Εμφάνιση με δικηγόρο

11. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια Διαιτητικού Δικαστηρίου ή Επιτροπής Έρευνας, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτρέπει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να εμφανίζεται με δικηγόρο σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έρευνα βάσει του Νόμου αυτού ενώπιον Διαιτητικού Δικαστηρίου ή Επιτροπής.