Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπογγαλιείας Νόμος.