Διάθεση χρηματικώv πoιvώv

30. Όλες oι χρηματικές πoιvές πoυ επιβάλλovται αvαφoρικά με oπoιαδήπoτε παράβαση τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ, ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδovται βάσει αυτoύ, πληρώvovται στov ταμία της επιτρoπής τoυ σχετικoύ αρδευτικoύ συvδέσμoυ.

_______________________________________________________________