Σημείωση
29 (γ) του Ν. 113(Ι)/1999Καταργήσεις

29(γ) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης και της επιφύλαξης αυτής, με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] καταργούνται-

(γ) οι διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999]:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 113(Ι)/1999] δεν επηρεάζουν τις διατά ξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόμου και τη λειτουργία της σχολής «Άγιος Βαρνάβας» αναφορικά με την εκπαίδευση και την κοινω νική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα μέσα που είναι αναγκαία γι' αυτούς.