Επιφύλαξη

20. Καμιά διάταξη τoυ Νόμoυ αυτoύ δεv επηρεάζει τις διατάξεις τoυ περί Θεριvής Μεταμεσημβριvής Αvαπαύσεως Νόμoυ.