Εργοδότες να μη λαμβάνουν αμοιβές για μαθητεία όταν ισχύουν κατώτατα όρια

8.-(1) Όταν εργαζόμενος σε οποιοδήποτε επάγγελμα, το οποίο είναι πρόσωπο για το οποίο ισχύει κατώτατος μισθός που ορίζεται βάσει του Νόμου αυτού, είναι μαθητευόμενος ή εκπαιδευόμενος, δεν είναι νόμιμο για τον εργοδότη του να λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα από αυτόν ή εκ μέρους του ή για λογαριασμό του, οποιαδήποτε πληρωμή ως αμοιβή για μαθητεία:

Νοείται ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή που γίνεται δεόντως σύμφωνα με οποιοδήποτε έγγραφο μαθητείας που εκτελείται όχι αργότερα από τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της εργοδότησης.

(2) Αν οποιοσδήποτε εργοδότης ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, υπόκειται μετά την καταδίκη, αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), και το Δικαστήριο δύναται με την καταδίκη επιπρόσθετα με την επιβολή προστίμου να διατάσσει αυτόν να πληρώσει στον εργαζόμενον ή άλλο πρόσωπο από το οποίο έγινε η πληρωμή, το ποσό που εισπράχθηκε αντικανονικά ως αμοιβή για μαθητεία.