Τρόπος και στοιχεία εγγραφής εμπορικών επωνυμιών

52.-(1) Η εγγραφή εμπορικής επωνυμίας γίνεται με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με παράδοση στον Έφορο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, γραπτής έκθεσης κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τα άτομα ή την εταιρεία και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την εμπορική επωνυμία

(β) τη γενική φύση των εργασιών

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών

(δ) το παρόν Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, οποιοδήποτε Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, την εθνικότητα, τη συνήθη διαμονή, και την άλλη επιχειρηματική απασχόληση (αν υπάρχει) του φυσικού προσώπου και την επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο της εταιρείας

(ε) την ημερομηνία έναρξης των εργασιών

(2) Όταν οι εργασίες διεξάγονται με δύο ή περισσότερες εμπορικές επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις εμπορικές αυτές επωνυμίες.