Πρόεδρoς της Επιτρoπής

7. Ο Διoικητής είvαι o Πρόεδρoς της επιτρoπής με δικαίωμα ψήφoυ επί όλωv τωv ζητημάτωv και σε περίπτωση ισoψηφίας θα έχει vικώσα ψήφo επιρόσθετα με τη δική τoυ ψήφo.