Σημείωση

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο τίτλος του βασικού νόμου ήταν ο περί Συνεταιρισμού και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος αλλά τροποποιήθηκε με το Νόμο 77 του 1977 και αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος.

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργήθηκε από το άρθρο 61(2) του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1967 (Νόμος 27 του 1967).

3. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμο του 1977 (Νόμος 77 του 1977) τέθηκε σε ισχύ από της 1ης Ιανουαρίου 1978, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου Νόμου.