Συνεταιρισμοί, εμπορικές επωνυμίες κλπ., πρέπει να εγγράφονται

50. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) κάθε συνεταιρισμός είτε γενικός είτε περιορισμένης ευθύνης που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο

(β) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας στην Κύπρο και διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από το πραγματικό επώνυμο του χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη άλλη από τα πραγματικά χριστιανικά ονόματα του ή τα αρχικά αυτών

(γ) κάθε εταιρεία όπως ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο που διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από την επωνυμία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη και

(δ) κάθε οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας εντός της Κύπρου και διεξάγει εργασία εξολοκλήρου ή κυρίως ως υποδεικνυόμενος ή επίτροπος εμπιστευμάτων άλλου προσώπου, ή άλλων προσώπων, ή άλλου νομικού προσώπου, ο αρχικά αναφερόμενος οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εγγράφεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από το Νόμο αυτό:

Νοείται ότι όταν η εργασία διεξάγεται από διαχειριστή πτώχευσης ή παραλήπτη ή διαχειριστή που διορίζεται από οποιοδήποτε Δικαστήριο, η εγγραφή δεν είναι αναγκαία.