Ειδικές διατάξεις για τις τουριστικές ζώνες/ περιοχές

21. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου ή των Κανονισμών ή Γνωστοποιήσεων που εκδίδονται με βάση αυτόν, για τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών και της τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(1) Σε κάθε επαρχία ή/και περιοχή συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή για να συμβουλεύει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών και της τουριστικής περιόδου, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν στις περιοχές αυτές.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε επαρχίας απαρτίζεται από—

(i) Τον έπαρχο της οικείας επαρχίας ή περιοχής, ως πρόεδρο·

(ii) έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης (εκπρόσωπο οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου)·

(iii) έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ·

(iv) έναν εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ·

(ν) έναν εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ·

(vi) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού· και

(vii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Κάθε Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει τις εισηγήσεις της σε σχέση με τον καθορισμό των ορίων των τουριστικών ζωνών/περιοχών και της τουριστικής περιόδου, καθώς και για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σ' αυτές στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(4) Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτού λάβει την τελική του απόφαση στα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(5) Οι όροι εντολής και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.