Μαρτυρία

10. Για το σκοπό χειρισμού οποιουδήποτε θέματος που παραπέμπεται σε αυτή, η Επιτροπή έχει πλήρη εξουσία να απαιτεί με διάταγμα από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει, γραπτώς ή διαφορετικά, τέτοιες λεπτομέρειες σε σχέση με το θέμα αυτό όπως η Επιτροπή δυνατό να απαιτήσει, και όταν είναι απαραίτητο να παρίσταται ενώπιον της Επιτροπής και να δίνει μαρτυρία με όρκο ή διαφορετικά, και να απαιτεί την προσαγωγή εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζει κάθε τέτοια πληροφορία όπως κατά τις περιστάσεις δυνατό να θεωρηθεί απαραίτητη, χωρίς να δεσμεύεται από τους κανόνες απόδειξης σε αστική ή ποινική διαδικασία, και πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταγμα της Επιτροπής βάσει του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες:

Νοείται πάντοτε ότι, αν οποιοσδήποτε μάρτυρας αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να προσαγάγει οποιοδήποτε έγγραφο για το λόγο ότι αυτό θα τείνει να τον ενοχοποιήσει ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, δεν απαιτείται να απαντήσει στην ερώτηση αυτή ή να προσαγάγει το έγγραφο αυτό, ούτε υπόκειται σε οποιεσδήποτε ποινές επειδή αρνείται να πράξει με τον τρόπο αυτό.