Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό-

“εργάτης” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που σύναψε ή εργάζεται βάσει σύμβασης με εργοδότη είτε η σύμβαση αφορά χειρωνακτική εργασία, γραφειακή εργασία είτε διαφορετικά, ρητή, ή σιωπηρή, προφορική ή γραπτή, και είτε είναι σύμβαση υπηρεσίας είτε μαθητείας είτε σύμβαση προσωπικής εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου ή εργασίας˙

“εργατική διαφορά” σημαίνει οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, μεταξύ εργοδοτών και εργατών, ή μεταξύ εργατών και εργατών, η οποία έχει σχέση με την εργοδότηση ή μη εργοδότηση, ή με τους όρους της εργοδότησης, ή με τις συνθήκες εργασίας οποιουδήποτε προσώπου.

(2) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα στις Ναυτικές, Στρατιωτικές ή Αεροπορικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομική Δύναμη της Κύπρου, αλλά διαφορετικά εφαρμόζεται σε εργάτες που εργοδοτούνται από τη Δημοκρατία κατά τον ίδιο τρόπο ωσάν να εργοδοτούντο από ιδιώτη.