Θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση

20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Θερινής Μεταμεσημβρινής Ανάπαυσης Νόμου ή των Διαταγμάτων που εκδίδονται με βάση αυτόν, κάθε κατάστημα κατά την περίοδο που αρχίζει από τη 15η Ιουνίου και λήγει την 31η Αυγούστου κάθε χρόνου, τηρεί θερινή μεταμεσημβρινή ανάπαυση από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ.:

Νοείται ότι κατά την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο δεν τηρείται μεταμεσημβρινή ανάπαυση το Σάββατο.