Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολής για τους Τυφλούς Άγιος Βαρνάβας (Μεταβίβαση) Νόμος και θα θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1957.

Παραχώρηση περιουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο

2. Η ιδιοκτησία όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που τώρα βρίσκεται στο όνομα των Επιτρόπων της Σχολής για Τυφλούς Άγιος Βαρνάβας διά του παρόντος περιέρχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς συντήρησης σχολής για τους Τύφλους με το όνομα Άγιος Βαρνάβας και το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναλάβει και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, θα συνεχίσει τη Σχολή Τυφλών.

Τερματισμός εμπιστεύματος

3. Το εμπίστευμα που συστάθηκε δυνάμει εγγράφου που έγινε στις 6 Ιουνίου 1932, μεταξύ της Dame Louisa Storrs, συζύγου του Sir Ronald Storrs, K.C.M.G., C.B.E., πρώτου μέρους και του Robert Noel Henry, Αναπληρωτή Διευθυντή Παιδείας, δεύτερου μέρους και του Διευθυντή Παιδείας, του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ταμία (που αναφέρονται ομαδικά σε αυτό ως “οι Επίτροποι”, όρος που περιλαμβάνει τους εκάστοτε επιτρόπους), τρίτου μέρους, διά του παρόντος τερματίζεται και οι επίτροποι δυνάμει αυτού απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα τους δυνάμει του εμπιστεύματος που προαναφέρθηκε.

Διοικητικό Συμβούλιο

4.-(1) Η Σχολή Τυφλών θα διευθύνεται και ελέγχεται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται, από όχι λιγότερο από τρία ικανά και κατάλληλα πρόσωπα που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει οποιοδήποτε διορισμό που έγινε από αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με το θάνατο, παραίτηση, αφυπηρέτηση ή τερματισμό του διορισμού οποιουδήποτε προσώπου που διορίστηκε από αυτό δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο για να πληρώσει την κενή θέση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίσει άλλο ικανό και κατάλληλο πρόσωπο στη θέση του μέλους αυτού μέχρις ότου το μέλος αυτό αναλάβει τα καθήκοντα του.

(5) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διεξάγει τις συνεδριάσεις του και διαδικασίες και θα διευθύνει και θα ελέγχει τη Σχολή Τυφλών, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδόθηκαν από αυτό και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημείωση
28 του Ν. 113(Ι)/1999Μεταβατικές Διατάξεις

28.-(1)(α) Η ένταξη, κατάταξη και ανακατάταξη παιδιών με βάση τις διατάξεις του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].

(β) Η ένταξη και ενσωμάτωση κωφών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα με βάση τις διατάξεις του περί της Ένταξης και Ενσωμάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Προδημοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόμου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].

(2) Τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του μέσα σε περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, οπότε και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999].

Σημείωση
29 (γ) του Ν. 113(Ι)/1999Καταργήσεις

29(γ) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης και της επιφύλαξης αυτής, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] καταργούνται-

(γ) οι διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999]:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] δεν επηρεάζουν τις διατά ξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου και τη λειτουργία της σχολής «Άγιος Βαρνάβας» αναφορικά με την εκπαίδευση και την κοινω νική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς.