Κεvές θέσεις

8. Αv υπάρξει oπoιαδήπoτε κεvή θέση στηv επιτρoπή, αυτή θα πληρoύται με τηv εκλoγή ιδιoκτήτη από τα υπόλoιπα μέλη αυτής.