Ερμηνεία διαιτητικής απόφασης

7. Αν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με την ερμηνεία οποιασδήποτε απόφασης Διαιτητικού Δικαστηρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε μέρος της διαιτητικής απόφασης δύναται να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο για απόφαση επί του ζητήματος αυτού, και το Δικαστήριο αποφασίζει για το ζήτημα αφού ακούσει τα μέρη, ή χωρίς ακρόαση νοουμένου ότι η συναίνεση των μερών έχει ληφθεί προηγουμένως. Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου γνωστοποιείται στα μέρη και θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της αρχικής διαιτητικής απόφασης και έχει το ίδιο αποτέλεσμα από κάθε άποψη με αυτή.