Καταχώρηση αλλαγών

54.-(1) Όταν διενεργείται ή επέρχεται αλλαγή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίζονται αναφορικά με οποιοδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραδίνεται στον Έφορο, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία ορίζει τη φύση της αλλαγής.

(2) Διάλυση συνεταιρισμού άλλη από διάλυση που προνοείται από την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 θεωρείται ως αλλαγή για το σκοπό του άρθρου αυτού.