Επιβολή τέλους.

391. (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους ύψους τριακόσιων πενήντα ευρώ (€350,00), το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Υφιστάμενες εγγεγραμμένες εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους,  υποχρεούνται αναφορικά με το έτος 2011 σε καταβολή του εν λόγω τέλους, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

(β) Υφιστάμενες εγγεγραμμένες εταιρείες, αναφορικά με κάθε έτος που ακολουθεί το έτος 2011, υποχρεούνται σε καταβολή του εν λόγω τέλους, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εταιρειών που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών, το σύνολο των καταβλητέων από τις εν λόγω εταιρείες τελών δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), ποσό το οποίο κατανέμεται μεταξύ αυτών σε ισόποσα μέρη.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 327, σε περίπτωση εταιρείας, η οποία καθυστερεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της προς καταβολή του  προβλεπόμενου δυνάμει του παρόντος άρθρου ετήσιου τέλους μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, αλλά η οποία προχωρεί στην καταβολή του εν λόγω τέλους εντός δύο μηνών από της πιο πάνω καθοριζομένης ημερομηνίας, υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%), ενώ εταιρεία που καθυστερεί να προχωρήσει στην καταβολή του εν λόγω ετήσιου τέλους, αλλά που προχωρεί στην καταβολή του μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την παρέλευση της 30ης Ιουνίου εκάστου έτους, υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).

(3) [Διαγράφηκε].

(4) [Καταργήθηκε].

(5)(α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής, από τις εγγεγραμμένες εταιρείες, του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 387, σε περίπτωση συνέχισης, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022, της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων που επιφέρουν, η προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους για το έτος 2022 δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.