ύστερα από ανάθεση,

(ii) οι Εταιρείες Επενδύσεων, στις οποίες έχει οριστεί η Εταιρεία Διαχείρισης ως διαχειρίστρια Εταιρεία,

(iii) άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων των οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται ύστερα από ανάθεση.

(3) Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στα εδάφια (1) και (2), τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας Διαχείρισης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερα από το ποσό που προβλέπεται στο Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει σε Εταιρεία Διαχείρισης να αποκλίνει από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), προσκόμισης των ίδιων κεφαλαίων και μη κατοχής μέχρι και το πενήντα τοις εκατόν (50%) του πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), εφόσον αυτή διαθέτει εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στο έδαφος είτε της Δημοκρατίας είτε άλλου κράτους μέλους είτε τρίτης χώρας της οποίας οι κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ισοδύναμοι με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας

111.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας στην Εταιρεία Διαχείρισης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει τουλάχιστον το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 110∙

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει την κατάλληλη μετοχική σύνθεση, την απαραίτητη οργανωτική δομή και στελέχωση, καθώς και τα κατάλληλα οικονομικά και τεχνικά μέσα, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, ούτε των πελατών προς τους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της∙ για αυτό το σκοπό, γνωστοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το όνομα ή η επωνυμία των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή στην Εταιρεία Διαχείρισης, το ύψος της συμμετοχής τους, καθώς και κάθε στοιχείο που επιτρέπει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αξιολογήσει την καταλληλότητά τους∙ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει την παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, που της επιτρέψει να κρίνει σχετικά με την καταλληλότητα των μετόχων της Εταιρείας Διαχείρισης, ακόμη και εκείνων που δεν κατέχουν ειδική συμμετοχή σε αυτή, αλλά είναι δυνατό, εξαιτίας της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας Διαχείρισης να επηρεάζουν ουσιωδώς τη λήψη εταιρικών αποφάσεων∙

(γ) οι διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους και πείρας και σε σχέση με το είδος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Για αυτό το σκοπό, τα ονόματα αυτών, καθώς και κάθε διαδόχου τους, γνωστοποιούνται άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς∙ τα πρόσωπα που, κατά τα αμέσως ανωτέρω, διευθύνουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας Διαχείρισης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, θα πληρούν δε τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου∙

(δ) η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραμμα δραστηριοτήτων και από περιγραφή της οργανωτικής δομής της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στα πρότυπα που θέτει το εδάφιο (2) του άρθρου 112∙

(ε) το εγγεγραμμένο γραφείο και η κεντρική διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης ευρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Όταν υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας μόνον εφόσον αυτοί οι στενοί δεσμοί δεν εμποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε χορηγεί την άδεια λειτουργίας, εάν οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν σε τρίτη χώρα και που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσμούς, δεν επιτρέπουν ή δυσχεραίνουν την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων. Για την εφαρμογή των ανωτέρω και για την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους όρους που τίθενται στο παρόν εδάφιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τις Εταιρείες Διαχείρισης να παρέχουν προς αυτή κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία ή σκόπιμη.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά, πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης, τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία-

(α) είτε είναι θυγατρική άλλης Εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος∙

(β) είτε είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης άλλης Εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής επιχείρησης, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος∙

(γ) είτε είναι εταιρεία που ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν και άλλη Εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τον αιτητή της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, για την απόρριψη της αίτησης ή τη χορήγηση της άδειας, εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά της μετά την κοινοποίηση της άδειας λειτουργίας της σε αυτήν.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και να ορίζει ή να εξειδικεύει τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εταιρεία Διαχείρισης.

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων

112.-(1) Οι Εταιρίες Διαχείρισης τηρούν πάντοτε τις διατάξεις των άρθρων 109, 110 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 111 και συμμορφώνονται διαρκώς με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, διαθέτει-

(α) κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθμίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν, ιδίως, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την επένδυση για ίδιο λογαριασμό και που διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι, για κάθε συναλλαγή στην οποία συμμετέχει ΟΣΕΚΑ ή άλλος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσομένων, του χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγματοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, επενδύονται σύμφωνα τη νομοθεσία και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού∙

(β) δομή και οργάνωση τέτοια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ, των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή των πελατών από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αυτών και της Εταιρείας Διαχείρισης, μεταξύ διαφορετικών πελατών της ή μεταξύ πελάτη και ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή μεταξύ περισσότερων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγία της προσδιορίζει τις διαδικασίες, τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς όπως αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) καθώς επίσης τις δομές και τις οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να αποτρέπονται ή να διευθετούνται οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων όπως αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2).

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης διαθέτει υποχρεωτικά ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

(4)(α) Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης δραστηριοποιείται και στην παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης επενδύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109, δε δύναται να επενδύει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη.

(β) Εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 109, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και των διατάξεων των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί εποπτεία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, στις Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και -

(α) για τη διασυνοριακή τους δραστηριότητα, είτε δια μέσου υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος είτε με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, με την επιφύλαξη, ως προς αυτή τη διασυνοριακή δραστηριότητα, των διατάξεων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ που απονέμουν αρμοδιότητες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής Εταιρείας Διαχείρισης∙ και

(β) για τη διασυνοριακή της δραστηριότητα σε τρίτη χώρα, ύστερα από τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 136.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της να εξειδικεύει κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως να ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρείας Διαχείρισης.

Μετοχές της Εταιρείας Διαχείρισης και ειδικές συμμετοχές

113.-(1) Οι μετοχές της Εταιρείας Διαχείρισης είναι ονομαστικές και δε δύναται να αποτελούν αντικείμενο εισαγωγής ή διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη ή άλλη χρηματιστηριακή αγορά.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 33 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου για τις ειδικές συμμετοχές εφαρμόζονται και στις ειδικές συμμετοχές κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι ο όρος «ΕΠΕΥ» θεωρείται ότι αναφέρεται σε Εταιρίεα Διαχείρισης.

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

114.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει, ανά οικονομικό έτος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια έκθεση, ελεγμένη από ελεγκτή, καθώς και εξαμηνιαίες εκθέσεις, οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ελεγμένες από ελεγκτή. Η ετήσια έκθεση περιέχει και τις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Διαχείρισης, όπως αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου και συνοδεύεται από υπογραμμένο αντίγραφο της έκθεσης του ελεγκτή που την έχει ελέγξει.

(2) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός συγκεκριμένης περιόδου από το τέλος της περιόδου στην οποία αυτές αναφέρονται, ως ακολούθως:

(α) Η ετήσια έκθεση εντός τεσσάρων (4) μηνών, και

(β) η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να καθορίζει τη μορφή που λαμβάνουν οι ανωτέρω εκθέσεις και τον τρόπο παρουσίασης των στοιχείων που περιέχουν.

Ανάθεση καθηκόντων

115.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, με στόχο την αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών της, να αναθέτει σε τρίτο την άσκηση, για λογαριασμό της, μίας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της, με την τήρηση, σωρευτικά, των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(α) ο τρίτος διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ενάσκηση της δραστηριότητας που ανατίθεται, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης αυτής της δραστηριότητας∙

(β) η ανάθεση πραγματοποιείται με έγγραφη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και του τρίτου, η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει μέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελεσματικά και κάθε στιγμή τις δραστηριότητες του τρίτου∙

(γ) η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση, η δε Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία αυτή, εφόσον πρόκειται για ανάθεση καθηκόντων που αφορούν αυτό τον ΟΣΕΚΑ∙

(δ) η ανάθεση δεν εμποδίζει ή δυσχεραίνει την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στην Εταιρεία Διαχείρισης, ούτε την όποια πρωτοβουλία της Εταιρείας αυτής, σχετικά με τη δραστηριότητα που ανατίθεται, ή την όποια δράση της, εφόσον αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας του συμφέροντος των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων∙

(ε) η ανάθεση δεν εμποδίζει τους διευθύνοντες την Εταιρεία Διαχείρισης να δίδουν, κάθε στιγμή, περαιτέρω οδηγίες στην επιχείρηση που έχει αναλάβει τη δραστηριότητα από την ανάθεση, καθώς και να ανακαλούν την εντολή κάθε στιγμή και με άμεση ισχύ, όταν αυτό υπαγορεύεται από το συμφέρον των μεριδιούχων του ενδιαφερόμενου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά περίπτωση∙

(στ) το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές αναφέρουν τις δραστηριότητες που ανατίθενται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο∙

(ζ) η ανάθεση δραστηριοτήτων δεν επιτρέπεται να καταστήσει την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα.

(2) Εφόσον πρόκειται για ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων της Εταιρείας Διαχείρισης, επιπλέον των προϋποθέσεων του εδαφίου (1), πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η ανάθεση διενεργείται μόνο προς-

(i) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια για τη συλλογική διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή την Οδηγία 2009/65/ΕΚ ή σύμφωνα με αλλοδαπή νομοθεσία που παρέχει εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει η ανωτέρω Οδηγία, ή

(ii) επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, ή την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, ή σύμφωνα με αλλοδαπή νομοθεσία που παρέχει εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει η ανωτέρω Οδηγία∙ σε τέτοια περίπτωση, η ανάθεση της διαχείρισης υπόκειται σε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης να ασκήσει τη διαχείριση του συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να καθορίζει τις οργανωτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί επιχείρηση που αναφέρεται στην παρούσα της περίπτωσης (ii), ώστε αυτή η επιχείρηση να δύναται να αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων∙

(β) εφόσον η ανάθεση διενεργείται προς επιχείρηση τρίτης χώρας, επιπρόσθετα των προϋποθέσεων της παραγράφου (α), πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της αρμόδιας αρχής εποπτείας της δραστηριότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης∙

(γ) η εντολή για τη διαχείριση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής επενδύσεων τα οποία θεσπίζει περιοδικά η Εταιρεία Διαχείρισης∙

(δ) η ανάθεση της διαχείρισης, εφόσον αφορά δραστηριότητα διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, δε διενεργείται προς το Θεματοφύλακά του, σε κάθε δε περίπτωση, η ανάθεση της διαχείρισης δεν πραγματοποιείται σε επιχείρηση, τα συμφέροντα της οποίας ενδέχεται να συγκρούονται με εκείνα της Εταιρείας Διαχείρισης, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, ή πελάτη της.

(3) Η ευθύνη της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα δεν περιορίζεται από το γεγονός ότι η Εταιρεία Διαχείρισης έχει προβεί σε ανάθεση δραστηριότητας, σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή/ και (2).

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

116.-(1) Σε περίπτωση τροποποίησης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Διαχείρισης ή μείωσης του κεφαλαίου της, απαιτείται προηγούμενη σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(2) Πέραν των περιπτώσεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχείρισης αποφασίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήψης απόφασης για την τροποποίηση από την Εταιρεία.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να απαγορεύσει οποιαδήποτε τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας Διαχείρισης, εφόσον αυτή αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατό να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Μεταβολή προσώπων που ασκούν καθήκοντα διοίκησης της Εταιρείας Διαχείρισης

117.-(1) Κάθε μεταβολή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και γενικά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση της Εταιρείας Διαχείρισης, διευθύνουν τις εργασίες της, χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική ή στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησής της έναντι τρίτων, γνωστοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης συγκεκριμένης μεταβολής.

(2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας Διαχείρισης, χαράσσουν την επιχειρηματική της πολιτική, ή στα οποία έχει ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησής της έναντι τρίτων, δε διαθέτουν την απαραίτητη αξιοπιστία και επαγγελματική πείρα για την άσκηση των καθηκόντων τους, καλεί την Εταιρεία Διαχείρισης είτε να προβεί σε άμεση αντικατάστασή τους είτε απαγορεύει την ανάληψη καθηκόντων από αυτά. Η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ευθύνη Εταιρείας Διαχείρισης

118.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης ενεργεί με έντιμο και νόμιμο τρόπο κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη επιμέλεια και δρώντας πάντοτε αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, καθώς και των μεριδιούχων τους και λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη της τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ακεραιότητας της αγοράς.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται έναντι των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους της αμέλεια ως προς τη διαχείρισή τους:

Νοείται ότι απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός της ανωτέρω ευθύνης. Ενδεχόμενος όρος για τον περιορισμό της στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, είναι άκυρος.

Παραίτηση Εταιρείας Διαχείρισης

119.-(1) Η Εταιρεία Διαχείρισης δε δύναται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, παρά μόνον εάν δοθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, εφόσον ο ΟΣΕΚΑ κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, για την ανάληψη της διαχείρισης αυτών από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης και αυτή η Εταιρεία αναλάβει πλήρως καθήκοντα.

(2) Για τη χορήγηση σχετικής άδειας στη νέα Εταιρεία Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των μεριδιούχων.

(3) Η νέα Εταιρεία Διαχείρισης υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής που παραιτείται, ενώ η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα για τις όλες τις πράξεις και παραλείψεις της μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

Αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης

120.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με απόφασή της, ύστερα από σχετικό αίτημα του Θεματοφύλακα, ο οποίος προτείνει νέα Εταιρεία Διαχείρισης, να αντικαταστήσει Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία δε διασφαλίζει τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων τους και/ ή δεν τηρεί τις απορρέουσες από τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις της. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αντικατάστασης Εταιρείας Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχουν οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ. Εφόσον πρόκειται για Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης μπορεί να ζητήσει το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο και προτείνει τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

(2) Σε περίπτωση αντικατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), η απερχόμενη Εταιρεία Διαχείρισης εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα για όλες τις πράξεις και παραλείψεις της μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων από τη νέα Εταιρεία Διαχείρισης.

(3) Η αντικατάσταση Εταιρείας Διαχείρισης από άλλη Εταιρεία Διαχείρισης επιφέρει αντίστοιχη τροποποίηση του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων των ΟΣΕΚΑ ή των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, γνωστοποιείται δε στους μεριδιούχους τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 26 ή το εδάφιο (2) του άρθρου 37, κατά περίπτωση.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης, δύναται να επιβάλει οποιοδήποτε μέτρο ή όρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων των μεριδιούχων και των επενδυτών γενικότερα.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

121.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν η Εταιρεία δεν κάνει χρήση της άδειας, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτή της άδειας, ή παραιτηθεί ρητά από αυτή, ή εάν παύσει να ασκεί δραστηριότητα που καλύπτεται από την άδεια για διάστημα μεγαλύτερο από τους έξι (6) μήνες∙

(β) εάν η άδεια χορηγήθηκε με βάση ψευδείς δηλώσεις, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο∙

(γ) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια∙

(δ) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλει εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, επιπλέον των περιπτώσεων του εδαφίου (1) να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εάν αυτή έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επιπρόσθετα να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης για την παροχή της υπηρεσίας της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 109, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από άλλο νόμο ή κανονιστική διάταξη που αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή υπηρεσίες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τάσσει στην Εταιρεία Διαχείρισης προθεσμία, ανάλογα με τις περιστάσεις, προς τακτοποίηση της κατάστασης:

(α) εάν τα ίδια κεφάλαιά της μειωθούν κάτω από τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια του άρθρου 110∙ ή

(β) εάν η Εταιρεία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια που προκύπτουν από τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια καλύπτει την υπηρεσία διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρεται στο εδάφιο (4) παράγραφος (α) του άρθρου 109.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης αυτής της προθεσμίας, χωρίς η Εταιρεία Διαχείρισης να έχει τακτοποιήσει την κατάσταση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας.

(4) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα εδάφια (1), (2) ή (3), κατά περίπτωση, είναι μερική, δηλαδή είτε ως προς τη δραστηριότητα της διαχείρισης άλλων, πλην ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 109, είτε ως προς συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες δραστηριότητες που ασκεί η Εταιρεία Διαχείρισης σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 109, εφόσον ο λόγος ανάκλησης αφορά αυτές τις δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία εξακολουθεί να ασκεί τη δραστηριότητα της διαχείρισης ενός ή περισσότερων ΟΣΕΚΑ.

(5)  Η απόφαση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στην Εταιρεία Διαχείρισης και στον Έφορο Εταιρειών, γνωστοποιείται δε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών στα οποία η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(6) Η Εταιρεία Διαχείρισης της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις των εδαφίων (1) έως (3) -

(α) παύει, αμέσως μετά την κοινοποίηση σε αυτή της σχετικής απόφασης ανάκλησης, να ασκεί τις δραστηριότητες ή να παρέχει τις υπηρεσίες, για τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας∙

(β) οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτή της απόφασης ανάκλησης, να τακτοποιήσει όλες τις απορρέουσες από τις ανακληθείσες δραστηριότητες και υπηρεσίες υποχρεώσεις της.

(7) Εφόσον η ανάκληση της άδειας λειτουργίας είναι ολική, η Εταιρεία Διαχείρισης τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(8) Σε περίπτωση ολικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνά ώστε, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, να μη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των ΟΣΕΚΑ ή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αυτή διαχειρίζεται. Ως προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ή τις Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 ώστε να μην υποχρεούνται να ορίσουν Εταιρεία Διαχείρισης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει νέα εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 120, ή, εφόσον τούτο δεν καταστεί δυνατό, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την ανωτέρω απόφασή της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ορίζει ως εκκαθαριστή πρόσωπο διαφορετικό από την Εταιρεία Διαχείρισης η άδεια της οποίας ανακλήθηκε. Εφόσον πρόκειται δε για ανάκληση της άδειας λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για εκκαθάριση και για το διορισμό εκκαθαριστή ή προσωρινού εκκαθαριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου.

Αναστολή άδειας λειτουργίας

122.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναστείλει την άδεια λειτουργίας Εταιρείας Διαχείρισης, εφόσον πιθανολογεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι η συνέχιση της δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, των πελατών της ή των επενδυτών, ή, γενικότερα, την εύρυθμη λειτουργία ή την ακεραιότητα της αγοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε συνάρτηση με τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, για το διάστημα μέχρι τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση∙

(β) Ανεξάρτητα από την έναρξη διαδικασίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, με απόφαση του προέδρου ή του αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, όταν υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Νόμου, ή άλλης διάταξης που ρυθμίζει την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία Διαχείρισης, ή διάταξης της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς γενικότερα, για όσο διάστημα πιθανολογείται ότι υφίσταται ο κίνδυνος βλάβης των ανωτέρω συμφερόντων.

(2) Η αναστολή του εδαφίου (1) μπορεί να είναι και μερική, δηλαδή είτε για τη δραστηριότητα της διαχείρισης άλλων, πλην ΟΣΕΚΑ, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 109, είτε για τη δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρο 109, οπότε και αναστέλλονται και οι δραστηριότητες της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 109.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την απόφασή της για την αναστολή της άδειας λειτουργίας, δύναται να καθορίζει στην Εταιρεία Διαχείρισης εύλογη προθεσμία προς τακτοποίηση της κατάστασης. Η προθεσμία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτή της απόφασης για την αναστολή.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλει, εντός της προθεσμίας του εδαφίου (3) να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τακτοποίηση της κατάστασης, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -

(α) εάν κρίνει ότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος αναστολής της άδειας λειτουργίας, ανακαλεί την αναστολή, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης∙

(β) εάν η Εταιρεία Διαχείρισης παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η κατάσταση δεν έχει τακτοποιηθεί, ή εάν τα συμφέροντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εξακολουθούν να ευρίσκονται σε κίνδυνο, παρατείνει την αναστολή και ξεκινά τη διαδικασία για την ανάκληση της άδειας, οπότε η αναστολή ισχύει μέχρι τη λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας.

(5) Σε περίπτωση αναστολής του εδαφίου (1), η Εταιρεία Διαχείρισης δεν παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες ούτε ασκεί εκείνες τις δραστηριότητες, ως προς τις οποίες της ανεστάλη η άδεια.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγίες της, να εξειδικεύει τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(7) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (5), η Επιτροπή δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Κώδικας συμπεριφοράς

123. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, θεσπίζει κώδικα συμπεριφοράς των Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και του προσωπικού τους. Με τους κανόνες του ανωτέρω κώδικα τίθενται σε εφαρμογή τουλάχιστον οι αρχές που διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης:

(α) ενεργεί με εντιμότητα, νόμιμα και με την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, προσοχή και επιμέλεια, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της και προς το συμφέρον των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς∙

(β) διαθέτει και χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους που απαιτούνται για τη δέουσα ενάσκηση των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση ενδεδειγμένες διαδικασίες∙

(γ) λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή και τη διευθέτηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, σε κάθε δε περίπτωση, φροντίζει ώστε οι ΟΣΕΚΑ και οι λοιποί οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης∙ και

(δ) τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που επιβάλλονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, κατά τρόπο ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διαχειρίζεται, καθώς και η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Πολιτική και πρακτικές αποδοχών

123A.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που-

(α) Είναι συμβατές και προάγουν τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων·

(β) δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται· και

(γ) δεν εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς το καθήκον της Εταιρείας Διαχείρισης να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβάνουν τη σταθερή και τη μεταβλητή συνιστώσα των μισθών και των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών.

(3) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμόζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων οι οποίες περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, όπως και οποιοδήποτε υπάλληλο λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εταιρειών διαχείρισης ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται.

Αρχές πολιτικής αποδοχών

123Β.-(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 123Α των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών, οι Εταιρείες Διαχείρισης συμμορφώνονται προς αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους ως ακολούθως:

(2) Σύμφωνα με τις ακολουθούμενες αρχές:

(α) Η πολιτική αποδοχών πρέπει να συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να την προωθεί και δεν πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που να είναι ασύμβατη με το προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης·

(β) η πολιτική αποδοχών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και να περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων·

(γ) η πολιτική αποδοχών πρέπει να αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί, το οποίο εγκρίνει και επανεξετάζει τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο να επιβλέπει την εφαρμογή της:

Νοείται ότι, τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο αναλαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες στην οικεία Εταιρεία Διαχείρισης και τα οποία έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις αποδοχές·

(δ) η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί·

(ε) τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων τους οποίους ελέγχουν·

(στ) σε περίπτωση που υπάρχει Επιτροπή Αποδοχών, οι αποδοχές των ανώτερων στελεχών στα τμήματα διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αυτή·

(ζ) όπου οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών στηρίζεται σε συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους με τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας Διαχείρισης κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια·

(η) η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η πραγματική πληρωμή αποδοχών κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο·

(θ) οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και ισχύουν μόνο στο πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το πρώτο έτος πρόσληψης·

(ι) οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα και το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών περιλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών·

(ια) οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που να μην ανταμείβουν την αποτυχία·

(ιβ) οι μετρήσεις των επιδόσεων που διενεργούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία αποδοχών περιλαμβάνουν αναλυτικό μηχανισμό προσαρμογής για την ενσωμάτωση όλων των σχετικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων·

(ιγ) με βάση τη νομική δομή του ΟΣΕΚΑ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφά του, σημαντικό μέρος και σε κάθε περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον ύψους πενήντα τοις εκατό (50 %) οποιασδήποτε μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή από ισοδύναμα δικαιώματα κυριότητας ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα, με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα όπως τα μέσα της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ισοδυναμεί με ποσοστό λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50 %) του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό του πενήντα τοις εκατόν (50 %):

Νοείται ότι, τα μέσα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ και τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θέτει περιορισμούς στο είδος και στον σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύει ορισμένα μέσα, όπως αρμόζει:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο τμήμα της υπό αναβολή μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ), όσο και στο μέρος της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών το οποίο δεν τελεί υπό αναβολή·

(ιδ) η καταβολή σημαντικού τμήματος και σε κάθε περίπτωση, ποσοστού τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40 %) της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές του οικείου ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ:

Νοείται ότι, η περίοδος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών και ότι το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογίαν του χρόνου:Νοείται περαιτέρω ότι, όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, η καταβολή ποσοστού τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60 %) του ποσού, αναβάλλεται·

(ιε) οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβανομένου του υπό αναβολή τμήματός τους καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης συνολικά και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου ατόμου:

Νοείται ότι, το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική Εταιρεία Διαχείρισης ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού φιλοδωρήματος (malus), ή διευθετήσεων περί επιστροφής ποσών·

(ιστ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται και σε περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης πριν από τη συνταξιοδότησή του, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υπό τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ), ενώ στην περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο υπό τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ) και υπό την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης·

(ιζ) το προσωπικό δε δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις σχετικά με τις αποδοχές ·

(ιη) οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω φορέων ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(3) Οι αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (2), εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και οποιοδήποτε υπάλληλο ο οποίος λαμβάνει συνολική αμοιβή που εμπίπτει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου τους ή στο προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται.

Επιτροπή Αποδοχών

123Γ.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που να της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων.

(2) Η Επιτροπή Αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν στις αποδοχές, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της συγκεκριμένης Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών.

(3) Της Επιτροπής Αποδοχών προεδρεύει μέλος του διοικητικού συμβουλίου το οποίο δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στη συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης, ενώ τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν ασκούν οποιαδήποτε εκτελεστική λειτουργία στη συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης:

Νοείται ότι, κατά την προπαρασκευή των αποφάσεών της, η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και ότι υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με οδηγία της δύναται να καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών.

Αντιμετώπιση παραπόνων ή καταγγελιών και διάθεση πληροφοριών

124.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ή εφόσον δεν τελούν υπό διαχείριση, οι ίδιες οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου -

(α) μέσω της τήρησης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής των ΟΣΕΚΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν στους μεριδιούχους αυτού του κράτους μέλους τις πληρωμές, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, καθώς και τη δημοσίευση των πληροφοριών που επιβάλλονται για αυτούς τους ΟΣΕΚΑ∙

(β) εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζουν τη δέουσα διευθέτηση των παραπόνων των επενδυτών σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ∙ και

(γ) εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλονται κανενός είδους περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών ακόμη και όταν οι ΟΣΕΚΑ αυτοί κατάγονται από άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας.

Οι διαδικασίες που θεσπίζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης για τη διευθέτηση των παραπόνων των επενδυτών σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ, ορίζουν ότι οι επενδυτές δικαιούνται να υποβάλουν τα παράπονά τους στην Εταιρεία Διαχείρισης, ή, εφόσον δεν τελεί υπό διαχείριση, στην ίδια την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής των επενδυτών.

(2) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη διάθεση πληροφοριών στο κοινό ή τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ύστερα από σχετικό αίτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελευθερία εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία

125.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για να ασκεί δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα∙

(β) το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο έδαφος του κράτους μέλους, καθώς και την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης και περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με τα προβλήματα στο άρθρο 124∙

(γ) τη διεύθυνση στο κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρεία Διαχείρισης, από την οποία μπορούν να λαμβάνονται έγγραφα∙ και

(δ) τα ονοματεπώνυμα των υπεύθυνων του υποκαταστήματος.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, κοινοποιεί, εντός δύο (2) μηνών την ημερομηνία της λήψης όλων των πληροφοριών του εδαφίου (2), αυτές τις πληροφορίες, στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί επίσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 και του Μέρους VII περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου καθώς και των διατάξεων των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος υποδοχής, μόλις ληφθεί σχετική κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, οι οποίες οργανώνουν κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ την εποπτεία της συμμόρφωσης του υποκαταστήματος με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ή εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς κοινοποίηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνηθεί να ανακοινώσει τις πληροφορίες του εδαφίου (2) στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, γνωστοποιεί τους λόγους της άρνησής της στην Εταιρεία Διαχείρισης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης όλων των πληροφοριών.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της δια μέσου υποκαταστήματος, συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και, για την εφαρμογή αυτών των κανόνων, εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους.

(6) (α) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως αυτή τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποφασίσει για αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης να ενεργήσουν κάθε τι αναγκαίο για την οργάνωση της εποπτείας της δραστηριότητας του υποκαταστήματος, με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

(β) Όταν λόγω αλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται πλέον με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Εταιρεία Διαχείρισης, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει την εν λόγω αλλαγή, στην περίπτωση δε αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης.

(γ) Σε περίπτωση εφαρμογής αλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου μετά τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου και λόγω της αλλαγής αυτής, η Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται πλέον με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 139 και με τα άρθρα 32 έως 35 και 50 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, και ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν.

(7) Σε περίπτωση μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία

126.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και επιθυμεί να ασκήσει, για πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Η ενημέρωση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου η Εταιρεία προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητα∙

(β) το πρόγραμμα εργασιών, στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες, σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 109, που πρόκειται να παρασχεθούν στο έδαφος του κράτους μέλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία Διαχείρισης και περιγραφή των διαδικασιών και διευθετήσεων σύμφωνα με το άρθρο 124.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης τις πληροφορίες του εδαφίου (2), εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής τους, ενημερώνοντας σχετικά την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί επίσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης και στοιχεία για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 και του Μέρους VII του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και τις διατάξεις των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών.

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, στο κράτος μέλος υποδοχής, μόλις λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημέρωση σύμφωνα με το εδάφιο (3), με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 67, 69 και 132.

(5) Η Εταιρεία Διαχείρισης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, συμμορφώνεται και με το άρθρο 123 και, για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(6) Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής πληροφορίας από αυτές που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2), η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως αυτή τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, πριν από τη μεταβολή.

(7) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της τις πληροφορίες που οι τελευταίες έχουν ζητήσει, ασκώντας αρμοδιότητα που τους παρέχεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, ή δε λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με κανόνα της νομοθεσίας του κράτους μέλους υποδοχής της, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές αυτού του τελευταίου κράτους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερωθεί σχετικά από αυτές τις αρχές, λαμβάνει, το συντομότερο δυνατό, κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προκειμένου η Εταιρεία Διαχείρισης να παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή να συμμορφωθεί με τον κανόνα που έχει παραβιάσει. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τη φύση των μέτρων στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης.

Σύσταση ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από το κράτος μέλος καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης

127.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, δύναται να ιδρύει ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διέπεται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους, ασκώντας και τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 125 ή 126 και των άρθρων 129 και 131.

(2) Επιτρέπεται η ίδρυση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και διέπεται από τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ασκεί τη διαχείρισή του, με την προϋπόθεση ότι αυτή η Εταιρεία τηρεί τις διατάξεις των Άρθρων 17 ή 18 και των Άρθρων 19 και 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους

128.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, δύναται να ασκεί δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε δια μέσου υποκαταστήματός της είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, με την τήρηση των διατάξεων των Άρθρων 17 ή 18 και των Άρθρων 19 και 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης του εδαφίου (1) μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά της στο έδαφος της Δημοκρατίας-

(α) διά μέσου υποκαταστήματος μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία περιέλευσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, των στοιχείων που μνημονεύονται στο Άρθρο 17 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και από τη γνωστοποίηση στην Εταιρεία Διαχείρισης σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει τα στοιχεία του εδαφίου (3), ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτής της τελευταίας γνωστοποίησης, από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (3)∙ ή

(β) υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της, των πληροφοριών που προβλέπονται στο Άρθρο 18 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(3) Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εταιρείας Διαχείρισης στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης των στοιχείων που προβλέπονται στο Άρθρο 17 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, γνωστοποιεί στην Εταιρεία Διαχείρισης τους εφαρμοστέους στο έδαφος της Δημοκρατίας κανόνες συμπεριφοράς με τους οποίους υποχρεούται να συμμορφώνεται η Εταιρεία Διαχείρισης. Μόλις πραγματοποιηθεί η ανωτέρω γνωστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς την Εταιρεία Διαχείρισης, ή εάν παρέλθει η προαναφερόμενη προθεσμία των δύο (2) μηνών, χωρίς γνωστοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το υποκατάστημα μπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά του. Η υποχρέωση της Εταιρείας Διαχείρισης να τηρεί τις διατάξεις του κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 123, ισχύει ανεξάρτητα από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με Οδηγία της να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Εφόσον Εταιρεία Διαχείρισης άλλου κράτους μέλους δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπόκειται στους κανόνες συμπεριφοράς του κράτους μέλους καταγωγής της, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής των πληροφοριών οι οποίες γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί εγγράφως τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν γίνει η μεταβολή, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο για την οργάνωση της εποπτείας της δραστηριότητας του υποκαταστήματος της Εταιρείας Διαχείρισης, με τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εάν η μεταβολή αφορά πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 2 στοιχείο β) της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η Εταιρεία Διαχείρισης γνωστοποιεί τη μεταβολή αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από τη συντέλεσή της.

(6) Η άσκηση δραστηριοτήτων από εταιρεία άλλου κράτους μέλους, στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε δια μέσου υποκαταστήματός της είτε στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δε δύναται να εξαρτάται από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση ύπαρξης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος.

Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης

129.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία κατάγεται από τη Δημοκρατία και ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης επενδύσεων σε άλλο κράτος μέλος με τους όρους είτε του άρθρου 125 είτε του άρθρου 126, τηρεί τις διατάξεις του Νόμου, σχετικά με την οργάνωσή της, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, για την προληπτική εποπτεία, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 112 και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από την Εταιρεία Διαχείρισης, εποπτεύεται δε για την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διενεργεί κάθε αναγκαίο, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και υιοθετώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να τηρεί -

(α) τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του και συγκεκριμένα τους κανόνες σχετικά με -

(i) τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ,

(ii) την έκδοση, την εξαγορά και/ή την εξόφληση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,

(iii) την επενδυτική πολιτική και τα όρια επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης,

(iv) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία και τις ακάλυπτες πωλήσεις,

(v) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική του ΟΣΕΚΑ,

(vi) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης και των σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών,

(vii) τη διανομή και την επανεπένδυση κερδών,

(viii) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις τακτικές εκθέσεις,

(ix) την προώθηση και τη διάθεση μεριδίων,

(x) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,

(xi) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ,

(xii) τη διάλυση και την εκκαθάριση του ΟΣΕΚΑ,

(xiii) το περιεχόμενο του Μητρώου ή αντίστοιχου καταλόγου των μεριδιούχων, όπου έχει εφαρμογή,

(xiv) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ,

(xv) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων, σε σχέση με τις υποπαραγράφους (i) έως (xiii)∙ και

(β) τις διατάξεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ και τους όρους που περιέχονται στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές του Άρθρου 78 οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες του εδαφίου (1) και τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υπόκειται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ως προς την τήρηση των κανόνων και διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει αρμόδια για την εποπτεία της επάρκειας της οργάνωσης της Εταιρείας Διαχείρισης και της εφαρμογής των σχετικών ενδεδειγμένων διαδικασιών και ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να τηρεί τους κανόνες του εδαφίου (2).

Υποχρεώσεις Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος κατά τη διασυνοριακή άσκηση συλλογικής διαχείρισης στη Δημοκρατία

130.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης η οποία κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και ασκεί τη διασυνοριακή δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στο έδαφος της Δημοκρατίας, με τους όρους είτε του Άρθρου 17 είτε του Άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής της, σχετικά με την οργάνωσή της, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάθεση καθηκόντων, για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, για την προληπτική εποπτεία, για τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από την Εταιρεία Διαχείρισης, εποπτεύεται δε για την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) διενεργεί κάθε αναγκαίο, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και υιοθετώντας τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις, ώστε να τηρεί -

(α) τις διατάξεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του και ειδικότερα, ενδεικτικά, τους κανόνες σχετικά με -

(i) τη σύσταση και την αδειοδότηση του ΟΣΕΚΑ,

(ii) την έκδοση, την εξαγορά και / ή την εξόφληση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,

(iii) την επενδυτική πολιτική και τα όρια επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της συνολικής έκθεσης και μόχλευσης,

(iv) τους περιορισμούς στη δανειοληψία, τη δανειοδοσία και τις ακάλυπτες πωλήσεις,

(v) την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και τη λογιστική του ΟΣΕΚΑ,

(vi) τον υπολογισμό της τιμής έκδοσης, εξαγοράς ή εξόφλησης και των σφαλμάτων στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και τη σχετική αποζημίωση των επενδυτών,

(vii) τη διανομή και την επανεπένδυση κερδών,

(viii) τις υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ σε θέματα πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές και τις τακτικές εκθέσεις,

(ix) την προώθηση και τη διάθεση μεριδίων,

(x) τις σχέσεις με τους μεριδιούχους,

(xi) τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση του ΟΣΕΚΑ,

(xii) τη διάλυση και την εκκαθάριση του ΟΣΕΚΑ,

(xiii) το περιεχόμενο του Μητρώου Μεριδιούχων ή του Βιβλίου Μετόχων, κατά περίπτωση,

(xiv) τα τέλη χορήγησης άδειας και εποπτείας σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ,

(xv) την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών δικαιωμάτων των μεριδιούχων, σε σχέση με τις υποπαραγράφους (i) έως (xiii)∙ και

(β) τις διατάξεις του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ και τους όρους που περιέχονται στο ενημερωτικό του δελτίο και στις βασικές πληροφορίες προς τους επενδυτές.

(3) Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), υπόκειται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ως προς την τήρηση των κανόνων και διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης παραμένουν αρμόδιες για την εποπτεία της επάρκειας της οργάνωσης της Εταιρείας Διαχείρισης και της εφαρμογής των σχετικών ενδεδειγμένων διαδικασιών και ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε η Εταιρεία να είναι σε θέση να τηρεί τους κανόνες του εδαφίου (2).

Ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία

131.-(1) Υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, επιπροσθέτως των κατά περίπτωση υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) τη γραπτή σύμβαση με το Θεματοφύλακα σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 10∙

(β) πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις διευθετήσεις ως προς την ανάθεση λειτουργιών διαχείρισης επενδύσεων και διοικητικής διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 109 του παρόντος Νόμου.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη ΟΣΕΚΑ ίδιου τύπου στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, αρκεί η απλή μνεία των ανωτέρω στοιχείων, που έχουν ήδη κατατεθεί.

(2) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης κατά την έννοια των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 109, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, δια μέσου υποκαταστήματος ή υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περικλείει στις πληροφορίες που αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, βεβαίωση που αναφέρει ότι σε αυτή την Εταιρεία Διαχειρίσεως έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που καλύπτει η άδεια λειτουργίας της και λεπτομέρειες σχετικά με κάθε είδους περιορισμό ως προς τους τύπους ΟΣΕΚΑ που μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του εδαφίου (1) και με τη βεβαίωση του εδαφίου (2) καθώς και τη θέση της σχετικά με το εάν ο συγκεκριμένος τύπος ΟΣΕΚΑ εμπίπτει στις δραστηριότητες που μπορεί η Εταιρεία Διαχείρισης να ασκεί σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, τη θέση της σχετικά με ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(4) Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης τροποποίηση των στοιχείων του εδαφίου (1) κοινοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στη βεβαίωση του εδαφίου (2) και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης κάθε μεταβολή της άδειας λειτουργίας αυτής της Εταιρείας, ως προς το πεδίο των δραστηριοτήτων της, καθώς και κάθε λεπτομέρεια, σχετικά με οποιοδήποτε περιορισμό ως προς τους τύπους ΟΣΕΚΑ που μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

Ανάληψη διαχείρισης ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας από Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος

132.-(1) Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, είτε δια μέσου υποκαταστήματος, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, πέρα από τα αναφερόμενα στα Άρθρα 17 και 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κοινοποιώντας της τα στοιχεία που προβλέπονται το εδάφιο (1) του άρθρου 131 του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης διαχειρίζεται ήδη ΟΣΕΚΑ ίδιου τύπου, ο οποίος επίσης κατάγεται από τη Δημοκρατία, αρκεί η απλή μνεία των εγγράφων του εδαφίου (1) του άρθρου 131 του παρόντος Νόμου που έχουν κατατεθεί. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποστέλλεται επίσης, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, βεβαίωση με περιεχόμενο εκείνο που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο Άρθρο 17 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και Άρθρο 18, παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να παράσχει άδεια σύμφωνα με την αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισης, με σκοπό να διασφαλίσει την συμμόρφωση αυτής με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 123, δύναται να ζητά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σχετικά με το κατά πόσο η διαχείριση του τύπου ΟΣΕΚΑ για τον οποίο ζητείται η άδεια, εμπίπτει στην άδεια που διαθέτει η Εταιρεία Διαχείρισης.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, μπορεί να μην επιτρέψει στην Εταιρεία Διαχείρισης να αναλάβει τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν πληροί τους κανόνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 130∙

(β) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της για να διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ του τύπου για τον οποίο ζητεί άδεια∙

(γ) η Εταιρεία Διαχείρισης δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία του εδαφίου (1).

(4) Η Εταιρεία Διαχείρισης συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 130. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τη συμμόρφωση της Εταιρείας Διαχείρισης με τους κανόνες και όρους αυτούς.

(5) Κάθε μεταγενέστερη ουσιώδης μεταβολή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), κοινοποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων της βεβαίωσης του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης ως προς την περίπτωση μεταβολής του πεδίου που καλύπτει η άδεια της Εταιρείας Διαχείρισης ή τις λεπτομέρειες όσον αφορά κάθε είδους περιορισμό σχετικά με τους τύπους ΟΣΕΚΑ τους οποίους μπορεί να διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, σύμφωνα με την άδειά της.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε δύναται να υποβάλει τις Εταιρείες Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε συμπληρωματική απαίτηση που τυχόν προβλέπεται στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τα ζητήματα που καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην εν λόγω Οδηγία.

Υποχρεώσεις από την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας στη Δημοκρατία

133.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος και ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα είτε με το άρθρο 128 είτε με το άρθρο 132:

(α) υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, για στατιστικούς λόγους, περιοδικές εκθέσεις, σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούν εντός της Δημοκρατίας δια μέσου υποκαταστήματος. Το ακριβές περιεχόμενο των ανωτέρω εκθέσεων, καθώς και τα διαστήματα εντός των οποίων υποβάλλονται αυτές οι εκθέσεις, ορίζονται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς∙

(β) παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετική αίτησή της, τις πληροφορίες που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους στους κανόνες στους οποίους υπόκεινται και για τους οποίους είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, χωρίς όμως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να δύναται να αξιώσει τέτοιες πληροφορίες κατά τρόπο αυστηρότερο από εκείνο που εφαρμόζει στις Εταιρείες Διαχείρισης οι οποίες κατάγονται από τη Δημοκρατία, για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τα ίδια πρότυπα.

(2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει ότι μία Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και είτε έχει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία, δεν τηρεί κανόνα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, απαιτεί από την Εταιρεία Διαχείρισης να συμμορφωθεί με τις επιταγές του κανόνα και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας.

(3) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αυτή έχει ζητήσει, ασκώντας αρμοδιότητά της που της παρέχει ο παρών Νόμος, ή δε λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με κανόνα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, ώστε να λάβουν, το συντομότερο δυνατό, τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες ή συμμορφώνεται με τον κανόνα που έχει παραβιάσει. Η φύση αυτών των μέτρων ανακοινώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(4) Σε περίπτωση που, παρά τη λήψη των μέτρων του εδαφίου (3) από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, ή εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή της μη εφαρμογής τους από την εταιρεία, αυτή εξακολουθεί να μην υποβάλει τις αιτηθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (3) πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή να παραβιάζει κανόνα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, την εφαρμογή του οποίου εποπτεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η τελευταία, δύναται να προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) αφού ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης, δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 139 και 150, για την τακτοποίηση την πρόληψη ή τον κολασμό νέων παραβάσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, απαγορεύει στην Εταιρεία Διαχείρισης τη δραστηριοποίησή της στη Δημοκρατία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει στο έδαφος της Δημοκρατίας την υπηρεσία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης να διακόψει τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ∙

(β) εφόσον θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης δεν έχουν προβεί στις δέουσες ενέργειες, δύναται να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΚΑΑ.

(5) Η αιτιολογημένη απόφαση με την οποία λαμβάνεται μέτρο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (3) και (4), ανακοινώνεται στην Εταιρεία Διαχείρισης.

(6) Πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (2) έως (4), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λάβει προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών και των προσώπων προς τα οποία παρέχονται υπηρεσίες στη Δημοκρατία από την Εταιρεία Διαχείρισης, ενημερώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, κατά περίπτωση, της Εταιρείας Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαχειρίζεται αυτή η Εταιρεία.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες δεν επέτρεψε την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 127, τα άρθρα 128 και 132 και για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με το εδάφιο (4).

Διαβούλευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους

134.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν ανακαλέσει την άδεια Εταιρείας Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, που διαχειρίζεται η Εταιρεία αυτή. Οι αρχές αυτές έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, που μπορεί να περιλάβουν και απόφαση με την οποία απαγορεύεται στην Εταιρεία Διαχείρισης να δραστηριοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι Εταιρίες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία, μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες και οι διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 124 να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους στους κανόνες στους οποίους υπόκεινται και για τους οποίους είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της Εταιρείας Διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ της Δημοκρατίας, πριν αυτές οι αρχές προβούν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι δυνατό να περιλάβουν και απόφαση με την οποία απαγορεύεται στην Εταιρεία Διαχείρισης να δραστηριοποιείται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ χωρίς υποκατάστημα ή χωρίς χρήση του καθεστώτος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

135.-(1) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, προτίθεται να διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και ο οποίος κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, χωρίς αυτή η Εταιρεία να ιδρύει υποκατάστημα και να ασκεί άλλη δραστηριότητα ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες στο έδαφος αυτού του τελευταίου κράτους, αυτή η διάθεση υπόκειται μόνο στις διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙ της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Σε περίπτωση που Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος προτίθεται να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και που κατάγεται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, χωρίς η εταιρεία να ιδρύει υποκατάστημα και να ασκεί άλλη δραστηριότητα ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες στη Δημοκρατία, αυτή η διάθεση υπόκειται μόνο στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II.

Άδεια για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς

136.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει άδεια σε Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία προκειμένου αυτή να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας διά μέσου υποκαταστήματος.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει, με Οδηγία της -

(α) τους όρους και τη διαδικασία παροχής της άδειας του εδαφίου (1)∙

(β) τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου αυτή να λάβει την άδεια του εδαφίου (1).

Σχέσεις με τρίτες χώρες

137.-(1) Οι σχέσεις με τρίτες χώρες ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος «ΕΠΕΥ» στο άρθρο 135 θεωρείται ότι αναφέρεται στις «Εταιρίες Διαχείρισης» και ο όρος «παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» σε «παροχή υπηρεσιών», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσχέρειες που συναντούν οι Εταιρείες Διαχείρισης κατά την εγκατάστασή τους ή την παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, καθώς και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεσή των μεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

ΜΕΡΟΣ V ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Εποπτικές αρμοδιότητες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

138.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια εποπτική αρχή για να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και των προσώπων που αναμειγνύονται στη δραστηριότητα των ανωτέρω ΟΣΕΚΑ.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί την εποπτεία των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και διαθέτουν τα μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος Νόμου, ελέγχοντας και την τήρηση των διατάξεων της Κυπριακής νομοθεσίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και του άρθρου 70 του παρόντος Νόμου.

(4) [Καταργήθηκε].

Άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

139.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις εξουσίες της -

(α) άμεσα∙ ή/και

(β) σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές ή πρόσωπα∙ ή/και

(γ) υπό την ευθύνη της, σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε άλλες αρχές ή πρόσωπα∙ ή/και

(δ) ύστερα από αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές εφόσον αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της Δημοκρατίας.

(2) Οι εξουσίες που διαθέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) τη δυνατότητα απαίτησης-

(i) στον βαθμό και με τη διαδικασία με την οποία αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της Δημοκρατίας, των υπαρχόντων αρχείων κίνησης δεδομένων που τηρούνται από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και όταν τα εν λόγω αρχεία μπορεί να είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση παραβιάσεων του παρόντος Νόμου,

(ii) των υπαρχουσών καταγραφών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλων αρχείων κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ, Εταιρείες Διαχείρισης, Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, Θεματοφύλακες ή άλλες οντότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο·

(β) απαίτηση της διακοπής κάθε πράξης ή της αποχής από κάθε πράξη ή πρακτική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με διατάξεις που εντάσσονται στην κείμενη νομοθεσία∙

(γ) προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας∙

(δ) λήψη κάθε μέτρου που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι Εταιρείες Επενδύσεων και τα πρόσωπα που αναμειγνύονται στη δραστηριότητα των ΟΣΕΚΑ, συμμορφώνονται κάθε στιγμή με τον παρόντα Νόμο και τις διατάξεις που εμπίπτουν στην κείμενη νομοθεσία∙

(ε) απαίτηση αναστολής της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ, όταν με αυτή εξυπηρετείται το συμφέρον των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ ή του επενδυτικού κοινού.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες τη διενέργεια ελέγχου, γενικού ή ειδικού, τακτικού ή έκτακτου, σε Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, καθώς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, για κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή άλλης διάταξης που εντάσσεται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα άρθρα 50 και 51 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε πλήρεις, σαφείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα Νόμο, τις Οδηγίες, τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται ως εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και άλλες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία ΟΣΕΚΑ, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική.

Συμπληρωματικές Διατάξεις

140.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές και όργανα άλλων κρατών και γενικά όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς την εποπτεία που η ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την εξέταση οποιωνδήποτε αιτήσεων προς αυτή, δύναται να απαιτεί προφορικά ή γραπτώς την παροχή οποιωνδήποτε στοιχειών και πληροφοριών, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών, διενέργειας ελέγχου ή έρευνας, έχει υποχρέωση προς συμμόρφωση και για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες, αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα έγγραφα ή στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατά τη διενέργεια έρευνας ή ελέγχου της Επιτροπής, αυτή δύναται να προβαίνει σε άμεση κατάσχεση των σχετικών αρχείων, βιβλίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων και στοιχείων, καθώς και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Η Επιτροπή επιστρέφει οτιδήποτε κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου στον κάτοχό του, μόλις περατωθεί ο σκοπός για τον οποίο προέβη στην κατάσχεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της κατάσχεσης.

Εξουσία έκδοσης Οδηγιών

141.-(1) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου που προβλέπει την έκδοση Οδηγίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εκδίδει Οδηγία για οποιοδήποτε θέμα που ρυθμίζεται στον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό, κατά την κρίση της Επιτροπής, απαιτεί περαιτέρω ρύθμιση ή εξειδίκευση.

(2) Η εφαρμογή των Οδηγιών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι υποχρεωτική για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.

Επαγγελματικό απόρρητο

142.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο την υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την άρση του απορρήτου έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τα εποπτευόμενα και ελεγχόμενα από αυτή πρόσωπα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου, εφαρμόζονται αναλογικά και κατά την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της που θεμελιώνονται στον παρόντα Νόμο.

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητες για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι εντεταλμένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ανακοινώνονται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ, μεριδιούχου, ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που θεσπίζονται από διάταξη ποινικής φύσης. Σε περίπτωση που ΟΣΕΚΑ, μεριδιούχος, ή πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του κηρυχθούν σε πτώχευση ή διαταχθεί η αναγκαστική εκκαθάρισή τους με δικαστική απόφαση, οι εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους που συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσής τους, μπορούν να ανακοινωθούν στο πλαίσιο διαδικασιών αστικού ή εμπορικού δικαίου.

(3) Το εδάφιο (2) δεν εμποδίζει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ανταλλάσσει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, κατ’ εφαρμογή διάταξης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τους ΟΣΕΚΑ και τα πρόσωπα που αναμειγνύονται στη δραστηριότητά του ή να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην ΕΑΚΑΑ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ή στο ΕΣΣΚ. Οι πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που θεσπίζεται στα εδάφια (1) και (2). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, επισημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή της και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί αυτή η συγκατάθεση. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους που παρείχαν πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών, έχουν ορίσει ότι αυτές οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση αυτών των αρχών, αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και η ανακοίνωσή τους διενεργείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί η συγκατάθεση.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ή άλλες αρχές ή όργανα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 145, προς εξυπηρέτηση της εκτέλεσης εποπτικών καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτών των αρχών ή οργάνων αυτής της τρίτης χώρας, μόνον εφόσον οι γνωστοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται, όσον αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τις αρχές ή τα όργανα της τρίτης χώρας, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε αυτές τις αρχές ή αυτά τα όργανα, στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών συνεργασίας, μπορούν να ανακοινωθούν μόνο ύστερα από ρητή συγκατάθεση της αρχής ή του οργάνου που τις διαβίβασε και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αυτές η αρχή ή το όργανο έδωσε τη συγκατάθεσή του.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3), τις χρησιμοποιεί μόνο για την άσκηση των καθηκόντων της και για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς -

(α) να εξακριβώσει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας από πλευράς ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, και να διευκολύνει τον έλεγχο των όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδίως σχετικά με τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου∙

(β) να λάβει μέτρα ή να επιβάλει κυρώσεις∙

(γ) να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά απόφασης σε βάρος της∙

(δ) να λάβει μέρος σε δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται.

(6) Τα εδάφια (2) και (5) δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση των καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο του εδαφίου (1), μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και -

(α) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που έχουν δημόσια εξουσία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, ή των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών∙

(β) των οργάνων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που μετέχουν στην εκκαθάριση ή στην πτώχευση ΟΣΕΚΑ ή επιχείρησης που συμβάλλει στη δραστηριότητά του, ή άλλων φορέων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους που μετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες∙

(γ) των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων πιστωτικού ιδρύματος, επιχείρησης επενδύσεων, ασφαλιστικής επιχείρησης, ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εφόσον αυτά κατάγονται από τη Δημοκρατία ή από άλλο κράτος μέλος∙

(δ) των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών, στο έδαφος της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους∙

(ε) της ΕΑΚΑΑ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του ΕΣΣΚ.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών

143.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη διευκόλυνση της ενάσκησης των καθηκόντων των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών, όπως προκύπτουν από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Η ανωτέρω συνεργασία επιτελείται ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ερευνούμενη συμπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1095/2010 και παρέχει προς την ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο της σύμφωνα με το Άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.

(3) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες με τον παρόντα Νόμο, διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, από οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, διαβιβάζοντας σε αυτές τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες, ώστε αυτές οι αρχές να είναι σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τα αποτελέσματα της παρέμβασής τους ή, ενδιάμεσα, για τις κυριότερες εξελίξεις.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους σε δραστηριότητα εποπτείας ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος αυτού του κράτους, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους, στο πλαίσιο των εξουσιών της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανάλογα με την απόφαση της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους προς την οποία υποβλήθηκε αίτημα για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος αυτού του κράτους, πραγματοποιεί η ίδια την εξακρίβωση ή την έρευνα, ή αναθέτει σε έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή άλλους εμπειρογνώμονες να προβούν σε αυτή. Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προς την οποία έχει υποβληθεί το αίτημα προς συνεργασία επιλέξει να πραγματοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή την έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον έχει υποβάλλει προηγουμένως σχετικό αίτημα, δύναται να ορίσει στελέχη της ή μέλη του προσωπικού της που συνοδεύουν τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα για λογαριασμό της αρχής αυτού του κράτους μέλους. Εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο έδαφος του άλλου κράτους μέλους, προς την αρμόδια αρχή του οποίου έχει υποβληθεί το αίτημα προς συνεργασία, ή από ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα της επιλογής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα, μπορούν να συνοδεύονται από στελέχη ή από μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους, ύστερα από την υποβολή προηγούμενου σχετικού αιτήματός της.

(5) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για συνεργασία, ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των εξουσιών αυτής της αρχής σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε προβαίνει η ίδια στη ζητούμενη εξακρίβωση ή έρευνα είτε επιτρέπει στην αιτούσα αρμόδια αρχή ή σε ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα να πραγματοποιήσει την εξακρίβωση ή έρευνα. Εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα για λογαριασμό της, μπορούν να συνοδεύονται, κατά τη διενέργεια της εξακρίβωσης ή της έρευνας, από στελέχη ή από προσωπικό της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που έχει ζητήσει την εξακρίβωση ή την έρευνα, εάν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από αυτή την αρμόδια αρχή. Εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία, ή από ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα της επιλογής της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους, τα πρόσωπα που διενεργούν την εξακρίβωση ή την έρευνα μπορούν να συνοδεύονται από στελέχη ή από μέλη του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προηγουμένως ζητήσει τούτο.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον η εξακρίβωση ή η έρευνα διενεργείται στο έδαφος της Δημοκρατίας, δικαιούται να αρνηθεί να ανταλλάξει πληροφορίες με αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (2), ή να ενεργήσει ύστερα από αίτηση για συνεργασία σε έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (5), μόνον εάν -

(α) η συγκεκριμένη έρευνα, επιτόπια εξακρίβωση ή ανταλλαγή πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στη Δημοκρατία∙

(β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία κατά των ίδιων προσώπων και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ενώπιον των αρχών της Δημοκρατίας∙

(γ) έχει ήδη εκδοθεί στη Δημοκρατία τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα ίδια ενεχόμενα πρόσωπα και τα ίδια πραγματικά γεγονότα.

(7) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές που υποβάλλουν την αίτηση, την αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (6).

(8) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θέτει, κατά την κρίση της, υπόψη της ΕΑΚΑΑ, τις ακόλουθες περιπτώσεις -

(α) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) έως (4) του άρθρου 144, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε∙

(β) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα για διενέργεια έρευνας ή εξακρίβωσης, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (5) του άρθρου 144, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε∙

(γ) εκείνες στις οποίες, ύστερα από αίτημα για εξουσιοδότηση των στελεχών της να συνοδεύσουν το προσωπικό της αρμόδιας αρχής του άλλου κράτους μέλους, ή τον ελεγκτή ή άλλο εμπειρογνώμονα που προέβαιναν για λογαριασμό αυτής της αρχής, δεν έγιναν ενέργειες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή το αίτημα απορρίφθηκε.

(9) Οι διαδικασίες για τη διενέργεια επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

(10) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, δύναται να ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή να εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών κατά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από Εταιρεία Διαχείρισης

144.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, είτε καταγωγής Εταιρειών Διαχείρισης που παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφος της Δημοκρατίας, δια μέσου της παροχής υπηρεσιών ή με την ίδρυση υποκαταστήματος, είτε υποδοχής τέτοιων κυπριακών εταιρειών, για την εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή αυτών των αρμόδιων αρχών. Για το σκοπό αυτό, ανταλλάσσει με αυτές κάθε πληροφορία σχετικά με τη διοίκηση Εταιρείας Διαχείρισης και τα πρόσωπα στα οποία αυτή ανήκει, εφόσον αυτή η πληροφορία μπορεί να διευκολύνει την ενάσκηση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αρμόδιων αρχών του άλλου κράτους μέλους, ή να συμβάλει στον έλεγχο της Εταιρείας Διαχείρισης. Η συνεργασία διενεργείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή από το κράτος μέλος υποδοχής της Εταιρείας Διαχείρισης, δηλαδή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το άλλο κράτος μέλος, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που αναφέρονται, αντίστοιχα, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 133 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ενάσκηση των εποπτικών καθηκόντων αυτών των αρχών, σχετικά με τα μέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτή την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των δραστηριοτήτων αυτής στη Δημοκρατία, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 133.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ΟΣΕΚΑ, τον οποίο διαχειρίζεται Εταιρεία Διαχείρισης που κατάγεται από τη Δημοκρατία, οποιοδήποτε πρόβλημα έχει επισημάνει στο επίπεδο της εταιρείας αυτής, το οποίο μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της έναντι του ΟΣΕΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση υποχρέωσης αυτής της Εταιρείας, η οποία προβλέπεται από διάταξη του Μέρους IV.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης που διαχειρίζεται ΟΣΕΚΑ, ο οποίος κατάγεται από τη Δημοκρατία, οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει επισημάνει στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ, το οποίο μπορούσε να έχει ουσιαστική επίπτωση στην ικανότητα της Εταιρείας Διαχείρισης να επιτελεί τα καθήκοντά της, ή να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο έλεγχος της εφαρμογής των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(5) Ανεξάρτητα από το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο υποκαταστήματος Εταιρείας Διαχείρισης που λειτουργεί στο έδαφος της Δημοκρατίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής Εταιρείας Διαχείρισης η οποία ασκεί δραστηριότητα στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος, δύνανται, αφού ενημερώσουν προηγουμένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβαίνουν οι ίδιες ή δια μέσου εντεταλμένων προσώπων, στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4).

Ανταλλαγή πληροφοριών

145.-(1) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 142, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και -

(α) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία των οργάνων τα οποία μετέχουν στην εκκαθάριση και την πτώχευση ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, ή άλλων φορέων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που μετέχουν σε παρεμφερείς διαδικασίες∙

(β) των αρχών της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, στις οποίες έχει ανατεθεί η εποπτεία των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο των λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων∙ ή

(γ) των αρχών ή οργάνων της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, που είναι αρμόδια για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών, ή, εάν αυτές οι αρχές ή όργανα χρησιμοποιούν, για τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση αυτών των παραβάσεων, τις υπηρεσίες εντεταλμένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δημόσια διοίκηση, και αυτών των προσώπων.

(2) Η ανταλλαγή πληροφοριών κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (1) διενεργείται με τη συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων, που ισχύουν σωρευτικά:

(α) οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής που αναφέρεται στο εδάφιο (1)∙

(β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο που αναφέρεται στο άρθρο 142∙

(γ) όταν οι πληροφορίες παρέχονται προς ή από άλλο κράτος μέλος, δε μπορούν να ανακοινωθούν χωρίς τη ρητή συγκατάθεση, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αρχών ή οργάνων που γνωστοποίησαν αυτές τις πληροφορίες και, σε αυτή την περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οι αρχές ή τα όργανα έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Για την εφαρμογή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), οι αρχές και τα όργανα ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στις αρχές και τα όργανα του άλλου κράτους μέλους, στην ΕΑΚΑΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόμενο της εντολής των προσώπων προς τα οποία θα διαβιβαστούν οι πληροφορίες.

(3) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που έχουν ως αντικείμενο τη δυνατότητα άρνησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανταλλάξει πληροφορίες με αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλων κρατών μελών, εφαρμόζονται αναλογικά και κατά την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, οι οποίες της απονέμονται από τον παρόντα Νόμο.

(4) Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 584/2010.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

145Α. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Διαβίβαση πληροφοριών σε άλλες αρχές

146.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει στην Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας και στις κεντρικές τράπεζες και σε άλλους οργανισμούς άλλων κρατών μελών, με ανάλογη αποστολή, σε περίπτωση που ενεργούν υπό την ιδιότητα νομισματικής αρχής, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας και οι κεντρικές τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί κράτους μέλους ανακοινώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες που αυτή χρειάζεται για τους σκοπούς του εδαφίου (4) του άρθρου 142. Οι ανωτέρω πληροφορίες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 142.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 142 σε οίκο εκκαθάρισης ή άλλο παρόμοιο οργανισμό της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, αναγνωρισμένο από το δίκαιο αυτού του κράτους να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού συμβάσεων σε αγορά, κατά περίπτωση, της Δημοκρατίας ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους, εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί αυτή την ανακοίνωση αναγκαία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών των οργανισμών, σε σχέση με ενδεχόμενες παραβάσεις παρεμβαινόντων σε τέτοια αγορά. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 142. Η περαιτέρω κοινοποίησή τους προϋποθέτει την προς τούτο ρητή συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εξειδίκευση των σκοπών για τους οποίους δίνεται η συγκατάθεση.

Γενική υποχρέωση ενημέρωσης

147.-(1) Ο ελεγκτής των εκθέσεων, καταστάσεων και λογαριασμών των ΟΣΕΚΑ ή των Εταιρειών Διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στον παρόντα Νόμο, ή στον περί Εταιρειών Νόμο, ή κάθε άλλο πρόσωπο που έχει λάβει κάθε άλλη νόμιμη εντολή στο πλαίσιο των καθηκόντων του, υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά αυτή την επιχείρηση, των οποίων έχει λάβει γνώση κατά την άσκηση της αποστολής του και που είναι δυνατό -

(α) να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης η οποία θεσπίζει τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπει, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του∙

(β) να επηρεάσει τη συνέχεια της εκμετάλλευσης ΟΣΕΚΑ ή προσώπου που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του∙ ή

(γ) να οδηγήσει σε άρνηση έγκρισης λογαριασμών ή καταστάσεων ή σε διατύπωση επιφύλαξης.

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) ισχύει και για τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων, το συγκεκριμένο πρόσωπο, έλαβε γνώση στα πλαίσια αποστολής, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1), η οποία εκπληρώνεται σε επιχείρηση που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με ΟΣΕΚΑ ή με πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητά του, στην οποία αυτό το πρόσωπο εκπληρώνει τη συγκεκριμένη αποστολή.

(3) Η καλόπιστη ανακοίνωση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γεγονότων ή αποφάσεων σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισμού ή απαγόρευσης κοινολόγησης πληροφοριών, η οποία επιβάλλεται από νόμο, κανονιστική διάταξη, ή από σύμβαση και δε συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη για τα πρόσωπα του εδαφίου (1).

Υποχρέωση υποβολής δημοσιεύσεων και στοιχείων ΟΣΕΚΑ

148.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων, εγγράφων και εκθέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλες οι δημοσιεύσεις ΟΣΕΚΑ και Εταιρείας Διαχείρισης, υποχρεωτικές ή προαιρετικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διενεργούνται για διαφημιστικούς λόγους, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός του αντικειμενικά απαιτούμενου χρόνου και, το αργότερο, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.

(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, κατά περίπτωση, προβαίνουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με δικά τους έξοδα, σε διευκρινιστικές ή διορθωτικές δημοσιεύσεις. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να απαιτήσει την άμεση διακοπή ή απόσυρση δημοσίευσης ή ανακοίνωσης, μέχρις ότου η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου προβεί στη δημοσίευση διευκρινιστικής ή διορθωτικής δημοσίευσης, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, και κάθε πρόσωπο που αναμειγνύεται στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ, την παροχή οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαίο ή χρήσιμο για τη διενέργεια ελέγχου της.

(4) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικής διάταξης που περιέχεται στον παρόντα Νόμο, οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης, ανακοινώνεται αμελλητί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων, όπως προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και με γνώμονα την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς να απαγορεύσει τη μεταβολή, ή να την εξαρτήσει από όρους τους οποίους και εξειδικεύει, ή ακόμη και να επιβάλει την άρση της μεταβολής.

(5) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται επίσης, αμελλητί, οποιοδήποτε γεγονός σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II, το οποίο είναι δυνατό να επηρεάζει τη διάθεση μεριδίων αυτών των ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας και τα δικαιώματα των μεριδιούχων.

(6) Επιτρέπεται η επίδοση των αναγκαίων εγγράφων για τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη αρμόδια αρχή και τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 108 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΕΤΡΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Λήψη μέτρων

149.-(1)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αποκλειστικά αρμόδια να λαμβάνει μέτρα έναντι των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία, σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος Νόμου, καθώς και του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ, ως προς τα τελευταία, εφόσον η παράβαση συνδέεται με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται επίσης να λαμβάνει μέτρα έναντι ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή και οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που κατάγεται από τρίτη χώρα, εφόσον ο ΟΣΕΚΑ ή ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση παράβασης είτε νομοθετικής διάταξης που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο είτε των άρθρων 68 και 70 του παρόντος Νόμου.

(γ) Η εφαρμογή των πιο πάνω εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δε θίγει τη δυνατότητα αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους να λάβει μέτρα σε βάρος ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, ως αρχή κράτους υποδοχής, για παράβαση από αυτόν διάταξης της νομοθεσίας αυτού του κράτους, σχετικά με ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή για παράβαση των Άρθρων 92 και 94 της εν λόγω Οδηγίας.

(2) Κάθε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, καθώς και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι αυτού, ή κάθε αναστολή της διάθεσης, εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων του, γνωστοποιείται αμελλητί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες αρχές των κρατών υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και, εάν η Εταιρεία Διαχείρισης αυτού κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, στις αρμόδιες αρχές και αυτού του κράτους.

(3) Ανεξάρτητα από την εφαρμογή άλλων ειδικών, κατά περίπτωση, διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια να λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, κατά κάθε προσώπου που μετέχει στη δραστηριότητα ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από τη Δημοκρατία ή των ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και διαθέτουν μερίδιά τους στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(4) Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκεκριμένους και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και διαθέτει τα μερίδιά του στο έδαφος της Δημοκρατίας, παραβαίνει υποχρέωσή του που απορρέει από διάταξη η οποία έχει θεσπιστεί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Δημοκρατία και δεν παρέχει εξουσία λήψης μέτρων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως κράτος υποδοχής του ΟΣΕΚΑ, αναφέρει αυτές τις διαπιστώσεις στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ώστε αυτές να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

(5) Σε περίπτωση που παρά τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στο εδάφιο (4) από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ή εξαιτίας της ανεπάρκειας αυτών των μέτρων ή της μη εφαρμογής τους από τον ΟΣΕΚΑ, αυτός εξακολουθεί να παραβαίνει υποχρέωσή του, ή να ενεργεί κατά τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών στο έδαφος της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο, αναγκαίο για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αφενός μεν να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, αφετέρου δε να θέσει, κατά την κρίση της, το ζήτημα υπόψη της ΕΑΚΑΑ.

Διοικητικές Κυρώσεις

150.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σταθμίζοντας κατά την απόλυτή της κρίση τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή άλλες διοικητικές κυρώσεις περιλαμβανομένων-

(α) Δημόσιας Δήλωσης που να κατονομάζει τον υπεύθυνο και να προσδιορίζει τη φύση της παράβασης·

(β) διαταγής προς το υπεύθυνο πρόσωπο προς παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψή της στο μέλλον·

(γ) σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ ή Εταιρείας Διαχείρισης, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης, ως προβλέπεται στα άρθρα 28, 38, 121 και 122, κατά περίπτωση·

(δ) επιβολής, σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή σε κάθε άλλο υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, προσωρινής απαγόρευσης ή σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, οριστικής απαγόρευσης να ασκεί καθήκοντα διαχείρισης σε αυτές ή σε άλλες τέτοιες εταιρείες·

(ε) διοικητικού προστίμου σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου μέχρι δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000)· ή

(στ) αντί του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε), ανωτάτου διοικητικού προστίμου που ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που απέφερε η παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και αν υπερβαίνει το κατά περίπτωση εφαρμοστέο ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο (ε).

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή ή απαγόρευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000).

(3) [Καταργήθηκε].

(4) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(5) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, λαμβάνονται μέτρα προς είσπραξή του, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο.

(6) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο-

(α) σε νομικό πρόσωπο∙ ή/και

(β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Παραβάσεις

150Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που-

(α) Οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9·

(β) οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 109·

(γ) οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30·

(δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%), ή ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να καταστεί θυγατρική επιχείρηση - “προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής”, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις εποπτικές αρχές της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία ο αποκτών επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, είτε να την αυξήσει, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·

(ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από είκοσι τοις εκατόν (20%), τριάντα τοις εκατόν (30%) ή πενήντα τοις εκατόν (50%) ή ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να παύσει να είναι θυγατρική χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις αρμόδιες αρχές, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·

(στ) Εταιρεία Διαχείρισης αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 121·

(ζ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 38·

(η) Εταιρεία Διαχείρισης μόλις ενημερωθεί για την κτήση ή εκποίηση συμμετοχών στο κεφάλαιό της η οποία να αυξάνει ή να μειώνει τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές την εν λόγω κτήση ή εκποίηση, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·

(θ) Εταιρεία Διαχείρισης δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων και εταίρων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·

(ι) Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 112·

(ια) Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε επίπεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 112·

(ιβ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34·

(ιγ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 115 και την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·

(ιδ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 123 και την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·

(ιε) Θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 10·

(ιστ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του Μέρους ΙΙ·

(ιζ) Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασίες για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 41·

(ιη) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή Εταιρεία Διαχείρισης για καθένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των επενδυτών που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 66·

(ιθ) Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν τηρεί την διαδικασία κοινοποίησης κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 67.

Δημοσίευση κυρώσεων

150Β.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις αποφάσεις της κατά των οποίων δεν έχει ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος εντός της νόμιμης προθεσμίας και με τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική κύρωση για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, αφού προηγουμένως ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση σχετικά με την εν λόγω απόφαση:

Νοείται ότι, η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων και ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των οποίων επιβάλλονται μέτρα διερευνητικού χαρακτήρα.

(2) Σε περίπτωση που η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται-

(α) Να καθυστερήσει τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, έως ότου παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της μη δημοσίευσης·

(β) να δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης χωρίς ονόματα, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα∙ ή

(γ) να μη δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, στην περίπτωση που κρίνει ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί-

(i) η μη θέση σε κίνδυνο της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών,

(ii) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς ονόματα του διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων δύναται να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς ονόματα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθησαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), περιλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους, καθώς και αναφορικά με τις πληροφορίες και τις τελικές αποφάσεις της περί της επιβολής ποινικών κυρώσεων.

(4) Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής σε αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά, καθώς και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής και σε κάθε περίπτωση, κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης:

Νοείται ότι, κάθε δημοσίευση κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, παραμένει στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

150Γ.-(1) Κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα κρίσιμα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση-

(α) Η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·

(β) ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

(γ) η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημά του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο·

(δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που αυτά δύνανται να προσδιοριστούν·

(ε) ο βαθμός συνεργασίας με την αρμόδια αρχή του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου ·

(στ) προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

(ζ) τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των εξουσιών της για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 150, συνεργάζεται στενά με αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες εποπτείας και έρευνας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις επιφέρουν τα υπό του παρόντος Νόμου επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επιπρόσθετα συντονίζει τις ενέργειές της με αυτές των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται πιθανές επαναλήψεις και αλληλοεπικαλύψεις κατά την άσκηση των εξουσιών εποπτείας και έρευνας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143.

Καταγγελίες προς την Επιτροπή

150Δ.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίσει μηχανισμό αποδοχής καταγγελιών αναφορικά με παραβάσεις ή ενδεχόμενες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στον οποίο να περιλαμβάνονται ασφαλή κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή τέτοιων καταγγελιών.

(2) Ο μηχανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον-

(α) Ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις, καθώς και για την εξέλιξη των καταγγελιών αυτών·

(β) κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης για εργαζομένους των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και Θεματοφυλάκων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εν λόγω οντοτήτων·

(γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·

(δ) σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, η προστασία του προσώπου που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από το δίκαιο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο περαιτέρω ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας.

(3) Η καταγγελία από υπαλλήλους των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και των Θεματοφυλάκων δεν θεωρείται παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλομένου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση.

(4) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε οι εργαζόμενοί τους να δύναται να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου καναλιού.

Πληροφορίες προς την ΕΑΚΑΑ

150Ε.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151.

(2) Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, γνωστοποιεί τις κυρώσεις ή τα μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων, ποινικές κυρώσεις, αστική ευθύνη

151.-(1) Πρόσωπο, το οποίο κατά την παροχή πληροφορίας για οποιοδήποτε ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης του παρόντος Νόμου προβαίνει σε δήλωση, ή υποβολή εγγράφων ή ανακοίνωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς οποιοδήποτε στοιχείο της ή αποκρύπτει στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την άμεση συλλογή πληροφοριών ή την άμεση διενέργεια ελέγχου ή εισόδου ή έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000) ή σε αμφότερες τις ποινές:

Νοείται ότι πρόσωπο που ενεργεί κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν άρθρο τεκμαίρεται ότι ενεργεί εν γνώσει του:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Νόμου.

(2) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε παροχή των προβλεπόμενων στο εδάφιο (4) του άρθρου 109 υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, ή με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοσδήποτε εν γνώσει του εκδίδει, θέτει σε κυκλοφορία ή διανέμει διαφημιστικό υλικό ή έντυπα αιτήσεων ή δηλώσεων συμμετοχής σε ΟΣΕΚΑ, που δεν δύναται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο να διαθέσει μερίδιά του στη Δημοκρατία, διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, ή με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000), ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(4) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο, ποινική ευθύνη υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοσδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ή άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος ή συνεργάτης του νομικού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(5) Πρόσωπο που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (4), υπέχει ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για κάθε ζημία που επέρχεται σε τρίτο εξαιτίας της πράξης ή της παράλειψης η οποία στοιχειοθετεί το αδίκημα.

(6) Αστική ευθύνη από πληροφορία που περιέχεται στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, στη γλώσσα που αυτές έχουν συνταχθεί ή σε μετάφρασή της, συντρέχει μόνο εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ανακόλουθη με αντίστοιχες πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ.

Συνεργασία σε ποινικά θέματα

151Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί και να λαμβάνει από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφορίες που σχετίζονται με έρευνες ή διαδικασίες ποινικής φύσης που έχουν αρχίσει αναφορικά με πιθανές διατάξεις του παρόντος Νόμου και να τις θέτει στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης χρηματικών ποινών.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα ενημέρωσης ή συνεργασίας σε έρευνα, μόνον εφόσον-

(α) Η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων∙

(β) η συμμόρφωση προς το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει  αρνητικά δική της έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα∙

(γ) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ιδίων προσώπων στη Δημοκρατία∙ ή

(δ) έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των ιδίων προσώπων και για τις ίδιες ενέργειες στη Δημοκρατία.

Προσφυγή στα αρμόδια όργανα

152.-(1) Οι επενδυτές σε μερίδια ΟΣΕΚΑ που διαθέτει μερίδιά του στη Δημοκρατία, δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια όργανα προστασίας του καταναλωτή, ή εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, σχετικά με ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Τα όργανα του εδαφίου (1) συνεργάζονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση ζητημάτων διασυνοριακού ενδιαφέροντος.

(3) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους νομιμοποιούμενους φορείς δύναται, με αίτησή του προς το Δικαστήριο, να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή/και ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου, θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία ο συγκεκριμένος φορέας προστατεύει -

(α) δημόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους∙

(β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τους καταναλωτές∙ ή

(γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα μέλη τους.

ΜΕΡΟΣ VI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Φορολογικές διατάξεις

153.-(1) ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που αποκτούν μερίδια των ανωτέρω ΟΣΕΚΑ υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2012 και στους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012.

(2) Η σύσταση ΟΣΕΚΑ, η διάθεση, η εξαγορά, η εξόφληση ή η μεταβίβαση μεριδίων του απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται στον περί Χαρτοσήμων Νόμο.

ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και Εταιρείας Διαχείρισης από και προς τη Δημοκρατία

154.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 354Α έως 354ΙΗ του Μέρους VΙΙΙ του περί Εταιρειών Νόμου που έχουν ως αντικείμενο τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας άλλου κράτους μέλους στη Δημοκρατία και κυπριακής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος, με τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας ως νομικής οντότητας υπό το νομικό καθεστώς ή τη δικαιοδοσία του κράτους όπου το εγγεγραμμένο γραφείο μεταφέρεται, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, αναλογικά και στις εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και εταιρείες Διαχείρισης.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει, με Οδηγία της, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται άδεια για μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας από και προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και να εξειδικεύει την ακολουθούμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.

Μεταφορά Αμοιβαίου Κεφαλαίου από και προς τη Δημοκρατία

155.-(1) Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους σε άλλο κράτος μέλος ως ΟΣΕΚΑ υπαγόμενοι στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(2) Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ σε άλλο κράτος μέλος, δύνανται, κατόπιν σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη Δημοκρατία, υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγία της, καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη συνέχιση της λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).

ΜΕΡΟΣ VIΙI ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαιώματα και ετήσιες εισφορές

156.-(1) Οι εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Οργανισμοί και Εταιρίες, καταβάλλουν, δικαιώματα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία της. Τα δικαιώματα αυτά καταβάλλονται από το εποπτευόμενο πρόσωπο ως εξής:

(α) ΟΣΕΚΑ που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη και προτίθενται να διαθέσουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το με το Υποκεφάλαιο 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους ΙΙ, με την έναρξη της διάθεσης των μεριδίων τους στη Δημοκρατία∙

(β) [Διαγράφηκε]∙

(γ) ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 1 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους ΙΙ κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των λοιπών, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο (α), δικαιολογητικών και αιτήσεων∙

(δ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και προτίθενται να ιδρύσουν υποκατάστημα ή να ασκήσουν, για πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ενημέρωσης του εδαφίου (1) των ανωτέρω άρθρων∙

(ε) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ιδρύσουν υποκατάστημα ή να ασκήσουν, για πρώτη φορά, δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια, στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, με την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη Δημοκρατία∙

(στ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV, κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο (ε) δικαιολογητικών και αιτήσεων∙

(ζ) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία και προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στο έδαφος τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 136, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των απαιτούμενων προς τούτο στοιχείων και πληροφοριών∙

(η) Εταιρείες Διαχείρισης που κατάγονται από τρίτη χώρα και Εταιρίες Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 136 του παρόντος Νόμου, με την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των απαιτούμενων προς τούτο στοιχείων και πληροφοριών∙

(θ) κατά την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών αιτήσεων και εγγράφων, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους (α) έως (η) κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατωτέρω εποπτευόμενοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμοί και εταιρείες καταβάλλουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ετήσιες εισφορές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

(α) οι ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(β) οι Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(γ) οι ΟΣΕΚΑ που υπάγονται στις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II∙

(δ) [Διαγράφηκε]∙

(ε) οι Εταιρείες Διαχείρισης που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, με Οδηγία της, να εξειδικεύει τις αιτήσεις ή/και γνωστοποιήσεις, για τις οποίες οφείλονται δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και, γενικά, να καθορίζει κάθε σχετικό με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα και ετήσιες εισφορές θέμα.

(4) Τα τέλη και οι εισφορές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως έσοδα της Επιτροπής και, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής τους, λαμβάνονται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, μέτρα προς είσπραξή τους, όπως προβλέπεται στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο.

Κατάργηση

157.-(1) Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος καταργείται, υπό την επιφύλαξη της διατήρησης της ισχύος των διατάξεων αυτού, καθώς και των διατάξεων των Οδηγιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και που ρυθμίζουν ζητήματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 158 έως 163 του παρόντος Νόμου, παρέχεται χρονική περίοδος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για όσο διάστημα καλύπτει αυτή η μεταβατική περίοδος. σε περίπτωση παράβασης διάταξης του καταργηθέντος Νόμου ή Οδηγίας που διατηρείται σε ισχύ, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των δύο (2) μηνών, λαμβάνονται τα μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 149 έως 151 του παρόντος Νόμου και όχι τα μέτρα και οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 145 έως 150 του καταργηθέντος Νόμου.

(2) Πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες λήφθηκαν ή εκδόθηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τους καταργούμενους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν να είχαν ληφθεί ή εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Συμμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

158.-(1) Εταιρείες Διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις αυτού, πλην των διατάξεων που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου∙

(β) το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 110, της πρώτης πρότασης της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 111, των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 112 και των άρθρων 123 και 125∙

(γ) σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των υφιστάμενων Εταιρειών Διαχείρισης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας τους.

(2) Η συμμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης που κατάγονται από τη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 125, 126, 129 και 131.

(3) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτήσεις εταιρειών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 43 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι οποίες υποβλήθηκαν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

Συμμόρφωση ΟΣΕΚΑ με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

159.-(1)(α) Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του, κατά την έναρξη ισχύος τους, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33, για τις οποίες ορίζεται προθεσμία συμμόρφωσης δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης των υφιστάμενων Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας τους.

(β) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αιτήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σύσταση και λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 80 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, οι οποίες υποβλήθηκαν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

(2)(α) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία και για τον οποίο έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 132 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου για τη διάθεση μεριδίων του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου να συνεχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, χωρίς να απαιτείται να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 67.

(β) ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος και για τον οποίο έχει τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 129 και 130 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου για τη διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία, δύναται και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου να συνεχίσει τη διάθεση των μεριδίων του στη Δημοκρατία, χωρίς να απαιτείται να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 69.

(γ) Εάν ο ΟΣΕΚΑ της παραγράφου (β) προτίθεται να διαθέσει στη Δημοκρατία επενδυτικά τμήματα ή κατηγορίες μεριδίων του για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 129 και 130 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, πρέπει προηγουμένως να τηρήσει τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 69.

Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΟΣΕΚΑ

160.-(1) Οι ΟΣΕΚΑ που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου υποχρεούνται να αντικαταστήσουν το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο τους που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων, με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

(2) Ανεξάρτητα από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ΟΣΕΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία των οποίων έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 80 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, χωρίς να έχει εκδοθεί απάντηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την έναρξη ισχύος αυτού, δεν απαιτείται, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους, να υποβάλλουν συμπληρωματικά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.

Συμμόρφωση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

161. [Διαγράφηκε]
Συμμόρφωση αντιπροσώπων στη διάθεση μεριδίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

162. Οι αντιπρόσωποι για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταργηθέντος περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ή για τη διάθεση μεριδίων άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 130Α του εν λόγω Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

Αναφορές σε καταργούμενους νόμους

163. Οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, ο οποίος καταργείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 157 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως αναφορά στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Διατάξεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου

164. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 157 έως 162, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται ειδικές ως προς τα θέματα που ρυθμίζουν και από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις του, καταργείται.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

165. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε ειδική διάταξή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρα 56, 58 και 78)
ΤΥΠΟΣ Ι
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο

1.Πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1.Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εάν η Εταιρεία Διαχείρισης είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία 1.Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
1.1.Ονομασία 1.1.Επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και κεντρική διοίκηση, εφόσον δεν συμπίπτει με το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα 1.1.Επωνυμία, νομική μορφή, εγγεγραμμένο γραφείο και κεντρική διοίκηση, εφόσον δεν συμπίπτει με το εγγεγραμμένο γραφείο.
1.2.Ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη 1.2.Ημερομηνία σύστασης της εταιρίας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη 1.2.Ημερομηνία σύστασης της εταιρίας. Μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη
1.3.Στην περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά αυτών των τμημάτων 1.3.Μνεία των λοιπών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ενδεχόμενα διαχειρίζεται η εταιρία 1.3.Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν διαφορετικά τμήματα επενδύσεων, αναφορά αυτών των τμημάτων
1.4.Μνεία του τόπου όπου διατίθεται στο κοινό ο κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (εάν δεν έχει προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις 1.4.Μνεία του τόπου όπου διατίθενται στο κοινό τα καταστατικά έγγραφα (εάν δεν έχουν προσαρτηθεί) και οι περιοδικές εκθέσεις
1.5.Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και κυρίως, πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους μεριδιούχους 1.5.Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει την εταιρία, και κυρίως, πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλει η εταιρία στους μετόχους
1.6.Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών 1.6.Ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και συχνότητα των διανομών
1.7.Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 58 1.7.Ταυτότητα των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 58
1.8.Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά εκτός της εταιρίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρία 1.8.Ταυτότητα και καθήκοντα στην εταιρία των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Μνεία των κυριότερων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά εκτός της εταιρίας, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την εταιρία
1.9. Αρχικό ενεργητικό 1.9.Ύψος του αναληφθέντος κεφαλαίου με μνεία του καταβεβλημένου κεφαλαίου 1.9.Αρχικό κεφάλαιο
1.10.Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεριδίων, με τη διευκρίνιση ιδίως:
- του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο,) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο,
- των στοιχείων και καταχωρήσεων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
- των χαρακτηριστικών των μεριδίων, ιδίως ότι είναι ονομαστικά, καθώς και τις κατηγορίες μεριδίων. Μνεία κλασμάτων μεριδίου που τυχόν προβλέπονται,
- αναφοράς του περιεχομένου των διατάξεων για τη σύγκληση και τη σύνοδο της συνέλευσης των μεριδιούχων και μνείας της ύπαρξης δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων στη συνέλευση,
- των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μεριδιούχων
1.10.Μνεία του είδους και των κυριότερων χαρακτηριστικών των μετοχών, με τη διευκρίνιση ιδίως:
- στοιχείων και καταχωρήσεων που αποδεικνύουν τη συμμετοχή στην εταιρία,
- των χαρακτηριστικών των μετοχών, ιδίως ότι είναι ονομαστικές, καθώς και τις κατηγορίες μετοχών. Μνεία ότι δεν υφίστανται κλάσματα μετοχών,
- μνείας της ύπαρξης δικαιώματος ψήφου των μεριδιούχων,
- των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να αποφασιστεί η εκκαθάριση της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και τεχνικές λεπτομέρειες της εκκαθάρισης, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μετόχων
1.11.Ενδεχομένως, μνεία των αγορών όπου τα μερίδια έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 1.11.Ενδεχομένως, μνεία των αγορών όπου οι μετοχές έχουν εισαχθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
1.12.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μεριδίων 1.12.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι έκδοσης ή/και διάθεσης των μετοχών
1.13.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων και περιπτώσεις στις οποίες η εξαγορά μπορεί να ανασταλεί. Στην περίπτωση Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μεριδιούχων να μεταφέρονται από το ένα τμήμα στο άλλο και την επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η μεταφορά 1.13.Τεχνικές λεπτομέρειες και όροι εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών και περιπτώσεις στις οποίες η εξαγορά μπορεί να ανασταλεί. Στην περίπτωση Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχουν περισσότερα επενδυτικά τμήματα, πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των μετόχων να μεταφέρονται από το ένα τμήμα στο άλλο και την επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτή η μεταφορά
1.14.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των κερδών και των προσόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1.14.Περιγραφή των κανόνων που διέπουν τον καθορισμό και τον τρόπο διάθεσης των κερδών και προσόδων της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
1.15.Περιγραφή του επενδυτικού σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), των ορίων αυτής της επενδυτικής πολιτικής, και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1.15.Περιγραφή του επενδυτικού σκοπού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών στόχων (π.χ. επιδίωξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου ή εσόδων), της επενδυτικής πολιτικής (π.χ. εξειδίκευση σε γεωγραφική βάση ή κατά βιομηχανικούς τομείς), των ορίων αυτής της επενδυτικής πολιτικής και μνεία των μεθόδων και μέσων ή των δανειοληπτικών δυνατοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη διαχείριση της εταιρείας
1.16.Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού 1.16.Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού
1.17.Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων, ειδικότερα:
- μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών,
- μνεία των εξόδων για τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση μεριδίων,
- στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτών των τιμών
1.17.Καθορισμός των τιμών διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των μετοχών, ειδικότερα:
- μέθοδος και συχνότητα του υπολογισμού των τιμών,
- μνεία των εξόδων για τη διάθεση, την εξαγορά ή την εξόφληση μετοχών,
- στοιχεία σχετικά με τα μέσα, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτών των τιμών [1].
1.18.Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους, καθώς και των ποσών που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στην Εταιρεία Διαχείρισης, το Θεματοφύλακα ή σε τρίτους ως αποκατάσταση δαπανών 1.18.Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο, το ύψος και τον υπολογισμό των αμοιβών που καταβάλλει η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου στους διευθύνοντες αυτή και στα μέλη των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτους, καθώς και των ποσών που καταβάλλει η εταιρεία, στους διευθύνοντες αυτή και στα μέλη των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, στο Θεματοφύλακα ή σε τρίτους ως αποκατάσταση δαπανών

[1] Οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 35, αναφέρουν επίσης τη μέθοδο και τη συχνότητα υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μετοχών τους, τον τρόπο, τον τόπο και τη συχνότητα δημοσίευσης αυτής της αξίας, καθώς και τη χρηματιστηριακή αγορά, στην οποία διαμορφώνεται η τιμή με βάση την οποία καθορίζεται η τιμή των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας.
2. Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα:
2.1.Ταυτότητα του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
2.2Περιγραφή τυχόν καθηκόντων φύλαξης τα οποία έχουν ανατεθεί στο Θεματοφύλακα, κατάλογος των εξουσιοδοτημένων και υπεξουσιοδοτημένων και μνεία της πιθανής εκ της εξουσιοδοτήσεως, σύγκρουσης συμφερόντων.
2.3 Δήλωση, σύμφωνα με την οποία, θα δοθούν στους επενδυτές ενημερωμένες πληροφορίες για τα σημεία 2.1 και 2.2, εάν ζητηθούν.

3. Μνεία των εταιρειών παροχής συμβουλών ή των εξωτερικών συμβούλων επενδύσεων, που παρέχουν συμβουλές, σύμφωνα με σχετική σύμβαση, εφόσον η αμοιβή τους καταβάλλεται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.
3.1. Επωνυμία ή νομική μορφή της εταιρίας ή όνομα του συμβούλου.
3.2. Στοιχεία της σύμβασης με την Εταιρεία Διαχείρισης ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, τα οποία ενδέχεται να ενδιαφέρουν τους μεριδιούχους, με εξαίρεση τα σχετιζόμενα με τις αμοιβές στοιχεία.

3.3. Άλλες σημαντικές δραστηριότητες.
4. Πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να διενεργούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων, καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που αφορούν τον ΟΣΕΚΑ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει οπωσδήποτε να παρέχονται στη Δημοκρατία. Επιπλέον, όταν τα μερίδια διατίθενται σε άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται και σε αυτό το κράτος μέλος, περιλαμβάνονται δε στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται εκεί.
5. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες:
5.1. Εξέλιξη των αποδόσεων του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει) - οι σχετικές πληροφορίες μπορούν είτε να περιλαμβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο ενημερωτικό δελτίο.
5.2. Χαρακτηριστικά των επενδυτών στους οποίους απευθύνεται ο ΟΣΕΚΑ.
6. Οικονομικές πληροφορίες:
6.1. Πιθανά έξοδα ή προμήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.17, με διάκριση μεταξύ των καταβλητέων από τον μεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ.

ΤΥΠΟΣ ΙΙ
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις περιοδικές εκθέσεις
I. Κατάσταση ενεργητικού και παθητικού:
- κινητές αξίες,
- διαθέσιμα σε τράπεζες,
- άλλα περιουσιακά στοιχεία,
- σύνολο του ενεργητικού,
-παθητικό,
- καθαρή αξία ενεργητικού.
II. Αριθμός κυκλοφορούντων μεριδίων
III. Καθαρή αξία μεριδίου
IV. Τίτλοι χαρτοφυλακίου, με διάκριση μεταξύ:
α) των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί επίσημα σε ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά ·
β) των κινητών αξιών που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά·
γ) των νεοεκδοθεισών κινητών αξιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40·
δ) των άλλων κινητών αξιών που αναφέρονται στο στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 40,και κατανεμημένοι σύμφωνα με τα καταλληλότερα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη την επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ (π.χ.: σύμφωνα με οικονομικά ή γεωγραφικά κριτήρια, κατά νόμισμα κ.λπ.), σε ποσοστό του καθαρού ενεργητικού. Για καθεμία από τις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω, θα δηλώνεται το ποσοστό που συνυπολογίζεται στο σύνολο του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στη σύνθεση των τίτλων χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
V. Μνεία των κινήσεων που σημειώθηκαν στο ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο αναφοράς, στην οποία να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- εισόδημα από επενδύσεις,
- άλλα εισοδήματα,
- έξοδα διαχείρισης,
- έξοδα Θεματοφύλακα,
- άλλες επιβαρύνσεις και φόροι,
- καθαρό εισόδημα,
- διανεμόμενο και επανεπενδυόμενο εισόδημα,
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου,
- ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων,
- οποιεσδήποτε άλλες μεταβολές που επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό του ΟΣΕΚΑ,
- έξοδα συναλλαγών, δηλαδή δαπάνες που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ σχετικά με συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του.
VI. Συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, που να περιέχει για κάθε οικονομικό έτος στο τέλος αυτού:
- τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού,
- την καθαρή αξία μεριδίου.
VII. Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 41, τις οποίες πραγματοποίησε ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Σημείωση
13 του Ν. 134(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 134(Ι)/2021

13.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 134(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 3 [Σ.Σ.: δηλαδή το άρθρο 42 του βασικού νόμου] του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 134(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ την 8η Ιουλίου 2022.

Σημείωση
4 του Ν. 154(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 154(Ι)/2022

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023.