Καθήκον λέμβων να σταματούν

16. Εάν οποιαδήποτε λέμβος ή σκάφος εντός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας δεν σταματά όταν καλείται να πράξει αυτό από οποιαδήποτε λέμβο ή σκάφος που τελεί υπό την ευθύνη ή τις διαταγές Αξιωματικού του Ναυτικού της Αυτής Μεγαλειότητας ή Λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Λιμένων ή Τμήματος Αλιείας, ο πλοίαρχος της πρώτης κατονομαζόμενης λέμβου ή σκάφους πληρώνει μετά από καταδίκη πρόστιμο πενήντα λιρών· και επί της λέμβου αυτής ή σκάφους που καταδιώκεται από οποιαδήποτε λέμβο ή σκάφος που τελεί υπό τέτοια ευθύνη ή διαταγές όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι νόμιμο για τον αξιωματικό που είναι υπεύθυνος ή διοικεί (ο οποίος έχει προηγουμένως μεριμνήσει ώστε να ριχθούν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί) να πυροβολήσει εναντίον ή μέσα στη λέμβο ή τα σκάφη που καταδιώκονται κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο· και οποιοσδήποτε αξιωματικός ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατά διαταγή του ή σύμφωνα με τις οδηγίες του θα είναι και διά του παρόντος καλύπτεται και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δίωξη, ποινή, αγωγή ή διαδικασία.