Τρόπος και στοιχεία εγγραφής συνεταιρισμών

51.-(1)Η εγγραφή συνεταιρισμού γίνεται με την αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με την παράδοση στον Έφορο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ίδρυσης του, γραπτής δήλωσης κατά τον καθορισμένο τύπο υπογραμμένης από όλους τους συνέταιρους και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) την επωνυμία του οίκου·

(β) τη γενική φύση των εργασιών·

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών·

(δ) το παρόν Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, οποιοδήποτε προηγούμενο Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, την εθνικότητα, τη συνήθη διαμονή, και την άλλη επιχειρηματική ενασχόληση (αν υπάρχει) καθενός φυσικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος, είτε γενικός είτε περιορισμένης ευθύνης, και την επωνυμία του νομικού προσώπου και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο κάθε νομικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος·

(ε) τη χρονική περίοδο για την οποία συστάθηκε ο συνεταιρισμός και την ημερομηνία έναρξης του·

(στ) δήλωση, αν έτσι είναι η περίπτωση, ότι ο συνεταιρισμός είναι ετερόρρυθμoς συνεταιρισμός·

(ζ) το ποσό που συνεισφέρθηκε από κάθε ετερόρρυθμο συνέταιρο, και κατά πόσο καταβλήθηκε σε μετρητά ή με ποιον άλλο τρόπο·

(η) τα ονόματα των ομορρύθμων συνεταίρων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, να διευθύνουν αυτόν και να υπογράφουν για αυτόν.

(2) Όταν οι εργασίες του οίκου διεξάγονται με δύο ή περισσότερες επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις επωνυμίες αυτές.