Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ερευνά εργατικές διαφορές και εξουσία να διορίζει Επιτροπή Έρευνας

8. Όταν οποιαδήποτε εργατική διαφορά υπάρχει ή επίκειται, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται αν κρίνει ορθό, είτε αναφέρεται είτε όχι η διαφορά σε αυτό, βάσει του Νόμου αυτού, να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να ερευνά τις αιτίες και περιστάσεις της διαφοράς˙

(β) να προβαίνει σε τέτοια διαβήματα όπως φαίνονται σε αυτό σκόπιμα για προαγωγή διευθέτησης της διαφοράς˙

(γ) να παραπέμπει οποιαδήποτε θέματα που φαίνονται σε αυτό ότι συνδέονται ή σχετίζονται με τη διαφορά στην Επιτροπή Έρευνας που διορίζεται από αυτό για το σκοπό της παραπομπής αυτής.