Σημείωση
16 του Ν. 147(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 147(Ι)/2018

16.–(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 147(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13(β) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] τίθενται σε ισχύ ένα χρόνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] τίθενται σε ισχύ την 15η ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 147(Ι)/2018] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.