Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος.

2.-(1)  Έκαστο άρθρο 1 των ακόλουθων νόμων τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών», όπου αυτή συναντάται, με τη φράση «περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών»:

(α) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος·

(β) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977·

(γ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011·

(δ) ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών  και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011.