Κανονισμοί διαδικασίας

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που ρυθμίζουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από Διαιτητικό Δικαστήριο ή Επιτροπή Έρευνας, και όταν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διαιτησία ή έρευνα σε σχέση με το οποίο δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί το Διαιτητικό Δικαστήριο ή η Επιτροπή ανάλογα με τη περίπτωση, ρυθμίζει τη δική της διαδικασία.