Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης-

με το Άρθρο 1(1)(β) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου», και

με το Άρθρο 1 και την παράγραφο 2 του Παραρτήματος της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/102/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2014 , για την προσαρμογή της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος.

2.-(1)  Έκαστο άρθρο 1 των ακόλουθων νόμων τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών», όπου αυτή συναντάται, με τη φράση «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών»:

(α) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος·

(β) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977·

(γ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011·

(δ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών  και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.

 

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“ομόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει οποιοδήποτε συνέταιρο δεν είναι ετερόρρυθμός συνέταιρος, όπως ορίζεται στον παρόντα Νόμο·

“Δικαστήριο” σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο·

“επωνυμία οίκου” σημαίνει την επωνυμία υπό την οποία οίκος διεξάγει εργασίες·

“εργασίες” περιλαμβάνει κάθε εμπόριο, απασχόληση ή επάγγελμα·

“ετερόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο ένταξής του στο συνεταιρισμό ή μεταγενέστερα, συνεισφέρει ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού ή περιουσία και το οποίο δεν έχει ευθύνη για τα χρέη ή τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού πέραν του ποσού της συνεισφοράς του·

“ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών” σημαίνει τον ετερόρρυθμο συνέταιρο ο οποίος συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού διά μετοχών και στον οποίο έχουν παραχωρηθεί μετοχές ανάλογες με το ποσό που συνεισφέρει·

“Έφορος” ή “Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών” σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών·

“Έφορος” ή “Έφορος Συνεταιρισμών” [Διαγράφηκε]·

“οίκος” σημαίνει και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία έχουν συστήσει μεταξύ τους συνεταιρισμό·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Απαγόρευση συνεταιρισμών που υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό

3.-(1) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από δέκα πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει τραπεζιτικές εργασίες εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως Εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού ή συστάθηκε σύμφωνα με κάποιον άλλο Νόμο.

(2) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος, ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από εκατό πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία η οποία έχει ως σκοπό της να επιφέρει κέρδος στην εταιρεία, σύνδεσμο ή συνεταιρισμό, ή στα μέλη αυτών ατομικά, εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού, ή συσταθεί σύμφωνα με κάποιον άλλο νόμο.

(Καταργήθηκε)

4. (Καταργήθηκε)

ΜΕΡΟΣ Ι ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ορισμός συνεταιρισμού

5.-(1) Συνεταιρισμός είναι η σχέση η οποία υφίσταται μεταξύ προσώπων που διεξάγουν εργασίες από κοινού με σκοπό το κέρδος.

(2) Αλλά η σχέση μεταξύ μελών οποιασδήποτε εταιρείας ή συνδέσμου ο οποίος-

(α) εγγράφεται ως εταιρεία βάσει οποιουδήποτε Νόμου που αφορά την εγγραφή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης

(β) συνίσταται ή αποκτά νομική προσωπικότητα από ή σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο νόμο, δεν είναι συνεταιρισμός με την έννοια του Νόμου αυτού.

Κανόνες για τη διαπίστωση ύπαρξης συνεταιρισμού

6. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο υφίσταται ή όχι συνεταιρισμός, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες-

(α) κοινή μίσθωση, μίσθωση από κοινού, κοινή ιδιοκτησία, ιδιοκτησία από κοινού, ή μερική ιδιοκτησία δεν δημιουργεί από μόνη της συνεταιρισμό όσον αφορά οτιδήποτε που κατέχεται ή ανήκει κατά τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα αν οι μισθωτές ή ιδιοκτήτες διαμοιράζονται ή όχι οποιαδήποτε κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση αυτού

(β) η διανομή ακαθάριστων εισοδημάτων δεν δημουργεί από μόνη της συνεταιρισμό, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα στα οποία διανέμονται τα εισοδήματα αυτά έχουν ή όχι κοινό ή από κοινού δικαίωμα ή συμφέρον σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία από την οποία ή από τη χρήση της οποίας προέρχονται τα εισοδήματα

(γ) η λήψη από πρόσωπο μεριδίου επί των κερδών εργασίας αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι είναι μέτοχος στην εργασία, αλλά η λήψη του μεριδίου αυτού, ή πληρωμής που εξαρτάται ή μεταβάλλεται από τα κέρδη εργασίας δεν το καθιστά από μόνη της συνέταιρο στην εργασία και ειδικότερα-

(i) η λήψη από πρόσωπο χρέους ή άλλου καθαρού ποσού, με δόσεις ή με άλλο τρόπο, από τα κέρδη που προκύπτουν από εργασία δεν το καθιστά από μόνη της συνέταιρο στην εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο

(ii) σύμβαση για την αμοιβή υπαλλήλου ή αντιπροσώπου προσώπου που απασχολείται σε εργασία με μερίδιο επί των κερδών της εργασίας δεν καθιστά από μόνη της τον υπάλληλο ή αντιπρόσωπο συνέταιρο στην εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο

(iii) πρόσωπο που είναι η χήρα ή παιδί αποθανόντος συνεταίρου, που λαμβάνει υπό μορφή ετήσιας προσόδου μέρος των κερδών της εργασίας στην οποία το αποθανόν πρόσωπο ήταν συνέταιρος, δεν είναι, εξαιτίας μόνο της λήψης αυτής, συνέταιρος στην εργασία ή υπεύθυνος ως τέτοιος

(iv) η παροχή χρημάτων υπό μορφή δανείου σε πρόσωπο που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εργασία με σύμβαση με το πρόσωπο αυτό ότι ο δανειστής θα λαμβάνει επιτόκιο που μεταβάλλεται ανάλογα με τα κέρδη, ή ότι θα λαμβάνει μερίδιο επί των κερδών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της εργασίας, δεν καθιστά από μόνη της το δανειστή συνέταιρο με το πρόσωπο ή πρόσωπα που διεξάγουν την εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο:

Νοείται ότι η σύμβαση είναι γραπτή και υπογράφεται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου από ή εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων μερών και

(v) πρόσωπο που λαμβάνει, υπό μορφή ετήσιας προσόδου ή άλλως πως, ποσοστό επί των κερδών εργασίας ως αντιπαροχή για την πώληση από αυτό της εμπορικής εύνοιας της εργασίας δεν είναι εξαιτίας μόνο της λήψης αυτής συνέταιρος στην εργασία ή υπεύθυνος ως τέτοιος.

Αναστολή δικαιώματος προσώπου που δανείζει, ή πωλεί με αντιπαροχή μερίδιο επί των κερδών σε περίπτωση αφερεγγυότητας

7. Στην περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο έχουν χορηγηθεί χρήματα υπό μορφή δανείου δυνάμει τέτοιας σύμβασης όπως προνοείται στο προηγούμενο άρθρο, ή οποιουδήποτε αγοραστή εμπορικής εύνοιας με αντιπαροχή μερίδιο επί των κερδών, το οποίο προβαίνει σε συμβιβασμό να πληρώσει στους πιστωτές του λιγότερο από χίλια μιλς στη λίρα, ή πεθαίνει υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας, ο δανειστής του δανείου δεν δικαιούται να ανακτήσει οτιδήποτε σε σχέση με το δάνειο του, και ο πωλητής της εμπορικής εύνοιας δεν δικαιούται να ανακτήσει οτιδήποτε σε σχέση με το μερίδιο των κερδών για το οποίο συμβλήθηκε, μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των άλλων πιστωτών του οφειλέτη ή του αγοραστή για αντιπαροχή σε χρήμα ή σε χρηματική αξία.

Εξουσία συνεταίρου να δεσμεύει οίκο

8. Κάθε συνέταιρος είναι αντιπρόσωπος του οίκου και των άλλων συνεταίρων του για το σκοπό των εργασιών του συνεταιρισμού0 και οι πράξεις κάθε συνεταίρου ο οποίος διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που διεξάγεται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του είδους που διεξάγεται από τον οίκο του οποίου είναι μέλος, δεσμεύουν τον οίκο και τους συνέταιρους του, εκτός αν ο συνέταιρος που ενεργεί με τον τρόπο αυτό δεν έχει στην πραγματικότητα εξουσιοδότηση να ενεργεί για τον οίκο στο συγκεκριμένο θέμα, και το πρόσωπο με το οποίο συμβάλλεται είτε γνωρίζει ότι δεν έχει εξουσιοδότηση είτε δεν γνωρίζει είτε πιστεύει ότι αυτός είναι συνέταιρος.

Συνέταιροι δεσμεύονται από πράξεις εκ μέρους οίκου

9. Πράξη ή έγγραφο που σχετίζεται με τις εργασίες του οίκου και που γίνεται ή εκτελείται με την επωνυμία του οίκου, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο που δείχνει πρόθεση να δεσμεύει τον οίκο, από οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για αυτό, είτε συνέταιρο είτε όχι, δεσμεύει τον οίκο και όλους τους συνέταιρους:

Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε γενικό κανόνα δικαίου που αναφέρεται στην εκτέλεση συμβολαίων ή διαπραγματεύσιμων εγγράφων.

Συνέταιρος που χρησιμοποιεί το όνομα του οίκου για προσωπικούς σκοπούς

10. Όταν ένας συνέταιρος χρησιμοποιεί το όνομα του οίκου για σκοπό που προφανώς δεν σχετίζεται με τη συνήθη πορεία των εργασιών του οίκου, ο οίκος δεν δεσμεύεται, εκτός αν πράγματι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος από τους άλλους συνέταιρους0 αλλά το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη την οποία υπέχει ατομικά ο συνέταιρος.

Αποτέλεσμα γνώσεως ότι οίκος δεν δεσμεύεται από πράξεις συνεταίρου

11. Αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συνεταίρων να τεθεί οποιοσδήποτε περιορισμός στην εξουσία ενός ή περισσότερων από αυτούς να δεσμεύουν τον οίκο, καμιά πράξη που γίνεται κατά παράβαση της συμφωνίας δεν δεσμεύει τον οίκο αναφορικά με τα πρόσωπα που έχουν γνώση της συμφωνίας.

Ευθύνη συνεταίρων

12. Κάθε συνέταιρος οίκου είναι υπεύθυνος από κοινού με τους άλλους συνέταιρους για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός είναι συνέταιρος0 και μετά το θάνατο του η περιουσία του υπόκειται επίσης κεχωρισμένα στη συνήθη πορεία διαχείρισης για τα εν λόγω χρέη και υποχρεώσεις, στην έκταση που παραμένουν ανικανοποίητες αφού προηγουμένως πληρωθούν τα προσωπικά του χρέη.

Ευθύνη οίκου για αδικήματα

13. Όταν, με οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε συνεταίρου που ενεργεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του οίκου, ή με την εξουσιοδότηση των συνεταίρων του, προκαλείται απώλεια ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συνέταιρος στον οίκο, ή προκύπτει οποιαδήποτε ποινή, ο οίκος ευθύνεται για αυτή στην ίδια έκταση που ευθύνεται ο συνέταιρος που ενεργεί κατά τον πιο πάνω τρόπο.

Κατάχρηση χρημάτων ή περιουσίας που λαμβάνεται για τον οίκο ή βρίσκεται στη φύλαξη αυτού

14. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) όταν ένας συνέταιρος που ενεργεί εντός των ορίων της εμφανούς εξουσιοδότησης του, λαμβάνει τα χρήματα ή περιουσία τρίτου προσώπου και την καταχράται και

(β) όταν οίκος κατά την πορεία των εργασιών του λαμβάνει χρήματα ή περιουσία τρίτου προσώπου και τα χρήματα ή περιουσία που λήφθηκε κατά τον εν λόγω τρόπο καταχράται από ένα ή περισσότερους συνέταιρους ενόσω βρίσκεται στη φύλαξη του οίκου, ο οίκος υποχρεούται να αποκαταστήσει την απώλεια.

Ευθύνη από κοινού και κεχωρισμένως για αδικήματα

15. Κάθε συνέταιρος ευθύνεται από κοινού με τους συνέταιρους του και επίσης κεχωρισμένως για οτιδήποτε για το οποίο ο οίκος, ενόσω αυτός είναι συνέταιρος σε αυτόν, καθίσταται υπεύθυνος βάσει οποιουδήποτε από τα δύο αμέσως προηγούμενα άρθρα.

Αντικανονική χρήση περιουσίας εμπιστεύματος για σκοπούς συνεταιρισμού

16.Αν συνέταιρος, ο οποίος είναι εμπιστευματοδόχος, χρησιμοποιεί αντικανονικά περιουσία εμπιστεύματος στις εργασίες ή για λογαριασμό του συνεταιρισμού, κανένας άλλος συνέταιρος δεν ευθύνεται για την περιουσία του εμπιστεύματος έναντι των προσώπων τα οποία έχουν ωφέλιμο συμφέρον σε αυτή:

Νοείται ότι-

(α) το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε ευθύνη την οποία υπέχει οποιοσδήποτε συνέταιρος εξαιτίας της γνώσης του για την παραβίαση του εμπιστεύματος και

(β) καμιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εμποδίζει όπως τα χρήματα του εμπιστεύματος αξιωθούν και ανακτηθούν από τον οίκο, αν βρίσκονται ακόμη στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.

Πρόσωπα που ευθύνονται για “παραστάσεις”

17. Καθένας ο οποίος, με λόγια προφορικά ή γραπτά, ή με συμπεριφορά, παρουσιάζεται, ή εν γνώσει του ανέχεται να παρουσιαστεί, ως συνέταιρος σε συγκεκριμένο οίκο, ευθύνεται ως συνέταιρος έναντι οποιουδήποτε ο οποίος, πιστεύοντας σε οποιαδήποτε τέτοια παράσταση, έδωσε πίστη στον οίκο, ανεξάρτητα αν η παράσταση έγινε, κοινοποιήθηκε ή όχι στο πρόσωπο που δίνει την πίστη από ή εν γνώσει αυτού που παρουσιάζεται ως συνέταιρος ο οποίος προβαίνει στην παράσταση ή ανέχεται αυτή:

Νοείται ότι όταν μετά το θάνατο συνεταίρου συνεχίζονται οι εργασίες του συνεταιρισμού με την προηγούμενη επωνυμία του οίκου, η συνεχής χρήση της επωνυμίας αυτής ή του ονόματος του πεθαμένου συνεταίρου ως μέρος αυτής δεν καθιστά από μόνη της τους εκτελεστές ή διαχειριστές της περιουσίας του ή των προσωπικών του ειδών υπεύθυνους για οποιαδήποτε χρέη που συνάφθηκαν μετά το θάνατο του.

Παραδοχές και παραστάσεις συνεταίρου

18. Παραδοχή ή παράσταση που γίνεται από οποιοδήποτε συνέταιρο αναφορικά με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, και κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του, αποτελεί μαρτυρία κατά του οίκου.

Ειδοποίηση σε ενεργό συνέταιρο συνιστά ειδοποίηση στον οίκο

19. Ειδοποίηση σε οποιοδήποτε συνέταιρο ο οποίος συνήθως εκτελεί εργασίες του συνεταιρισμού για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις υποθέσεις του συνεταιρισμού επενεργεί ως ειδοποίηση στον οίκο, εκτός από την περίπτωση απάτης σε βάρος του οίκου που διαπράττεται από ή με τη συγκατάθεση του συνεταίρου αυτού.

Ευθύνες συνεταίρων που αποχωρούν

20.-(1) Πρόσωπο το οποίο γίνεται δεκτό ως συνέταιρος σε υφιστάμενο οίκο δεν καθίσταται εκ του γεγονότος αυτού υπεύθυνος έναντι των πιστωτών του οίκου για οτιδήποτε που έγινε πριν γίνει συνέταιρος.

(2) Συνέταιρος ο οποίος αποχωρεί από οίκο δεν παύει εξαιτίας αυτού να είναι υπεύθυνος για χρέη ή υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν πριν από την αποχώρηση του.

(3) Συνέταιρος που αποχωρεί δύναται να απαλλαγεί από οποιεσδήποτε υφιστάμενες υποχρεώσεις, με συμφωνία μεταξύ αυτού και των μελών του οίκου όπως νεοσυστάθηκε και των πιστωτών, και η συμφωνία αυτή δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται ως γεγονός από τη πορεία των συναλλαγών μεταξύ των πιστωτών και του οίκου όπως νεοσυστάθηκε.

Ανάκληση συνεχούς εγγύησης λόγω μεταβολής στη σύνθεση του οίκου

21. Συνεχής εγγύηση ή υποχρέωση προειδοποίησης που δίνεται είτε σε οίκο είτε σε τρίτο πρόσωπο αναφορικά με τις συναλλαγές οίκου, αν δεν υπάρχει συμφωνία για το αντίθετο, ανακαλείται σε σχέση με μελλοντικές συναλλαγές λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στη σύνθεση του οίκου στον οποίο, ή του οίκου αναφορικά με τις συναλλαγές του οποίου, δόθηκε η εγγύηση ή υποχρέωση.

Μεταβολή των όρων του συνεταιρισμού κατόπιν συγκατάθεσης

22. Τα αμοιβαία δικαιώματα και καθήκοντα των συνεταίρων, είτε διαπιστώνονται με συμφωνία είτε ορίζονται από το Νόμο αυτό, δύνανται να μεταβάλλονται με τη συγκατάθεση όλων των συνεταίρων, και η εν λόγω συγκατάθεση δύναται να είναι ρητή ή να συνάγεται από την πορεία των συναλλαγών.

Περιουσία συνεταιρισμού

23.-(1) Όλη η περιουσία και δικαιώματα και συμφέροντα επί περιουσίας που επέρχονται αρχικά στο απόθεμα του συνεταιρισμού ή αποκτώνται, είτε με αγορά ή άλλως πως, για λογαριασμό του οίκου, ή για τους σκοπούς και κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού, καλούνται στο Νόμο αυτό περιουσία του συνεταιρισμού, και πρέπει να κατέχεται και διατίθεται από τους συνέταιρους αποκλειστικά για τους σκοπούς του συνεταιρισμού και σύμφωνα με τη συμφωνία του συνεταιρισμού:

Νοείται ότι η κυριότητα ή συμφέρον επί οποιασδήποτε γης η οποία ανήκει στο συνεταιρισμό περιέρχεται σύμφωνα με τη φύση και το χρόνο κατοχής αυτής και των γενικών κανόνων του δικαίου που εφαρμόζονται σε αυτή, εκτός από εμπίστευμα, στην έκταση που είναι αναγκαίο, στα πρόσωπα που έχουν ωφέλιμο συμφέρον επί της γης βάσει του άρθρου αυτού.

(2) Όταν συνιδιοκτήτες περιουσίας ή συμφέροντος επί οποιασδήποτε γης, που δεν αποτελεί αφ’ εαυτής περιουσία συνεταιρισμού, είναι συνέταιροι αναφορικά με τα κέρδη που πραγματοποιούνται από τη χρήση της γης ή της περιουσίας, και αγοράζουν άλλη γη ή περιουσία από τα κέρδη για να χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο, η γη ή περιουσία που αγοράστηκε με τον τρόπο αυτό ανήκει σε αυτούς, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, όχι ως συνέταιρους αλλά ως συνιδιοκτήτες των ίδιων αντίστοιχων περιουσιών και συμφερόντων με αυτά που κατέχονται από αυτούς επί της γης ή περιουσίας που αναφέρθηκε αρχικά κατά την ημερομηνία της αγοράς.

Περιουσία που αγοράστηκε με χρήματα του συνεταιρισμού

24. Εκτός αν προκύπτει αντίθετη πρόθεση, περιουσία που αγοράστηκε με χρήματα που ανήκουν στον οίκο θεωρείται ότι έχει αγοραστεί για λογαριασμό του οίκου.

Διαδικασία κατά περιουσίας συνεταιρισμού για ξεχωριστό εξ απόφασης χρέος συνεταίρου

25.-(1) Ένταλμα εκτέλεσης δεν εκδίδεται εναντίον οποιασδήποτε περιουσίας του συνεταιρισμού εκτός βάσει απόφασης εναντίον του οίκου.

(2) Το Δικαστήριο ή ο Δικαστής δύναται, μετά από αίτηση διά κλήσεως οποιουδήποτε εξ απόφασης πιστωτή συνεταίρου, να εκδώσει διάταγμα επιβαρύνοντας το συμφέρον του εν λόγω συνεταίρου επί της περιουσίας του συνεταιρισμού και των κερδών για την καταβολή του ποσού του εξ απόφασης χρέους και τόκου επί αυτού, και δύναται, με το ίδιο ή με μεταγενέστερο διάταγμα, να διορίσει παραλήπτη του μεριδίου του εν λόγω συνεταίρου επί των κερδών (είτε αυτό ορίστηκε ήδη είτε αυτό προκύπτει), και οποιωνδήποτε άλλων χρημάτων τα οποία δυνατό να περιέλθουν σε αυτόν σε σχέση με το συνεταιρισμό, και να διατάξει κάθε έλεγχο και έρευνα, και να εκδώσει κάθε άλλο διάταγμα και οδηγίες, που δυνατό να είχαν δοθεί ή εκδοθεί αν η επιβάρυνση εγίνετο από το συνέταιρο προς όφελος του εξ απόφασης πιστωτή ή τις οποίες απαιτούν οι περιστάσεις της υπόθεσης.

(3) Ο άλλος ή άλλοι συνέταιροι είναι ελεύθεροι να αποδεσμεύσουν οποτεδήποτε το συμφέρον που επιβαρύνθηκε, ή σε περίπτωση που διατάσσεται πώληση, να αγοράσουν αυτό.

Κανόνες αναφορικά με τα συμφέροντα και καθήκοντα συνεταίρων τηρούμενης ειδικής συμφωνίας

26. Τα συμφέροντα των συνεταίρων επί της περιουσίας του συνεταιρισμού και τα δικαιώματα και καθήκοντα τους σε σχέση με το συνεταιρισμό ορίζονται, τηρούμενης οποιασδήποτε συμφωνίας, ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των μερών, με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) όλοι οι συνέταιροι δικαιούνται σε ίσα μερίδια επί του κεφαλαίου και των κερδών που προέρχονται από τις εργασίες, και πρέπει να συνεισφέρουν εξίσου για τις απώλειες, είτε του κεφαλαίου ή άλλως πως, που υφίσταται ο οίκος

(β) ο οίκος πρέπει να αποζημιώνει κάθε συνέταιρο για τις πληρωμές που γίνονται και για τις προσωπικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει αυτός-

(i) κατά τη συνήθη και δέουσα διεξαγωγή των εργασιών του οίκου ή

(ii) σε σχέση με οτιδήποτε που έγινε αναγκαστικά για την προστασία των εργασιών ή της περιουσίας του οίκου

(γ) συνέταιρος που προβαίνει, για τους σκοπούς του συνεταιρισμού, σε οποιαδήποτε πραγματική πληρωμή ή καταβολή πέρα του ποσού του κεφαλαίου το οποίο αυτός συμφώνησε να κατάβάλει, δικαιούται σε τόκο με επιτόκιο εννέα τοις εκατό ετησίως από την ημερομηνία της πληρωμής ή καταβολής

(δ) συνέταιρος δεν δικαιούται πριν από την εξακρίβωση των κερδών σε τόκο επί του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από αυτόν

(ε) κάθε συνέταιρος δύναται να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση των εργασιών του συνεταιρισμού

(στ) κανένας συνέταιρος δεν δικαιούται αμοιβή για τις δραστηριότητες του κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του συνεταιρισμού

(ζ) κανένα πρόσωπο δεν δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση όλων των υφιστάμενων συνεταίρων

(η) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται με πλειοψηφία των συνεταίρων, αλλά καμιά αλλαγή δεν δύναται να γίνει στη φύση των εργασιών του συνεταιρισμού χωρίς τη συγκατάθεση όλων των υφιστάμενων συνεταίρων, και

(θ) τα βιβλία του συνεταιρισμού φυλάσσονται στον τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού (ή στον κύριο τόπο, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τόποι), και κάθε συνεταίρος δύναται, όταν θεωρεί σκόπιμο, να έχει πρόσβαση, να επιθεωρεί και να αντιγράφει οποιαδήποτε από αυτά.

Αποβολή συνεταίρου

27. Καμιά πλειοψηφία συνεταίρων δεν μπορεί να αποβάλει οποιοδήποτε συνέταιρο, εκτός αν έχει παρασχεθεί εξουσία για αυτό με ρητή συμφωνία μεταξύ των συνεταίρων.

Αποχώρηση από συνεταιρισμό αόριστης διάρκειας

28.-(1) Όταν δεν έχει συμφωνηθεί ορισμένη περίοδος για τη διάρκεια του συνεταιρισμού, οποιοσδήποτε συνέταιρος δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε το συνεταιρισμό δίνοντας ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή προς όλους τους άλλους συνέταιρους.

(2) Όταν ο συνεταιρισμός έχει αρχικά συσταθεί με έγγραφο, γραπτή ειδοποίηση, που υπογράφεται από το συνέταιρο που δίνει αυτήν, θα είναι επαρκής για το σκοπό αυτό.

Όταν συνεταιρισμός για ορισμένη περίοδο συνεχίζεται μετά τη λήξη αυτής, τεκμαίρεται συνέχιση με τους προηγούμενους όρους

29.-(1) Όταν συνεταιρισμός που συστάθηκε για ορισμένη περίοδο συνεχίζεται μετά την εκπνοή της περιόδου, και χωρίς νέα ρητή συμφωνία, τα δικαιώματα και καθήκοντα των συνεταίρων παραμένουν τα ίδια όπως ήταν κατά τη λήξη της περιόδου, στην έκταση που αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με αυτά που ισχύουν σε συνεταιρισμό αόριστης διάρκειας.

(2) Συνέχιση των εργασιών από τους συνέταιρους ή από ορισμένους από αυτούς όπως συνήθως ενεργούσαν σε αυτόν κατά τη διάρκεια της περιόδου, χωρίς οποιαδήποτε διευθέτηση ή εκκαθάριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού, τεκμαίρεται ως συνέχιση του συνεταιρισμού.

Καθήκον συνεταίρου να παρέχει λογαριασμούς, κλπ.

30. Οι συνέταιροι δεσμεύονται να παρέχουν σε οποιοδήποτε συνέταιρο ή στους νόμιμους αντιπροσώπους του αληθείς λογαριασμούς και πλήρεις πληροφορίες για όλα τα πράγματα που επηρεάζουν το συνεταιρισμό.

Ευθύνη συνεταίρων για προσωπικά κέρδη

31.-(1) Κάθε συνέταιρος πρέπει να δίνει λογαριασμό στον οίκο για οποιοδήποτε όφελος που αποκόμισε, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συνεταίρων, από οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά το συνεταιρισμό ή από οποιαδήποτε χρήση από αυτόν της περιουσίας, επωνυμίας, ή επαγγελματικής σχέσης του συνεταιρισμού.

(2) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται επίσης σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν μετά τη λύση του συνεταιρισμού εξαιτίας του θανάτου συνεταίρου, και πριν από την πλήρη εκκαθάριση των υποθέσεων αυτού, είτε από οποιοδήποτε επιζώντα συνέταιρο είτε από τους αντιπροσώπους του αποθανόντα συνεταίρου.

Καθήκον συνεταίρου να μην ανταγωνίζεται τον οίκο

32. Αν συνέταιρος, χωρίς τη συγκατάθεση των άλλων συνέταιρων, διεξάγει οποιαδήποτε εργασία της ίδιας φύσης με αυτή του οίκου και ανταγωνίζεται αυτή του οίκου, πρέπει να δώσει λογαριασμό και να πληρώσει στον οίκο όλα τα κέρδη που πραγματοποίησε από την εργασία αυτή.

Δικαιώματα εκδοχέα σε μερίδιο συνεταιρισμού

33. Εκχώρηση από οποιοδήποτε συνέταιρο του μεριδίου του στο συνεταιρισμό, είτε απόλυτα είτε υπό μορφή υποθήκης ή εξαγοράσιμης επιβάρυνσης, δεν παρέχει, έναντι των άλλων συνεταίρων δικαίωμα του εκδοχέα, κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, να παρεμβαίνει στη διεύθυνση ή διαχείριση των εργασιών ή υποθέσεων του συνεταιρισμού, ή να απαιτεί οποιουσδήποτε λογαριασμούς των συναλλαγών του συνεταιρισμού, ή να επιθεωρεί τα βιβλία του συνεταιρισμού, αλλά παρέχει δικαίωμα στον εκδοχέα να λαμβάνει μόνο το μερίδιο των κερδών το οποίο ο εκχωρών συνέταιρος διαφορετικά θα εδικαιούτο, και ο εκδοχέας πρέπει να αποδέχεται το λογαριασμό των κερδών που συμφωνήθηκε από τους συνέταιρους.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού, είτε αναφορικά με όλους τους συνέταιρους είτε αναφορικά με τον εκχωρούντα συνέταιρο, ο εκδοχέας δικαιούται να πάρει το μερίδιο του ενεργητικού του συνεταιρισμού το οποίο ο εκχωρών συνέταιρος δικαιούται μεταξύ αυτού και των άλλων συνεταίρων και, για το σκοπό υπολογισμού του μεριδίου αυτού, σε λογαριασμό από την ημερομηνία της διάλυσης.

Διάλυση με λήξη ή ειδοποίηση

34.-(1) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων συνεταιρισμός διαλύεται-

(α) αν συστάθηκε για ορισμένη περίοδο, μετά τη λήξη της περιόδου αυτής ή

(β) αν συστάθηκε για μια μόνο δραστηριότητα ή επιχείρηση με τον τερματισμό της δραστηριότητας ή επιχείρησης αυτής ή

(γ) αν συστάθηκε για αόριστο χρόνο, με ειδοποίηση οποιουδήποτε συνεταίρου προς τον άλλο ή άλλους για την πρόθεση του να διαλύσει το συνεταιρισμό.

(2) Στην τελευταία αναφερόμενη περίπτωση ο συνεταιρισμός διαλύεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία διάλυσης, ή, αν δεν αναφέρεται ημερομηνία, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης.

Διάλυση λόγω πτώχευσης, θανάτου ή επιβάρυνσης

35.-(1) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων, κάθε συνεταιρισμός διαλύεται όσον αφορά όλους τους συνέταιρους με το θάνατο ή με την πτώχευση οποιουδήποτε συνεταίρου.

(2) Συνεταιρισμός δύναται να διαλυθεί, κατ’ εκλογή των άλλων συνεταίρων, αν οποιοσδήποτε συνέταιρος ανεχθεί την επιβάρυνση του μεριδίου του επί της περιουσίας του συνεταιρισμού βάσει του Νόμου αυτού, για ξεχωριστό χρέος του.

Διάλυση λόγω του ότι ο συνεταιρισμός κατέστη παράνομος

36. Συνεταιρισμός διαλύεται όταν συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο καθιστά παράνομη τη διεξαγωγή των εργασιών ή για τα μέλη του οίκου να διεξαγάγουν αυτές σε συνεταιρισμό.

Διάλυση από το Δικαστήριο

37. Με αίτηση συνεταίρου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη διάλυση του συνεταιρισμού σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις-

(α) όταν συνέταιρος φαίνεται, προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, ότι πάσχει από μόνιμο κλονισμό του λογικού, που στην περίπτωση αυτή η αίτηση δύναται να υποβληθεί εκ μέρους του συνεταίρου αυτού τόσο από τον πλησιέστερο φίλο αυτού, ή από πρόσωπο που οφείλει να παρέμβει, όσο και από οποιοδήποτε άλλο συνέταιρο

(β) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, καθίσταται κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μόνιμα ανίκανος να εκτελέσει το μέρος του από τη σύμβαση του συνεταιρισμού

(γ) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, είναι ένοχος τέτοιας συμπεριφοράς η οποία κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εργασιών, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη διεξαγωγή των εργασιών

(δ) όταν συνέταιρος, άλλος από το συνέταιρο που ενάγει, εσκεμμένα ή κατ’ εξακολούθηση διαπράττει παράβαση της συμφωνίας του συνεταιρισμού ή διεξάγει τις εργασίες του συνεταιρισμού κατά τρόπο ώστε να μην είναι εύλογα δυνατό για τον άλλο ή άλλους συνέταιρους να  διεξαγάγουν τις εργασίες του συνεταιρισμού με αυτόν

(ε) όταν οι εργασίες του συνεταιρισμού μπορούν να διεξάγονται μόνο με ζημιά

(στ) Όταν έχουν προκύψει περιστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου καθιστούν δίκαιη και ορθή τη διάλυση του συνεταιρισμού· και

(ζ) σε περίπτωση αίτησης για διάλυση χωρίς εκκαθάριση λόγω συγχώνευσης ομορρύθμου συνεταιρισμού με μία ή περισσότερες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή διάσπασης ομορρύθμου συνεταιρισμού σε μία ή περισσότερες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που είναι εγγεγραμμένη ή εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ειδικά για το σκοπό αυτό.

Δικαιώματα προσώπων που συναλλάσσονται με οίκο εναντίον προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του οίκου

38.-(1)Όταν πρόσωπο συναλλάσσεται με οίκο μετά την αλλαγή στη σύνθεση του, δικαιούται να θεωρεί όλα τα εμφανή μέλη του προηγούμενου οίκου ως μέλη του οίκου μέχρις ότου λάβει γνώση για την αλλαγή.

(2) Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 αναφορικά με οίκο του οποίου ο κύριος τόπος εργασιών είναι στην Κύπρο αποτελεί ειδοποίηση προς τα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν συναλλαγές με τον οίκο πριν από την ημερομηνία της διάλυσης ή της αλλαγής που δημοσιεύεται κατά τον τρόπο αυτό.

(3) Η περιουσία συνεταίρου ο οποίος πεθαίνει, ή ο οποίος πτωχεύει, ή συνεταίρου ο οποίος, χωρίς να γίνει γνωστό στο πρόσωπο που συναλλάσσεται με τον οίκο ότι είναι συνέταιρος, αποχωρεί από τον οίκο, δεν υπόκειται σε χρέη του συνεταιρισμού που συνομολογήθηκαν μετά την ημερομηνία του θανάτου, πτώχευσης ή αποχώρησης αντίστοιχα.

Δικαίωμα συνεταίρου να γνωστοποιεί τη διάλυση

39. Με τη διάλυση συνεταιρισμού ή την αποχώρηση συνεταίρου, οποιοσδήποτε συνέταιρος δύναται να γνωστοποιήσει δημόσια αυτή, και δύναται να απαιτήσει από τον άλλο συνέταιρο ή συνέταιρους να συμπράξουν για το σκοπό αυτό με κάθε αναγκαία ή κατάλληλη ενέργεια, αν υπάρχει, στην οποία δεν μπορεί να προβεί χωρίς τη σύμπραξη αυτού ή αυτών.

Συνέχιση της εξουσίας των συνεταίρων για σκοπούς εκκαθάρισης

40. Μετά τη διάλυση συνεταιρισμού η εξουσία κάθε συνεταίρου να δεσμεύει τον οίκο, και τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνεταίρων, και σε περίπτωση διάλυσης με διάταγμα του Δικαστηρίου, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, συνεχίζουν ανεξάρτητα από τη διάλυση, στην έκταση κατά την οποία είναι αναγκαίο για να εκκαθαριστούν οι υποθέσεις του συνεταιρισμού, και για να συμπληρωθούν οι συναλλαγές οι οποίες άρχισαν αλλά δεν τελείωσαν κατά το χρόνο της διάλυσης, αλλά όχι για άλλο λόγο:

Νοείται ότι ο οίκος σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύεται από τις πράξεις συνεταίρου ο οποίος πτώχευσε αλλά η επιφύλαξη αυτή δεν επηρεάζει την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έχει, μετά την πτώχευση, παρουσιαστεί ή εν γνώσει του ανέχθηκε να παρουσιαστεί ως συνέταιρος του πτωχεύσαντα.

Δικαιώματα συνεταίρων αναφορικά με τη διάθεση περιουσίας του συνεταιρισμού

41. Με τη διάλυση συνεταιρισμού, κάθε συνέταιρος δικαιούται, έναντι των άλλων συνεταίρων του οίκου και όλων των προσώπων που αξιώνουν μέσω αυτών σχετικά με τα συμφέροντα των ως συνεταίρων, να διαθέσει την περιουσία του συνεταιρισμού για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του οίκου, και να διαθέσει το πλεόνασμα του ενεργητικού μετά την πληρωμή αυτή για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που τυχόν οφείλεται στους συνέταιρους αντίστοιχα, μετά την αφαίρεση αυτού που τυχόν οφείλεται από αυτούς ως συνεταίρων στον οίκο0 και για το σκοπό αυτό οποιοσδήποτε συνέταιρος ή αντιπρόσωποι του δύναται, με τη λύση του συνεταιρισμού να αποταθεί στο δικαστήριο για την εκκαθάριση των εργασιών και υποθέσεων του οίκου.

Κατανομή εισφοράς όταν ο συνεταιρισμός διαλύεται πρόωρα

42. Όταν ένας συνέταιρος κατέβαλε εισφορά σε άλλον για να συνάψει συνεταιρισμό για ορισμένη περίοδο και ο συνεταιρισμός διαλυθεί πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής με τρόπο άλλο από το θάνατο συνεταίρου, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την επιστροφή της εισφοράς, ή τέτοιο μέρος αυτής όπως αυτό θεωρεί δίκαιο, λαμβανόμενων υπόψη των όρων της σύμβασης του συνεταιρισμού και τη διάρκεια του χρόνου που διατηρήθηκε ο συνεταιρισμός εκτός αν-

(α) η διάλυση οφείλεται, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, εξολοκλήρου ή κυρίως σε υπαιτιότητα του συνεταίρου που κατέβαλε την εισφορά ή

(β) ο συνεταιρισμός διαλύθηκε με συμφωνία που δεν περιέχει πρόνοια για επιστροφή οποιουδήποτε μέρους της εισφοράς.

Δικαιώματα όταν ο συνεταιρισμός διαλύεται για απάτη ή ψευδή παράσταση

43. Όταν σύμβαση συνεταιρισμού καταγγέλεται λόγω απάτης ή ψευδούς παράστασης ενός από τα μέρη αυτής, το μέρος που δικαιούται να καταγγείλει έχει δικαίωμα, άνευ επηρεασμού οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος-

(α) επίσχεσης, ή δικαίωμα κατακράτησης του ενεργητικού του συνεταιρισμού που απέμεινε, μετά την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του συνεταιρισμού, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που κατέβαλε για την αγορά μεριδίου στο συνεταιρισμό και για οποιοδήποτε κεφάλαιο που εισέφερε και

(β) να υπεισέλθει στη θέση των πιστωτών του οίκου για οποιεσδήποτε πληρωμές που διενεργήθηκαν από αυτόν αναφορικά με τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού και

(γ) αποζημίωσης από το πρόσωπο που ευθύνεται για την απάτη ή προβαίνει στη ψευδή παράσταση για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού.

Δικαίωμα συνεταίρου που αποχωρεί να λαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις μερίδιο επί των κερδών που πραγματοποιούνται μετά τη διάλυση

44. Όταν πεθαίνει οποιοδήποτε μέλος οίκου ή παύει να είναι συνέταιρος κατ’ άλλο τρόπο και οι συνέταιροι που επιζούν ή συνεχίζουν, ή διεξάγουν τις εργασίες του οίκου με το κεφάλαιο ή το ενεργητικό του χωρίς οποιαδήποτε τελική διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ του οίκου και του αποχωρούντος συνεταίρου ή της περιουσίας του, τότε, αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε συμφωνία για το αντίθετο, ο συνέταιρος που αποχωρεί ή η περιουσία του, δικαιούται, κατ’ επιλογήν αυτού ή των αντιπρόσωπων του σε τέτοιο μερίδιο επί των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία της διάλυσης όπως το Δικαστήριο δυνατό να βρεί ότι προέκυψε από τη χρήση του μεριδίου του στο ενεργητικό του συνεταιρισμού, ή σε τόκο με επιτόκιο εννέα τοις εκατό ετησίως επί του ποσού του μεριδίου του στο ενεργητικό του συνεταιρισμού:

Νοείται ότι όταν, με τη σύμβαση του συνεταιρισμού δίνεται επιλογή σε συνέταιρους που επιζούν ή συνεχίζουν να εξαγοράσουν το συμφέρον του συνεταίρου που απέθανε ή αποχώρησε, και η επιλογή αυτή ασκείται δεόντως, η περιουσία του συνεταίρου που απέθανε ή ο συνέταιρος που αποχώρησε ή η περιουσία αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, δεν δικαιούται σε οποιοδήποτε περαιτέρω ή άλλο μερίδιο επί των κερδών0 αλλά αν οποιοσδήποτε συνέταιρος που αναλαμβάνει να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής δεν συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους όρους αυτής, υποχρεούται να λογοδοτήσει βάσει των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού.

Το μερίδιο συνεταίρου που αποχωρεί ή πεθαίνει αποτελεί χρέος

45. Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων το ποσό που οφείλεται από τους συνέταιρους που επιζούν ή συνεχίζουν, προς συνέταιρο που αποχώρησε ή στους αντιπροσώπους συνεταίρου που πέθανε αναφορικά με το μερίδιο συνεταίρου που αποχώρησε ή πέθανε αποτελεί χρέος που προκύπτει κατά την ημερομηνία της διάλυσης ή του θανάτου.

Κανόνας για τη διανομή του ενεργητικού κατά την τελική διευθέτηση των λογαριασμών

46. Κατά τη διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ των συνεταίρων μετά τη διάλυση του συνεταιρισμού, εφαρμόζονται, τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, οι ακόλουθοι κανόνες-

(α) απώλειες, περιλαμβανόμενων απωλειών και μειώσεων κεφαλαίου, πληρώνονται πρώτα από τα κέρδη, έπειτα από το κεφάλαιο, και τέλος, αν είναι αναγκαίο, από τους συνέταιρους ατομικά κατά την αναλογία που θα εδικαιούντο να διαμοιραστούν τα κέρδη

(β) το ενεργητικό του οίκου, περιλαμβανόμενων των ποσών, αν υπάρχουν, που συνεισφέρθηκαν από τους συνέταιρους για να καλύψουν τις απώλειες ή μειώσεις του κεφαλαίου, διατίθεται κατά τον ακόλουθο τρόπο και σειρά-

(i) για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του οίκου σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι συνέταιροι σε αυτόν

(ii) για την πληρωμή σε κάθε συνέταιρο κατ’ αναλογίαν αυτού που οφείλεται από τον οίκο σε αυτόν για χορηγήσεις που διαχωρίζονται από κεφάλαιο

(iii) για την πληρωμή σε κάθε συνέταιρο κατ’ αναλογίαν αυτού που οφείλεται από τον οίκο σε αυτόν σε σχέση με κεφάλαιο

(iv) το τελευταίο υπόλοιπο, αν υπάρχει, διανέμεται μεταξύ των συνεταίρων κατά την αναλογία που διανέμονται τα κέρδη.

Διατάξεις για διευκόλυνση της αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης ομορρύθμων συνεταιρισμών

46Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, όταν υποβάλλεται στο Δικαστήριο αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 37 και φαίνεται στο Δικαστήριο ότι ο συμβιβασμός ή διακανονισμός προτάθηκε για τους σκοπούς ή αναφορικά με αναδιοργάνωση ομόρρυθμος συνεταιρισμός (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως «ο μεταβιβάζων συνεταιρισμός») σε εταιρεία ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (που στο άρθρο αυτό αναφέρονται ως «λήπτρια εταιρεία» ή «λήπτριες εταιρείες») που είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 198 έως 201, με εξαίρεση το εδάφιο (5) του άρθρου 198 και το εδάφιο (5) του άρθρου 200, του περί Εταιρειών Νόμου, στην έκταση που αυτές αφορούν τη διευκόλυνση της αναδιοργάνωσης εταιρειών και τις εξουσίες του Δικαστηρίου.

(2) Για τους σκοπούς της, δυνάμει του εδαφίου (1), κατʼ αναλογίαν εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 198 μέχρι 201 του περί Εταιρειών Νόμου στους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς του παρόντος Νόμου, ως-

(α) «αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου» νοείται  η βεβαίωση που εκδίδεται με βάση τη δήλωση που αποστέλλεται, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(β) «αριθμός μετοχών» νοείται η ψήφος που κατέχει ο κάθε συνέταιρος στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό,

(γ) «αξιωματούχος» νοούνται όλα τα πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται, de jure ή de facto τις υποθέσεις και / ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού,

(δ) «γραμματέας» νοείται ο συνέταιρος, ο οποίος  είναι επιφορτισμένος με τη γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(ε) «εγγεγραμμένο γραφείο» νοείται ο κύριος τόπος των εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(στ) «μέλος της εταιρείας» νοείται κάθε συνέταιρος,

(ζ) «μετοχές του συνεταιρισμού» νοείται η αξία του μεριδίου του κάθε συνεταίρου,

(η) «μέτοχοι» νοούνται οι συνέταιροι,

(θ) «σύμβουλοι» νοούνται οι αξιωματούχοι του συνεταιρισμού.

(3) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους VI του περί Φορολογίας τους Εισοδήματος Νόμου για αναδιοργανώσεις, των παραγράφων (η) έως (θ) του άρθρου 10 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, του άρθρου 4Α του περί Χαρτοσήμων Νόμου και της παραγράφου (δ) του άρθρου 7 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους συνεταίρους του ομορρύθμου μεταβιβάζοντος συνεταιρισμού, ως εάν να ενέπιπταν στον ορισμό του όρου «εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι τα τηρούμενα δυνάμει το άρθρου 64 του παρόντος Νόμου βιβλία λογαριασμών ελέγχονται ή επισκοπούνται από ανεξάρτητο ελεγκτή:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται οι έννοιες που περιλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ορισμός και σύσταση ετερορρύθμου συνεταιρισμού

47.-(1)Από και μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού ετερόρρυθμος συνεταιρισμός συνίσταται μόνο κατά τον τρόπο και τηρουμένων των όρων που προβλέπονται από το Νόμο αυτό.

(2) Ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ομόρρυθμοι συνέταιροι, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ετερόρρυθμοι συνέταιροι, τα οποία κατά το χρόνο σύστασης του εν λόγω συνεταιρισμού ή μεταγενέστερα, συνεισφέρουν σε αυτόν ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό και στα οποία δύναται να παραχωρηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, και οι οποίοι δεν ευθύνονται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφεραν με τον τρόπο αυτό.

(3) Ετερόρρυθμος συνέταιρος κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, δεν αποσύρει ή επανακτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος της συνεισφοράς του, και αν αποσύρει ή επανακτήσει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου μέχρι του ποσού που απέσυρε ή επανέκτησε.

(4) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι ετερόρρυθμος συνέταιρος.

(5) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δύναται να έχει μετοχικό κεφάλαιο και να είναι περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών.

(6) Ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο είτε όχι δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

Απαίτηση για εγγραφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού

48. Κάθε ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να εγγράφεται ως τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που παραλείπεται να εγγραφεί να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνεταιρισμός, και κάθε ετερόρρυθμος συνέταιρος να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνέταιρος.

Κανόνες που διέπουν τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς

49.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οι διατάξεις του Μέρους Ι του παρόντος Νόμου, το οποίο ρυθμίζει τους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση και με τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς.

(β) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισµού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο:

Νοείται ότι ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπό του, να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα βιβλία του οίκου και να εξετάζει την κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών του συνεταιρισµού, και δύναται να συσκέπτεται µε τους συνέταιρους επί αυτών.

(γ) Αν ο ετερόρρυθμος συνέταιρος λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισµού ευθύνεται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός λαµβάνει µέρος στη διεύθυνση ως εάν να ήταν ομόρρυθμος συνέταιρος:

Νοείται ότι, ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών δεν δύναται να συμμετέχει στη διεύθυνση και τις εργασίες του συνεταιρισμού, και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει το συνεταιρισμό.

(2) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν διαλύεται με το θάνατο ή πτώχευση ετερορρύθμου συνεταίρου, και η φρενοπάθεια συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης δεν αποτελεί λόγο διάλυσης του συνεταιρισμού από το Δικαστήριο εκτός αν το μερίδιο του φρενοπαθή δεν μπορεί να εξακριβωθεί και ρευστοποιηθεί με άλλο τρόπο.

(3) Σε περίπτωση διάλυσης του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού οι υποθέσεις του εκκαθαρίζονται από τους ομόρρυθμους συνέταιρους εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των συνεταίρων-

(α) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται από την πλειοψηφία των ομορρύθμων συνεταίρων·

(β) ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, με τη συγκατάθεση των ομορρύθμων  συνεταίρων, να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το μερίδιό του στο συνεταιρισμό, και με την εκχώρηση αυτή ο εκδοχέας καθίσταται ετερόρρυθμος συνέταιρος με όλα τα δικαιώματα του εκχωρητή·

(γ) οι άλλοι συνέταιροι δεν δικαιούνται να  διαλύσουν το συνεταιρισμό λόγω του ότι οποιοσδήποτε ετερόρρυθμος συνέταιρος επιτρέπει όπως το μερίδιο ή οι μετοχές του επιβαρυνθούν ή ενεχυριαστούν για προσωπικό χρέος του∙

(δ) πρόσωπο δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης·

(ε)  ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν δικαιούται να διαλύσει το συνεταιρισμό με ειδοποίηση:

Νοείται ότι, για τη διανομή μερίσματος προς τους ετερόρρυθμους συνεταίρους διά μετοχών θα αποφασίζουν οι ομόρρυθμοι συνέταιροι, κατ΄ αναλογία όπως αποφασίζεται η διανομή μερίσματος σε δημόσιες εταιρείες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Συνεταιρισμοί, εμπορικές επωνυμίες κλπ., πρέπει να εγγράφονται

50. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) κάθε συνεταιρισμός είτε ομόρρυθμος είτε ετερόρρυθμος που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο·

(β) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας στην Κύπρο και διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από το πραγματικό επώνυμο του χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη άλλη από τα πραγματικά ονόματα του ή τα αρχικά αυτών·

(γ) κάθε εταιρεία όπως ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο που διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από την επωνυμία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη· και

(δ) κάθε οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας εντός της Κύπρου και διεξάγει εργασία εξολοκλήρου ή κυρίως ως υποδεικνυόμενος ή επίτροπος εμπιστευμάτων άλλου προσώπου, ή άλλων προσώπων, ή άλλου νομικού προσώπου, ο αρχικά αναφερόμενος οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εγγράφεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από το Νόμο αυτό:

Νοείται ότι όταν η εργασία διεξάγεται από διαχειριστή πτώχευσης ή παραλήπτη ή διαχειριστή που διορίζεται από οποιοδήποτε Δικαστήριο, η εγγραφή δεν είναι αναγκαία.

Τρόπος και στοιχεία εγγραφής συνεταιρισμών

51.-(1) Η εγγραφή συνεταιρισμού γίνεται με την αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με την παράδοση στον Έφορο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ίδρυσης του, δήλωσης στον καθορισμένο τύπο υπογραμμένης από όλους τους συνέταιρους και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) την επωνυμία του οίκου·

(β) τη γενική φύση των εργασιών·

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών·

(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα, και τη συνήθη διαμονή καθενός φυσικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος, είτε γενικός είτε περιορισμένης ευθύνης, και την επωνυμία του νομικού προσώπου και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο κάθε νομικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος·

(ε) τη χρονική περίοδο για την οποία συστάθηκε ο συνεταιρισμός και την ημερομηνία έναρξης του·

(στ) δήλωση, αν έτσι είναι η περίπτωση, ότι ο συνεταιρισμός είναι ετερόρρυθμoς συνεταιρισμός·

(ζ) τις μετοχές και το κεφάλαιο που έχει παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθεί προς κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο και/ή το ποσό το οποίο θα συνεισφέρει ή το ποσό που συνεισφέρθηκε από κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο, καθώς και αναφορά στο κατά πόσο το ποσό καταβλήθηκε σε μετρητά ή με άλλο τρόπο και με ποιο τρόπο∙

(η) τα ονόματα των ομορρύθμων συνεταίρων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, να διευθύνουν αυτόν και να υπογράφουν για αυτόν.

(2) Όταν οι εργασίες του οίκου διεξάγονται με δύο ή περισσότερες επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις επωνυμίες αυτές.

Τρόπος και στοιχεία εγγραφής εμπορικών επωνυμιών

52.-(1) Η εγγραφή εμπορικής επωνυμίας γίνεται με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με παράδοση στον Έφορο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, έκθεσης κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τα άτομα ή την εταιρεία και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την εμπορική επωνυμία∙

(β) τη γενική φύση των εργασιών∙

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών∙

(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, την υπηκοότητα, και  τη συνήθη διαμονή του φυσικού προσώπου και την επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο της εταιρείας∙

(ε) την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

(2) Όταν οι εργασίες διεξάγονται με δύο ή περισσότερες εμπορικές επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις εμπορικές αυτές επωνυμίες.

Στοιχεία εγγραφής σε περίπτωση αντιπροσώπων που ενεργούν εκ μέρους άλλων ή επιτρόπων εμπιστευμάτων

53.-(1)  Όταν οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 50, η εγγραφή αυτή γίνεται με αποστολή ή παράδοση στον Έφορο δήλωσης στον καθορισμένο τύπο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που ορίζεται σε αυτή, η οποία υπογράφεται από όλους τους συνέταιρους του οίκου ή του φυσικού ή νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση και η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή, το όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα και συνήθη διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την επωνυμία κάθε προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του οποίου διεξάγεται η εργασία:

Νοείται ότι αν οι εργασίες διεξάγονται βάσει οποιουδήποτε εμπιστεύματος και οποιοιδήποτε από τους δικαιούχους είναι κατηγορία παιδιών ή άλλων προσώπων, περιγραφή της κατηγορίας είναι επαρκής.

(2) Τα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρίζονται βάσει του εδαφίου (1) είναι επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρούνται βάσει του Νόμου αυτού.

Καταχώρηση αλλαγών

54.-(1) Όταν διενεργείται ή επέρχεται αλλαγή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίζονται αναφορικά με οποιοδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραδίνεται στον Έφορο, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία ορίζει τη φύση της αλλαγής.

(2) Διάλυση συνεταιρισμού άλλη από διάλυση που προνοείται από την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 θεωρείται ως αλλαγή για το σκοπό του άρθρου αυτού.

Ανεπιθύμητη επωνυμία

55. Δεν εγγράφεται επωνυμία οίκου ή εμπορική επωνυμία με όνομα το οποίο κατά τη γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο.

Ο Έφορος καταχωρίζει δήλωση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής

56.-(1) Με τη λήψη οποιασδήποτε  δήλωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ο Έφορος, αν ικανοποιηθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου αυτού, μεριμνά ώστε να καταχωρίζεται και εγγράφεται αυτή και αποστέλλει ταχυδρομικώς ή παραδίνει στον οίκο ή στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί η δήλωση αυτή, πιστοποιητικό κατά τον καθορισμένο τύπο για την εγγραφή αυτής.

(2) Το πιστοποιητικό ή πιστό αντίγραφο της εν λόγω εγγραφής εκτίθεται σε περίοπτη θέση στον κύριο τόπο των εργασιών του οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και αν δεν εκτίθεται με τον τρόπο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Διαγραφή επωνυμιών από το μητρώο

57.-(1) Αν οποιοσδήποτε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού παύσει να διεξάγει εργασίες, αποτελεί καθήκον των προσώπων τα οποία ήταν συνέταιροι στον οίκο κατά το χρόνο που έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή του φυσικού προσώπου ή αν αυτός είναι νεκρός του προσωπικού αντιπροσώπου του, ή του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε αξιωματούχου αυτού, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν στον Έφορο, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο η οποία αναφέρει ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει παύσει να διεξάγει εργασία.

(2) Με τη λήψη της δήλωσης αυτής όπως προαναφέρθηκε ο Έφορος καταχωρίζει και εγγράφει αυτή και διαγράφει τον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(3) Όταν ο Έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν διεξάγει εργασίες, δύναται να στείλει στον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συστημένη επιστολή ειδοποίηση ότι ο οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνατό να διαγραφεί από το μητρώο, εκτός αν ληφθεί απάντηση στην ειδοποίηση αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(4) Αν ο Έφορος λάβει απάντηση από τον οίκο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν διεξάγει εργασία ή δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης, δύναται να διαγράψει τον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(5) Ο Έφορος δύναται να διαγράψει από το μητρώο οποιοσδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραλείπει να καταχωρήσει σε αυτόν οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου να καταχωρηθεί σε αυτόν, και η διαγραφή αυτή γίνεται μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστο μηνών από την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου με την οποία ζητήθηκε το έγγραφο αυτό και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59.

Τήρηση μητρώου και ευρετηρίου

58. Ο Έφορος τηρεί, σε κατάλληλα βιβλία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, μητρώο και ευρετήριο όλων των συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών που εγγράφονται όπως προαναφέρθηκε, και όλων των δηλώσεων που εγγράφονται σε σχέση με τους εν λόγω συνεταιρισμούς και εμπορικές επωνυμίες.

Δημοσίευση καταχωρίσεων στο μητρώο

59. Κάθε καταχώρηση που γίνεται από τον Έφορο στο μητρώο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται ο ίδιος, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες πληροφορίες κατά χρονολογική σειρά μέσω της ιστοσελίδας του Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά στο παρόν άρθρο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην εν λόγω ηλεκτρονική εφημερίδα.

Επιθεώρηση και πιστά αντίγραφα δηλώσεων που εγγράφονται

60.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να επιθεωρεί οποιαδήποτε έγγραφα που καταχωρίζονται και εγγράφονται από τον Έφορο με την καταβολή τέτοιων τελών ως ήθελαν καθοριστεί0 και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να ζητά πιστοποιητικό εγγραφής οποιουδήποτε οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα από οποιαδήποτε εγγεγραμμένη δήλωση το οποίο πιστοποιείται από τον Έφορο ή άλλο λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και καταβάλλονται για το εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής, πιστό αντίγραφο ή απόσπασμα, τέτοια τέλη που ήθελαν καθοριστεί.

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής, αντίγραφο ή απόσπασμα οποιασδήποτε έκθεσης που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού, αν πιστοποιήθηκε δεόντως ως γνήσιο αντίγραφο ή απόσπασμα με την υπογραφή του Εφόρου ή άλλου λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτόν, (του οποίου η επίσημη θέση δεν είναι αναγκαίο να αποδειχτεί), γίνεται δεκτό ως μαρτυρία του ίδιου κύρους με εκείνη του πρωτότυπου εγγράφου, σε κάθε νομική διαδικασία, αστική ή ποινική.

Ποινή για παράλειψη εγγραφής

61. Αν οποιοσδήποτε οίκος, νομικό, ή φυσικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται από το Νόμο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο, ή το νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ή το φυσικό πρόσωπο, που παραλείπει να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.

Χρηματική επιβάρυνση και επιβολή ποινής για παράλειψη υποβολής δήλωσης

61Α.-(1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, παραλείπει να υποβάλει δήλωση για την αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου και/ή την αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας και/ή την αλλαγή στα στοιχεία υφιστάμενου συνεταίρου και/ή το διορισμό νέου συνεταίρου και/ή την παύση υφιστάμενου συνεταίρου στον καθορισμένο τύπο εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Έφορος επιβάλλει χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό πόσο των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να  υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση ή /και να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται κατόπιν συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.

Ανικανότητα προσώπων που βρίσκονται σε παράλειψη

62. Όταν οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει δήλωση στοιχείων ή που απαιτείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 54 να υποβάλει δήλωση για οποιαδήποτε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων παρέλειψε να πράξει αυτό, τότε τα δικαιώματα αυτού που παραλείπει βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή που προκύπτουν από αυτή, η οποία καταρτίζεται ή συνάπτεται από ή εκ μέρους αυτού που παραλείπει σχετικά με τις εργασίες για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία δεν μπορούν, ενόσω αυτός παραλείπει, να επιβληθούν με αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία είτε με την επωνυμία του οίκου είτε με την εμπορική επωνυμία ή διαφορετικά:

Νοείται πάντοτε ότι:-

(α) αυτός που παρέλειψε δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία κατά της ανικανότητας που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό, και το Δικαστήριο, αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη ήταν τυχαία, ή οφείλετο σε απροσεξία, ή σε κάποιο άλλο επαρκή λόγο, ή ότι λόγω άλλων λόγων είναι δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιεικείας να παράσχει θεραπεία, δύναται να παράσχει την εν λόγω θεραπεία είτε γενικά, είτε για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες συμβάσεις, με τον όρο ότι τα έξοδα της αίτησης θα πληρωθούν από αυτόν που παρέλειψε, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, και υπό τέτοιους άλλους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατό να επιβάλει το Δικαστήριο, αλλά η θεραπεία αυτή δεν παρέχεται εκτός αν ειδοποίηση της αίτησης επιδοθεί και δημοσιευτεί ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει, ούτε δίνεται θεραπεία αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση αν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση αν εφαρμόζετο ο Νόμος αυτός

(β) καμιά διάταξη που περιέχεται στο παρόν δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε άλλων μερών εναντίον αυτού που παρέλειψε αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση όπως προαναφέρθηκε

(γ) αν οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία αρχίσει από οποιοδήποτε άλλο μέρος εναντίον αυτού που παρέλειψε για την επιβολή των δικαιωμάτων του εν λόγω μέρους σχετικά με τέτοια σύμβαση, οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν δεν θα εμποδίζουν αυτόν που παρέλειψε να επιβάλει στην εν λόγω αγωγή ή διαδικασία, με μορφή ανταπαίτησης, συμψηφισμού ή διαφορετικά, τέτοια δικαιώματα που δυνατό να έχει κατά του μέρους αυτού αναφορικά με τη σύμβαση αυτή.

Ποινή για την υποβολή ψευδούς δήλωσης

63. Πρόσωπο το οποίο συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει ή παραδίνει για σκοπούς εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού οποιαδήποτε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καθήκον τήρησης βιβλίων λογαριασμών

64.-(1)Κάθε συνεταιρισμός τηρεί βιβλία λογαριασμών∙ νοείται πάντοτε ότι για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οι συνέταιροι, εκτός ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών, δεν θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών αν δεν έχουν τηρήσει τα βιβλία αυτά ή λογαριασμούς κατά τον τρόπο που είναι αναγκαία για να παρουσιάσουν ή επεξηγήσουν τις συναλλαγές τους και την οικονομική κατάσταση στην εμπορία, εργασία ή επάγγελμα τους, περιλαμβανόμενου βιβλίου ή βιβλίων που περιέχουν καταχωρίσεις από ημέρα σε ημέρα με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των μετρητών που λαμβάνονται και των μετρητών που πληρώνονται και όταν η εμπορία ή εργασία αφορά συναλλαγές αγαθών, λογαριασμούς επίσης όλων των αγαθών που πωλήθηκαν περιλαμβανόμενης περιγραφής με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, ώστε να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των αγαθών αυτών και επίσης λεπτομέρειες του ονόματος και της διεύθυνσης του προμηθευτή ή αγοραστή των αγαθών αυτών, και εκθέσεις ετήσιων απογραφών που να δείχνουν τη βάση επί της οποίας γίνονται οι απογραφές αυτές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών όπως προνοείται πιο πάνω υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατ'αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους IV του περί Εταιρειών Νόμου.

64A. –(1) Οι διατάξεις του Μέρους ΙV του περί Εταιρειών Νόμου, υπό τον τίτλο «Ετήσια Έκθεση» (άρθρα 118 έως 122) και «Οικονομικές Καταστάσεις και Έλεγχος ή Επισκόπηση» (άρθρα 141 έως 169), αντίστοιχα, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, στην έκταση που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, στους συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παρόντα Νόμο, εφόσον ο μόνος ή όλοι οι ομόρρυθμοι συνέταιροι είναι:

(α) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο·

(β) «εταιρείες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου·

(γ) εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν νομική μορφή ανάλογη προς αυτήν των εταιρειών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β)·

(δ) συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με το παρόντα Νόμο·

(ε) συνεταιρισμοί και προσωπικές εταιρείες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων ο νομικός τύπος περιλαμβάνεται στον ακόλουθο κατάλογο:

(i) στη Γερμανία: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft·

(ii) στο Βέλγιο: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap·

(iii) στη Δανία: interessentskaber, kommanditselskaber·

(iv) στη Γαλλία: la société en nom collectif, la société en commandite simple·

(v) στην Ελλάδα: η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία·

(vi) στην Ισπανία: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple·

(vii) στην Ιρλανδία: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·

(viii) στην Ιταλία: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice·

(ix) στο Λουξεμβούργο: la société en nom collectif, la société en commandite simple·

(x) στις Κάτω Χώρες: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennoootschap·

(xi) στην Πορτογαλία: sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simple·

(xii) στο Ηνωμένο Βασίλειο: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·

(xiii) στην Αυστρία: die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft·

(xiv) στη Φιλανδία: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiiyhtiö/ kommanditbolag·

(xv) στη Σουηδία: handelsbolag, kommanditbolag·

(xvi) στη Τσέχικη Δημοκρατία: veřejná obchodni společnost, komanditni společnost, družstvo·

(xvii) στην Εσθονία: täisühing, usaldusühing;

(xviii) στη Λετονία: pilnsabiedrība, komanditsabiedrība·

(xix) στη Λιθουανία: tikrosios ūkinés bendrijos, komanditinès ūkinès bendrijos·

(xx) στην Ουγγαρία: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállatat, egyesülés·

(xxi) στη Μάλτα: Soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum fazzjonijiet meta s-soċji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f’sub paragrafu 1- Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships·

(xxii) στην Πολωνία: spólka jawna, spólka komandytowa·

(xxiii) στη Σλοβενία: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba·

(xxiv) στη Σλοβακία: verejná obchodná spoločnost', komanditná spoločnost'·

(xxv) Στη Βουλγαρία: събирателно дружество, командитно дружество·

(xxvi) στη Ρουμανία: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă·

(xxvii) στην Κροατία: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje.

 

(2) Oι οριζόμενοι στο εδάφιο (1) συνεταιρισμοί-

(α) καταρτίζουν ετήσια έκθεση στον καθορισμένο τύπο, την οποία παραδίδουν στον Έφορο, σύμφωνα με τα άρθρα 118 έως 122 του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 118 έως 122 του περί Εταιρειών Νόμου, στους συνεταιρισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) H ετήσια έκθεση συμπληρώνεται εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους·

(ii) δεν είναι αναγκαίο να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση τα προς παρουσίαση ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση έγγραφα, εφόσον-

(Α) το κοινό έχει πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα στην έδρα της εταιρείας, και

(Β) αντίγραφά τους είναι διαθέσιμα στο κοινό·

(β) τηρούν τα άρθρα 142 και 143 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφορικά με τον καταρτισμό οικονομικών  καταστάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της εταιρείας·

(γ) τηρούν το άρθρο 150 του περί Εταιρειών Νόμου σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των                   οικονομικών καταστάσεων·

(δ) τηρούν το άρθρο 151 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τον καταρτισμό έκθεσης των  συμβούλων, η οποία επισυνάπτεται στις οικονομικές καταστάσεις·

(ε) παρουσιάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 152 του περί Εταιρειών Νόμου, σε γενική συνέλευση στην οποία είναι παρόντες όλοι οι συνέταιροι ή οι νόμιμα διοριζόμενοι αντιπρόσωποι αυτών·

(στ) υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση των συμβούλων σε έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152Α του περί Εταιρειών Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, που αναφέρονται στο εδάφιο (2) στους συνεταιρισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) ως «γραμματέας» νοείται ο συνέταιρος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο των εργασιών του συνεταιρισμού, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου·

(β) ως «εγγεγραμμένο γραφείο» νοείται ο κύριος τόπος των εργασιών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου·

(γ)  ως «μέλος της εταιρείας» νοείται κάθε συνέταιρος·

(δ) ως «σύμβουλοι» νοούνται όλα τα πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται, επί τη βάσει του νόμου ή του καταστατικού ή εν τοις πράγμασι τις υποθέσεις και/ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, δυνάμει των διατάξεων-

(α) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 375 του περί Εταιρειών Νόμου·

(β) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την τήρηση του άρθρου 142 του περί Εταιρειών Νόμου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές·

(γ) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ·

(δ) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των παραγράφων (α),(β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με το πιο πάνω αδίκημα, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι υπήρχε ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος Νόμου και το πρόσωπο τούτο ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο·

(ε) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ· και

(στ) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, σε ό,τι αφορά την τήρηση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατόν εβδομήντα ευρώ.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο Έφορος επιβάλλει σε οποιοδήποτε οίκο που παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε παράβαση. [Σ.Σ.: Το παρόν εδάφιο τίθεται σε ισχύ στις 18/12/2019. (Βλ. Υποσημείωση αρ. 16(2) του Ν. 147(Ι)/2018)].

Δημοσίευση αληθών ονομάτων κλπ.

65.-(1) Κάθε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απαιτείται να εγγραφεί από το Νόμο αυτό πρέπει να αναγράφει σε κάθε εμπορικό κατάλογο, εμπορικές εγκυκλίους και επιστολές εργασίας επί των οποίων φαίνεται η επωνυμία του οίκου ή η εμπορική επωνυμία και τα οποία εκδίδονται ή αποστέλλονται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, με ευανάγνωστους χαρακτήρες:-

(α) στην περίπτωση οίκου, το παρόν όνομα ή ονόματα, ή τα αρχικά αυτών και τα παρόντα επώνυμα, όλων των συνεταίρων στον οίκο, ή, στην περίπτωση που είναι συνέταιρος νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του νομικού προσώπου, εκτός ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών, και στην περίπτωση συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης κατά πόσο ο συνέταιρος αυτός είναι συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης·

(β)  στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνομα ή ονόματα ή τα αρχικά αυτών και το παρόν επώνυμο και την υπηκοότητά του αν δεν είναι Κυπριακή∙

(γ) στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία του νομικού προσώπου.

(2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή ανάλογα με την περίπτωση, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης για κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

Όλοι οι συνεταιρισμοί θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί βάσει του Νόμου αυτού

66. Συνεταιρισμός ο οποίος διεξάγει εργασία στην Κύπρο είτε αυτός συστάθηκε πριν από ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού θεωρείται ότι συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών και Διαδικαστικών Κανονισμών

67.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται στον Έφορο βάσει του Νόμου αυτού

(β) τα καθήκοντα ή πρόσθετα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον Έφορο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού

(γ) γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση της εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με αυτήν.

(2) Ο Κυβερνήτης με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής (περιλαμβανόμενων κλιμάκων, τελών και μαρτυρίας) αναφορικά με διαδικασία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανόμενης διαδικασίας για την εκκαθάριση ετερορρύθμων συνεταιρισμών, βάσει του Νόμου αυτού.

(3) Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και να ρυθμίζει τους τύπους που θα χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε θέμα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Σημείωση

Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο τίτλος του βασικού νόμου ήταν ο περί Συνεταιρισμού και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος αλλά τροποποιήθηκε με το Νόμο 77 του 1977 και αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος.

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου καταργήθηκε από το άρθρο 61(2) του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1967 (Νόμος 27 του 1967).

3. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμο του 1977 (Νόμος 77 του 1977) τέθηκε σε ισχύ από της 1ης Ιανουαρίου 1978, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου Νόμου.

Σημείωση
16 του Ν. 147(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 147(Ι)/2018

16.–(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 147(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13(β) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] τίθενται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] τίθενται σε ισχύ την 15η ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.