ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΡΘΡΟ 8)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Στους παρόντες Κανονισμούς:

(α) η έκφραση “πρόσωπο το οποίο ορκίζει” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο ενώπιον του οποίου δύναται να δοθεί οποιοσδήποτε όρκος ή διαβεβαίωση ή δύναται να γίνει οποιαδήποτε ένορκη δήλωση ή δήλωση ή δύναται να καταρτισθεί οποιοδήποτε έγγραφο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί Όρκων Νόμου, Κεφ. 18.

(β) η έκφραση “πιστοποίηση” σημαίνει έκθεση στο κάτω μέρος της ένορκης δήλωσης ή δήλωσης, των ονομάτων των μερών που ορκίστηκαν ή διενήργησαν αυτήν, του προσώπου το οποίο όρκισε, της ημερομηνίας και οποιωνδήποτε άλλων αναγκαίων λεπτομερειών όπως ότι η ένορκη δήλωση ή δήλωση τυφλού ή αγράμματου προσώπου διαβάστηκε, στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει, στο τυφλό ή αγράμματο πρόσωπο.

2. Κάθε έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος, αναφέρει το πλήρες όνομα, την εργασία ή το επάγγελμα και τη διεύθυνση του προσώπου το οποίο διενεργεί αυτό.

3. Έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος δύναται να γίνει στο πρώτο ή τρίτο πρόσωπο και δύναται να χωριστεί σε κατάλληλες παραγράφους που αριθμούνται διαδοχικά.

4. Κάθε παρεγγραφή, αλλοίωση, εξάλειψη ή διαγραφή που έγινε πριν να δοθεί όρκος για έγγραφο ή γραπτό πρέπει να επιβεβαιώνεται από το πρόσωπο το οποίο ορκίζει, το οποίο επιθέτει την υπογραφή ή τα αρχικά του ψηφία στο περιθώριο ακριβώς απέναντι από αυτή.

5. Όταν έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος είναι δυσανάγνωστο ή διαβάζεται με δυσκολία ή κατά την κρίση του προσώπου το οποίο καλείται να ορκίσει είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει δόλιες αλλοιώσεις, δύναται να αρνηθεί να ορκίσει και δύναται να απαιτήσει όπως το έγγραφο ή γραπτό επαναγραφεί.

6. Όταν δίνεται όρκος για έγγραφο ή γραπτό το πρόσωπο που καταθέτει υπογράφει αυτό, ή αν δεν δύναται να γράψει, επιθέτει επί αυτού το σημείο του, στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει.

7. Η πιστοποίηση γράφεται χωρίς παρεγγραφή, αλλοίωση, εξάλειψη ή διαγραφή, αμέσως στο κάτω μέρος του εγγράφου ή γραπτού, για το οποίο δίνεται ο όρκος, προς την αριστερή πλευρά του χαρτιού και υπογράφεται από το πρόσωπο το οποίο ορκίζει. Αυτή αναφέρει την ημερομηνία της όρκισης και τον τόπο όπου δίνεται ο όρκος για το έγγραφο ή γραπτό, και ότι η δόση όρκου για το έγγραφο ή γραπτό έγινε ενώπιον του προσώπου το οποίο ορκίζει.

Όταν το πρόσωπο που καταθέτει είναι τυφλό ή αγράμματο, αναφέρει το γεγονός αυτό καθώς και ότι το έγγραφο ή γραπτό διαβάστηκε σε αυτό στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει και ότι το πρόσωπο που καταθέτει φαινόταν να κατανοεί αυτό.

8. Όταν το πρόσωπο που καταθέτει, θέτει το σημείο του αντί υπογραφής, η πιστοποίηση αναφέρει το γεγονός αυτό καθώς και ότι το σημείο τέθηκε στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει.

9. Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ορκίζονται μαζί για έγγραφο ή γραπτό τα διάφορα ονόματα τους αναγράφονται στην πιστοποίηση και πρέπει να φαίνεται από την πιστοποίηση ότι κάθε ένα από αυτά ορκίστηκε για την αλήθεια των διαφόρων θεμάτων που εκτίθενται από αυτό στο έγγραφο ή στο γραπτό.

10. Το πρόσωπο το οποίο ορκίζει δεν θα επιτρέπει να αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δόθηκε όρκος, χωρίς νέα ορκοδοσία.

Αν η πιστοποίηση προστέθηκε και υπογράφτηκε, προσθέτει νέα πιστοποίηση στο έγγραφο ή γραπτό για το οποίο έγινε η νέα ορκοδοσία και στην νέα πιστοποίηση αναφέρει την αλλοίωση. Δύναται να αρνηθεί να επιτρέψει τη δόση νέου όρκου για έγγραφο ή γραπτό και δύναται να απαιτήσει όπως επαναγραφεί το έγγραφο ή γραπτό.

11. Πρόσωπο που δίνει όρκο υπό τύπο ένορκης δήλωσης, χρησιμοποιεί λέξεις της ακόλουθης έννοιας:

“Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό ότι αυτό είναι το όνομα και η υπογραφή μου (ή σημείο) (το πρόσωπο που καταθέτει δείχνει την υπογραφή ή το σημείο του) και ότι το περιεχόμενο της παρούσης ένορκης δήλωσης μου (ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση) είναι αληθές.”.

Πρόσωπο που προβαίνει σε διαβεβαίωση ή δήλωση χρησιμοποιεί λέξεις της ακόλουθης έννοιας:

“Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι αυτό είναι το όνομα και η υπογραφή μου (ή σημείο) (το πρόσωπο που καταθέτει δείχνει την υπογραφή ή σημείο του) και ότι το περιεχόμενο της παρούσης διαβεβαίωσης μου (ή δήλωσης) είναι αληθές.”.

και σε περίπτωση δήλωσης, προστίθενται οι λέξεις:

“Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.”.