Έξοδα

14.-(1) Είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο να καταβάλλει σε οποιοδήποτε διαιτητή ή εκτιμητή ή σε οποιοδήποτε μέλος Επιτροπής Έρευνας που διορίζεται βάσει του Νόμου αυτού τέτοια αμοιβή όπως το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ορθό.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως ήθελε αποφασίσει τέτοιους λειτουργούς και άλλους υπαλλήλους που δυνατό να είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των σκοπών του Νόμου αυτού.

(3) Έξοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Νόμου αυτού και που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλονται από τα δημόσια έσοδα της Δημοκρατίας με ένταλμα του Υπουργικού Συμβουλίου.