Σημείωση
28 του Ν. 113(Ι)/1999Μεταβατικές Διατάξεις

28.-(1)(α) Η ένταξη, κατάταξη και ανακατάταξη παιδιών με βάση τις διατάξεις του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].

(β) Η ένταξη και ενσωμάτωση κωφών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση τις διατάξεις του περί της Ένταξης και Ενσωμάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Προδημοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].

(2) Τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του μέσα σε περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, οπότε και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].