Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν θεωρεί αυτό σκόπιμο προς το συμφέρον των δημόσιων εσόδων, δύναται να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως ο αδειούχος) την αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί σκάφη ή λέμβους για αλιεία σπόγγων στις ακτές της Κύπρου ή σε οποιοδήποτε ορισμένο μέρος αυτών, τηρουμένων τέτοιων όρων τους οποίους εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.