Απαγόρευση συνεταιρισμών που υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό

3.-(1) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από δέκα πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει τραπεζιτικές εργασίες εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως Εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού ή συστάθηκε σύμφωνα με κάποιον άλλο Νόμο.

(2) Καμιά εταιρεία, σύνδεσμος, ή συνεταιρισμός που αποτελείται από περισσότερα από είκοσι πρόσωπα δεν συνίσταται για να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία η οποία έχει ως σκοπό της να επιφέρει κέρδος στην εταιρεία, σύνδεσμο ή συνεταιρισμό, ή στα μέλη αυτών ατομικά, εκτός αν είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού, ή συσταθεί σύμφωνα με κάποιον άλλο νόμο.