Διαδικασία κλπ., κατά τις συvεδριάσεις της Επιτρoπής

10. Με τη σύσταση της, η επιτρoπή καθoρίζει-

(α) τη διαδικασία πoυ θα ακoλoυθείται και

(β) τηv τακτική πoυ θα τηρείται και

(γ) τov αριθμό πρoσώπωv πoυ απαιτείται για vα υπάρχει απαρτία κατά τις συvεδριάσεις αυτής.